25 ubat 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28924

YNETMELK

Et ve St Kurumu Genel Mdrlnden:

ET VE ST KURUMU GENEL MDRL

TEFT KURULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Et ve St Kurumu Genel Mdrl Tefti Kurulu Bakanlnn grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Tefti Kurulu Bakan, bamfettiler, mfettiler, mfetti yardmclar ve Tefti Kurulu Bakanl brosu personelinin grev, yetki ve sorumluluklarn, tefti edilenlerin sorumluluklarn, Tefti Kurulu Bakan ile bamfetti, mfetti ve mfetti yardmclarnn seilme, yetitirilme ve atanmalar ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Tefti Kurulu Bakann,

b) Bakanlk: Tefti Kurulu Bakanln,

c) Birim: ESKnn merkez tekilatn, kombinalarn, iletmelerini, fabrikalarn, souk hava depolarn, maazalarn,

) Bro efi: Et ve St Kurumu Tefti Kurulu Bakanl Bro efini,

d) ESK: Et ve St Kurumu Genel Mdrln,

e) Genel Mdr: ESK Genel Mdrn,

f) Mfetti: Bamfetti, mfetti ve mfetti yardmclarn,

g) Tefti Kurulu: ESK Tefti Kurulunu,

) Refakat Mfettii: Tefti Kurulu Bakanna yardmc olmak zere grevlendirilen bamfettileri,

ifade eder.

KNC BLM

Tekilat

Bakanln tekilat yaps

MADDE 5 (1) Bakanlk, bir bakan ile bamfetti, mfetti, mfetti yardmclar ve bro personelinden oluur.

Grev merkezi

MADDE 6  (1) Tefti Kurulunun grev merkezi Ankaradr. Bu merkez, mfettilerin de grev merkezidir.

(2) htiya halinde, Genel Mdrn onay ile Ankara dnda grup merkezleri kurulabilir. Bu grup merkezlerinde grev yapan mfettilerden biri, verilen emirleri yerine getirmek, Bakanlk ve Genel Mdrlkle koordinasyonu salamak zere Genel Mdr tarafndan refakat mfettii olarak grevlendirilir.

(3) kinci fkraya gre oluturulacak grup merkezinde tefti, inceleme ve soruturma yapmak zere grevlendirilen bamfetti ve mfettilerin grev merkezleri, bu grup merkezleri saylr.

NC BLM

Bakan ve Mfettilerin Atanmas

Bakanla atanma

MADDE 7 (1) Tefti Kurulu Bakanlna, Kurulda en az yl Bamfettilik yapanlar arasndan atama yaplr. Ancak 22 nci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendindeki renim artn haiz olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda denetim hizmetleri ile ilgili grevlerde en az on yl hizmeti bulunanlar ile daire bakanl dengi veya st grevleri yapm olanlar arasndan Tefti Kurulu Bakanlna atama yaplabilir.

Mfettilie atanma

MADDE 8  (1) ESK Mfettiliine, ESKda mfetti yardmcs olarak grev yapanlar arasndan bu Ynetmelikte belirtilen esaslara gre yaplacak snav kazananlar atanabilir.

Bamfettilie atanma

MADDE 9  (1) Mfetti yardmcl dhil en az 10 yl alm olan mfettiler; kdem, baar, kadro durumlar gz nnde bulundurularak Kurul Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile Bamfettilie atanabilirler.

DRDNC BLM

Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanln grev ve yetkileri

MADDE 10  (1) Bakanlk, Genel Mdrn emri ve onay zerine aadaki ileri yapmakla grevli ve yetkilidir:

a) ESKnn merkez ve tara tekilatnn, her trl i ve ilemlerini tefti etmek, gerekenler hakknda inceleme ve soruturma yapmak.

b) ESK tekilatnda gerekletirilen faaliyetlerin hedef ve amalara uygun olarak yrtlmesini salamak, ortaya kan sorunlarn zm ve hizmetlerin istenilen dzeyde yrtlmesi hususunda rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.

c) Programlar dnda verilecek inceleme ve aratrmalar yapmak.

) lgili mevzuatta belirtilen grevler ile Bakanln faaliyetleri kapsamnda verilen dier ileri yapmak.

Bakann grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 11 (1) Bakan, ESK mfettii sfat ve yetkisine sahip olup Genel Mdrn emir ve onay zerine aadaki grevleri yapar:

a) 10 uncu maddede belirtilen grevleri yapmak ve yaplmasn salamak.

b) Yllk tefti programlarn belirleyerek Genel Mdr onayna sunmak ve uygulamasn salamak.

c) Mfettileri grevlendirmek.

) Dzenlenecek raporlarda grlebilecek eksikliklerin giderilmesini salamak, raporlar ilgili yerlere gndermek, raporlar hakknda ilgililerce yaplacak ilemleri ve sonularn izlemek.

d) Mfettilerin almalarn denetlemek; tefti, inceleme ve soruturma sonularna gre gerekli grd nlem ve ilemler hakknda Genel Mdre bilgi vermek, gerektiinde neride bulunmak.

e) Genel Mdrn uygun grecei konularda, mfetti grev ve yetkisiyle tefti, inceleme ve soruturma yapmak.

f) lgili mevzuat kapsamnda Tefti Kurulu yelerinin greve alnmalarn, ykselmelerini, gerekli snavlarn yaplmasn, zlk haklarna ilikin ilemlerin yrtlmesini salamak, gerektiinde Genel Mdre neride bulunmak.

g) Mfettiler arasnda alma uyumunun salanmas, tefti, inceleme ve soruturma ilemlerinin gelitirilmesi, birim ve iyeri faaliyetlerinde grlen genel nitelikteki aksaklklarn giderilmesiyle ilgili nlemlerin, rnek olabilecek nitelikteki almalarn tespit edilmesi amacyla gerektiinde mfettileri toplantya armak, belirlenen hususlar ve neriler hakknda bir rapor hazrlayarak Genel Mdre sunmak mfetti yardmclarnn yetitirilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, refakat mfettilerini belirleyerek Genel Mdrn onayna sunmak.

) Mfettilerin mesleki bilgilerini artrmaya ynelik almalar yapmak, uygun grlecek yerlerde kurs, seminer ve konferans dzenlenmesini, yurt ii ve yurt dnda dier kurulular tarafndan dzenlenenlere mfettilerin katlmasn salamak.

h) Mfettilerin i, alma, hakedi izelgelerinin zamannda ve uygun ekilde dzenlenmesini, ilgili birimlerde gerekli ilemlerin yaplmasn salamak, sonucunu mfettilere bildirmek.

) Komisyon ve toplantlara katlmak veya katlacak mfettileri belirlemek.

i) Mevzuatn mfettiler arasnda farkl yorumland veya farkl grlerin belirtildii durumlarda uygulama birliini salamak.

j) Tefti Kurulunun almalarna ilikin yllk faaliyet raporunu dzenleyerek Genel Mdrn onayna sunmak.

k) Bro hizmetlerinin yrtlmesini salamak.

l) Tefti, inceleme ve soruturma kapsamnda verilecek dier grevleri yapmak.

(2) Bakan, ilgili mevzuat kapsamnda ngrlen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, grevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

Bakana veklet

MADDE 12 (1) Kurul bakan, izin, rapor, geici grev ve benzeri sebeplerle grevinin banda bulunamadnda, refakat mfettilerden birine veklet grevi verir. Tefti Kurulu Bakanlnn boalmas halinde veklet grevi mfettilerden birine Genel Mdr tarafndan verilir.

Refakat mfettilerinin grevlendirilmesi

MADDE 13  (1) Yeterli sayda bamfetti, Bakana yardmc olmak ve belirlenecek sre kadar grev yapmak zere Genel Mdr tarafndan grevlendirilir. Refakat mfettilerinin grev, yetki ve sorumluluklar Bakan tarafndan belirlenir ve ilgililere bildirilir.

