28 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28927

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)'in ek-1’inde yer alan tablonun 59 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

59

6908.90.93.90.11

El yapımı çiniden olanlar

700

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.