18 ubat 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28917

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TARIMSAL RETM KAYIT SSTEM YNETMEL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; tarm politikalarnn oluturulmasna ynelik olarak tarm iletmelerine ait tarmsal faaliyetlerin tamamnn kayt altna alnmas iin kurulacak Tarmsal retim Kayt Sisteminin kullanlmas, gncellenmesi, gelitirilmesine ilikin usul ve esaslarn belirlenmesi ve elde edilen kaytlardan tarm iletmesi baznda, lke genelinde tarm istatistiklerinin oluturulmasn salamaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Tarmsal retim Kayt Sisteminin kurulmas, kullanlmas, gncellenmesi ve gelitirilmesi ile ilgili kayt ilemlerinin izlenmesi ve raporlanmasnda grev alacak birimlerin belirlenmesini, grevlerin tanmlanmasn, TKAS kapsamndaki tarm iletmelerine ait tarmsal faaliyetlerin tamamnn kayt altna alnmasn, dzenlenmesini ve tarmsal retim baznda tarm istatistiklerinin oluturulmasna ilikin usul ve esaslar kapsamaktadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 6 nc ve 7 nci maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 11 inci ve 28 inci maddeleri ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 45 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) l/le mdrl: Bakanlk il/ile mdrlklerini,

c) ifti Kayt Sistemi: Bakanlk tarafndan oluturulan, iftilerin kayt altna alnd tarmsal veri tabann,

) e-devlet kaps: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapdan (portal) sunumunu ve vatandan Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan gvenli ve etkin bir ekilde eriimini salayan internet sitesini,

d) l tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmeliine gre oluturulan il tahkim komisyonlarn,

e) l/le keif komisyonu: Kadastro gememi birimler, toplulatrma karar alnm ve toplulatrma almas bitirilmemi alanlar iin il ve ilelerde; il/ile mdrl teknik elemannn bakanlnda, Tapu ve Kadastro Genel Mdrl teknik eleman, ormanlk veya ormanla ilikili alanlarda il ve ilelerdeki Orman Genel Mdrlne bal kurumun teknik eleman, ziraat odasnn olduu yerlerde ziraat odasnn yetkili temsilcisi ve ky/mahalle muhtarndan oluan komisyonu,

f) l/le tespit komisyonu: rnekleme yntemi ile yaplacak tespit almalar, retim bilgilerine ynelik almalar ile mlkiyeti ihtilafl daval araziler iin yaplacak tespit almalarnda il ve ilelerde; il/ile mdrlnde grevli en az iki teknik personel, corafi bilgi sistemi sorumlusu ve ky/mahalle muhtarndan oluan komisyonu,

g) le tahkim komisyonu: ifti Kayt Sistemi Ynetmeliine gre oluturulan ile tahkim komisyonlarn,

) zleyici: TKASa kayt ve/veya gncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gerei, snrlar Bakanlk tarafndan belirlenen llerde TKASda kaytl bilgi ve raporlar grebilen kullancy,

h) Keif raporu: l/le keif komisyonu tarafndan dzenlenen ve ek-2de yer alan belgeyi,

) KPS: ileri Bakanl Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrl tarafndan salanan Kimlik Paylam Sistemini,

i) Taahhtname: Ek-5te yer alan belgeyi,

j) TAKBS: Tapu Kadastro Bilgi Sistemini,

k) Tarm arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel zellikleri tarmsal retim iin uygun olup, hlihazrda tarmsal retim yaplan veya yaplmaya uygun olan veya imar, ihya, slah edilerek tarmsal retim yaplmaya uygun hale dntrlebilen arazileri,

l) Tarm Danman: 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (), (i), (j) ve (n) bentlerinde tanmlanan kii ve/veya kurulular,

m) Tarmsal faaliyet: Doal kaynaklar uygun girdilerle birlikte kullanarak yaplan her trl retim, yetitirme, ileme ve pazarlama faaliyetlerini,

n) Tarmsal retim Kayt Sistemi (TKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin byklne baklmakszn kendi adna bitkisel retim ve/veya hayvanclk faaliyeti ve/veya su rnleri retimi yapan tek ynetim altndaki tarmsal retime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarmsal faaliyet bilgileriyle tarm alet makina ve ekipmanlarn belirlemeye yarayacak bilgilerin yer ald veri tabann,

o) Tarmsal retim Kayt Sistemi Kayt Formu: Tarmsal retim Kayt Sistemine kayt yaplabilmesi ve/veya Tarmsal retim Kayt Sisteminin gncellenebilmesi iin bavuru sahibi tarm iletmelerinden talep edilen ve bir rnei ek-1de yer alan formu,