Mfettilerin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 14  (1) Mfettiler, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar kapsamnda aadaki grev ve yetkileri haizdirler:

a) 10 uncu maddede belirtilen yerlerde, Genel Mdr tarafndan uygun grlecek yntemle aratrma, tefti, inceleme ve soruturma yapmak.

b) Tefti edilen yerlerde belirlenen uygulama hatalar ile ilgili mevzuat deiiklikleri ve alnmas gereken tedbirler hakknda gerekeli nerilerde bulunmak.

c) Grev srasnda, derhal el konulmad takdirde su olumas veya zarar meydana gelmesinin belirlenmesi halinde durumu ivedilikle Bakanla bildirmek, konu hakkndaki delilleri toplamak.

) Grev yerine var, greve balama, ayrl ve grevin tamamlanmasyla ilgili hususlar Bakanla gecikmeden bildirmek, alma ve hak edi cetvellerini zamannda dzenlemek.

d) Kendilerine verilen ileri dzenli bir ekilde yrtmek ve bulunulan yere sonradan dnme gerei domayacak biimde ileri noksansz yapmak.

e) Merkezde grevlendirildiinde dzenlenen raporlar incelemek, bunlarla ilgili yazmalar yrtmek, disiplin kurullarna katlmak.

f) Grevin gerektirdii durumlarda para, kymetli evrak, rn, malzeme, makine, depo, tesis, bina, ara ve gereler ile dier varlklar, her trl yazma ve ilemleri grmek, incelemek, saymak.

g) Grev nedeniyle gerekli grlen her trl ilemin belge, yazma ve kaydna ait onayl rneklerini, yolsuzluk kant olduunda rneini onaylayarak asllarn, ilgili kurum ve kiilerden belirledikleri sre iinde istemek, tespitini gerekli grdkleri durumlar uygun grdkleri zaman ve kapsam iinde ilgili ve yetkililerle birlikte tutanaa balamak.

) Tefti, inceleme veya soruturma ile ilgili grlen ESK personelinden ve nc ahslardan szl veya yazl bilgi istemek.

h) Uzmanlk ve teknik bilgi gerektiren konularda bilirkii istemek.

) Yetimeleri iin yannda grevlendirilen mfetti yardmclarna gerekli almalar yaptrmak, almalar ve mesleki gelimeleri hakknda Bakanla nerilerde bulunmak.

i) Bakanln grevleri kapsamnda verilen dier ileri yapmak.

(2) Mfetti yardmclar ayrca aada belirtilen grevleri yaparlar:

a) Yetimeleri bakmndan dosya, rapor ve dier belgeler zerinde incelemeler yapmak.

b) ESKnn tekilat yapsn inceleyerek bilgi edinmek.

c) Birlikte altklar kdemli mfetti tarafndan tefti, inceleme ve soruturmalar srasnda verilen grevleri yapmak.

) Yetki verildiinde tefti, inceleme ve soruturma yapmak.

(3) Mfettiler, ilgili mevzuatta ngrlen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve grevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Mfettilerin uyacaklar kurallar

MADDE 15  (1) Mfettiler;

a) Grevin baaryla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya kmas amacyla drstlk, bamszlk, tarafszlk, gvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gzeten bir yaklam iinde olmak zorundadrlar,

b) Grev ve unvanlarnn gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak davranlarda bulunamazlar, etik kurallarna uygun hareket ederler,

c) dari ilere ve icraya karamazlar,

) Belirli bir dneme ait ilemlerin tefti edildiini gsteren ve mfetti tarafndan tarih ve imza konmak suretiyle yaplan aklamalar dnda, evrak, defter ve kaytlar zerinde aklama, ilave ve dzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem ortamlarndaki bilgi ve kaytlar deitiremezler,

d) Aratrma, rehberlik, tefti, inceleme ve soruturma iin grevli bulunduklar srada bu ilerle ilgili kiilere misafir olamazlar, dorudan veya dolayl olarak bunlarla alveri yapamazlar, alacak ve bor ilikisine giremezler, hediye, hizmet ve ikramlarn kabul edemezler,

e) Greve gidecekleri yerleri, yapacaklar ileri, grevleri sebebiyle edindikleri bilgi, belge ve srlar aklayamazlar.

Tefti edilenlerin ykmllk ve sorumluluklar

MADDE 16 (1) Mfettiler, yrttkleri hizmet ynnden gerekli grdkleri grevle ilgili bilgileri, defter ve belgeleri, gizli de olsa, tefti, inceleme ve soruturma yaptklar birim ve kurululardan istemek ve grmek, bunlarn onayl rneklerini, bir yolsuzluun kantn oluturanlarn asllarn almak, para, kymetli evrak, rn, malzeme, makine, depo, tesis, bina, ara ve gereler ile dier varlklar incelemek ve saymak, gerekenleri mhrlemek, inceleme ve sayma ilerinde yardm istemek, gerektiinde dier kamu kurum ve kurulularndan, gerek ve tzel kiilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. lgililer, mfettilerin bu isteklerini yerine getirmek ve sorularn cevaplamakla ykmldrler.

(2) Denetlenen birim ve iyerleri ile bunlarn her kademedeki personeli, mfettilerin, szl veya yazl sorularn cevaplamak, ifade vermek, bilgi ilem sistemleri, raporlama aralar, internet, intranet ve benzeri alar ile veri tabanlarna eriimini salamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem ortamndaki bilgiler ve kaytlar, szl veya yazl talebinde derhal mfettie gstermek, incelemesine sunmak ve yine szl veya yazl talebi halinde bunlarn kopyalarn mfettie vermek zorundadrlar.

(3) Asllar alnan belgelerin mfettilerin mhr ve imzasyla onaylanm rnekleri, dosyasnda saklanmak zere alnd birim, iyeri, kii veya kurulua verilir.

(4) Aratrma, rehberlik, tefti, inceleme ve soruturma yaplan birim veya iyeri yneticileri, kendi birimlerinin i ve ilemlerini aksatmaya sebebiyet vermeyecek ekilde, hizmetin gerei gibi yrtlebilmesi iin mfettilere, grevleri sresince konumlarna uygun bir alma yeri salamak, gereken her trl kolayl gstermek ve yardmda bulunmakla ykmldrler.

(5) Denetime balanan birim ve iyeri grevlilerine daha nce verilmi izinlerin kullanlmas, hastalk ve zorunlu nedenler dnda, mfettiin istemi zerine denetim sonuna kadar ertelenebilir. znini kullanmaya balam olanlar, zorunluluk bulunmadka geri arlamaz. Greve geri arlan personel, kullanmakta olduu izni keserek grevine dnmek zorundadr. Grevi biten personel talep ederse kalan izni kullandrlr.

Grevlendirme

MADDE 17  (1) Mfettiler; Genel Mdrn emri ve onay zerine Bakandan aldklar talimata gre grev yaparlar. Aldklar grevlerin sonularn Bakanla bildirirler.

Mterek almalar

MADDE 18  (1) Tefti, inceleme ve soruturma programlarnn gruplar halinde uygulanmas durumunda gerekli koordinasyon gruptaki mfettilerin en kdemlisi tarafndan aadaki esaslara gre salanr:

a) e balarken ve almalarn devam srasnda takip edilecek usul belirlemek.

b) Gruptaki mfettilerin gr ve dncelerini deerlendirerek gerekli olanlarn uygulanmasn salamak.

c) , ilem ve dier hususlarda gerekli tedbiri almak veya alnmasn salamak.

) almalarn seyri hakknda zaman zaman veya talep halinde Bakanla zet bilgi veya ara rapor vermek.

d) Grevin tamamlanmasn takip eden bir ay iinde hazrlanacak raporu Bakanla gndermek.

