19 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28918

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

KARAYOLLARI TRAFK YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayollar Trafik Ynetmeliinin 18 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

l trafik komisyonlar, belediye snrlar iinden geen devlet ve il yollar ile ilgili hususlarda Karayollar Genel Mdrlnn grn alr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesi ile ayn fkrann (a) ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, fkraya aadaki (m) bendi eklenmitir.

Aralarn tescil ilemleri; ara sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kurulular ile tzel kiiliklerce yetkilendirilen kiilerin mracaatlar zerine aadaki usul ve esaslar dorultusunda yaplr:

a) Aralarn tescilleri, tescil edilen aralara ait ara tescil belgesinin ve motorlu ara trafik belgesinin dzenlenmesi, kiiselletirilmesi, kiiselletirilen belgelerin basm ve ilgililerine elden veya posta aracl ile teslimi ilemleri Emniyet Genel Mdrl veya bal trafik tescil kurulularnca yaplr. Posta yoluyla teslim edilecek belgelerin gnderilecei adres ve teslim ilemlerine ilikin hususlar Emniyet Genel Mdrlnce belirlenir.

i) Ambulans ve acil salk aralarnn tescillerinde il salk mdrlnce dzenlenecek ambulans/acil salk arac uygunluk yazsnn ibraz edilmesi zorunludur. Ambulans ve acil salk aralarna ait bilgiler, Salk Bakanlna elektronik ortamda verilebilir.

m) Trafikten ekme olarak tescili talep edilen aralar hari olmak zere, sat, devir veya baka nedenlerle aralarn tescil plakalarnn deitirilmesinin talebi halinde, malik adna zorunlu mali sorumluluk sigortas bulunmas ve muayene sresinin bitmemi olmas zorunludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin ikinci fkras, onbirinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi ile onikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tescil ileminin yaplabilmesi iin sahiplik belgesi, uygunluk belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortas poliesi ve zel tketim vergisi deme belgesinin aslnn ibraz edilmesi zorunludur. Ancak bu belgelere ait bilgilerin Emniyet Genel Mdrlnce ilgili kamu kurum veya kurulular ile gerek veya dier zel hukuk tzel kiilerinin elektronik verileri zerinden alnabilmesi veya teyidi halinde, ibraz zorunluluu aranmayabilir.

2) Aralarn ilk tescilleri, ibraz mecburi belgelerin gsterilerek zerindeki bilgilerin tam, okunakl, rneine uygun olarak doldurulmu, bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ara Trafik Tescil Mracaat ve lem Formu (ek-1) veya ilemi yapan trafik tescil kuruluunca elektronik ortamda dzenlenen ara tescil ilem formlarnn (ek-43/A, ek-43/B) trafik tescil ube veya brolarnda yetkili memurun nnde imzalanmas suretiyle yaplr.

Emniyet Genel Mdrl, ara imal veya ithal edenler ile yetki verilenler tarafndan ara tesciline ilikin yaplacak ilemlerle ilgili dzenleme yapmaya, zorunluluk getirmeye ve yaplan ilemlerin, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yaplp yaplmadn denetlemeye yetkilidir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Resmi aralarn sat veya devirleri ait olduklar kurum veya kurulularn tabi olduklar mevzuata gre; dier aralarn her eit sat ve devirleri ise sat veya devri yaplacak aratan dolay motorlu tatlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zamm, vergi cezas ve trafik idari para cezas, mlga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayl Karayollar Genel Mdrl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 21 inci maddesi ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 30 uncu maddesine gre verilen idari para cezalar ile gei creti borcu bulunmadnn tespit edilmesi ve tat zerinde sat ve/veya devri kstlayc herhangi bir tedbir veya kayt bulunmamas ve trafikten ekilmi veya ekilecek aralar hari olmak zere geerli bir ara muayenesi bulunmas halinde, ara sahibi adna dzenlenmi ara tescil belgesi veya tescile ilikin geici belge esas alnarak, bu belgelerin zayi olduunun anlalmas halinde ise trafik tescil kaytlar esas alnarak noterler tarafndan yaplr. Noterler tarafndan yaplmayan her eit sat ve devirler geersizdir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Noterler tarafndan yaplan sat veya devir ilemlerinin bildiriminden itibaren bir aylk sre ierisinde ilgili trafik tescil kuruluu tarafndan yeni malik adna ara tescil belgesi dzenlenir. Trafikten ekilmi veya ekilecek aralar hari olmak zere, ara tescil belgesinin dzenlenebilmesi iin yeni malik adna geerli zorunlu mali sorumluluk sigortasnn bulunmas zorunludur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Mracaat srasnda dilekeye, ilgili vergi dairesinden alnm motorlu tatlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zamm, vergi cezas, trafik idari para cezas, mlga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayl Karayollar Genel Mdrl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 21 inci maddesi ile 6001 sayl Kanunun 30 uncu maddesine gre verilen idari para cezalar ile gei creti borcu bulunmadna dair iliik kesme belgesi ile ara tescil belgesi, motorlu ara trafik belgesi ve tescil plakalar eklenir. Trafikten ekilecek aratan dolay yukarda saylan hususlarla ilgili borcu bulunmadnn Gelir daresi Bakanlndan elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibraz zorunluluu aranmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Her iki tescil plakasnn alnmas veya kaybolmas halinde, aracn kaytl olduu trafik tescil kuruluunca veya ara sahibinin yerleim yeri adresinin bulunduu yerdeki trafik tescil kuruluunca araca Emniyet Genel Mdrlnce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarndan sra esasna gre yeni bir tescil plaka sra numaras verilir. Mevzuat gerei bir adet tescil plakas bulunan aralarn plakasnn kaybolmas halinde de bu hkmler uygulanr. alnmas veya kaybolmas nedeniyle baka sra numaras ile deitirilen tescil plaka sra numaralarnn sistemde ne kadar sre ile tutulacana ve bu plakalarn tekrar verilmesine ilikin hususlar Emniyet Genel Mdrlnce belirlenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tescili iin mracaat edilmi, ancak tescil kuruluundan kaynaklanan nedenlerden dolay tescil ilemleri tamamlanmam aralar iin dileke ile bavurmalar halinde sahiplerine;

