28 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28927 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. TURHAN NEJAT VEZİROĞLU TEMİZ

ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Niğde Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Hidrojen, rüzgâr, güneş, dalga, jeotermal, biyokütle, hidrolik enerji gibi alternatif- yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak.

b) Üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının ve Üniversitedeki akademik personel ve öğrencilerin dikkatini yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına çekmek, toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak.

c) Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek.

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal, uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

d) Yenilenebilir ve temiz enerji alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak.

e) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma, inceleme, gözetim, teknik danışmanlık ve bilirkişilik çalışmaları yapmak.

f) Yenilenebilir ve temiz enerji konularında nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak, bu tür girişimlere destek olmak, bu alanda işbirlikleri yapmak.

g) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

ğ) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve araştırmalardan elde edilen uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

h) Merkezin akreditasyonunun sağlanabilmesi için çalışmalar yapmak.

ı) Üniversitenin yürütücüsü olduğu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde gerekli görülen demirbaş malzemelerin teminine çalışmak ve söz konusu projelerin Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlayacak çalışma ortamını hazırlamak.

i) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslardan gelecek analiz tekliflerini, Merkezin imkanları çerçevesinde ve temel araştırmalara engel olmayacak şekilde değerlendirerek sonuçlarını yorumlamak.

k) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

l) Üniversitedeki ilgili alanlarda yapılan bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırmak.

m) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak Ar-Ge proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi oluşturmak.

n) Üretilen bilgi ve teknolojinin Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili konularda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek, gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

b) Merkezin ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek, her yılın sonunda yıllık etkinlik raporunu Rektörün bilgisine sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcıları dahil beş kişiden oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki üyeler; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, geçici çalışma grupları kurabilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

d) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayacak öncelikli proje konularını tespit ederek araştırmacıları bilgilendirmek.

f) Müdür tarafından hazırlanacak program ve teklifleri inceleyerek karara bağlamak.

g) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (l) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapan, bilimsel-teknolojik araştırma ve uygulamaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az onbir, en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Gerek görülmesi halinde Üniversite dışından özel ve kamu kuruluşu temsilcileri ile kişi/kişiler görüşlerine başvurulmak üzere oy hakkı olmadan Danışma Kuruluna Rektör onayı ile davet edilebilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 10 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Araştırma projeleri kapsamında alınan her türlü araç, gereç, donanım ve demirbaşlar proje sonunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.