(2) Refakat mfettilerinin mterek almalarda grev almas durumunda grup koordinatrl kdemli refakat mfettii tarafndan yrtlr.

in sresi ve devri

MADDE 19  (1) Mfettiler, kendilerine verilen ileri ara vermeden ve Bakanlka belirlenen srede tamamlarlar. Sresinde tamamlanamayaca anlalan iler hakknda Bakanla zamannda bilgi verilir ve alnacak talimata gre hareket edilir.

(2) Mfettilere verilen iin devredilmemesi esastr. Ancak zaruret halinde Bakann yazl emri ile i ertelenebilir veya bir baka mfettie devredilebilir.

(3) Devredilecek iler iin devri yapacak olan mfetti bir devir notu hazrlar. En az nsha olarak hazrlanacak devir notunda; devredilen iin mahiyeti, devir gnne kadar iin ne kadarnn hangi safhaya kadar incelendii, i hakknda varlan gr veya kanaat, iin zelliine gre gelinen aamadan sonra en uygun inceleme ve soruturma eklinin ne olmas gerektii hususlar belirtilir.

(4) Devredilen ie ait belgeleri sra numaras altnda gsteren nsha dizi pusulas hazrlanr. Dizi pusulas, devir notu ve ie ait belgeler ii devralan mfettie imza karl verilir. Devir notu ve dizi pusulasnn ikinci nshas ii devreden mfetti tarafndan bir yaz ekinde Bakanla gnderilir. nc nshalar ise mfettite kalr.

Tefti Kurulu Brosunun grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 20  (1) Tefti Kurulu Brosu, bro efi ve grevli personelden oluur.

(2) Bronun grevleri aada belirtilmitir:

a) Mfettilere verilen aratrma, rehberlik, tefti, inceleme ve soruturma grevleriyle ilgili rapor ve yazlar defter ve izelgelere ilemek, raporlara ilikin yazmalar izlemek.

b) Mfettilerin ayrl, var, izin, hastalk durumlarn, hakedileri ile ektikleri para miktarlarn izleyerek alma ve hakedi izelgeleriyle uygunluklarn Bakana bildirmek.

c) Bakanlka ihtiya duyulan demirba, malzeme, krtasiye ve dier ihtiyalarn teminini salamak, bunlarn kayt ve takibini yapmak.

) Gelen ve giden yazlar ilgilerine gre dosyalamak, rapor, belge ve dosyalar saklamak, gerekenlerin arive kaldrlmasn salamak, emir, talimat ve yazlar ilgililerine ulatrmak, mfettilere verilecek soruturma evraknn asl ve suretlerinin eksiksiz ve yeterli sayda olmasn salamak.

d) Bakanla ait yazlar hazrlamak, kullanlan bro makinelerinin temizlik ve bakmlarn yapmak veya yaptrmak.

e) Bakanla gelen periyodik yaynlar ile dier yayn ve kitaplar ktphanede muhafaza etmek, mfettilerin istifadesine hazr bulundurmak.

f) Bakanlka verilecek dier grevleri yapmak.

(3) Bro efinin grevleri aada belirtilmitir:

a) Bakanln yapaca i blm ve verecei talimatlar erevesinde, grevlerin bro personelince uygulanmasn salamak, yaplan ileri takip etmek.

b) Faaliyetlerle ilgili ihtiyalar belirlemek, grevlerin yrtlmesiyle ilgili nerilerde bulunmak.

(4) Bro efi, bronun idaresinden Bakana ve refakat mfettilerine kar sorumludur. (5) Bro ilerinde gizlilik esastr. Bro personeli rapor, yazma ve dosyalar Bakann ve refakat mfettilerinin izni olmadan kimseye gsteremez, veremez ve grevleri sebebiyle edindikleri bilgileri aklayamazlar.

BENC BLM

Mfetti Yardmcl Giri Snav ve Atanma

Snav kurulu

MADDE 21  (1) ESK mfetti yardmcl giri snavn yapacak snav kurulu, Genel Mdrn onay ile Bakann bakanlnda drt bamfetti/mfetti olmak zere toplam 5 kiiden oluur. Ayrca mfettiler arasndan iki yedek ye belirlenir. Snav Kurulunda yeterli sayda bamfetti veya mfetti yok ise eksik ye says, Genel Mdrn onay ile Kurumda grevli birim amirleri arasndan seilerek tamamlanr.

(2) Genel Mdr veya grevlendirecei personel snav kuruluna katlabilir. Genel Mdr, snav kuruluna katlmas halinde kurul bakan olarak grev yapar.

Mfetti yardmcl snavna giri artlar

MADDE 22  (1) ESK mfetti yardmcl snav yazl ve szl olarak yaplr. Yazly kazanan adaylardan snav alan kadro saysnn en ok drt kat szl snava arlr.

(2) Yazl ve szl snava katlacaklarda aadaki artlar aranr:

a) Bavuru tarihi itibaryla geerlilik sresi dolmam olan Kamu Personel Seme Snav (KPSS) puanndan ESK tarafndan belirlenecek taban puana sahip olmak.

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yazl nitelikleri haiz olmak.

c) Trkiyede en az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, mhendislik, fen fakltelerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilen yurt ii ve yurt dndaki yksekretim kurumlarndan birini bitirmi olmak.

) Giri snavnn yapld yln Ocak aynn birinci gn itibaryla otuz be yan doldurmam olmak.

d) Askerlik hizmetini yapm bulunmak veya tecilli olmak.

e) Herhangi bir kurum veya kurulua kar mecburi hizmet ykmll veya i szlemesi bulunmamak.

f) Salkla ilgili olarak grevini devaml yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

Mfetti yardmcl giri snavnn ilan

MADDE 23  (1) Kamu Personel Seme Snavna girmi olan adaylardan, ESK tarafndan yaplacak mfetti yardmcl giri snavna katlacaklarda aranacak genel ve zel artlar, bavurularn tarihi, yeri ve ekli ile istenecek bilgi ve belgeler, snavn yeri, zaman, snav konular, ierii ve deerlendirme yntemi ve kadro, say, snf, unvan ve derecelerini gsteren ilan snav gnnden en az 30 gn nce Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek ilk be gazeteden birinde ilan edilir.

Mfetti yardmcl giri snav ilemleri

MADDE 24  (1) Mfetti yardmcl giri snavna, snav ilannda belirtilen internet adresinde bulunan aday formu doldurularak mracaat edilir. Aday formunda ad ve soyad, doum yeri ve tarihi, mezun olunan yksekrenim kurumu ve gerekli dier bilgiler bulunur.

(2) Yazl snav kazanan adaylar szl snavdan nce aadaki belgelerle ahsen Bakanla mracaat ederler:

a) T.C. Kimlik Numaras beyan.

b) Salkla ilgili olarak grevi devaml yapmaya engel bir durum olmadna dair yazl beyan.

c) Askerlik durumu beyan.

) 6 adet fotoraf.

d) Adli sicil beyan.

e) zgemii.

(3) Bavuru belgelerinde geree aykr beyanda bulunanlar ile geree aykr belge verenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz, yaplm olsa dahi iptal edilir. Bu kiiler hibir hak iddia edemezler. Ayrca geree aykr beyanda bulunduu tespit edilen kiiler hakknda savcla su duyurusunda bulunulur.

Snav giri belgesi

MADDE 25  (1) Mfetti yardmcl giri snavna katlacaklara Bakanlka snavlarn yeri, tarihi ve dier artlarn gsteren snav giri belgesi verilir. Snavlara bu belge gsterilerek girilir.