) Tespit raporu: l/le tespit komisyonu tarafndan dzenlenen ve ek-3te yer alan belgeyi,

p) TKAS il sistem sorumlusu: TKASn il dzeyinde sorumluluunu stlenen ve il mdrl tarafndan grevlendirilen personeli,

r) TKAS ile sistem sorumlusu: TKASn ile dzeyinde sorumluluunu stlenen ve il/ile mdrl tarafndan grevlendirilen personeli,

s) TKAS kapsamndaki tarm iletmesi: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduu ya da ortaklk, yarclk veya kiralama eklinde iledii arazinin byklne baklmakszn kendi adna bitkisel retim ve/veya hayvanclk faaliyeti ve/veya su rnleri retimi yapan tek ynetim altndaki ekonomik birimi,

) TKAS kapsamndaki tarm parseli: Tarm arazisi snrlar ierisinde kalan ve salt tarmsal retim faaliyeti gerekletirilen her bir arazi parasn,

t) TKAS sistem yneticisi: Bakanlk merkez tekilatnda grevli TKASa ilikin i ve ilemleri takip etmeye ynelik grevlendirilen personeli,

u) retim yl: Tek yllk bitkiler iin rnn hasat edildii yl, ok yllk bitkiler iin ekim/dikim tarihi ile son hasat tarihi arasndaki her bir yl,

) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,

v) Vejetasyon sresi: ok yllk bitkiler iin farkl olan ve bitkilerin ekim/dikiminden itibaren retim yl ierisindeki son hasat tarihine kadar geen sreyi,

y) Veri giri grevlisi: TKASa kayt olmak ve/veya gncelleme ilemi yapmak zere mracaat eden tarm iletmelerinin bilgilerini sisteme kaydeden personeli,

ifade eder.

Grevli kurum ve kurulular

MADDE 5 (1) TKASn ynetimi ile ilgili idari i ve ilemler Bakanlk Tarm Reformu Genel Mdrl, bilgi ilem altyaps ile ilgili teknik konulardaki i ve ilemler Bakanlk Bilgi lem Dairesi Bakanl, uygulamaya ve kaytlarn doruluunu salamaya ilikin i ve ilemler il/ile tahkim komisyonu, keif komisyonu, tespit komisyonu ve il/ile mdrl tarafndan yrtlr.

(2) Bu Ynetmelikte belirlenen esaslar erevesinde tarmsal faaliyete ynelik TKAS bavurularn yapmak ve gncellemek iin TKAS kapsamndaki tarm iletmelerinin sahiplerine ve TKAS kaytlarnn oluturulmasna yardmc olmak zere zel sektr ve/veya sivil toplum rgtlerine Bakanlka yetki verilebilir. Yetki devri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir.

TKAS kapsamndaki tarm iletmelerinden istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 6 (1) TKASa kaydolmak veya kaytlarn gncellemek zere il/ile mdrlne bavuruda bulunan tarm iletmelerinden TKAS Kayt Formu (ek-1) istenir. nternet zerinden Bakanlka salanacak TKAS uygulamas ve/veya e-devlet kaps zerinden yaplan bavurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

(2) nternet ortamndan TKASa kaydolmak veya kaytlarn gncellemek isteyen tarm iletmeleri ek-4te yer alan internet kullanc szlemesini doldurup il/ile mdrlne teslim ederek kullanc ad ve ifre bilgilerini alrlar.

(3) Tarm iletmelerinden, TKAS Kayt Formlarnda ve/veya sistemdeki ilgili alanlarda, kendilerine ve arazisini kulland kiilere ait kimlik ve tzel kiilik bilgilerinin beyanlar istenir.

a) Gerek kiiler tarafndan beyan edilen kendilerine ait kimlik bilgileri KPS bilgileri ile eletirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri elemeyen tarm iletmelerinden nfus mdrlnden onayl nfus kayt rnei ve KPS bilgilerinin dzelttirilmesi istenir. Nfus mdrlnden alnan kayt rneklerindeki bilgiler esas alnr.

b) Tzel kiiler tarafndan beyan edilen mkellef bilgileri VEDOP ile eletirilir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri elemeyen tarm iletmelerinden VEDOP bilgilerinin dzelttirilmesi istenir.

