25 ubat 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28924

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BLM, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLII PYASA GZETM

VE DENETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmeliinin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl sorumluluk alannda bulunan sanayi rnlerinin piyasa gzetimi ve denetimine ilikin usul ve esaslar, uygunsuzluk halinde alnacak nlemleri ve uygulanacak yaptrmlar, denetim personelinin eitimi, snav, grev, yetki ve ykmllkleri ile retici ve datclarn ykmllklerini kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) apraz denetim: Herhangi bir ilde yaplacak denetimin, Bakanlk merkez tekilat ya da baka bir il mdrl personelince veya denetimin yapld ilin personeli ile birlikte yaplmasn,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Denetim, rnlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildii, satld ve datld her yerde, depo, iyeri, nakil aralar ve gerektiinde retim tesislerinde veya retim ve hizmet arac olarak kullanld yer ve tesislerde, ilendikleri, ambalajlandklar, montaj veya dolum yapldklar yerlerde yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras ile nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakanlk merkez tekilat veya il mdrl tarafndan ilgili teknik dzenlemeye uygun olmad tespit edilen rnler iin;

a) nsan salna, can ve mal gvenliine, hayvan, bitki yaamna ve salna ve evreye bir tehdit oluturmamas kouluyla, dzeltilebilir uygunsuzluklarn giderilmesi amacyla, dzeltici faaliyet plann onbe gn iinde sunmas iin reticiye bildirim yaplr. Bu sre iinde dzeltici faaliyet plann sunmayan retici, dzeltme faaliyetinde bulunmayacan kabul etmi saylr.

b) retici tarafndan sunulan dzeltici faaliyet plan, gerektiinde deiiklik yaplarak, Bakanlk merkez tekilat veya il mdrl tarafndan onaylanr ve reticiye tebli edildii tarihten itibaren geerli olmak zere uygunsuzluun nitelii, rnn zellii ve piyasa yaygnl durumu deerlendirilerek alt ay gememek zere dzeltme sresi verilir.

c) Denetim sonucunda uygunsuzluunun giderilmesi iin sre verilmi olan bir rne ayn uygunsuzluk iin tekrar sre verilmez. Ancak verilen sre sonunda uygunsuzluun reticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediinin tespiti halinde alt ay gememek zere ek sre verilebilir.

) Teknik dzenlemeye uygunsuzluk nedeniyle verilen srelerin takibi ile dzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediinin kontrol il mdrl tarafndan yaplr.

d) (a) bendi uyarnca rnn teknik dzenlemeye uygunsuzluunu gidermek iin dzeltici faaliyet plan sunmayan ya da dzeltici faaliyet plan sunmakla birlikte verilen sre sonunda uygunsuzluu gidermeyen reticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen idari para cezas uygulanr.

(3) Uygunluk iaretinin ve belgelerinin ilgili teknik dzenlemenin ngrd ebat, grnrlk, silinmezlik, ilitirilecek yer ve benzeri zellikleri bakmndan uygun olmadnn tespit edilmesi halinde, birinci fkra hkmleri uygulanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Teknik dzenlemesine uygun olmayan ve gvensizlik phesine yol aan rnler ile ilgili teknik dzenlemeye uygunluu belgelenmi olmakla birlikte duyusal inceleme sonucunda gvensizlik phesi uyandran rnler iin tutanan ilgili blm doldurulur ve test veya muayeneye bavurulur.

(2) lgili teknik dzenlemeye uygunluu belgelenmi olsa dahi gvensizlik belirtisi tayan rnler iin tutanan ilgili blm doldurulur ve Ynetmeliin 10 uncu maddesi hkmleri uygulanr.

(3) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen ilemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla gvenli olmad tespit edilen rnler iin;

a) rnn piyasaya arznn yasaklanmas,

b) Piyasada bulunan rnlerin toplatlmas,

c) Gerektiinde rnn hizmet d braklmas,

) rnn retici tarafndan gvenli hale getirilemedii ya da gvenli hale getirilmesinin mmkn olmad durumlarda bertaraf edilmesi,

kararlarndan uygun olanlar orantllk ilkesi gzetilerek verilir.

(4) nc fkrada saylan nlem kararlar alnmadan nce retici ve/veya datc durum hakknda grlerini almak zere tebligatla bilgilendirilir. retici ve/veya datc tebligatn kendisine ulamasndan itibaren on gn ierisinde savunma hakkn kullanr ve ilgili Genel Mdrle yazl olarak cevap verir.

a) nsan sal ve gvenliinin veya mevzuatla korunan dier bir kamu yararnn tehlikede olduu acil hallerde bu srenin dolmas beklenmeyebilir. Savunma hakk verilmeden bir karar alnmas halinde, retici ve/veya datcya cevap verebilme frsat sonradan tannabilir.

b) nc fkra uyarnca Bakanlka alnmas ngrlen ya da alnan nlemler, retici ve/veya datcnn cevab veya salayaca bilgi ve belge neticesinde gzden geirilir.