Mfetti yardmcl giri snav konular

MADDE 26  (1) Mfetti yardmcl giri snav aadaki konulardan, yrrlkteki mevzuat hkmleri esas alnarak yaplr:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri mezunlar iin,

1) Hukuk (Anayasa Hukuku, dare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuku),

2) ktisat (ktisat Teorisi, Genel Ekonomik Sorunlar, Para, Banka, Kredi ve Toplu Durum, Milli Gelir, Uluslararas Ekonomik likiler ve rgtler, letme Denetimi ve Finansal Ynetim),

3) Maliye (Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikas, Trk Vergi Kanunlarnn Genel Esaslar, Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarnn Esaslar, Bte ve Bte eitleri, Kamu Borlar),

4) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilano Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap),

5) Yabanc dil (ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinden biri),

b) Veterinerlik, mhendislik ve fen faklteleri mezunlar iin,

1) Kamu ktisadi Teebbslerini ilgilendiren genel mevzuat,

2) Mesleki bilgiler,

3) Yabanc dil (ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinden biri).

Yazl ve szl snav

MADDE 27  (1) Yazl snavda baarl saylabilmek iin snav konularnn her birinden 100 tam puan zerinden en az 70 puan alnmas gerekir. Yazl snav kazananlardan en yksek puandan balayarak giri snav duyurusunda belirtilen kadronun drt katna kadar aday, szl snava arlr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.

(2) Yazl snavda baar gsteren adaylar iadeli taahhtl mektupla szl snava arlrlar. Szl snavda; adaylara yazl snav konularndan sorular sorularak, bilgi dzeyleri ve genel kltr seviyeleri, zek, muhakeme ve konuma yetenekleri llr.

(3) Szl snavda baarl saylabilmek iin snav kurulu yelerinin her birinin 100 tam puan zerinden verdii notlarn ortalamasnn70ten aa olmamas arttr.

(4) Giri snav notu, yazl ve szl snav notlarnn ortalamasdr.

(5) Snavda baar gsterenlerin says, kadro saysndan fazla olursa giri snav notu yksek olanlar tercih edilir. Giri snav notunun eitlii halinde, yabanc dil notu yksek olan aday ncelik kazanr. Dierleri iin snav sonular kazanlm hak saylmaz.

(6) Snav sonular, snav kurulu tarafndan tutanakla tespit edilir. Snav baaranlara Bakanlk tarafndan gerekli tebligat yaplr.

(7) Ayn giri snavnda baar gsterenlerin mfetti yardmclna atanmalar snavdaki baar srasna gre yaplr.

ALTINCI BLM

Mfetti Yardmclarnn Yetitirilmesi

Yetitirmenin amac

MADDE 28 (1) Mfetti yardmclarnn yetitirilmesinde;

a) Mfettiliin gerektirdii nitelikleri kazandrmak,

b) Bakanln hizmet alanna ilikin mevzuat, tefti, rehberlik, aratrma, inceleme ve soruturma konularnda tecrbe ve uzmanlk kazanmalarn salamak,

c) Rapor yazm konusunda bilgi ve kabiliyetlerini gelitirmek,

) Meslek ve bilimsel alma ve aratrma alkanl kazandrmak,

d) Yabanc dil bilgilerini gelitirmek,

amalanr.

Mfetti yardmclarn yetitirme program

MADDE 29  (1) Mfetti yardmclar, yllk yardmclk dneminde aadaki programa gre yetitirilir:

a) Birinci dnem almalar:

1) Bakanlka, tefti, inceleme ve soruturma i ve ilemleri ile ilgili mevzuatn retilmesi ile dil bilgilerinin gelitirilmesi amacyla hizmet ii eitimler dzenlenir.

2) Ayrca, mfetti yardmclarnn en az l er aylk dnemler itibariyle Genel Mdrlk Mali ler ve Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama, Alm ve retim ile Teknik ler Daire Bakanlklarna bal birimlerde uygulamal eitim almalar salanr.

b) kinci dnem almalar:

1) Bu dnemde teftiler grup halinde yaplr. Bu teftiler, mfetti yardmclarn yetitirmeye ynelik zel gayeli teftilerdir. Yetitirme grevi, mfetti yardmclarnn saysna gre bir veya birka mfettie verilir.

2) Mfetti yardmclar, belirtilen sre iinde refakatinde bulunduklar mfettiin gzetimi altnda alrlar. Kendilerine verilen grevleri mfettiin talimatna gre yerine getirirler. Tek balarna tefti, inceleme ve soruturma yapamaz, rapor dzenleyemezler. Bu dnemde mfetti yardmclarnn yetitirilmesi iin sorumlu mfettilerce bir alma program hazrlanr. Mfettiler programlarn ilgili mevzuat ve uygulama esaslarn dikkate alarak yaparlar. Bu srete mfetti yardmclarnn tefti, inceleme ve soruturma usullerini renmeleri salanr.

3) kinci dnem eitimi bittiinde; Bakanlk tarafndan, birinci ve ikinci dnem konularndan Mfetti yardmclar yazl snava alnr. 100 tam puan zerinden 70 puan alan Mfetti yardmclar baarl saylr. Baarl olanlara, Bakanlk tarafndan inceleme ve soruturma grev ve yetkisi verilebilir.

c) nc dnem almalar:

1) Birinci ve ikinci dnem almalarn baaryla tamamlayan mfetti yardmclarna, yannda altklar mfettilerin grleri de alnarak Bakanlka tefti, inceleme ve soruturma grev ve yetkisi verilebilir.

2) Tefti, inceleme ve soruturma yapmaya yetkili klnan mfetti yardmclar, mstakil olarak veya dier mfettilerle birlikte grev yaparlar.

3) Mfetti yardmclarnn nc dneme ait alma programlar, yetimelerinin tamamlanmas hususu da gz nnde tutularak Bakanlka dzenlenir.

YEDNC BLM

Yeterlik Snav ve Mfettilie Atanma

Yeterlik snav

MADDE 30  (1) Mfetti yardmclar, yllk staj dneminden sonra mesleki bilgi ve tecrbelerinin belirlenmesi amacyla yeterlik snavna tabi tutulurlar.

(2) Yeterlik snav, 21 inci maddeye gre oluturulan Snav Kurulu tarafndan ve yllk srenin bitimini takip eden iki ay ierisinde yaplr.

(3) Yazl ve szl olarak iki blmde yaplacak yeterlik snavnn ierii, tarihi, saati ve yeri snav tarihinden en az bir ay nce ilgililere duyurulur.

Yeterlik snav konular

MADDE 31 (1) Yeterlik snav, aada belirtilen konulardan, bir veya birka blmde yaplr:

a) Mevzuat ve uygulamas;

1) Genel Mevzuat, Medeni Hukuk (Genel Esaslar, ahsn Hukuku, Eya Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari letme, Ticaret irketleri, Kymetli Evrak), Borlar Hukuku (Genel Esaslar, Akdin Nevileri), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Sular), Hukuku, Toplu Szleme Hkmleri (Uygulama Alan, zinler ve Disiplin Cezalar ile ilgili hkmler),

2) ESK Ana Stats ve ileyiine ilikin mevzuat,

3) Kurumun ilgili mevzuat,

4) Kurum Mali Tablolar ve Analizi (Genel Muhasebe, irketler Muhasebesi, Bilano Analizi ve Teknikleri),

b) Tefti, inceleme ve soruturma yntemleri;

1) zel soruturma usul gerektiren kanunlar,

2) Ceza Muhakemesi Kanunu,

c) Raporlama teknikleri ve tefti yntemleri,

) Bu Ynetmelik hkmleri.

Yazl snavn yaplmas

MADDE 32  (1) Snav, bildirilen gnde ve saatte balar. Kapal ve mhrl soru zarflar snava katlanlarn nnde alarak sorular yazdrlr veya datlr.

(2) Snav sonunda cevap ktlar, isim blm adaylarca kapatldktan ve ka adet verildii tespit edildikten sonra toplanr, zarfa konularak zarf mhrlenir ve durum bir tutanak ile tespit edilip Bakana teslim edilir.

