17 Şubat 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28916

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Ege Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunu,

e) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,

g) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

ğ) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

h) Mülakat: Aday öğrencinin, başvurduğu programa yönelik ilgi ve isteği ile kendini ifade etme ve iletişim becerilerinin jüri tarafından değerlendirildiği görüşmeyi,

ı) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Üniversite: Ege Üniversitesini,

l) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

m) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) Yerleştirme Puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS, YDS ve benzeri merkezi sınav puanları ve mülakat puanından üretilen ve kesin kayıtta kullanılan puanı,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü ve Kaydına İlişkin Esaslar

Öğrenci kontenjanlarının ilanı ve lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Enstitü müdürlükleri; öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, yabancı dil sınavı ve mülakat tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Yüksek lisans programlarına, güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri, ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuvar yetkili kurullarının görüşleri dekanlık veya müdürlük kanalı ile alınarak ilgili enstitü kurulunca karara bağlanır. Alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler Senatonun onayından sonra enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda, başvuru tarihleri ve koşulları ile adayların yabancı dil sınavına ve mülakata girecekleri tarih, saat ve yer belirtilir.

2) Bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları başvurdukları programın puan türünde 55 ALES puanından az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puana sahip olduklarını belgelemeleri gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz. Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayabilir.

3) Adaylar; ilanda belirtilen tarihlerde istenilen bilgi ve belgeleriyle son başvuru tarihine kadar kendilerine sağlanan aday numaraları ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvururlar.

4) YDS’den en az 50 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olan adaylar ile tümüyle Almanca, Fransızca veya İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda/biriminde öğrenim gördüğünü belgeleyen adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavından muaf sayılırlar. Yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına girerler. Bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekir. Ancak bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların YDS’den en az 60 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 80 almaları gerekir.

5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi de dikkate alınarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, en çok yedi asıl, iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı, adayın lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamıdır. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Jüri başkanı, adayların mülakat ve yerleştirme puanlarını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla mülakat tarihini izleyen ikinci iş gününün mesai saati sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

6) Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Programın özelliğine göre başvuruda aranacak ek kriterler, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

7) Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Tezli yüksek lisans programlarında sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya, güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans programlarında sıralamada eşitlik halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

8) Aday öğrencinin kayıt işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Yurt dışından alınmış diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanması gerekir.

b) Doktora programlarına, sanatta yeterlik çalışmalarına ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Doktora programlarına, sanatta yeterlik çalışmalarına ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına, güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri, ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuvar yetkili kurullarının görüşleri dekanlık veya müdürlük kanalı ile alınarak ilgili enstitü kurulunca karara bağlanır. Alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler Senatonun onayından sonra enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda, başvuru tarihleri ve koşulları ile adayların yabancı dil sınavına ve mülakata girecekleri tarih, saat ve yer belirtilir.

2) Bu programlara başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri diplomalarına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Enstitü kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile doktora programlarına başvuru aşamasında diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayabilir.

3) Lisans mezunu olarak doktora programına başvuran adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puana sahip olduklarını belgelemeleri ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya eş değeri bir not olması gerekir. Yüksek lisans mezunu olarak başvuran adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 60 puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puana sahip olduklarını belgelemiş olmaları gerekir. Doktora programlarına ve sanatta yeterlik çalışmalarına başvurularda istenen ALES puanı ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının programlarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz.

4) Bu programlara başvuran adayların YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan; yabancı uyruklu adayların ise ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizceden en az 55 YDS puanı veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan aldıklarını belgelemiş olmaları gerekir. Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların YDS’den en az 70 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir.

5) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir programa başvuran adayların bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden YDS’de en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan, bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adayların başvurdukları programın dilinden YDS’den en az 80 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları halinde ikinci yabancı dil şartı aranmaz.

6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunu olarak başvuranlar haricinde, ALES'in sözel kısmından 55, lisans mezunu olarak başvuranlardan 80 puandan az olmamak koşuluyla; Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulünde YDS'den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında YDS'den Almanca, Fransızca veya İngilizceden en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur. Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların YDS’den en az 70 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir.

