17 Şubat 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28916

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için verilen normal süre iki yıl, azami süre dört yıldır. Öğrenci normal öğrenim süresi içerisinde aldığı derslerin kredi değerlerine bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini öder. Normal öğrenim süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrenci kredi saat ücreti üzerinden ödeme yapar; bu ücretlendirme normal öğrenim ücretini aşamaz. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl içinde başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslerin kredileri toplamına normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin kredileri toplamının tümüne yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü; normal ders yükü ile normal ders yükünün yarısının toplamını geçemez; ancak normal öğrenim süresinin son yılında ve devamında yarıyıl ders yükü, normal ders yükü ile normal ders yükünün bir katının toplamıdır. Ders yükünün hesabında derslerin AKTS kredisi değeri esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2013-2014 güz yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.