(4) TKASa bavuran tarm iletmelerinden ek-5te yer alan taahhtname istenir. nternet zerinden Bakanlka salanacak TKAS uygulamas ve/veya e-devlet kaps zerinden yaplan bavurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

(5) TKASa kaydolmak zere bavuruda bulunan tarm iletmelerinden TKAS Kayt Formlarnda veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro gemi birimlerdeki tarm arazileri iin tapu kaytlar beyan istenir.

a) Tapu kayd beyanlar ile TAKBS kaytlar elemeyen arazilerde TAKBS kaytlar esas alnr.

b) TAKBS kaytlar tamamlanm birimlerde TAKBS sisteminden eriilemeyen tapu kaytlar dikkate alnmaz. Bu tapularn TAKBSe kayt edilmesi esastr.

(6) Kadastro gemeyen, parsel yenileme almalar devam eden yerler iin, ke noktalar koordinat deerlerini ieren ek-2de yer alan Keif Raporu istenir. Arazi toplulatrma karar alnan, ancak almalar bitmeyen yerler iin toplulatrma ncesi kaytlar esas alnr.

(7) Kayt iin mracaat edilmeyen tarmsal faaliyetler iin; tespit komisyonu marifeti ile tarmsal faaliyette bulunan tarm iletmeleri tespit edilerek tarmsal faaliyet bilgileri sisteme kayt edilir. Bu tespit ilemlerinin retim ylnn austos ay sonuna kadar yaplmas esastr.

(8) ifti Kayt Sistemi, Organik Tarm Bilgi Sistemi, yi Tarm Uygulamalar Bilgi Sistemi, rtalt Kayt Sistemi ve tarmsal faaliyete ilikin dier kayt sistemlerine yaplan tm kaytlar, TKAS veri tabanna da kayt edilmi saylr.

TKASa kayt yaplmas ve TKASn gncellenmesi

MADDE 7 (1) Tarm iletmeleri, TKASa kayt olabilmek ve TKAS kaytlarn gncellemek iin, istenen bilgi ve belgelerle, il/ile mdrlne, internet zerinden Bakanlka salanacak TKAS uygulamas ve/veya e-devlet kaps zerinden bavuruda bulunabilirler. Bavurulara ilikin zaman aralklar Bakanlka belirlenerek Bakanlk web sayfas zerinden duyurulur.

(2) Tarm iletmeleri TKAS kaytlarn yaptrmak veya gncellemek zere, il/ile mdrlne ahsen, noterce dzenlenmi vekletnameyle vekilleri araclyla veya szleme imzaladklar tarm danmanlar araclyla bavuruda bulunabilirler. Ayrca e-devlet kaps zerinden de TKAS kaytlarn ve gncellemelerini yapabilirler.

(3) Tarm iletmelerine ek-1deki form basl olarak verilir. nternet zerinden veya e-devlet kaps zerinden yaplacak kaytlar ve gncellemelerde sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

(4) Tarm iletmeleri, tm tarmsal faaliyetlerini, retim yl ierisindeki bavuru tarih aralnda TKASa kaydettirir ve kaytlarn gnceller. Bavuruda bulunanlar, TKASa bavuru srasnda tarmsal faaliyette bulunduklar arazilerin ve tarmsal faaliyetlerine ilikin bilgilerin tamamnn beyan edilmesinden ve bavurular srasnda teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya internet zerinden yaplan bavurularda beyan edilen bilgilerin doru olmasndan sorumludurlar.

(5) Bavuru sahipleri tarafndan doldurulan TKAS Kayt Formlar ve istenecek dier bilgi-belgeler kayt sresince, il/ile mdrlnce teslim alnarak her tarm iletmesi iin alacak dosyada saklanr. nternet zerinden Bakanlka salanacak TKAS uygulamas ve/veya e-devlet kaps zerinden mracaat eden tarm iletmelerinin bilgileri Bakanlk veri tabannda saklanr.

l/le tahkim komisyonunun grev, yetki ve ileyii

MADDE 8 (1) l/le tahkim komisyonu, bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmas srasnda ortaya kan ihtilafl konular zmeye ve karar almaya yetkilidir. Sekretarya hizmetleri il/ile mdrl tarafndan yrtlr.

(2) l/le tahkim komisyonun hazrlayaca alma plnna ve gndeme gre toplanr ve bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine gre karar alr.