7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, tıp fakültesi mezunlarının TUS sınavından en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi ve hazırlık sınıfları hariç 10 yarıyıllık diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

8) Doktora, sanatta yeterlik çalışmaları ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi de dikkate alınarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, en çok yedi asıl, iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi adayları belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve başarısız sayılırlar. Jüri başkanı, adayların mülakat ve yerleştirme puanlarını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla mülakat tarihini izleyen ikinci iş gününün mesai saati sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

9) Doktora, sanatta yeterlik çalışmaları ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; Lisans mezunu olarak başvuran adaylar için ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik programlardan mezun adaylar için ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı, tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için ise ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u ve mülakat puanının % 20’sinin toplamı, güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezunu olarak başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı, güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde, yüksek lisans mezunu olarak başvuran adayların ise lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı yerleştirme puanını oluşturur.

10) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunları haricinde sanatta yeterlik çalışmalarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı ve portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirmeye katılabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ve başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik çalışması yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler ve programların özelliklerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

11) Doktora, temel tıp bilimlerinde doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarında, yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

12) Adayın kayıt işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların kabulü

MADDE 6 – (1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan;

a) Kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Doktora öğrenimi görmek isteyen diş hekimliği fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar dışındaki adaylardan denklik belgesi talep edilmez.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. YÖK’e bağlı üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir.

c) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar mülakata girerler.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Başvurusu kabul edilip mülakata giren adayların yerleştirme puanı;

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u, Türkçe dil sınavı puanının % 20’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır.

c) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Türkçe dil sınavı puanının % 20’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır.

ç) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır.

(3) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olmalıdır.

(4) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(5) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

(6) Adayların kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(7) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programlara yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu adaylardan birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen koşullardan sadece Türkçe yeterlik belgesi istenir.

(8) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen süreçler sonucunda kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kontenjanı dâhilinde enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar yerine, yedek listedeki adaylar belirlenen tarihte sıra ile kayıt yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin mezun oldukları lisans ya da yüksek lisans programlarındaki bilimsel eksikliklerini tamamlamak ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları programdan farklı bir programdan ya da Ege Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencilerinin her biri için bilimsel hazırlık programı düzenlenebilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında yüksek lisans öğrencileri lisans; doktora öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans programlarından bir yarıyılda en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıtlanabilir. Öğrenciler bu dersleri yaz okulu eğitim-öğretim programı kapsamında da alabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak lisansüstü derslerin kredisi bilimsel hazırlık programı derslerinin toplam kredisinin 1/3’ünü geçemez. Bu dersler, kayıtlı olunan lisansüstü programın ders yüküne sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders(ler) de alabilir.

(3) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre içinde kayıtlandıkları dersleri başaramayan öğrenciler kayıtlı oldukları programın ders aşamasına geçemezler. Bu öğrenciler, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla bilimsel hazırlık programı derslerine veya anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenecek başka ders veya derslere devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrencilik statüsü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başvurdukları anabilim/anasanat dalının lisansüstü programına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.

(2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğü tarafından durumlarını belirten bir belge verilebilir.

(5) Özel öğrencilik statüsünden yararlanan bir öğrenci, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandığında; özel öğrenci olarak aldığı ders(ler)i, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı lisansüstü programın asgari kredisinin % 50’sini geçmemek koşuluyla ders kredisinden saydırabilir.

(6) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, o derse kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve 5 inci maddede belirtilen koşullara uygun olması gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için alması gerekli derslerin isimlerini ister.

(3) Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 11 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarından oluşur. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli lisansüstü programlar yurt içi ve yurt dışı ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(3) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, başvurdukları yükseköğretim kurumunun tezli yüksek lisans programı için belirlediği asgari kabul şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda, tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Programlar arasındaki geçişe ilişkin esaslar ilgili enstitü kurulunca belirlenir ve geçiş onayı enstitü yönetim kurulunca verilir.

(4) Lisansüstü programlar zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin ders yükü içindeki payı, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(5) Öğrencilerin her türlü eğitim-öğretim faaliyeti, yerel kredi ve AKTS kredisi şeklinde kredilendirilir. Yerel kredi, yarıyıl boyunca devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. AKTS kredisi ise öğrencinin çalışma yükü temel alınarak hesaplanır. Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılarak eğitim planlarında gösterilen ders kredileri Senatonun onayına sunulur. Bir lisansüstü programda yıllık eğitim-öğretim faaliyetlerinin toplamı 60 AKTS kredisidir.

(6) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programından aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıtlanması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Her yarıyılın üçüncü haftasında danışmanın onayıyla ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.

(8) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ara sınav dönemine kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk derecesine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılır.