Yeterlik snav notlarnn deerlendirilmesi ve mfettilie atanma

MADDE 33  (1) Yeterlik snav notu; yazl ve szl snav notlarnn ortalamasndan oluur.

(2) Yazl snav ktlar, snav kurulu yeleri tarafndan 100 puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda baarl saylabilmek iin yelerin verdii notlarn ortalamasnn en az 65 olmas gerekir.

(3) Yazl snavda baarl olan mfetti yardmclar szl snava tabi tutulurlar. Mfetti yardmclarna szl snavda snav kurulu yelerinin her biri 100 tam puan zerinden puan verir. Verilen puanlarn ortalamas, szl snav puann tekil eder. Szl snavda baarl saylabilmek iin en az 65 puan alnmas gerekir.

(4) Yeterlik snavlarnda baarl olanlar, yeterlik baar srasna gre mfetti kadrolarna atanrlar. Yeterlik snav notlarnda eitlik olmas halinde mfetti yardmclna giri snav notu esas alnr.

Baka greve atanma

MADDE 34  (1) Mfetti yardmclarndan; yeterlik snavn kazanamayan ya da mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir. Verilen ikinci snav hakknda baarl olamayanlar ya da kullanmayanlar Tefti Kurulu dnda, memur unvanl pozisyonlara atanrlar.

SEKZNC BLM

Kdem, Yeniden Atanma, Mfettilik Gvencesi ve dari Grev

Mesleki kdem

MADDE 35  (1) Mfettilik kdemine esas sre, mfetti yardmclnda, mfettilikte, mfettilik sfat ve kadrosu muhafaza edilmek artyla idari grevlerde, cretli ve cretsiz tm kanuni izinlerde geirilen sredir.

(2) Mfettilik kdemine esas sreleri ayn olanlar iin kdem sras, mfetti yardmclar asndan giri snavndaki, mfettiler iin yeterlik snavndaki notlar esas alnarak belirlenir.

(3) Bamfettilerin kdem sras mfettilerden ncedir. Bamfettiler arasndaki kdem srasnn tespitinde bamfettilie atanma tarihi, ayn tarihte atananlar iin mfettilik kdemi, mfettilik kdemi de ayn olanlar iin yeterlik snavndaki notlar esas alnr.

(4) Bakanlk yaptktan sonra bu grevden ayrlan ve tekrar mfettilie dnenler, dnemlerinin en kdemlisi saylrlar. Bu durumda birden fazla mfetti olmas halinde bunlarn kdem srasnn tespitinde mfettilik kdemleri esas alnr.

Yeniden atanma

MADDE 36  (1) Grevinden ayrlan mfettiler Genel Mdrn onay ile Tefti Kuruluna tekrar atanabilirler.

Mfettilik gvencesi

MADDE 37 (1) Mfettiler, kendi istekleri veya tefti hizmetlerinin gerekleriyle badamayan mesleki yetersizlikleri ve meslein ifasn engelleyici nitelikteki salk sebepleri dnda grevlerinden alnamaz, idari grevlere atanamazlar.

(2) Mesleki yetersizlik halleri veya salk sebeplerinin mfetti raporu, salk kurulu raporu veya benzeri nitelikteki belgelere dayandrlmas esastr.

dari grev

MADDE 38  (1) Mfettiler, kendi rzas ve Genel Mdrn onay ile idari kademelerde grevlendirilebilirler.

Mfettilerin soruturmadan ekilmeleri

MADDE 39  (1) Mfettiler, soruturmasna grevlendirildikleri olayda 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemeleri Kanununun 22 nci maddesinde saylan hususlardan birinin varln belirterek soruturmadan ekilme isteinde bulunabilirler. Bakanla yazl olarak bildirilen ekilme istei Bakan tarafndan uygun grlrse grev baka mfettie verilir. Uygun grlmezse durum ekilme isteinde bulunan mfettie yazl olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BLM

Tefti, nceleme ve Soruturma leri

Tefti programlar

MADDE 40 (1) Tefti programlar yllk olarak hazrlanr ve Genel Mdrn onayna sunulur. Gerektiinde Genel Mdrn onay ile program revize edilebilir. Tefti programlarnda, tefti yerleri, tefti sreleri, tefti yntemi, teftiin verimli, dzenli ve salkl ekilde yaplmasn salayacak dier hususlar aka belirtilir.

Olaan ve olaanst teftiler

MADDE 41 (1) Tefti ve incelemeler; olaan ve olaanst olmak zere iki ksma ayrlr.

a) Olaan tefti ve incelemeler; hazrlanan ve onay alnan yllk programa gre yaplr.

b) Olaand tefti ve incelemeler; Genel Mdr tarafndan verilecek talimat veya olaan tefti, inceleme ve soruturma srasnda mfettilerce gerek grlmesi halinde program haricinde yaplr. Bu teftiler, btn hizmet ve faaliyetleri kapsamna alabilecei gibi, belli konularla snrl da olabilir.

ONUNCU BLM

Rapor eitleri ve lgili lemler

Rapor eitleri

MADDE 42  (1) Tefti Kurulunun yrtt tefti, inceleme ve soruturmalar sonucunda, iin niteliine gre;

a) Cevapl tefti raporu,

b) nceleme raporu,

c) dari soruturma raporu,

) Adli soruturma raporu,

d) Genel durum raporu,

e) Rehberlik raporu,

dzenlenir.

Cevapl tefti raporu

MADDE 43  (1) Cevapl tefti raporu; programl teftilerde noksan ve hatal bulunan, ilgili mevzuata aykr olan ve ilgili birim ve iyerlerince dzeltilmesi veya tamamlanmas gereken ilemleri, kayt ve hesaplar, birim ve iyerinin genel durumunu, tefti edilenlerin cevaplar ile bu cevaplara ilikin mfettiin son grn ieren rapordur. Rapor, tefti edilenlerin yrrlkteki hkmlere gre tenkidi gerekli grlen i, ilem ve eylemleri hakknda dzenlenir. Bu raporla ilgili yaplacak i ve ilemler aada belirtilmitir:

a) Faaliyetlerin, ilgili mevzuata gre, krllk ve verimlilik ilkeleri gzetilerek etkin ekilde ve zamannda yrtlp yrtlmedii; para, kymetli evrak, rn, malzeme, makine, depo, tesis, bina, ara ve gereler ile dier varlklarn mevzuata ve usulne uygun olarak, kayt ve nitelikleri bozulmayacak ekilde takip edilip edilmedii belirlenir.

b) Yrrlkteki yazl kural ve yntemlerde, kadro yapsnda, mevcut personelin resmi ve zel niteliklerinde ve yaptklar ilemlerde alma dzenine, verimlilik ve krlla engel olabilecek hususlar bulunup bulunmad ile ESK amalarnn gerekletirilmesi bakmndan grlen olumsuzluklar belirlenir.

c) Tefti srecinde; personelin amaca uygun ekilde almas, bilgi dzeylerinin artrlmas, gven, istek duygularnn gelitirilmesi hususlarnda rehberlik hizmeti verilir.

) Raporun tefti edilen birim ve iyerinde dzenlenmesi esastr.

d) Herhangi bir eletiri ve neri getirilmeyen konulara raporda yer verilmez.

e) Rapor, teftiin tamamlanmasndan sonra gecikmeden hazrlanarak ilgililerin grleri alnmak zere, tefti edilen birim veya iyerinin en yksek amirine teslim edilir.

f) Tefti sonucunda tenkide deer bir husus grlmemesi halinde rapor dzenlenmez. Bu durum bir yazyla Bakanla, ilgili birim veya iyerine bildirilir.

g) Tefti srasnda kanuni takibat ve/veya disiplin cezasn gerektirdii anlalan hususlar cevapl tefti raporlarna yazlmaz. Bu ve benzeri konulardaki bilgi ve belgeler tutanaa balanr ve bir yaz ekinde Bakanla gnderilerek soruturma talep edilir. Alnacak talimata gre hareket edilir.