a) Mali sorumluluk sigortas yaptrm olmas,

b) zel tketim vergisinin denmi olmas,

c) Teknik muayenelerinin yaplm bulunmas,

art ile yedi gn iin geerli olmak zere B Snf Geici Trafik Belgesi verilir. Bu sre hibir ekilde uzatlamaz. Srenin bitiminde B Snf Geici Trafik Belgesi geersiz saylr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 55 Tescil plakalarnda; il kod numarasndan sonra ikili harf l rakam, tekli harf drtl rakam ve l harf ikili rakam ile ikili harf drtl rakam, tekli harf beli rakam ve l harf l rakamdan oluan harf ve rakam gruplar bulunur.

Tescil plaka numaras, Emniyet Genel Mdrlnce belirlenecek listelerdeki il kod numaralar, harf ve rakam gruplarndan sra esasna gre tahsis edilir.

Her plakada, il kod numarasndan nce gelmek zere (ek:12/V)te gsterilen ve lkemizin uluslararas tantm iaretini tayan ve 56 nc madde ile belirlenen renge uygun nitelikleri haiz (TR) rumuzu bulunur. (TR) rumuzu, 4x10 cmlik mavi bir dikdrtgen kutu iine yerlemi reflektif tabakann imalat aamasnda ilenmi, fiziksel veya kimyasal yolla plakaya zarar vermeden karlamayacak niteliktedir.

Plaka numaras;

a) 237 sayl Tat Kanununun (2) sayl cetvelinde makam hizmetlerine tahsis edilen aralar ile emniyet aralarna A-AA-AAA harf,

b) Diplomatik ve konsler muafiyeti bulunan kiilerin aralarna CC, CD, CG ve CM harf,

c) eitli nedenlerle yurdumuzda bulunan yabanc kiilerin aralarna, MAdan MZye kadar harf,

) Geici trafik belgesi alnan aralardan tecrbe ve gsterisi yaplacak olanlara taklmak zere (T), dierlerine (G) harf ve drtl rakam,

d) Geici gmrk plakalarna GMR harf ve l rakam,

gruplarndan plaka sra numaras verilir.

Gerekli grlen yerlerde, ticari amala alan aralara trafik komisyonlarndan karar almak artyla belirlenecek harf gruplarndan plaka verilebilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) l emniyet mdrnn teklifi, valinin onay ile her ileye nfus ve ara younluu dikkate alnarak Emniyet Genel Mdrlnce belirlenen listelerdeki harf ve gruplarndan yeterli miktarda plaka sra numaras verilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 61 Tescile tabi aralarda, tantmlarna yarayan asi ve/veya motor seri numaralarnn bulunmas zorunludur. Emniyet Genel Mdrl hizmetlerinde toplumsal olaylara mdahale ve terrle mcadelede kullanlmak zere tasarlanm ve imal edilmi zel maksatl aralarn trafik tescil belgelerine motor seri numaras yazlmakszn, ara asi numaralarna gre trafik kayt tescil ilemleri yaplr.

Aralarn asi ve/veya motor seri numaralarnn bulunmamas, dm veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmi veya tahrip edilmi olmas veya alnan bir araca ait motor ve/veya asi numarasnn baka bir araca ait numaralar ile deitirildiinin ve asi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduunun yetkili kurum veya kurulularca tespit edilmesi halinde, aracn orijinal motor ve/veya asi numaras motor veya asinin uygun yerine vurdurulur ve trafik tescil ube veya brosunun iaretini tayan elik mhrle mhrlenir.

Aracn asi ve/veya motorunun araca ait olmadnn tespit edilmesi halinde, deiikliin belgelendirilmesi ve teknik uygunluunun salanmas artyla, trafik tescil kurulularnca yeni bir numara verilir. Verilen numaralarn vurulduu yer, trafik tescil ube veya brosunun iaretini tayan elik mhrle mhrlenir. Trafik tescil kuruluunca verilen numaralar (ek-37)deki deftere kaydedilerek, ara dosyas, bilgisayar kaytlar, ara tescil belgesi ve motorlu ara trafik belgesine ilenir.

Aracn asi ve/veya motorunun orijinal olmasna ramen zerinde numara bulunmamas veya imalats tarafndan sehven hatal vurulmu olmas halinde, orijinal numaralarn tescil kaytlarndaki numaralar ile ayn olmas kaydyla, doru numaralar imalatnn/ithalatnn yetkilendirdii kii veya kurum tarafndan vurulur ve ilgili trafik tescil kuruluuna bildirilir. malatya ulalamamas halinde ikinci fkra hkmleri uygulanr. Motor ve asi numarasn veren ana imalatnn arac sevk etmeden nce yapt tadilat ve deiiklikler bu kapsamda deildir. Ara reticileri hatal karakterleri veya asi numarasnn tamamnn zerine X iareti vurarak iptal eder ve doru karakteri veya doru asi numarasn hatal karakterin/asi numarasnn altna veya stne vurur. Bu kapsamda yaptklar deiiklikleri bir kayt tutana ile birlikte tketiciye, ayrca talep edilmesi halinde muayene ve trafik tescil kurulularna da bildirirler.