(3) l tahkim komisyonu en az be ye, ile tahkim komisyonu en az drt ye ile toplanr ve kararlarn oy okluu ile alr. Oylarn eitlii halinde, bakann bulunduu taraf ounluk saylr. Karara katlmayan yeler gerekelerini kararda yazl olarak belirtir. Alnan kararlar tahkim komisyonu karar defterinde muhafaza edilir, ayrca TKASda ilgili alana kaydedilir.

(4) l/le tahkim komisyonu, alm olduu kararlarn ilgili kii ve kurumlara tebli edilmesini salar ve uygulanmasn takip eder.

(5) l/le tahkim komisyonu, tespitine ihtiya duyulan alanlar iin il/ile tespit ve keif komisyonunu grevlendirir.

(6) l/le tahkim komisyonu, il/ile keif ve tespit komisyonunun almalarn bir takvime balayarak ngrlen srelerde almalarn salkl yrtlmesi iin gerekli tedbirlerin alnmasn salar.

(7) l/le tahkim komisyonu, TKAS ile ilgili il/ile mdrlnn intikal ettirdii konular inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara balar.

(8) l/le tahkim komisyonu lzumu halinde tapu, nfus kayd ve benzeri belgelerin gncellenmesi iin gerekli tedbirleri alr.

(9) l tahkim komisyonu il genelinde yetkili olup; merkez ilede, ile tahkim komisyonunun grevlerini de yapar.

l/le keif komisyonunun grevleri

MADDE 9 (1) l/le keif komisyonunun grevleri unlardr:

a) TKASa kayt olmak amacyla il/ile mdrlne bavuruda bulunan tarm iletmeleri tarafndan beyan edilen kadastro gememi veya parsel yenileme almalar devam eden tarm arazilerinin tespitini yapar.

b) Daha nce tespiti yapld halde tahkim komisyonunca tarm arazilerinin yeniden tespitine lzum grlen tarm iletmelerinin tarm arazilerini yerinde tespit eder.

c) Arazi toplulatrma karar alnm ve almalar devam eden alanlarda ifti Kayt Sistemine konu olan arazileri toplulatrma ncesi kaytlar esas alarak tespit eder.

) nceki yllarda hazrlanan keif raporlarn da dikkate alarak, kadastro gememi birimlerde ke noktalar koordinat deerlerini ieren keif raporunu dzenler. Bu keif raporu, nceki yllarda bavuruda bulunan tarm iletmelerine ait arazi kaytlar iin yaplan tespitte bir deiiklik olmamas durumunda, keif komisyonu tarafndan daha nce verilen keif parsel numaralar ayn olacak ekilde dzenlenir. Keif raporlar, il/ile mdrlnde, tarm iletmesine ait dosyada muhafaza edilir ve varsa tapu zabt kayd da bu rapora eklenir. lelerdeki tm keifli araziler sistemde yer alan keifli araziler blmne ayrca kaydedilir.

d) Kadastro gememi birimlerde yaplacak almalarda; TKASa kayt olmak zere il/ile mdrlne bavuruda bulunan saysn ve tarm iletmelerine ait toplam tarm arazisi bykln dikkate alarak, Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bu birimlere ynelik tahmini almalarndan, uydu grntlerinden, hava fotoraflarndan, orman amenajman planlar veya her nevi haritalardan, ky snrlar kayt defterlerinden, dier kamu kurumlarndan elde edilecek her trl bilgi ve belgelerden ve corafi bilgi sistemlerinden faydalanarak kylerin tahmini toplam tarm alanlarn tespit eder.

l/le tespit komisyonunun grevleri

MADDE 10 (1) l/le tespit komisyonunun grevleri unlardr:

a) TKASa kaytl iletmelerde retim bilgilerine ynelik almalar yapmak.

b) Kullanm ihtilafl tarm arazilerini kullanan tarm iletmelerinin ve kullandklar arazilerin yerinde tespitini yapmak.

c) Tarm parseli belirleme almalarn yapmak.

) 6 nc maddenin yedinci fkrasnda tespit yaplaca belirtilen arazilerin ve tarmsal faaliyetlerin tespitini yapmak.

TKAS sistem yneticisinin grev ve sorumluluklar

MADDE 11 (1) TKAS sistem yneticisinin grevleri unlardr:

a) TKASn uygulama ve geliimine ilikin almalar yapmak.

b) Kullanclarn lokasyonunu ve yetkilerini tanmlamak.

c) Raporlamalar dzenlemek.