) Cevapl tefti raporlar nsha olarak dzenlenir. Raporlarn ikinci nshalar teftii yaplan birim veya iyerine braklr. nc nsha ise mfettite kalr. Mfetti tarafndan hazrlanan son gr, tefti edilen birim veya iyerine braklan nshada yer almaz.

h) Cevapl tefti raporlarnn ilgililerce zamannda cevaplandrlmas hususunu mfettiler kendileri izler. Hakl nedenlere dayanmadan sresinde cevaplandrlmayan raporlar hakknda gerei yaplmak zere mfettilerce Bakanla bilgi verilir.

) Mfettiler, alnan cevaplar inceledikten sonra, en ksa srede, son grlerini de belirterek raporu Bakanla gnderirler.

(2) Cevapl tefti raporlar hakknda tefti edilen birim ve iyerlerince yaplacak ilemler aada belirtilmitir:

a) Cevapl tefti raporu mfettie verilecek sre iinde cevaplandrlr.

b) Kendilerine cevapl tefti raporu verilenler, tenkit olunan ilemleri usul ve mevzuat erevesinde dzeltmekle grevlidirler. Tenkit maddelerinden bir ksm veya tamam hakknda mfettiten farkl grte olduklar takdirde, bunu ve dayanan cevaplarnda ak ekilde ve ksaca belirtirler.

(3) Genel Mdrle intikal eden cevapl tefti raporlar hakknda ilgili birimlerce aadaki ilemler yaplr:

a) Merkez birimleri, cevapl tefti raporlarn, kendilerine intikalinden itibaren bir ay ierisinde inceleyerek teftii yaplan iyerine gerekli talimat verirler. yerlerine verilen talimatn iki nshas raporla birlikte Bakanla gnderilir. Talimatn bir nshas Bakanlka ilgili mfettie intikal ettirilir. Mfettiler bu talimatlara katlmadklar takdirde bir ay ierisinde itiraz edebilirler. Bakanlk, bu itiraza itirak ederse, konu yetkili makama sunularak alnacak talimata gre hareket edilir.

b) Mfettilerin, iyerleri ile ilgili cevapl tefti raporlar hakknda talimat verilmeyen bir husus tespit etmeleri halinde, ilgili birime intikal ettirilmek zere durumu bir ay ierisinde Bakanla bildirirler.

c) Tefti gren iyeri, alnan talimat zerine yaplan ilemleri iki ay ierisinde Genel Mdrle bildirmek zorundadr.

(4) Teftie tabi yerler, kabul edilebilir bir gereke olmakszn tefti d braklamaz.

nceleme raporu

MADDE 44  (1) nceleme raporu;

a) Mevzuatn uygulanmasnda grlen noksanlk ve hatalarn giderilmesine ynelik neriler ile mevzuat deiiklikleri hakkndaki gr ve tekliflerin,

b) Cevapl tefti raporunda belirtilmemesi gereken hususlarn,

c) Genel Mdrlke incelettirilen eitli konular hakkndaki dncelerin,

) ikyet ve ihbarlar zerine yaplan inceleme ve soruturmalar sonucunda cezai takibat gerektirir durum grlmedii takdirde yaplacak ileme esas grlerin,

belirlenmesi ve bildirilmesi amacyla dzenlenir.

(2) nceleme raporlar, ilgili birim veya iyerleri dikkate alnarak yeterli sayda hazrlanr. Bu raporlar, gerei yaplmak zere Bakanlka ilgili birimlere gnderilir.

dari soruturma raporu

MADDE 45  (1) dari soruturma raporu, soruturmaya tabi personelin disiplin suu niteliindeki tutum ve eylemleri iin dzenlenir.

Adli soruturma raporu

MADDE 46  (1) Adli soruturma raporu; soruturmaya tabi personel ile sua itirak eden nc ahslarn, Trk Ceza Kanununa veya ceza koyan dier mevzuata gre su saylan eylemleri ile ilgili olarak dzenlenen raporlardr. Raporda cezai takibat gerektiren olay, failleri ve olay kantlayan somut delilleri ile birlikte aka gsterilir. Bu raporda idari tedbir ve tekliflere yer verilmez.

Soruturmaya balama

MADDE 47  (1) Soruturmaya, Bakann yazl emri ile balanr. Bu konuda;

a) Birimlerce soruturulmaya verilmek istenen konu, olay ve kiilerle ilgili olarak hazrlanacak gerekeli yaz ve belgeler Genel Mdrn onay alndktan sonra Bakanla gnderilir. Bu yaz ve ekleri Bakanla en az drt nsha olarak gnderilir. Bakan, belirtilen konular soruturmak zere mfettilerden biri veya birkan yazl olarak grevlendirir.

b) Mfettilerce yrtlen alma srasnda, personelin ilgili kanun ve dier mevzuat bakmndan cezalandrlmasn gerektiren davran veya fiillerinin belirlenmesi veya bu ynde mfettie bir ihbar yaplm olmas durumunda, konu ile ilgili olarak n inceleme yaplr. Bu inceleme srasnda belirlenen kantlarn deerlendirilmesi sonucunda varlacak kanaat, mfettie bir yaz ile Bakanla bildirilir. Bakanlk, mfettilerden gelen soruturma taleplerini, onayn almak zere Genel Mdre sunar. Genel Mdr tarafndan onaylanan konular soruturmak zere bir veya birka mfetti Bakanlka bir yaz ile grevlendirilir. Soruturma, grev yazsnda belirtilen kapsamda yaplr. Gerektiinde, ilave konular hakknda soruturma yaplabilmesi iin yetki talep edilir.

c) alma srasnda yaplan saymlarda nemli saylabilecek miktar ve tutarda noksanlk tespit edilmesi, yangn kmas, sahte belge dzenlenmesi gibi yasal adan su oluturan ve derhal soruturmaya balanlmamas durumunda kantlarn ortadan kaybolmas ihtimali olan durumlarda mfettiler izin almakszn soruturmaya balayarak durumu derhal Bakanla bildirirler. Bu tr nemli ve acil durumlarda konu, adli soruturma raporu sonradan verilmek zere, savcla su duyurusunda bulunulur ve durum hakknda Bakanla bilgi verilir.

Soruturmann yrtlmesi ve delillerin toplanmas

MADDE 48  (1) Soruturmaya, ihbar veya ikyet konusunun belirlenmesi, delillerin toplanmas, ihbarc veya ikyetinin dinlenmesi ile balanr. Bu kapsamda elde edilen bilgi ve deliller ile mfettiin resen yapt tespitler tutanaa balandktan sonra soruturma konusunu tekil eden konuyla ilgili btn kayt ve belgeler incelenir. Bu arada gsterilen veya gerekli grlen ahitlerin bilgi ve grgleri tutanaa balanr. lgilinin lehinde ve aleyhinde olan tm deliller belirlendikten sonra ifadesi alnr. lgili bu ifade srasnda yeni deliller ortaya koyar veya ahitler gsterirse bunlar da incelenir ve dinlenir. Bu inceleme ve dinleme sonunda ortaya kacak durum gerekli aklama yaplarak ilgiliye bildirilir. Bu ileme, ilgilinin gsterebilecei baka delil veya ahit kalmayncaya kadar devam edilir. lgilinin baka bir delili ve diyecei bulunmadn beyan etmesi zerine ifade alnmasna son verilir.

(2) Soruturma konusunun birden fazla olmas durumunda her birine ayr numara verilir ve bunlar mstakil balklar altnda incelenir.