Aracn asi ve/veya motoruna yeni bir numara verilmesi ileminin aracn kaytl olduu trafik tescil kuruluu dnda yaplmas halinde, buna ilikin belgelerin tasdikli birer sureti dosyasna konulmak zere aracn kaytl olduu trafik tescil kuruluuna gnderilir.

lgili mevzuat hkmlerine gre yurtiinde retilmi, montaj yaplm veya ithal edilmi ve trafik tescil ube veya brolarnda tescile tabi aralarn asi numaras, motor numaras ve teknik zellik bilgileri ile arac tanmlamaya yarayan nite numara bilgileri imalat ve ithalatlar tarafndan Emniyet Genel Mdrlne verilir. Veri paylam ve bilgilerin gnderilme esaslar ile dier hususlar Emniyet Genel Mdrlnce belirlenir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 73 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Zapt edildii halde henz msaderesine veya tasfiyesine karar verilmemi olan ve ilemleri devam eden aralarn, sahibine yediemin olarak teslim edilmemi olmas artyla tescil kaytlar zapt tarihi itibariyle geici olarak silinir ve ilgili vergi dairesine onbe i gn iinde bildirilir. Yarglama veya dier ilemlerin sonucuna gre yeniden ilem tesis edilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 97 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Alkol, uyuturucu veya uyarc maddeler etkisi altnda ara srme yasa

MADDE 97 Uyuturucu veya uyarc maddeleri alm olan srcler ile kanlarndaki alkol miktar 0.50 promilin zerinde olan hususi otomobil srclerinin ve kanlarndaki alkol miktar 0.20 promilin stnde olan dier ara srclerinin karayolunda ara srmeleri yasaktr.

Trafik grevlilerince srcler her zaman alkol kontrolne tabi tutulabilirler. Uyuturucu veya uyarc madde kontrol ise durumundan phe edilen srcler zerinde yaplr.

Trafik grevlilerince srclerin alkol oranlarnn tespitinde aadaki usul ve esaslar uygulanr:

a) Srclerin alkol oranlarnn tespitinde; tarih, saat ve lm sonucu ile cihaza ait seri numarasn gsterir kt verebilen ve kalibrasyon ayar yaplm teknik cihazlar kullanlr.

b) Yaplan lm sonucunda yasal snrlarn zerinde alkoll olarak ara kulland tespit edilen srcye 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin beinci fkrasnda belirtilen miktarlarda idari para cezas verilerek, son ihlalin gerekletii tarihten itibaren geriye doru be yl iinde src belgeleri birinci defasnda alt ay, ikinci defasnda iki yl, veya ten fazlasnda ise her seferinde beer yl sreyle geri alnr.

c) Teknik cihaz kullanlmasn kabul etmeyen srcye 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fkrasnda belirtilen miktarda idari para cezas verilir ve src belgesi iki yl sreyle geri alnr.

) Yasal snrlarn zerinde alkoll olarak ara kulland tespit edilen srcler ile teknik cihaz kullanlmasn kabul etmeyen ve bu nedenle hakknda ilem yaplan srcler ara kullanmaktan men edilir.

d) Yaplan tespit sonucunda 1,00 promilin zerinde alkoll olduu tespit edilen ve 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesine gre ilem yaplan srcler, haklarnda ayrca 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin nc fkras hkmlerine gre adli ilem yaplmak zere mahalli zabtaya teslim edilir.

e) 1,00 promilin altnda alkoll olmasna ramen, alkoln etkisiyle emniyetli bir ekilde ara sevk ve idare edemeyecek durumda olduu tutanakla tespit edilen src, hakknda ayrca 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin nc fkras hkmlerine gre adli ilem yaplmak zere mahalli zabtaya teslim edilir.

f) Teknik cihazla yaplan lm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar lm yaplmaz, yaplan ilemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi kapsamnda ilgili mahkemelere yaplr.

Trafik grevlilerince srclerin uyuturucu veya uyarc madde kullanp kullanmadnn tespitinde aadaki usul ve esaslar uygulanr:

a) Srclerin uyuturucu veya uyarc madde kullanp kullanmad solunum havas, tkrk veya benzeri biyolojik rnekler zerinden teknik cihazla tespit edilir.

b) Yaplan lm sonucunda, uyuturucu veya uyarc madde kulland tespit edilen srcye her defasnda 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin sekizinci fkrasnda belirtilen miktarda idari para cezas verilerek, src belgesi be yl sreyle geici olarak geri alnr ve bu src, hakknda ayrca 5237 sayl Trk Ceza Kanunu hkmlerine gre adli ilem yaplmak zere mahalli zabtaya teslim edilir.

c) Teknik cihaz kullanlmasn kabul etmeyen srcye 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fkrasnda belirtilen miktarda idari para cezas verilerek src belgesi iki yl sreyle geri alnr ve src, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamnda tespit yaptrlmak zere mahalli zabtaya teslim edilir. Mahalli zabta tarafndan Cumhuriyet savcsnn talimatna gre tespit ilemleri yaptrlr. Yaplan tespit sonucunda uyuturucu veya uyarc madde kulland tespit edilenler hakknda ayrca trafik grevlilerince 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin sekizinci fkrasnda belirtilen miktarda idari para cezas verilerek src belgesi be yl sreyle geri alnr.

) Uyuturucu veya uyarc madde kullandndan phe edilen ancak teknik cihaz bulunmamas nedeniyle trafik grevlilerince lm yaplamayan src 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamnda tespit yaptrlmak zere mahalli zabtaya teslim edilir. Mahalli zabta tarafndan Cumhuriyet savcsnn talimatna gre tespit ilemleri yaptrlr. Yaplan tespit sonucunda uyuturucu veya uyarc madde kulland tespit edilenlere ayrca trafik zabtasnca 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin sekizinci fkrasnda belirtilen miktarda idari para cezas verilerek src belgesi be yl sreyle geri alnr.

d) Uyuturucu veya uyarc madde kulland tespit edilen srcler ile teknik cihaz bulunmamas ya da trafik grevlilerince lm yaplmasnn kabul edilmemesi nedenleriyle mahalli zabtaya teslim edilen srcler ara kullanmaktan men edilir.

