24 ubat 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28923

YNETMELK

Kahramanmara St mam niversitesinden:

KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kahramanmara St mam niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Faklte/yksekokul/meslek yksekokulu programlarndan birine yeni kayt yaptran renciler, daha nce kaytl bulunduklar yksekretim kurumunda baarm olduklar dersler iin eitim-retimin balamasndan itibaren en ge iki hafta iinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Derslerden muaf olabilmek iin yatay ve dikey geile gelenler hari, rencinin daha nce ald eitimin zerinden be eitim-retim ylndan daha fazla sre gememi olmas arttr. rencinin yeni kayt olduu birimin ynetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan rencinin daha nce alm olduu dersleri ilgili blmn grn de alarak deerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle baarl olacan belirler. Bu derslerden her yarylda 30 AKTS ders seecei varsaylarak muaf saylan derslerin tekabl ettii yaryl/yl says hesaplanr ve rencinin intibak ettirilecei yaryl/yl belirlenir. Bu sre azami sreden dlr ve renci programn kalan derslerini kalan zaman ierisinde tamamlar. Alnan karar renci leri Daire Bakanlnca rencinin karteksine ilendikten sonra renciye tebli edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi balyla beraber aadaki ekilde deitirilmitir.

Mezuniyet snav

MADDE 30 (1) Mezuniyet iin gerekli tm dersleri alarak, devam artn yerine getirmi olan DS, YS notu bulunmayan ve mezuniyet snavna girecei dneme ait katk payn/renim cretini yatrm olmak kouluyla mezuniyetlerine en fazla 3 () dersi kalan rencilere notu FF, FD, DD, DC olan dersler iin rencilii boyunca sadece bir defaya mahsus olmak zere mezuniyet snav hakk verilir.

(2) Harfli notu FF, FD olduu iin veya genel not ortalamas (GNO) 2.00n altnda olduundan mezun olamayan renciler, notu FF, FD, DD, DC olan derslerden en fazla 3 () dersten mezuniyet snavna girebilirler.

(3) DS, YS notu olan renciler ile genel not ortalamas (GNO) 2.00 ve stnde olup FF, FD notu bulunmayan renciler mezuniyet snavna giremezler.

(4) Mezuniyet snavna en fazla 3 () derse birlikte ve bir snav dneminde girilir, farkl snav dnemlerinde ayr ayr mezuniyet snavna girilemez.

(5) Mezuniyet snav her yaryl sonunda btnleme snavlarnn bitiminden sonra, mteakip yaryl balamadan nce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Bu snavda alnan harfli not o dersin yaryl baar notudur.

(6) Mezuniyet snavna girmek isteyen renciler, btnleme snavlarnn ilanndan sonra transkript belgesiyle birlikte snava girmek istedii dersleri belirten dilekeyle ilgili blm bakanlna mracaat etmelidirler.

(7) Mezuniyet snav sonucunda baarsz olduu dersleri, renciler dersin verildii ilgili yarylda tekrar almak zorundadr.

(8) Mezuniyet snavna giremeyen rencinin mazeret snav hakk yoktur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin yedinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) (YE) Yeterli notu: Staj almasn baar ile tamamlayan rencilere verilir.

c) (YS) Yetersiz notu: Staj almasnda baarsz olan rencilere verilir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Kahramanmara St mam niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/6/2012

28328

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/9/2013

28779