) 17 nci maddede belirtilen entegrasyonu salamak.

d) Bakanlka verilecek benzeri grevleri yapmak.

TKAS il sistem sorumlusunun grev ve sorumluluklar

MADDE 12 (1) TKAS il sistem sorumlusunun grevleri unlardr:

a) TKASn il genelindeki uygulama ve geliimine ilikin almalar yapmak.

b) l genelinde TKAS kullanclarn tanmlamak ve yetkilendirmek, bavurularn internet zerinden Bakanlka salanacak TKAS uygulamas zerinden bizzat yapmak isteyen tarm iletmelerine kullanc ad ve ifre tanmlamak.

c) l genelinde rn ve retim bilgilerine ynelik tanmlamalar yapmak.

) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmas srasnda ortaya kan ihtilafl konular il tahkim komisyonuna iletmek.

d) l tahkim komisyonu kararlarn TKASa kaydetmek.

TKAS ile sistem sorumlusunun grev ve sorumluluklar

MADDE 13 (1) TKAS ile sistem sorumlusunun grevleri unlardr:

a) TKASn ile genelindeki uygulama ve geliimine ilikin almalar yapmak.

b) le genelinde rn ve retim bilgilerine ynelik tanmlamalar yapmak.

c) almalarn ibirlii ierisinde yrtlmesi iin gerekli olduunda dosya kabul etmek ve veri girii yapmak.

) Bavurularn internet zerinden Bakanlka salanacak TKAS uygulamas zerinden bizzat yapmak isteyen tarm iletmelerine kullanc ad ve ifre tanmlamak.

d) ledeki tm keifli arazileri sisteme kaydetmek.

e) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmas srasnda ortaya kan ihtilafl konular ile tahkim komisyonuna iletmek.

f) le tahkim komisyonu kararlarn TKASa kaydetmek.

Dosya kabul grevlisinin grev ve sorumluluklar

MADDE 14 (1) Dosya kabul grevlisinin grevleri unlardr:

a) TKAS uygulamalarna ilikin bavuru evraknn ilgili mevzuat hkmlerine uygunluunun eklen kontroln yapmak ve evrak eksiksiz kabul etmek.

b) Teslim ald mracaat dosyasnn ilgili blmn ismiyle imzalamak.

Veri giri grevlisinin grev ve sorumluluklar

MADDE 15 (1) Veri giri grevlisinin grevleri unlardr:

a) Veri girii yaplmak zere kendisine verilen dosyadaki evrakn bilgilerini sisteme eksiksiz kaydetmek.

b) Veri girii esnasnda tespit edilen eksiklikleri gidermek zere ile sistem sorumlusuna bilgi vermek.

c) Veri girii yapt dosyann ilgili blmn ismiyle imzalamak.

Yararlanma hakk

MADDE 16 (1) TKASa yaplan kaytlar, esas olarak tarmsal faaliyetin belirlenmesine yneliktir. Bu kaytlar hibir ekilde mlkiyet tespitinde esas alnmaz ve mlkiyet hakk dourmaz.

(2) Tarm iletmelerinin tarmsal faaliyetlerinde kullanlan girdilerin temininde TKASa kaytllk esas alnr.

Entegrasyon

MADDE 17 (1) Bu Ynetmeliin uygulamasnda Bakanlk bnyesindeki elektronik ortamda bulunan verilerden ve ihtiya halinde dier kamu kurum ve kurulularnn veri tabanlarnda yer alan elektronik verilerden yararlanlr.

Veri paylam

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmleri erevesinde kaydedilen verilerin kullanm ve paylam hakk Bakanla aittir. TKASta yer alan veriler, ilgili mevzuat gerei kullanma ihtiyac duyan kurum ve kurulularla artlar Bakanlk tarafndan belirlenecek usul ve esaslar erevesinde izleyici olarak paylalabilir.

Gvenlik

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki ilemleri yrtmek zere sistem yneticisi ve il/ile sistem sorumlularnca kendilerine kullanc ad ve ifresi verilenler, bunlar hibir surette bakalar ile paylaamaz. TKAS verileri paylalan kurum ve kurulular, Bakanlka belirlenen usul ve esaslar erevesinde hareket etmek zorundadrlar. Bu hkme aykr davrananlar doacak zararlarn tazmininden sorumludur.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz