20 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28919

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZ
İ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.