Yaralanma veya lmle sonulanan kazalar ya da trafik grevlilerince el konulan maddi hasarl trafik kazasna karan srclerin alkol oranlar ile durumundan phe edilen srclerin uyuturucu veya uyarc madde kullanp kullanmadklarnn tespitinde aadaki usul ve esaslar uygulanr:

a) Srclerin uyuturucu veya uyarc madde kullanp kullanmad ya da alkoln kandaki miktarn tespit amacyla, kolluka ikinci ve nc fkralarn (a) bentlerinde belirtilen teknik cihazlar kullanlr.

b) Yaralanma veya lmle sonulanan ya da trafik grevlilerince el konulan maddi hasarl trafik kazasna kararak teknik cihazla alkol ve uyuturucu ya da uyarc madde kullanp kullanmadnn tespitine ynelik lm yaplmasna izin vermeyen srclere 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fkrasnda belirtilen miktarda idari para cezas verilerek src belgesi iki yl sreyle geri alnr. lm yaplmasna izin vermeyen ya da yaplan lm sonucuna itiraz eden srclerle ilgili olarak;

1) Yaralanma veya lmle sonulanan trafik kazalarnda srcnn alkol ve uyuturucu ya da uyarc madde kullanp kullanmadnn tespitinin yaplmas amacyla, src mahalli zabta tarafndan Cumhuriyet savcsna bilgi verilerek en yakn adli tp kurumuna veya adli tabiplie veya Salk Bakanlna bal salk kurulularna gtrlr ve uyuturucu veya uyarc madde ya da alkol tespitinde kullanlmak zere vcutlarndan kan, tkrk veya idrar gibi rnekler aldrlr. Yaplan tespit sonucunda uyuturucu veya uyarc madde kulland ya da alkoll olduu anlalanlar hakknda ayrca 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin eylemine uygun fkrasndan ilem yaplr.

2) Trafik grevlilerince el konulan maddi hasarl trafik kazalarnda srcnn alkol ve uyuturucu ya da uyarc madde kullanp kullanmadnn tespitinin yaplmas amacyla, Cumhuriyet savcsna bilgi verilerek src trafik grevlileri tarafndan en yakn adli tp kurumuna veya adli tabiplie veya Salk Bakanlna bal salk kurulularna gtrlr ve uyuturucu veya uyarc madde ya da alkol tespitinde kullanlmak zere vcutlarndan kan, tkrk veya idrar gibi rnekler aldrlr. Yaplan tespit sonucunda uyuturucu veya uyarc madde kulland ya da alkoll olduu anlalanlar hakknda ayrca 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin eylemine uygun fkrasndan ilem yaplr.

3) Teknik cihazla yaplan lm sonucuna itiraz edilerek tespitin salk kurulularnda yaptrlmas halinde, her iki tespit arasndaki sre, teknik cihazla lm yaplmasna izin verilmemesi halinde ise kaza saati ile salk kuruluunda yaplan tespit saati arasndaki sre gz nnde bulundurularak salk kuruluunda yaplan tespit sonucuna ilk lm yapan trafik kuruluu tarafndan her bir saat iin 0,15 promil eklenmek suretiyle alkol oran belirlenir ve kan sonuca gre ilem tesis edilir.

c) Trafik kazas sonucunda srcnn lmesi veya teknik cihaza fleyemeyecek kadar yaralanm olmas hlinde, sevk edildii salk kuruluunda vcudundan kan, tkrk veya idrar gibi rnekler alnarak alkol veya uyuturucu ya da uyarc madde kullanp kullanmad tespit edilir. Yaplan tespit sonucunda uyuturucu veya uyarc madde kulland ya da alkoll olduu anlalanlar hakknda ayrca eylemine uygun 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinin ilgili fkrasna gre ilem yaplr.

) 0,50 promilin zerinde alkoll olduu tespit edilen hususi otomobil srcleri ile 0,20 promilin zerinde alkoll olduu tespit edilen dier ara srcleri, trafik kazasna sebebiyet vermeleri halinde haklarnda 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesine istinaden yaplacak ileme mteakip ayrca 5237 sayl Trk Ceza Kanununa gre adli ilem yaplmak zere mahalli zabtaya teslim edilir.

Bu madde kapsamnda geici olarak geri alnan src belgelerinin iade edilmesi iin 2918 sayl Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen geri alma srelerinin dolmu olmas, bu Kanun kapsamnda verilen idari para cezalarnn tahsil edilmi olmas ve gerekli dier artlarn salanm olmas zorunludur.

Geici olarak geri alnan src belgesinin teslim edilebilmesi iin 2918 sayl Kanun hkmlerine gre verilmi idari para cezalarnn tahsil edildiine dair bilgilerin Gelir daresi Bakanlndan elektronik sistemle alnabilmesi halinde belge ibraz zorunluluu aranmaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 99 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Hz snrlayc cihaz,

N2 ve N3 snf kamyon ve ekiciler ile M2 ve M3 snf minibs ve otobslerde hz snrlayc cihaz bulundurulmas ve kullanlmas zorunludur. Bu hkm aada belirtilen motorlu aralar kapsamaz:

1) Kamu dzeninden sorumlu Emniyet Genel Mdrl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl, Milli stihbarat Tekilat Mstearl, silahl kuvvetler, sivil savunma, yangn ve dier acil servis hizmetlerinde kullanlan motorlu aralar.

2) Yaps itibariyle hz 99 km/si amayan N2 ve N3 snf kamyon ve ekiciler ile 110 km/si amayan M2 ve M3 snf minibs ve otobsler.

3) Karayolunda bilimsel amal deney yapmak zere kullanlan motorlu aralar.

4) ehir iinde sadece kamu hizmetinde kullanlan motorlu aralar.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 100 nc maddesinin ikinci, beinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Hz snrlayc cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluu olan aralarda; yol ayrm yaplmakszn M2 ve M3 snf otobs ve minibslerde hz snr ayarlamas 110 km/s, N2 ve N3 snf kamyon ve ekicilerde ise 99 km/stir. Bu aralar ehir ii yollarda ise dier aralarn tabi olduu azami hz snrlarna uymak zorundadrlar.