(5) nc fkra uyarnca hakknda nlem uygulanan rnn gvenli hale getirilmesinin mmkn olduu durumlarda;

a) retici rnde tespit edilen gvensizliin dzeltilebilir olduunu kantlayan belgeler ve dzeltici faaliyet plan ile birlikte kararn kendisine tebli edilmesinden itibaren en ge on be gn iinde il mdrlne bavurur. Bu sre iinde bavuruda bulunmayan reticinin dzeltme faaliyetinde bulunmayaca varsaylr.

b) l mdrl, retici tarafndan sunulan dzeltici faaliyet plann gerektiinde deiiklik yaparak onaylar ve reticiye tebli edildii tarihten itibaren geerli olmak zere gvensizliin nitelii, rnn zellii ve piyasa yaygnl durumunu deerlendirerek alt ay gememek zere dzeltme sresi verir.

c) Dzeltilebilir gvensizliin giderilmesi iin sre verilmi olan bir rne tekrar sre verilmez. Ancak verilen sre sonunda gvensizliin reticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediinin tespiti halinde alt ay gememek zere ek sre verilebilir.

) l mdrl veya gerekli hallerde Genel Mdrlk; dzeltme ilemlerini yerinde izleyebilir ve dzeltme ilemleri esnasnda gzlemci bulundurabilir, ihtiya duyulmas durumunda dzeltmeye tabi tutulan rnn tarafsz bir test veya muayene kuruluu tarafndan test ve muayenesini isteyebilir. Dzeltme faaliyeti sonucunda, gvenli hale getirildii il mdrl veya gerekli hallerde Genel Mdrlk deerlendirmesine sunulmayan rn, piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.

(6) Gvensiz rnlere ilikin, nc fkra uyarnca Bakanlka alnan nlemler ile ilgili risk altndaki kiilerin bilgilendirilmesi ve bu kararlarn uygulanmasnn salanmas amacyla;

a) retici; unvann, rnn tantan marka, model, cins veya dier ayrt edici zellikleri ve mmkn olan durumlarda rnn fotorafn, alnan nlemi, nlemi gerektiren sorunun ak ve anlalr tarifini, rnn tad riskle ilgili bilgileri, riskten saknmak veya sorunu gidermek iin nerilen yntemleri ve rnn iade edilecei yerleri veya rndeki sorunun giderilmesini teminen gnderilebilecei adresleri ieren ilan metninin; ulusal dzeyde yayn yapan iki televizyon kanalnda 07.00-22.00 saatleri arasnda 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak zere yazl ve sesli ekilde ikier gn yaynlanmasn ve ulusal dzeyde datm yaplan iki gazetede, sayfann drtte birinde, Basn lan Kurumu araclyla bir gn ilan edilmesini kararn kendisine tebli edilmesinden itibaren on gn iinde salar.

b) Risk altndaki kiilerin belirli bir yerleim yerinde olmas ve yerel yayn yapan gazete ile televizyon kanallar vastasyla bilgilendirilmesinin mmkn olduu durumlarda, (a) bendine gre yaplacak yayn ve ilan yerel basn ve yayn organlar yoluyla yaplr. Risk altndaki kiilerin tamamna ulalabilen durumlarda ise bu kiiler dorudan bilgilendirilir.

c) l mdrl duyurunun yukardaki esaslara uygun ve risk altndaki kiilerin haberdar edilmesini salayacak ekilde yaynlanp yaynlanmadn denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarn salar.

) Bakanlk duyuruyu takip edecek ekilde bu rnlerle ilgili bilgileri internet sitesinde ilan eder.

(7) Gvensizlik tespiti sonucunda Bakanlk tarafndan verilen piyasaya arz yasa, toplatma ve/veya bertaraf kararlarnn gerekleri bu kararlarn tebli tarihinden itibaren en ge alt ay iinde retici tarafndan yerine getirilir ve yerine getirildii belgelenir. retici bu faaliyetlerden doan her trl masraf karlamakla ykmldr.

(8) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen ilemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla gvenli olmad tespit edilen rnler iin Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen idari para cezas uygulanr.

(9) Gvenli hale getirilemeyen veya gvenli hale getirilmesi imknsz olan rnler, ilgili mevzuat hkmleri dikkate alnarak reticinin belirleyecei yerde ve yntemle il mdrl denetim personelinin gzetiminde bertaraf edilir. l mdrlnce, bertaraf edilen rn miktarn, rnn ne ekilde bertaraf edildiini, bertaraf yerini, tarihini ve taraflarn yetkililerinin ad ve soyadlarn ieren rn Bertaraf Tutana dzenlenir.

(10) l mdrl nc fkra uyarnca uygulanacak nlemlerin yerine getirilmesini salar, bu kararlarn yerine getirilip getirilmediini kontrol eder; retici tarafndan yaplan ilemlerle ilgili belgeleri ikier aylk dnemlerle dzenli olarak ilgili Genel Mdrle sunar.

(11) Bu madde, teknik dzenlemesi bulunmayan ve gvenli olmad tespit edilen rnlere de uygulanr.

