22 ubat 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28921

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

GEM ADAMLARI AE BEDEL TESPT KURULU KARARI

Gemi Adamlar ae Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarnn kamet Yerleri, Salk ve aelerine Dair Ynetmeliin 9 uncu maddesi gereince, Sal ve Gvenlii Genel Mdr Kasm ZER Bakanlnda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl temsilcisi Metin SARA (Mhendis), Salk Bakanl temsilcisi Cemal AYAZOLU (Doktor), Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl temsilcisi Tolga SANAL (Gemi Srvey Uzman), alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl temsilcisi Alpaslan KILIARSLAN ( Mfetti Yardmcs), en fazla gemi adamn bulunduran en st ii kuruluundan TRK- adna Sinan GNAYDIN (Denizciler Sendikas Genel Mali Sekreteri), Namk TAN (TRK- Aratrma Mdr Yardmcs), en fazla gemi iverenini bulunduran en st iveren kuruluundan TSK adna Z. Ula YILDIZ (Mavir Avukat), Hasan YILMAZ (THS ktisat Maviri), stanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Blgeleri Deniz Ticaret Odas Bakanl adna Metin KAYAALAYAN (Avukat)n katlmlaryla 13 ubat 2014 Perembe gn saat 14.00te alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnda toplanmtr.

Halen uygulanmakta olan ve iae servisi kurulmayan gemi adamlarna denecek 21,00 TL (Yirmi Bir Trk Liras) iae bedelinin, 7/4/2013 tarih ve 28611 sayl Resm Gazetede yaymland, bu miktarn aradan geen zaman iinde gda maddeleri fiyatlarnda meydana gelen ykselmeler karsnda gnn artlarna gre yetersiz kald, iae bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduu ve bunun, Ynetmeliin 8 inci maddesinin verdii yetkiye dayanlarak yurt apnda uygulanmak zere tespitinin faydal olaca konusunda gr birliine varld.

Ynetmeliin 7 nci maddesinde denecek bedele esas; bir gemi adamnn yapt greve gre almas mecburi normal gnlk gdasn salayacak para miktardr. eklindeki hkm gz nnde bulundurularak;

a) Trkiye statistik Kurumu Bakanl 2013 yl 5 il merkezi (Antalya, stanbul, zmir, Ordu, Samsun) tketici fiyatlar endeksine giren maddelerden Ynetmelie gre besin kompozisyonu iin esas alnan maddelerin 2013 yl fiyat aritmetik ortalamas,

b) Hizmet akitleri ve toplu i szlemeleriyle tespit edilerek gemi adamlarna verilen iae bedelleri ile uygulanmakta olan iae bedelleri,

c) Ynetmeliin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayl cetvellerine gre hazrlanan beslenme listesine gre 4800 kaloriyi verecek gda kompozisyonu,

Esas alnarak btn sahil mntkalarna ve gllere uygulanmak zere beher gemi adamna verilecek gnlk nakdi iae bedelinin net 22,00 TL (Yirmi ki Trk Liras) olarak tespitine oy okluu ile kabulne ayrca ynetmelik deiiklii almasnn balatlmasna

karar verildi. 13/2/2014

 

Bakan

Kasm ZER

Sal ve Gvenlii Genel Mdr

 

 

ye ye ye

Metin SARA Cemal AYAZOLU Tolga SANAL

Bil.San.ve Tek.Bak.Tem. Salk Bakanl Tem. Ul.Den.ve Hab.Bak.Tem.

 

 

ye ye ye

Alpaslan KILIARSLAN Sinan GNAYDIN Namk TAN

SGB Temsilcisi TRK- Temsilcisi TRK- Temsilcisi

 

 

ye ye ye

Z. Ula YILDIZ Hasan YILMAZ Metin KAYAALAYAN

TSK Temsilcisi TSK Temsilcisi Deniz Tic. Odas Temsilcisi

(X) (X) (X)

 

(X)

Muhalefet erhi

1. Karar metnine, Gemi Adamlarnn kamet Yerleri, Salk ve aelerine Dair Ynetmeliinin Dayanak ve Kapsam kenar balkl 2. maddesinde yer alan 500 grostonilatodan daha kk gemilerle, balk av ve benzeri ilerde alan gemiler, rmorkrler ve yzer vinler dnda ibaresinin de eklenmesi gerektii yolundaki talebimizin reddi, Ynetmeliin kapsam bakmndan uygulanmasnda birtakm uygulama sorunlarna neden olmaktadr.

2. Denizcilik sektrnde yaanan teknolojik gelimeler neticesinde, Gemi Adamlarnn kamet Yerleri, Salk ve aelerine Dair Ynetmeliin 32. maddesinde ngrlen gnlk asgari kalori miktarnn hibir geerlilii kalmad bilimsel olarak da tespit edilmitir ve bir Ynetmelik deiiklii gerektii konusunda tm paydalarn mterek mutabakat bulunmaktadr. Bu nedenle, gnn gereklerine uygun dmeyen Ynetmelik hkmlerine dayanlarak yaplan deerlendirmeler denizcilik sektrne onulmaz zararlar vermektedir.

3. Gemi Adamlar ae Bedeli Tespit Kurulunun grevi iae bedelini arttrmak deil, yllk olarak tespit etmek olduu halde bu dorultuda hareket edilmemesi denizcilik sektrnn rekabet gcn zayflatarak, son tahlilde gemi adamlarnn da zarar grmesine neden olmaktadr.

4. Ynetmelikte ngrlen gnlk iae bedeli, sektrde uygulanan toplu i szlemelerindeki yemek bedelinin ok zerinde (yaklak be kat olarak) belirlenmi olan 2014 yl iae bedeli denizcilik sektrn zor durumda brakmakta ve amalanann aksine alma barnn bozulmasna da neden olmaktadr.

5. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Mfettileri tarafndan hazrlanan raporlarda piyasa koullar gz nnde bulundurularak ve gerekli aratrmalar yaplarak daha dk bir iae bedeli tespit edildii halde, objektif esaslara dayanlarak hazrlanan bu tespitler gz ard edilerek mevzuatn gereklerine aykr surette hareket edildii deerlendirilmektedir.

Yukarda akladmz nedenlerle; ounluk karar ile belirlenen iae bedeline muhalif olduumuzu beyan ederiz. 13/2/2014

 

ye ye ye

Z. Ula YILDIZ Hasan YILMAZ Metin KAYAALAYAN

TSK Temsilcisi TSK Temsilcisi Deniz Tic.Odas Temsilcisi