Rmorklu veya yar rmorklu aralarda (Rmork takm LTT ile tehlikeli madde tayan aralar ve zel yk tama izin belgesi veya zel izin belgesi ile karayoluna kan aralar hari) en ok hz snr ayn cins rmorksuz aralara ait en ok hz snrndan saatte 10 km daha dktr.

l ve ile trafik komisyonlar ile ulam koordinasyon merkezleri, yerleim yeri iinden geen blnm devlet ve il yollar ile belediyelerin yapm ve bakmndan sorumlu olduu tama kapasitesi yksek, can ve mal gvenlii asndan gerekli tedbirlerin alnd, yaya geilerinin alt ve st geilerle saland blnm karayollarnda ara cinsleri iin ayr ayr olmak zere hz snrlarn 32 km/se, yerleim yeri iinde bulunan dier blnm karayollarnda ise 20 km/se kadar artrmaya yetkilidir. Yerleim yeri iinden geen ve Karayollar Genel Mdrlnn sorumluluunda bulunan devlet ve il yollarnda yaplacak hz artrmlarnda, Karayollar Genel Mdrlnden yola ilikin alnmas gerekli tedbirler ile yolun iletim hzna ilikin bilgiler alnarak gz nnde bulundurulur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 101 inci maddesinin nc ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

ki ynl karayolunda geme srasnda, geme kuralnn mecbur kld artlar dolaysyla, bu Ynetmeliin ayn cins tatlar iin tayin ettii hz snrlarn aan tat srclerine 2918 sayl Kanunun 51 inci maddesine gre ilem yaplmaz.

Bu madde hkmlerine uymayanlara, Kanunun eylemine uyan 51 veya 52 nci maddesine gre ilem yaplr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 125 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 125 2918 sayl Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine aykrlndan dolay trafikten men edilen veya muhafaza altna alnmas gereken aralar ile ara srmekten men edilecek srclerle ilgili olarak aada belirtilen usul ve esaslar uygulanr:

a) Trafikten men edilen veya muhafaza altna alnmas gereken aralar korunamayacak yerlere braklamaz.

b) Trafikten men edilecek veya muhafaza altna alnacak aracn yerleim yeri dnda bulunmas halinde, aracn en yakn yerleim birimine gtrlmesi salanarak men veya muhafaza ilemi burada gerekletirilir. Zorunlu mali sorumluluk sigortas bulunmayan aralar trafikten men edilecekleri yere kadar ekici/kurtarc marifetiyle, bunun mmkn olmamas halinde karayolunda srlerek gtrlebilir. Karayolunda srlmeye elverili olmayan aralarn trafikten men edilecekleri veya muhafaza altna alnacaklar yere gtrlmesi ekici/kurtarc aralar marifetiyle yaplr. Bu ilemlere dair masraflar ara sahibi, ileteni veya srcs tarafndan karlanr.

c) Trafikten men edilen veya muhafaza altna alnan aralar bu hususta bir tutanak dzenlenmek suretiyle yetkilendirilmi otoparka teslim edilir.

) Aralarn otoparka teslimi ve otoparktan k srasnda tescil kaytlar sorgulanr ve kaydnda alnt, yakalama ve benzeri erhler bulunanlar hakknda gerekli ilemler yaplr.

d) lgili kaytlarndan, zorunlu mali sorumluluk sigortasnn geerli olduu tespit edilen aralar iin sigorta poliesi ibraz zorunluluu aranmaz.

e) 2918 sayl Kanun ve bu Ynetmelikte belirtilen ihlalleri dolaysyla trafikten men edilen, ancak bu madde kapsamnda geici olarak trafie k izni verilebilmesi iin gerekli artlar tayan aralar ile eksiklikleri denetim noktasnda giderilen aralar, trafikten men tutanana gerekli erh dlerek otoparka gtrlmeksizin denetim mahallinde sahibine, iletenine veya srcsne teslim edilir.

f) Trafikten men edilen veya muhafaza altna alnan aralar hakknda yaplacak i ve ilemler aada belirtildii ekilde gerekletirilir:

1) 2918 sayl Kanunun 20 ve 25 inci maddelerine istinaden trafikten men edilen aralarn, tescili yaptrlmadan veya geici trafik belgesi ve geici tescil plakas alnmadan trafie kna izin verilmez.

2) 2918 sayl Kanunun 23 nc maddesi gereince ara tescil belgesi ve/veya motorlu ara trafik belgesi ara zerinde bulunmayan ve tescil kaytlarndan gerekli bilgileri tespit edilemeyen aralar ile tescil plakas zerinde ve uygun durumda bulunmayan aralar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.

3) 2918 sayl Kanunun 65 inci maddesinin birinci fkrasnn;

- (a) bendine aykrln tespiti halinde, btn sorumluluk ve giderler iletenine ait olmak zere yolcularn en yakn yerleim biriminde indirilmesi salanr.

- (b) bendine aykrln tespiti halinde, Kanunda ngrlen cezai meyyideler uygulanr. Ancak azami ykl arln % 20den fazla almas halinde, yk uygun hale getirilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (c) bendine aykrln tespiti halinde, yk dingil arlklarna uygun hale getirilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (d) bendine aykrln tespiti halinde, yk uygun duruma getirilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (e) bendine aykrln tespiti halinde, gerekli izin ve tedbirler alnncaya kadar ara trafikten men edilir.