(2) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final veya bütünleme notu kullanılarak hesaplanır. Dersin öğretim elemanı sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40-70 aralığında, final veya bütünleme sınav notunun katkısının % 60-30 aralığında olması gerekir. Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara göre yapılır. Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir.

 

Harf Notu

4’lük Sisteme

Göre Not

100’lük Sisteme

Göre Not

AA

4,00

90-l00

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

65-69

DD

1,00

60-64

FD

0,50

50-59

FF

0,00

0-49

DZ

0,00

Devamsızlık nedeniyle başarısız

 

(3) Aşağıdaki notlar ortalamaya katılmaz.

 

Harf Notu

Katsayı

Anlamı ve Kullanımı

P

0,00

Tez Çalışması başarıyla devam etmekte (Tez çalışması başarıyla tamamlanırsa S’ye dönüştürülür)

S

0,00

Tez Çalışması, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi başarıyla tamamlandı

U

0,00

(Başarısız)

E

0,00

(Muaf)

 

(4) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Doktora veya sanatta yeterlik çalışmasına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

(5) Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik ders saatlerinin en az % 70’ine, tamamen veya kısmen uygulamalı ders saatlerinin ise % 80’ine devam etmesi gerekir.

(6) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü derslere de kayıtlanabilir.

(7) Yüksek lisans mezunu olarak bir doktora programına kayıtlanan öğrenciler ders aşamasını en az iki, en fazla dört yarıyılda; lisans mezunu olarak kayıtlananlar ise ders aşamasını en az dört, en fazla altı yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Yerel kredisi olmayan seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenciler danışmanlarının önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslere de kayıtlanabilirler. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir.

Süre

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi dört, azami süresi altı yarıyıldır. Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyılda tamamlayabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazeretler dışında, öğrencinin kayıtlandığı tarihten itibaren kayıt yaptırmadığı tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(2) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri kayıtlı oldukları programda ders aşamasını en çok dört yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır. Ayrıca öğrenciler altı yarıyıl sonunda kredili derslerini, seminer ve tez çalışmalarını başarmalıdır. Bu gerekleri yerine getirmeyen öğrenciler öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(3) Tezi reddedilen bir öğrencinin anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve kendisine yeni bir tez konusu verilir. Bu öğrenci, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile programdaki asgari yerel/AKTS kredisinin yarısını geçmemek üzere yeni dersler de alabilir.

Danışman

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu öğrencinin kayıtlandığının enstitü müdürlüğünce bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde her öğrenci için öğretim üyeleri arasından bir danışman belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atanır. Ancak bu Yönetmelik kapsamındaki danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanabilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalında tez yönetecek yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, doktora derecesine sahip öğretim görevlileri tez danışmanı olarak görevlendirilebilir.

(3) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek yükümlülüğü vardır.

(4) Bir öğrencinin danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

(5) Danışman; Enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersine kayıtlanmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tamamladığı tezini enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü sınavda savunarak başarılı olmakla yükümlüdür.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci danışman, beş kişilik jürilerde jüri üyesi olarak görevlendirilebilir. Enstitü yönetim kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler. Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin olarak tez savunma sınavı tarihine kadar kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sunumu dinleyicilere açıktır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeyi yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen öğrenciye 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Kendisine yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği kesilir.

(7) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencinin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 17 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tüm belgelerini ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Yüksek lisans diplomasının ön yüzü enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası basılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir.

(2) Lisansüstü programlardan sadece tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak yürütülebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Zorunlu derslerin toplam ders kredisinin içindeki payı, enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.

Danışman atanması

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında; anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili eğitim programını kapsayan anabilim/anasanat dalı veya bilim dalında doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk yarıyılın başında belirleyerek enstitü müdürlüğüne bildirir. Danışman, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir. Ancak bu Yönetmelik kapsamındaki danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir.

(2) Bir öğrencinin danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi üç, azami süresi altı yarıyıldır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazeretler dışında kayıt yaptırılmayan tüm yarıyıllar bu sürenin içinde sayılır. Tezsiz yüksek lisans programını altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayanlar, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, sadece dersler ve sınavlara katılma ve proje hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 21 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans diplomasının ön yüzü enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası basılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı;

a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir.

b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir.

(3) Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 23 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; lisans mezunu olarak kabul edilenler için 10 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için sekiz yarıyıldır.