(3) Soruturma srasnda muayene, analiz ve bilirkii tetkiki gibi uzmanlk gerektiren hallerde yaptrlacak alma sonucu dzenlenen belge ve raporlar deliller arasnda gsterilir.

Soruturmann tamamlanmas

MADDE 49  (1) Yaplan her soruturma bir idari soruturma raporuna balanr. Olayda adli takibat gerektiren bir husus varsa ayrca adli soruturma raporu dzenlenir.

(2) Soruturmayla grevli mfetti; ihbarc, ikyeti veya delillerin bulunamamas ve/veya konu hakknda su unsuru tespit edilememesi gibi sebeplerle, soruturmay inceleme safhasnda tamamlar ve inceleme sonucunu Bakanla bir yazyla bildirir. Bu yazda varsa konu ile ilgili tedbir ve tekliflere yer verilir.

Personelin grevden uzaklatrlmas ve greve iadesi

MADDE 50 (1) Mfettiler, grevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aadaki artlarn gereklemesi halinde ilgilileri usulne gre grevden uzaklatrabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri ynnden grevi banda kalmas sakncal olmak.

b) Para ve para hkmndeki belge ve senetleri, her trl mal ve ayniyat, bunlarn hesap, belge ve defterlerini gstermekten ve bunlarla ilgili sorulan sorular cevaplamaktan kanmak, tefti inceleme ve soruturmay gletirecek, engelleyecek davranlarda bulunmak.

c) 18/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

(2) Grevden uzaklatrma tedbiri tefti, inceleme ve soruturmann her safhasnda alnabilir. Ancak grevden uzaklatrlan personelin grevi banda kalmasnn sakncal olduunun ak bir ekilde ortaya konulmas, birinci fkrann (b) bendinde yazl hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Grevden uzaklatrlan personelle ilgili durum, mfetti tarafndan gerekesiyle birlikte atamaya yetkili amirine, Bakanla ve dier ilgililere yazl olarak derhal bildirilir.

(4) Yaplan alma sonucunda suun ilendiinin belirlenememesi veya yeterli delil bulunamamas durumunda, grevden uzaklatrlan personel mfettiin gecikmeden verecei rapor zerine derhal grevine iade edilir.

(5) Grevden uzaklatrma ile ilgili rapor hakknda yaplacak ilemler ilgili birim ve iyerlerince ncelikle sonulandrlr.

(6) Herhangi bir personelin grevden uzaklatrlmas durumunda ilerin aksamamas iin birim veya iyeri amirince gerekli tedbirler alnr.

(7) Tefti, inceleme ve soruturma sonucunda su ilenmedii anlaldnda veya yeterli delil elde edilemedii takdirde, grevden uzaklatrlan personel, mfettiin ivedilikle bildirecei yazl gr zerine, amirlerince derhal grevine iade edilir.

(8) Grevden uzaklatrlanlara ait soruturma ile ilgili olarak, merkez tekilat birimlerince bu soruturmaya ait rapor zerinde yaplacak ilemin dier ilerden ncelikle tamamlanmas ve sonulandrlmas zorunludur.

Savunma

MADDE 51  (1) Haklarnda disiplin veya ceza uygulamas gerektiren hallerde ilgili personelin yazl savunmasnn alnmas zorunludur. Savunmas alnacak personele su saylan fiil ve davranlar, kantlar ile birlikte yazl olarak ak ekilde bildirilir. Personelin talebi halinde suland konuyla ilgili belgeleri inceleme imkn da salanarak ve yedi gnden az olmamak zere verilecek sre ierisinde savunmasn yapmas istenir.

Mektupla aklama veya ifade istenmesi

MADDE 52  (1) Soruturma srasnda ilgili personel veya ahidin soruturma yaplan yerde bulunmad hallerde mfetti tarafndan kendisine soru kd gnderilir. Bu kt gnderilirken, personele uygun bir sre tannr. Personel ve ahitlerin aklama veya ifadeleri birim veya iyeri amirlii aracl ile de alnabilir. Bu takdirde hazrlanacak soru kd bir yaz ekinde birim veya iyeri amirine gnderilir. Birim veya iyeri amiri soru kdn ilgiliye tebli ederek alnacak cevab sresi iinde mfettie gnderir.

(2) Gerektiinde personelin yazl ifadesi bir baka mfetti vastasyla istinabe suretiyle de alnabilir.

Soruturma raporlarnn hazrlanmas

MADDE 53  (1) dari ve adli soruturma raporlar aada belirtilen ksmlardan oluur:

a) Balang:

1) Soruturma konusundan ne zaman ve nasl bilgi sahibi olunduu,

2) Fiilin ilenme tarihi,

3) Soruturmaya nerede ve ne zaman baland,

4) Soruturmann nelerden ibaret olduu.

b) Delillerin tahlili ve tartlmas: Soruturulan konularn, toplanan deliller kapsamnda mevcut olup olmad, ilgililer ve varsa kurum zarar gsterilmek suretiyle, hibir tereddde meydan verilmeyecek ekilde izah edilir. Toplanan somut delillere gre sonuca varlr.

c) zet: Bu blmde tahlil ve tartma ksmnda izah yaplan hususlar yine maddeler halinde zetlendikten sonra ksaca varlan sonu belirtilir.

) Sonu:

1) Cezai ynden; soruturulan olayda Trk Ceza Kanunu veya ceza koyan dier kanunlara aykr, takibat gerektiren bir eylem varsa ksaca belirtildikten sonra, yazlan adli soruturma raporunun tarihi ve numaras ile hangi savcla hitaben yazld aklanr.

2) Disiplin ynnden; olayda ihlal edilen disiplin hkmleri ile failleri ve bunlarn fiil ve hareketlerine uyan cezalar gsterilerek cezalandrlmalar teklif edilir. Hafifletici nedenleri varsa izah yaplarak cezann hafifletilmesi istenir.

3) dari ynden; soruturma konular ile ilgili tedbir, teklif ve tavsiyeler bu blmde belirtilir. Acil hususlarda bunlar mektupla intikal ettirilir. Bu ksmda mektubun tarihi ve numaras belirtilir. Varsa olayda meydana gelen kurum zarar ve msebbipleri gsterilir. Zararn tazmini veya netice hesabna alnmas ile ilgili teklifler ve gerekli grlmesi halinde dava almas ile ilgili neriler belirtilir.

4) Zamanam ynnden; olayla ilgili zamanam sre ve tarihleri belirtilir. Zamanam sresinin dolmas ok yaknsa durum daha nceden bir yazyla bildirilir.

(2) Birinci fkrann () bendinde belirtilen hususlar adli soruturma raporlarna yazlmaz.

(3) dari soruturma raporlar , adli soruturma raporlar drt nsha olarak hazrlanr. dari soruturma raporlarnn asllar ile bir nshas, adli soruturma raporlarnn ise asllar ile iki nshas yaz ekinde Bakanla gnderilir. Raporlarn bir nshas mfettite kalr.

Genel durum raporu

MADDE 54  (1) Genel durum raporu, yaplan tefti, inceleme ve soruturmalarla ilgili olarak zet bilgi vermek amacyla dzenlenir. Bu raporlarda aada belirtilen hususlar yer alr:

a) Teftii yaplan birim ve iyerleri ile dzenlenen raporlar.

b) hbar ve ikyet konular, bunlar zerine yaplan inceleme ve soruturmalarn neticeleri.

c) Bakanlka programla beraber veya sonradan gnderilen inceleme konular, yaplan incelemelerin sonular.

) Grevden uzaklatrlan personel varsa saylar ve sebepleri.

d) Mevzuatn uygulanmasnda grlen genel hata ve noksanlklar.

e) Tefti edilen birim ve iyerlerinin faaliyet durumu.

f) Tefti dnemine ve gerekmesi halinde nceki dnemlere ait programlarn uygulanmas ile ilgili bilgiler.

g) Dier konular.

