26 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28925

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

METAL SANAY TEKNK KOMTESNN OLUUMU VE GREVLERNE

DAR TEBL (TEBL NO: SGM-2014/2)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; metal sanayi ierisinde yer alan demir-elik, demir d metaller, kymetli metaller, dkm ve metal eya imalat sektrleri ile ilgili mevzuatn hazrlanmas ve uygulanmas konusunda yaplacak almalara alt yap oluturacak, sektrn sorunlarn yakndan takip ederek zm yollar sunacak teknik komite oluturulmas ve bu komitenin alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, metal sanayi kapsamnda yer alan sektrlerle ilgili yaymlanan ve yaymlanacak olan teknik mevzuat ve bunlarn uygulanmasnda karlalabilecek sorunlarn zmne ilikin yaplacak almalarda ilgili kamu kurum ve kurulular ile sektr temsilcilerinden oluan Metal Sanayi Teknik Komitesinin (METAL-TEK) grevleri ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Sanayi Genel Mdrln,

c) METAL-TEK: Bu Tebliin 5 inci maddesinde bahsi geen kamu kurum ve kurulular ile sektr temsilcilerinden oluan Metal Sanayi Teknik Komitesini,

ifade eder.

METAL-TEKin oluumu

MADDE 5 (1) METAL-TEK aadaki kurum ve kurulularn temsilcilerinden oluur:

a) Genel Mdrl temsilen iki ye,

b) Bakanlk Sanayi rnleri Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln temsilen bir ye,

c) Bakanlk Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrln temsilen bir ye,

) Bakanlk Bilim ve Teknoloji Genel Mdrln temsilen bir ye,

d) Ekonomi Bakanln temsilen bir ye,

e) Kk ve Orta lekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanln temsilen bir ye,

f) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini temsilen bir ye,

g) stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterliini temsilen bir ye,

) Trkiye Metalrji Mhendisleri Odasn temsilen bir ye,

h) Trkiye elik reticileri Derneini temsilen bir ye,

) Demir elik Haddeciler Derneini temsilen bir ye,

i) Trkiye Alminyum Sanayicileri Derneini temsilen bir ye,

j) elik Boru malatlar Derneini temsilen bir ye,

k) Trkiye Dkm Sanayicileri Derneini temsilen bir ye,

l) Giriimci Alminyum ve Sanayici adamlar Derneini temsilen bir ye,

m) Bakr sanayi sektrn temsilen her dnem Bakanlk tarafndan belirlenecek bir ye.

(2) METAL-TEK yeleri, Bakanln istei zerine iki yl iin ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr dernekleri/birlikleri tarafndan belirlenir ve Bakanla bildirilir.

(3) METAL-TEK yesinin grev sresi ierisinde deitirilmesi durumunda, yeni ye bilgisi Bakanla bildirilir. Grev sresi sonunda, Bakanla METAL-TEK yesine ilikin deiiklik bildirimi yaplmamas durumunda, temsilcinin komite yeliinin sonraki iki yl iin de devam edecei kabul edilir.

(4) yelerin, METAL-TEK toplantlarna srekli olarak katlmas esastr. Arka arkaya toplantya geerli mazereti olmakszn katlmayan temsilcinin yelii der ve Bakanlk tarafndan yeni ye bilgisi talep edilir.

METAL-TEKin grevleri

MADDE 6 (1) METAL-TEKin grevleri aada belirtilmitir:

a) Metal sanayi rnleri ile ilgili; retim, ithalat veya ihracat yapan sektrlerin, mevcut durumunu tespit etmek.

b) Avrupa Birlii mktesebatna uyum srecinde metal sanayi sektrlerinin almalarn koordine ederek ynlendirmek ve sonrasnda ilgili ynetmelikler ve yaplan uygulamalar kapsamnda sektrden bilgi akn salamak.

c) Metal sanayi ile ilgili sektrlerde karlalan sorunlar tespit etmek, zm konusunda Bakanla nerilerde bulunmak.

) Avrupa Birlii Komisyonu, uluslararas kurumlar ve ilgili dier kurulular tarafndan dzenlenen metal sanayi sektrlerini ilgilendiren toplantlara katlm salamak iin, ilgili kurum ve sektr temsilcilerini belirleyerek Bakanla neride bulunmak.

d) Gelimelere bal olarak ilgili mevzuatta yaplacak revizyon almalarn ve hazrlanacak yeni teknik mevzuatn taslaklarn inceleyerek, bunlara ilikin gr ve nerilerini Bakanla bildirmek.

e) Metal sanayi sektrleri ile ilgili mevzuatn uygulanmas kapsamnda ilgili sektrlerin karlat sorunlar ve/veya aklk getirilmesi gereken konular tespit etmek, tespit edilen bu hususlar dorultusunda zm nerileri gelitirerek Bakanln bilgisine sunmak.

f) Metal sanayi sektrlerine ilikin olarak dnyada ve lkemizde meydana gelen gelimeleri takip etmek, sektrlerden Bakanla intikal eden sorun ve ikyetlerle ilgili gr ve nerilerde bulunmak.

g) Metal sanayi sektrnn geleceine dair stratejilerin belirlenmesine ilikin olarak Bakanla gr ve nerilerde bulunmak.

METAL-TEKin alma usul ve esaslar

MADDE 7 (1) METAL-TEKin alma usul ve esaslar aada belirtilmitir:

a) METAL-TEK, toplant gndemini ieren Bakanlk davet yazs neticesinde, ye tam saysnn en az 1/2si ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

b) METAL-TEKin Bakanln Sanayi Genel Mdr ya da onun yetkilendirecei Bakanlk temsilcisi yrtr.

c) METAL-TEKin sekreterya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

) Toplantlar, Genel Mdrln uygun grecei tarihlerde veya zel gereksinimler uyarnca gerekletirilir.

d) Toplant gndemi Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. METAL-TEK yeleri, bir sonraki toplantya ilikin olarak gndem maddesi taleplerini szl olarak METAL-TEK Bakanna veya yazl olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Mdrle iletir.

e) Toplantda alnan kararlar, karar defterine yazlr ve kararn bir rnei METAL-TEK Sekreteryas tarafndan, toplantya mteakiben yelere gnderilir.

f) Her toplantda bir nceki toplantda alnan kararlarn yer ald karar defteri sayfas METAL-TEK yelerince imzalanr, ancak acil hallerde karar defteri toplant sonras imzalanabilir.

g) METAL-TEK tarafndan gerek grlen durumlarda, ilgili kurum, kurulular ve ilgili sektr temsilcileri gzlemci olarak davet edilebilir.

) METAL-TEK, sektr ve ilgili ynetmelikler temelinde alt alma gruplar oluturabilir. METAL-TEK bu alma gruplarna ilgili sektr ve kurum temsilcilerinin katlmn salar.

METAL-TEKin kararlarnn deerlendirilmesi

MADDE 8 (1) METAL-TEKin kararlar tavsiye niteliinde olup, ald kararlar Bakanlk tarafndan deerlendirilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 9 (1) 14/3/2008 tarihli ve 26816 sayl Resm Gazetede yaymlanan Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluumu ve Grevlerine Dair Tebli (Tebli No: SGM2008-6) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.