- (f) bendine aykrln tespiti halinde, Karayollar Genel Mdrlnden alnacak zel Yk Tama zin Belgesi ibraz edilinceye veya ilgili kaytlardan tespit edilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (g) bendine aykr ykleme yapldnn tespiti halinde, yk Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aralarn Yklenmesine likin l ve Usuller ile Tart ve Boyut lm Toleranslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen llere uygun hale getirilinceye kadar ara trafikten men edilir. Yk zerine veya ara dna yolcu bindirilmi olmas halinde, btn sorumluluk ve giderler iletenine ait olmak zere yolcularn en yakn yerleim biriminde indirilmesi salanr.

- (h) bendine aykrln tespiti halinde, yk uygun duruma getirilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (i) bendine aykrln tespiti halinde, yk uygun duruma getirilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (j) bendine aykrln tespiti halinde, yk uygun duruma getirilinceye kadar ara trafikten men edilir.

- (k) bendine aykrln tespiti halinde, bu Ynetmeliin 133 nc maddesinde belirtilen koullar salanncaya kadar aracn seyrine izin verilmez.

4) 2918 sayl Kanunun 91 inci maddesi gereince, zorunlu mali sorumluluk sigortas bulunmadan karayoluna kan aralar trafikten men edilir. Bu madde kapsamnda trafikten men edilen aralarn sigortasnn yapldnn ilgili kaytlarndan tespit edilmesi veya sigorta poliesinin ibraz halinde trafie kna izin verilir.

5) 2918 sayl Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fkrasna istinaden trafikten men edilen aralar, gerekli artlar salam olsalar dahi 15 gnlk sre dolmadan, ayn maddenin 3 nc fkrasna istinaden trafikten men edilen aralar ise 60 gnlk sre dolmadan trafie karlamaz.

6) 53 nc maddeye istinaden, zrllere ait yurt dndan ithal edilmi olan zel tertibatl aralarn bu Ynetmelikte izin verilen kiiler dnda bakalar tarafndan kullanldnn tespiti halinde; ara trafikten men edilerek gerekli yasal ilemler yaplmak zere bu hususta dzenlenecek bir tutanakla ilgili gmrk birimine teslimi salanr.

7) 128 inci madde gereince yksz olarak karayolunda trafie k, Karayollar Genel Mdrlnden alnacak zel izin belgesine tabi olan tescilli veya tescilsiz aralarn, izinsiz olarak karayoluna kmalar halinde, Karayollar Genel Mdrlnden alnacak zel zin Belgesi ibraz edilinceye veya ilgili kaytlardan tespit edilinceye kadar trafikten men edilir.

8) 2918 sayl Kanunun 21 inci maddesine istinaden trafikten men edilen aralarn srlerek gtrlebilmesi iin C geici trafik belgesi alnmas, ekici/kurtarc marifetiyle gtrlmek istenmesi halinde ise zin Belgesi (ek-33/A) tanzim edilmek suretiyle ara sahibine veya iletenine teslim edilir.

9) 2918 sayl Kanunun 26 nc maddesinin birinci fkrasna istinaden trafikten men edilen aralara, gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri amacyla Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Sresi sonunda gerekli artlar salamad veya eksikliklerini gidermedii tespit edilen aralar trafikten men edilir. Bu aralara tekrar izin verilmez. Ancak, bulunduklar yerde gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri halinde, trafie karlmalarna msaade edilir.

10) 2918 sayl Kanunun 26 nc maddesinin ikinci fkrasna istinaden ilem yaplan aralardan, bu Ynetmelikte belirtilen artlara aykr olarak taklan veya bulundurulan gereler ile izin alnmadan yazlan yazlar, btn giderler ve sorumluluk iletene ait olmak zere sktrlr veya sildirilir. Ancak bulunduklar yerde bu ilemlerin mmkn olmamas halinde, gerekli artlarn salanmas amacyla Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Sresi sonunda gerekli artlar salamad tespit edilen aralar trafikten men edilir ve gerekli artlar salanncaya kadar trafie karlmalarna izin verilmez.

11) 2918 sayl Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fkrasna aykrlklar nedeniyle trafikten men edilen aralara, gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri amacyla Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Sresi sonunda gerekli artlar salamad veya eksikliklerini gidermedii tespit edilen aralar trafikten men edilir. Bu aralara tekrar izin verilmez. Ancak bulunduklar yerde gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafie karlmasna msaade edilir.

12) 2918 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn; (a) bendinde saylan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen aralardan, karayolunda srlmeye elverili olanlar ile (b) bendinde saylan dier bozukluk veya eksiklikleri olan aralara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek zere Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Sresi sonunda gerekli artlar salamad veya eksikliklerini gidermedii tespit edilen aralar trafikten men edilir. Bu aralara tekrar izin verilmez. Ancak, bulunduklar yerde gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafie karlmasna msaade edilir.

Ik donanmndaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen aralara, gnn kararmas ile gnn aydnlanmas arasndaki zamanda geici olarak trafie k izni verilmez. Bu sre ierisinde trafikten men edilen ancak denetim mahallinde eksikliini gideremeyen aralar ekici/kurtarc marifetiyle ekilmek suretiyle trafikten men edilir. Bu ilemlere dair sorumluluk ve masraflar ara sahibi, ileteni veya srcs tarafndan karlanr.

13) 2918 sayl Kanunun 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine istinaden trafikten men edilen aralara, gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri amacyla Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Sresi sonunda gerekli artlar salamad veya eksikliklerini gidermedii tespit edilen aralar trafikten men edilir. Bu aralara tekrar izin verilmez. Ancak bulunduklar yerde gerekli artlar salamalar veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafie karlmalarna msaade edilir.

14) 2918 sayl Kanunun 32 nci maddesi gereince trafikten men edilen aralara, yaplan teknik deiiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluunda tescil ettirmeleri ve belgelerine ilettirmeleri amacyla Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Bu sre sonunda gerekli artlar salamad tespit edilen aralar trafikten men edilir ve ekici/kurtarc marifetiyle gtrlmek zere zin Belgesi (ek-33/A) dzenlemek suretiyle, sahibine veya iletenine teslim edilir ve kaytlarna gerekli erh dlr.