(2) Genel durum raporlar nsha olarak dzenlenir ve Bakanla verilir.

Rehberlik raporu

MADDE 55  (1) Bakanln rehberlik hizmetleri, ESK birim ve iyerlerinin talepleri de dikkate alnarak Genel Mdrn onay zerine Bakanlka hazrlanan bir plan erevesinde, faaliyetlerin daha etkin olarak yrtlmesi iin aklayc ve eitici nitelikte gerekletirilir. Gerekletirilen hizmetler sonucunda Rehberlik Raporu dzenlenir.

(2) Verilecek rehberlik hizmetleri tek tarafl bir alma olmayp, rehberlik hizmeti verilen birimle ibirlii ierisinde yrtlr. Bu hizmetlerde effaflk esastr.

Rehberlik ilkeleri

MADDE 56  (1) Bu Ynetmelikte belirtilen rehberlik hizmetinin yrtlmesinde;

a) Verilecek rehberlik hizmetinin gerekesinin ortaya konulmas, hizmetin ieriinin ve amacnn belirlenmesi,

b) Hedef kitlenin belirlenmesi,

c) Mevzuat ynnn ortaya konulmas,

) Hizmette devamlln salanmas ve hizmet kalitesinin ykseltilmesi,

ilkeleri esas alnr.

(2) Rehberlik hizmetinin planlanmas ve uygulanmasnda ilgili merkez ve tara birimleriyle koordine salanr.

Rapor ekleri

MADDE 57  (1) Tefti, inceleme ve soruturma sonunda hazrlanan raporlarn btn ekleri mfetti tarafndan mhrlenerek imzalanr. Raporlarn ekleri iin bir dizi pusulas yaplr. Dizi pusulasnda ekin sra numaras, tarihi, says ve mahiyeti belirtilir. Dizi pusulas, mhr ve imza ile tasdik olunur. Raporlarn aslna eklerin asllar, dier nshalarna mfettiin mhrn tayan suretleri eklenir.

Raporlar hakknda yaplacak ilemler

MADDE 58  (1) Raporlar, Bakan ve refakat mfettileri tarafndan incelenir. Dzeltilmesi veya tamamlattrlmas gereken hususlar varsa bunlarn giderilmesi, raporu dzenleyen mfettiten gerekeleri ortaya konularak istenir. Raporun dzeltilmesine ilikin talebe mfettiin katlmamas durumunda Bakann gr dorultusunda ilem yaplr. Raporlar Genel Mdrn onayna sunulur.

(2) Raporlar zerinde Bakanlka yaplan incelemeden sonra aada belirtilen ilemler uygulanr:

a) Cevapl tefti raporlar ile inceleme ve soruturma raporlar zerine Genel Mdrln ilgili birimlerince yaplacak ilemler, Bakanlk ve ilgili mfetti tarafndan izlenir. Genel Mdrlk birimleri, kendileri ve iyerleri ile ilgili olarak intikal eden raporlarda yer alan ilemleri, zamanam srelerini dikkate alarak ve ESKnn zararna neden olunmayacak ekilde en ge ay ierisinde sonulandrrlar. lemleri bu sre ierisinde tamamlanamayan raporlar hakknda Bakanla gerekeli olarak aylk dnemler halinde veya iin safahatna gre bilgi verilir.

b) Raporlara istinaden uygulanmas uygun grlen hususlardaki Bakanlk yazlarnn bir sureti ilgili mfettie, rapor birden fazla mfettie aitse kdemli mfettie gnderilir. nceleme ve soruturma raporlarnn sonu blmlerindeki mfettilik nerileri zerine yaplan ilemler, ilem tarihinden itibaren en ge otuz gn iinde Bakanlk araclyla mfettie bildirilir. Herhangi bir ilem yaplmamas halinde bunun da gerekeli olarak bildirilmesi gerekir. Mfettiler yaplan ileme katlmadklar takdirde konu ile ilgili grlerini gerekeleriyle birlikte en ge otuz gn iinde Bakanla bildirirler. Mfettilerin bu grleri karsnda Bakan konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereini bizzat yapar.

c) Mfettilerin, grev konular dnda kalan tavsiyeleri, Genel Mdrln ilgili birimlerine gnderilir. Bunlarn yerine getirilip getirilmedii ilgililerce takip edilir. Mfetti grnden farkl dnlen konular gerekeli olarak bir yazyla Bakanla bildirilir. Aksi halde sorumlular hakknda genel hkmlere gre ilem yaplr.

) Adli soruturma raporlar Hukuk Mavirliine; disiplin cezas uygulanmas nerisi bulunan soruturma raporlar, nsan Kaynaklar ve Ynetimi Gelitirme Dairesi Bakanlna gnderilir.

d) Raporlarda idari mahiyetteki teklif ve tavsiyeler ilgili birimlerce yerine getirilir.

e) Raporlarda ESK ahsi hakkn ilgilendiren teklifler birimlerce deerlendirilerek ilgili mevzuat kapsamnda gerekli ilem yaplr.

(3) Genel Mdr, dzenlenmi olan raporlar olayn anlalmas ve ierik ynnden yetersiz grd takdirde, konunun ayn veya baka mfetti tarafndan tekrar incelenmesini isteyebilir.

ONBRNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yolluk ve dier haklar

MADDE 59  (1) Mfettilerin avans, yolluk ve dier mali haklar ilgili mevzuata gre denir.

alma ve hak edi cetvelleri

MADDE 60  (1) Mfettiler, almalarn ve aldklar yolluklar her ay dzenleyecekleri geici grev yolluk bildirimleri ile alma ve hakedi cetvelinde gsterirler. Bu cetveller, mteakip ayn ilk haftas ierisinde hazrlanarak Bakanla gnderilir.

(2) alma ve hakedi cetvellerinde, ilgili ay iinde yaplan almalar gnler itibariyle ve ana hatlaryla belirtilir, yazlan raporlar gsterilir. Mfettilerin yolculuklarna ait giderleri, aylk hakedileri ve bunlara karlk ekilen avanslar gsteren tablolar doldurulur.

(3) alma ve hakedi cetveline, yolluk bildirimi, avans talep formunun bir rnei, konaklama faturalar, yetki erevesinde nc kiilere yaplan demeler, biletler ve benzeri belgeler eklenir.

(4) alma ve hakedi cetvelleri drt nsha dzenlenir ve nshas Bakanla gnderilir.

Haberleme

MADDE 61  (1) Mfettiler, tefti, inceleme ve soruturma almalar srasnda ilgili birim ve iyerleriyle dorudan yazma ve grme yaparlar. Acele ve fakat gizli olmayan haberlemelerde, duruma gre gerekli iletiim arac kullanlr.

(2) Bakanla, birimlere ve iyerlerine gnderilecek yazlar yeterli sayda hazrlanr.

(3) Mfettiler, grevli gittikleri yerlere var ve buradan ayrllarn ayn gn Bakanla yazl veya elektronik ortamda bildirirler. Grup halindeki almalarda yazma ve haberlemeler kdemli mfetti tarafndan yaplr.

(4) Mfettiler, grevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle dorudan yazma yapabilirler. Ancak, Babakanlk, yksek yarg organlar, dier Bakanlklarn merkez ve yurtd birimleriyle olan yazmalar Bakanlk araclyla genel esaslara gre yaplr.

Kayt ve dosya ileri

MADDE 62  (1) Mfettiler, yazdklar raporlarn ve dier yazlarn birer rneini ve kendilerine gelen yazlar zel dosyalarnda saklarlar. Raporlar ilgili makamlara yaz ekinde gnderilir.

(2) Mfettiler, eitli makamlara gnderdikleri rapor ve yazlar ile kendilerine gelen yazlar bir deftere ilerler ve gnderdikleri yazlara zel saylarn verirler.

Mfettilik m