(12) Bu maddede belirtilen nlemleri belirlenen ekil ve srede yerine getirmeyen retici, faaliyetlerin Bakanlk tarafndan yerine getirilmesi amacyla yaplacak masraflar karlar. Masraflar hakknda, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) PGD srasnda dzenlenecek tutanan ekil ve ierii Bakanlka belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.

(2) l mdrlkleri tarafndan her yln eyll ay sonuna kadar Genel Mdrle bildirilen tutanak ihtiyalar, Genel Mdrlke seri numaral ve nsha bastrlarak en ge aralk ay sonuna kadar il mdrlklerine gnderilir.

(3) PGD srasnda dzenlenecek tutanaklar elektronik ortamda dzenlenebilir ve elektronik imza ile imzalanabilir.

(4) Bakanlk merkez tekilat ve il mdrlkleri, yaptklar denetimlere ilikin ayrntl bilgilerin rn Gvenlii ve Denetimi Bilgi Sistemine girilmesini salar.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Eitim ve snav komisyonu, Genel Mdrln koordinasyonunda PGDden ve teknik dzenleme hazrlamaktan sorumlu hizmet birimlerinden daire bakan dzeyinde birer temsilci ile Hukuk Mavirlii ve Personel Dairesi Bakanl temsilcilerinden oluur. Eitim ve snav komisyonuna gerekli grlmesi halinde, dier hizmet birimlerinin temsilcileri dhil edilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) niversitelerin mhendislik blmlerinden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan mezun olmak,

(2) Kadrosu baka bir kurumda olan ve Bakanlkta geici grevli olarak grev yapmakta olan personel ile denetim personeli grevini yerine getirmesine engel nitelikte bir salk sorunu tayanlar denetim personeli eitimine katlamazlar.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) Genel Mdrlk ile Metroloji ve Standardizasyon Genel Mdrl, denetim personelinin performans ltlerini birlikte belirler.

(2) Genel Mdrlk, denetim personelinin yeterliliini lmek iin iki ylda bir yapaca yazl snavn sonularn ve belirlenen performans ltlerini birlikte deerlendirerek denetim personelinin performansn tespit eder. Deerlendirme sonucunda baarsz bulunan personelin kimliinin iptal edilmesini Komisyona nerir.

(3) Denetim grevini yerine getirmesine engel bir durum ortaya kan personel, bu durumunu kantlayan belgelerle birlikte denetim personeli kimliini iade etmek amacyla il mdrlne bavurabilir. l mdr, bu bavuruyu kendi grlerini de ekleyerek ilgili genel mdrle bildirir. lgili genel mdrlk bavuruyu deerlendirerek denetim personeli kimliinin iptal edilip edilmeyeceini Komisyona nerebilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

h) rn gvenlii ve PGD konularnda bilgi verebilecek veya ilgililerin ikayetlerini ulatrabilecekleri danma masalar oluturmak.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin ikinci ve nc fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

e) Gvensizlik tespit edilen ve hakknda idari yaptrm uygulanan rnlere ilikin bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmek.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 (1) PGD faaliyeti srasnda Bakanlk merkez tekilat veya il mdrlklerince yaplan yazmalar, ihbar ve ikayetler ile denetimlerde temin edilen ve ticari sr niteliindeki veya fikri ve snai mlkiyet hakkna ilikin bilgiler gizli tutulur. Ancak, mevzuatn ve insan sal ve gvenliinin gerektirdii hallerde yaplan duyurular bu kapsamda saylmaz.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 27/A maddesi eklenmitir.

Gnll geri arma

MADDE 27/A (1) reticiler, kullanclarda olan ve piyasada bulunan teknik dzenlemesine uygun olmayan ya da gvensiz olan rnlerini Bakanln mdahalesine gerek kalmadan gnll olarak geri arabilir ve dzeltici faaliyette bulunabilir.

(2) Gnll geri arma faaliyetinde bulunacak retici bu faaliyete dair tm bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak iin ihtiya duyduu sreyi de belirterek il mdrlne bavurur.

(3) l Mdrl gnll dzeltme faaliyetlerinin gerekletirilebilmesi iin reticinin talebi, rnn zellii ve piyasa yaygnl durumunu deerlendirerek bir yl gememek zere sre verir.

(4) Gnll dzeltme faaliyetlerinin il mdrl tarafndan tannan srede reticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle tamamlanamamas halinde ilave sre verilip verilmeyecei ilgili Genel Mdrlk tarafndan deerlendirilerek karar verilir.

(5) l Mdrl gerekli grd takdirde, gnll dzeltmeye tabi tutulan rnn tarafsz bir test veya muayene kuruluu tarafndan test ve muayenesini isteyebilir.

(6) Gnll dzeltme faaliyeti kapsamnda uygunsuzluu giderilen rnler, il mdrl deerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.

(7) Gnll geri arma faaliyetine konu rnlere ilikin bilgiler Bakanlk internet sayfasnda ilan edilir.

(8) Gnll geri arma ve dzeltme faaliyeti kapsamnda ykmllklerini yerine getiren retici iin bu Ynetmelikte ngrlen idari yaptrmlar uygulanmaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/10/2012

28429