(2) Doktora programının azami süresi; lisans mezunu olarak kabul edilenler için 18 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için 12 yarıyıldır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazeretler dışında, öğrencinin kayıtlandığı tarihten itibaren kayıt yaptırmadığı tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(3) Öğrenci; anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisans mezunu olarak kabul edildiği doktora programını en az sekiz yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edildiği doktora programını ise en az altı yarıyılda tamamlayabilir. Bu sürenin, lisans mezunu olarak kabul edilenlerde en az dört yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenlerde ise en az üç yarıyılın tez hazırlama için kullanılmış olması gerekir.

(4) Öğrencinin doktora programı için gereken kredili dersleri tamamlama süresi lisans mezunu olarak kabul edilenler için en fazla altı yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için ise en fazla dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(5) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Danışman

MADDE 24 – (1) Doktora programlarında, anabilim/anasanat dalı kurulu, öğrencilerin kayıtlandığının enstitü müdürlüğünce bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde her öğrenci için öğretim üyeleri arasından bir danışman belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atanır. Ancak bu Yönetmelik kapsamındaki danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanabilir.

(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek yükümlülüğü vardır.

(3) Bir öğrencinin danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

(4) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavı öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk üç ay içinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi en az üç, en çok beş üyeden oluşur.

(4) Danışmanın ve yeterlik komitesinin önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın sonuna, lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 75 alması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde bir tutanak halinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan dersleri tamamlayamayan öğrenciler gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece dersler ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrenci, sonraki yarıyılda tekrar sınava girer.

(8) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi ders 21 yerel kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim/anasanat dalında varsa aynı isimli tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin talebi üzerine danışmanın olumlu görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir. Programdan mezun olabilmek için 13 üncü maddedeki koşulların yerine getirilmiş olması gerekir.

Doktora tezi

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışmanının dışında anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı dışından seçilebilir. İkinci danışman komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve ekleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(8) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde, danışmanın tez konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişikliği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(9) Tez önerisi reddedilen bir öğrencinin anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yeni bir tez konusu verilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Öğrenci tez izleme komitesinin oluşturulmasını takip eden altı ay içinde, yeni tez önerisini bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu yeni tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu kararı, yeni tez önerisi savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirir.

(10) Tez çalışmasını azami öğrenim süresinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(11) Azami süresi içinde derslerini ve/veya tez çalışmasını tamamlayamayanlar, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencinin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, tez çalışmasından elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunarak tez savunma sınavından başarılı olmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınav tarihi; tez izleme komitesinin önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının üst yazısıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından tez savunma sınav tarihi ve tez savunma sınavı jürisi onaylanır. Tez savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Öğretim üyesi olması koşuluyla ikinci danışman jüri üyesi olarak atanabilir. Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin olarak tez savunma sınavı tarihine kadar kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Tez sunumu dinleyicilere açıktır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi reddedilen bir öğrenci sınavdan başarısız sayılır. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen bir öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeyi yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Lisans mezunu olarak doktora programına kayıtlanmış olup tez savunma sınavında başarılı olamayan ve tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talep etmesi halinde, aynı anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası tez savunma sınavında tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tüm belgelerini ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Doktora diplomasının ön yüzü enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası basılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığın gösterilmesini amaçlayan bir programdır. Sanatta yeterlik çalışması, ÜAK’ın önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması; lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi ve uygulama ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların karşılığı olan 300 AKTS’den oluşur. Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için ise toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi ve uygulama ile tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların karşılığı olan 240 AKTS’den oluşur.

(3) Sanatta yeterlik çalışması, zorunlu ve seçmeli derslerden meydana gelir. Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