15) 2918 sayl Kanunun 34 nc maddesi gereince trafikten men edilen aralara, muayenelerini yaptrmak amacyla Geici Olarak Trafie k zin Belgesi (ek-33) dzenlenmek suretiyle yedi i gnne kadar izin verilir ve ara kaytlarna gerekli erh dlr. Bu sre sonunda gerekli artlar salamad tespit edilen aralar trafikten men edilir ve ekici/kurtarc marifetiyle gtrlmek zere zin Belgesi (ek-33/A) dzenlenmek suretiyle sahibine veya iletenine teslim edilir ve kaytlarna gerekli erh dlr. Muayenesinin yaptrlmadnn veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezas uygulanarak trafikten men edilir ve ekici/kurtarc marifetiyle gtrlmek zere zin Belgesi (ek-33/A) dzenlenmek suretiyle sahibine veya iletenine teslim edilir ve kaytlarna gerekli erh dlr.

g) 2918 sayl Kanunun 36, 39, 48, 49 ve 118 inci maddeleri gereince srclerin ara srmekten men edilmesi halinde ara; sahibine, iletenine veya bu kiilerin uygun grmesi ile ara cinsi iin geerli src belgesi olan bir baka srcye teslim edilir. Aksi halde ara ilgili kii teslim alncaya kadar muhafaza altna alnr.

) lgili dier kanunlar kapsamnda trafikten men edilen ya da tescil kaytlarndaki erhler veya kstlamalar nedeniyle yakalanan aralar, trafikten men veya yakalama ilemini talep eden kurum veya kurulu tarafndan belirlenen yerlere, herhangi bir yer belirlenmemi ise yediemin otoparklara, bunlarn da bulunmamas halinde ise 122 nci maddede belirtilen park yerlerinde ilgililer tarafndan teslim alnncaya kadar muhafaza altna alnr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 128 inci maddesinin birinci fkrasnn (m) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann (d) bendinin (2) numaral alt bendinin ikinci paragraf ile (l) bendi yrrlkten kaldrlm ve aadaki fkra eklenmitir.

m) Karayolu gzerghlar zerinde k hizmetleri amac ile seyreden, yolun yapm ve bakmndan sorumlu kuruma ait aralarla kurum adna alan aralar hizmetin gerei beraber veya ayr ayr altrdklar tuz serici, n-yan kar ba, kar rotatifi ve benzeri atamanlarla azami genilikleri bu fkrann (a) bendinde verilen lleri geebilecei gibi, saatte 70 km/s hz gememeleri kaydyla azami ykl arlklarnn zerinde ykleme yaplabilir.

Aralarn yklenmesine ilikin l ve usuller, arlk ve boyut kontrol usul ve esaslar ile tart toleranslar konusunda Aralarn Yklenmesine likin l ve Usuller ile Tart ve Boyut lm Toleranslar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 150 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Src ve yolcular iin, nicelik ve nitelikleri bu Ynetmeliin ekinde yer alan (1) sayl cetvelde ve Karayollar Trafik Kanununa gre karlan dier ynetmeliklerde gsterilen koruyucu tertibatlardan;

a) tekerlekli yk motosikletleri hari, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde srclerin koruma bal ve koruma gzl, yolcularn ise koruma bal,

b) M1 snf otomobillerin, M1G ve N1G snf arazi tatlarnn, N1, N2, N3 snf kamyonet, kamyon ve ekicilerin, M2 ve M3 snf minibs ve otobslerin btn koltuklarnda bu Ynetmeliin ekinde yer alan (1) sayl cetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"nin bulundurulmas ve kullanlmas zorunludur. Yalnz ara dururken kullanlan koltuklar ile ayakta da yolcu tayan M2 ve M3 kategorisi Snf A ve Snf I otobslerde, koltuklarda, emniyet kemeri bulundurulmas zorunlu deildir. Ancak;

1) Yerleim yeri iinde ticari amala yolcu tamacl yapan M2 ve M3 snf minibs ve otobsler (umum servis aralar hari) ile dolmu otomobillerindeki yolcular,

2) Geri gitme veya park yerlerinde 25 km/s. gemeyen hzla seyreden srcler,

3) Ambulanslarda src ve yanndaki oturma yeri dnda kalan ve hasta veya yaralya mdahale nedeniyle zel pozisyonlarda bulunan grevliler,

emniyet kemeri kullanmak zorunda deildir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 152 nci maddesinin ikinci fkrasnn () bendinin (5) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

5) Kazaya karan aralardan herhangi birinin kamu kurum veya kuruluuna ait olmas (Salk Bakanlna ait ambulans ve acil salk aralar hari),

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin;

a) 80 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan bir ibaresi eklinde,

b) 119 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan olmas ibaresi olmasa eklinde,

c) Ek-1indeki Ara Trafik Tescil Mracaat ve lem Formunun B) TESCL BLGLERݔ blmnn Kullanm Amac ksmnda bulunan Belediye ibaresi Resmi ticari eklinde,

) 1 SAYILI CETVELin C) HUSUSYETLERNE GRE ARALARDA BULUNDURULACAK TEHZAT blmnn Tat ksmnda yer alan; N3 snf kamyon ve ekiciler ile azami arl 10 tonu aan M3 snf otobslerde ifadesi N2 ve N3 snf kamyon ve ekiciler ile M2 ve M3 snf minibs ve otobslerde eklinde,

d) 1 SAYILI CETVELin C) HUSUSYETLERNE GRE ARALARDA BULUNDURULACAK TEHZAT blmnde yer alan; Motorlu bisiklet ve motosiklet (Srcs bir ereve veya karoseri ile korunanlar hari) ibaresi Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet (Srcs bir ereve veya karoseri ile korunanlar hari) eklinde,

