27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

KURUL KARARI

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA

YAYINLANACAK İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK

MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI

GENEL KURUL KARARININ BAZI MADDELERİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 201                                                                                                                     21 Şubat 2014

MADDE 1 – Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazetelerin her sayfasının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak çalışan bu yerdeki matbaalarda basılması gerekir. Ancak, günlük fiili satışı 1.000 adedin üzerindeki veya yüzölçümü 2.25 metrekarenin altında olmayan gazeteler söz konusu baskı işlemlerini, aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da gerçekleştirebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Gazetelerin, mücbir sebepler dışında, baskılarının günlük asgari fiili satış adedi kadarını ara vermeden bir defada aynı matbaada tamamlaması mecburidir.

Gazeteler basın sanayiindeki gelişmelere uygun olarak, dizgi-tertip ve baskı tekniğine özen göstermek ve rahatlıkla okunabilmek için, baskı hatalarını en aza indirmek, dizgi-tertip ve baskı tekniğinin gerektirdiği her türlü tedbiri almak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Genel Kurul Kararının 50 nci maddesinde yer alan “1.60 metrekareden” ibaresi “1.50 metrekareden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Genel Kurul Kararının 52 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, fikir işçisi sıfatıyla sarı basın kartı taşıyanlar ile yazar ve düzeltmenlerin yanı sıra, asgari fikir işçileri kadrosunda yer alan yalnız bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu’na göre engelli sayılan ve bu durumlarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler için yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Genel Kurul Kararının 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazetelerin aylık resmî ilân kontenjanı, kendilerine ait “gösterge”nin, her ayın sonunda hesaplanacak “resmî ilân katsayısı” ile çarpılması sonucunda bulunur.

Resmî ilân katsayısı, bir yerde bir ay boyunca yayınlatılan resmî ilân tutarının, o yerde yayınlanan ve yayınlama hakkına sahip gazetelerin gösterge sayıları toplamına bölünmesiyle elde edilir.

1. Resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayıları aşağıda belirtilmiştir.

A. Siyasî  Gazeteler:

a) Aylık ortalama yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiilî satış adedi İstanbul, Ankara ve İzmir’de 10.000’den, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde ise 5.000’den az olmayan gazeteler için 180,

b) Diğerleri için 150,

B. Ticaret Gazeteleri:

a) Abone adedi 3.000’den az olmayanlar için 150,

b) Diğerleri için 120,

C. Meslek Gazeteleri için 30.

2. En az oniki ay süreyle kesintisiz olarak resmî ilân yayınlayan gazetelere, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, her farklı özellik için resmî ilân kontenjanlarına esas teşkil eden ve yukarıda belirlenen esas gösterge sayılarına:

A. 51 ve 52 nci maddelerde kendi türleri için öngörülen fikir işçisi sayısının görevleriyle orantılı olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan;

a) İki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/8’i,

b) Yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan gazetelere 1/8’i,

c) Yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan ve günlük fiili satışı 25.000’den az olmamak üzere üç katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/3’ü,

d) Bu Karar’ın 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına tabi olarak resmi ilân ve reklâm yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir işçileri sayısının görevleriyle orantılı üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulundurmaları halinde 1/3’ü,

B. 51 ve 52 nci maddelerde kendi türleri için öngörülen fikir işçisi sayısının görevleriyle orantılı olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin dışında yayınlanan;

a) İki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/6’sı,

b) Yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan ve 3 katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/3’ü,

c) Yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiili satışı 2.500’den az olmamak üzere dört katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/2’si,

d) Yukarıdaki b veya c alt bendleri hükümlerinden yararlanan gazetelerden, resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısının öngördüğü asgarî yüzölçümünün iki katından az olmamak şartıyla, rulo (bobin) kâğıt işleyen baskı makinelerinde basılan gazetelere 1/3’ü,

e) Bu Karar’ın 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına tabi olarak resmi ilân ve reklâm yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir işçileri sayısının görevleriyle orantılı üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulundurmaları halinde 1/3’ü,

C. Yayınlandığı yerin dışında da, mevkute dağıtımı amacıyla kurulmuş, yurt genelinde bayilik teşkilâtı bulunan kuruluşlar tarafından günlük fiilî satış adedinin tamamını yayın yeri ile birlikte, her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az %70’inde, günü gününe, dağıtıma sunarak satan ve istenmesi durumunda bu hususu belgelendiren gazetelere 1/3’ü,

D. Resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısına göre tespit edilmiş günlük asgarî fiilî net satış adedinden az olmamak şartıyla;

a) Yayınlandığı yer dışında da en az bir yerde daha basılan gazetelere 1/6’sı,

b) Yayınlandığı yer dışında birden fazla yerde basılan gazetelere 1/3’ü,

oranında ek gösterge uygulanır.

3. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin dışında kalan yerlerde yayınlanan ve yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan gazetelerden:

A. Günlük fiili satış ortalaması (1.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/6’sı,

B. Günlük fiili satış ortalaması (2.500) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/4’ü,

C. Günlük fiili satış ortalaması (5.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/3’ü,

D. Günlük fiili satış ortalaması (10.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/2’si oranında ek gösterge uygulanır.

4. Kadrosunda internet editörü bulunduran ve yayınlama ödevinde bulundukları resmi ilânları gazetelerine ait internet sitesinde düzenli olarak yayınlayan ve internet sitelerini düzenli olarak güncelleyen gazetelere esas gösterge sayılarının 1/10’u oranında ek gösterge uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Genel Kurul Kararının 73 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, asgari fikir işçileri kadrosunda yer alan yalnız bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu’na göre engelli sayılan ve bu durumlarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler için yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.