e) 1 SAYILI CETVELin C) HUSUSYETLERNE GRE ARALARDA BULUNDURULACAK TEHZAT blmnn rmork, yar rmork ve traktr rmorklar iin geri yanstcl eridi dzenleyen ksmndaki Rmork, yar rmork ve traktr rmorklarna yan taraflarn evreletecek ekilde 5 ile 10 cm. geniliinde sar renkte ECE R 104 Reglasyonuna uygun geri yanstcl erit taklr. ibaresi Rmork, yar rmork ve traktr rmorklarnda ECE R 104 onayna sahip, 2007/35/AT veya ECE R 48e gre ara zerine yerletirilmi geri yanstcl erit taklr. eklinde,

f) Ek:10/Arkann 1.B Geici Trafik Belgesi: blmnde yer alan; Tescili yaplmam veya tescil ve trafik belgesi ilemleri tamamlanmam aralarn srlmesi iin 30 gn sreyle geerli olmak zere verilir. ibaresi Tescili iin mracaat edilmi, ancak tescil kuruluundan kaynaklanan nedenlerden dolay tescil ilemleri tamamlanmam aralarn srlmesi iin yedi gn sreyle geerli olmak zere verilir. eklinde,

deitirilmitir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-14 ekteki ekilde deitirilmi ve ek-33ten sonra gelmek zere ekteki ek-33/A eklenmitir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin ek-35inde yer alan Srclere Uygulanacak Ceza Puan Cetvelinin son satr yrrlkten kaldrlm ve ayn cetvele 53/1-d satrndan sonra gelmek zere aadaki satr eklenmitir.

53/2

Saa ve sola dnlerde, kurallara uygun olarak gei yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk gei hakkn vermemek

20

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin;

a) 134 nc maddesi,

b) Ekinde yer alan ek:14/A, ek:14/B, ek:14/C, ek:14/A-1, ek:14/B-1, ek:14/C-1, ek:14/A-2, ek:14/B-2, ek:14/C-2,

c) Ek:34 ve ek:34/Arka,

yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 25 Bu Ynetmeliin;

a) 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi yaym tarihinden ay sonra,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 26 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri, evre ve ehircilik ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlar birlikte yrtr.

 

 

Ek-14

 

VLAYET SMLERNN SIRAYA GRE DZLMESYLE ALDIKLARI SIRA
NUMARALARINI GSTERR CETVEL

 

01 ADANA

28 GRESUN

55 SAMSUN

02 ADIYAMAN

29 GMHANE

56 SRT

03 AFYONKARAHSAR

30 HAKKAR

57 SNOP

04 ARI

31 HATAY

58 SVAS

05 AMASYA

32 ISPARTA

59 TEKRDA

06 ANKARA

33 MERSN

60 TOKAT

07 ANTALYA

34 STANBUL

61 TRABZON

08 ARTVN

35 ZMR

62 TUNCEL

09 AYDIN

36 KARS

63 ANLIURFA

10 BALIKESR

37 KASTAMONU

64 UAK

11 BLECK

38 KAYSER

65 VAN

12 BNGL

39 KIRKLAREL

66 YOZGAT

13 BTLS

40 KIREHR

67 ZONGULDAK

14 BOLU

41 KOCAEL

68 AKSARAY

15 BURDUR

42 KONYA

69 BAYBURT

13 BURSA

43 KTAHYA

70 KARAMAN

17 ANAKKALE

44 MALATYA

71 KIRIKKALE

18 ANKIRI

45 MANSA

72 BATMAN

19 ORUM

46 KAHRAMANMARA

73 IRNAK

20 DENZL

47 MARDN

74 BARTIN

21 DYARBAKIR

48 MULA

75 ARDAHAN

22 EDRNE

49 MU

76 IDIR

23 ELAZI

50 NEVEHR

77 YALOVA

24 ERZNCAN

51 NDE

78 KARABK

25 ERZURUM

52 ORDU

79 KLS

26 ESKEHR

53 RZE

80 OSMANYE

27 GAZANTEP

54 SAKARYA

81 DZCE

 

 

 

 

1- Bu liste 81 ile gre hazrlanmtr.

2- Bu listedeki illerden herhangi birinin ismi deitirilse de numaras deitirilmeyecektir.

3- Bu listedeki isimlerden herhangi birinin Vilayet ad kaldrlsa o numara bo olarak kalacaktr.

4- Bu listede olmayp yeniden il olacak yerlere alfabetik sraya baklmakszn 81den sonraki saylar verilecektir.

 

Ek - 33/A

ZN BELGES

ZN VERLECEK ARACIN

Sahibinin Ad Soyad

:

 

Markas

:

Srcsnn Ad Soyad

:

 

Modeli

:

Trf. Men Edildii Yer

:

 

Cinsi

:

Plakas

:

 

Rengi

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZN BELGESN

Dzenleyen Birim

:

..

Dzenleyen Ekibin Kodu

:

..

Dzenlendii Tarih/Saat

:

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACIN TRAFKTEN MEN EDLD KANUN MADDES(KTK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/1

 

 

28/2

 

 

30/1-b

 

 

32

...Kez

 

 

 

26/2

 

 

30/1-a

 

 

31/1-b

 

 

34

...Kez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarda plakas, trafikten men nedeni ve dier zellikleri belirtilen araca, karayolunda srlmemek, her trl hukuki ve mali sorumluluk kendilerine ait olmak ve ekici/kurtarc marifetiyle gtrlmek kaydyla eksikliklerinin tamamlanmas/tamir edilecei yere kadar gtrlp getirilmesi iin ................. sre ile izin verilmitir. ../../20......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZN BELGESN DZENLEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Soyad

:

1.Grevli

.

2.Grevli

...

Sicili

:

.

...

mzas

:

.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACI TESLM ALANIN (Sahibi/srcs/vekili)

T.C.Kimlik No

:

mzas

Ad

:

.././20..

Soyad

:

Adresi

:

Telefonu

:

Not: A5 formatnda dzenlenecektir.