(4) Sanatta yeterlik çalışması kapsamındaki dersler, anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, lisans mezunu olarak kayıtlananlar için 18 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kayıtlananlar için 12 yarıyıldır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazeretler dışında, öğrencinin kayıtlandığı tarihten itibaren kayıt yaptırmadığı tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(2) Öğrenci, anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisans mezunu olarak kabul edildiği sanatta yeterlik çalışmasını en az sekiz yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edildiği sanatta yeterlik çalışmasını ise en az altı yarıyılda tamamlayabilir. Bu sürenin, lisans mezunu olarak kayıtlananlarda en az dört yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kayıtlananlarda ise en az üç yarıyıl, tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaları hazırlamak için kullanılmış olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi lisans mezunu olarak kayıtlananlar için altı yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kayıtlananlar için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda öğrenciler, derslere ve sınavlara katılma ile tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaları hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren ancak tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaları altı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için savunma sınavına giremeyen yüksek lisans mezunu olarak programa kabul edilen öğrenci ile bu gerekleri dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için savunma sınavına giremeyen lisans mezunu olarak programa kabul edilen öğrenciye anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaları tamamlayamayan öğrenciler, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda öğrenciler, derslere ve sınavlara katılma ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Lisans mezunu olarak sanatta yeterlik çalışmasına kayıtlanan öğrencilerden, gerekli ders ve kredi yükü, proje yazımı ve benzeri diğer şartları yerine getirdikleri halde sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olamayanlara talep ettikleri takdirde ve ilgili anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında anasanat dalı kurulu, öğrencinin kayıtlandığının enstitü müdürlüğünce bildirilmesinden itibaren en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders ve uygulamaların seçiminde, tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyesini veya ilgili dalda sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini ilgili anasanat dalı başkanlığı kanalı ile enstitüsü müdürlüğüne önerir. Anasanat dalı kurulunun danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Ancak bu Yönetmelik kapsamındaki danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine/görevlisine anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanabilir.

(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek yükümlülüğü vardır.

(3) Bir öğrencinin danışmanı, anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

(4) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi ve beceri sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk üç ay içinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturabilir. Yeterlik sınav jürisi en az üç, en çok beş üyeden oluşur.

(4) Danışmanın ve yeterlik komitesinin önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans mezunu olarak sanatta yeterlik çalışmasına kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın sonuna, lisans mezunu olarak sanatta yeterlik çalışmasına kabul edilen öğrencilerin ise yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(5) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin sanatta yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 75 alması gerekir. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde bir tutanak halinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(6) Sanatta yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan dersleri başaramayan öğrenciler gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece dersler ve sınavlara katılma, tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaları hazırlama hakkı olan öğrencinin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrenci, sonraki yarıyılda tekrar sınava girer.

(8) Lisans mezunu olarak sanatta yeterlik çalışmasına kabul edilmiş ve en az yedi ders, 21 yerel kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anasanat dalında varsa aynı isimli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin talebi üzerine danışmanın olumlu görüşü, anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden meydana gelir. Komitede öğrencinin danışmanının dışında anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Çok disiplinli anasanat dallarında gerekli durumlarda anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile her iki üye anasanat dalı dışından seçilebilir. İkinci danışman komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde; danışmanın önerisi, anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisi savunması, yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anasanat dalı başkanlığı tarafından öneri savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(6) Tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve ekleri anasanat dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(7) Tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni öneriyi bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu önerinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anasanat dalı başkanlığı tarafından öneri savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde, danışmanın tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez veya sergi, proje, resital, konser, ve temsil konusu değişikliği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(8) Tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisi reddedilen bir öğrencinin anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yeni bir çalışma konusu verilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Öğrenci tez izleme komitesinin oluşturulmasını takip eden altı ay içinde, yeni tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisini bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni önerinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Anasanat dalı başkanlığı bu kararı, yeni tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil önerisi savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirir.

(9) Tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil çalışmasını öğrenim süresinde tamamlayamadığı için savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezini/çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(10) Öğrenim süresi içinde derslerini ve/veya tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını tamamlayamayanlar, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında, tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı jürisi ve savunma sınav tarihi; tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin önerisi ve anasanat dalı başkanlığının üst yazısıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından tez/sanatta yeterlik savunma sınavı jürisi onaylanır. Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Öğretim üyesi olması koşuluyla ikinci danışman jüri üyesi olarak atanabilir. Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı, enstitü yönetim kurulunun karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanatta yeterlik çalışması belgelerinin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin olarak tez/sanatta yeterlik savunma sınavı tarihine kadar kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez/sanatta yeterlik savunma sınavına alır. Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez/sanatta yeterlik savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Tez/sanatta yeterlik sunumu dinleyicilere açıktır.

(4) Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı tamamlandıktan sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, tutanak halinde anasanat dalı başkanlığınca savunma sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeyi yaparak tezini/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Lisans mezunu olarak sanatta yeterlik çalışmasına kayıtlanmış olup tezi/sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenciye yeni bir tez/çalışma konusu verilir veya öğrencinin talep etmesi halinde, aynı anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek sanatta yeterlik çalışması ile ilişiği kesilir.

(7) Yüksek lisans mezunu olarak sanatta yeterlik çalışmasına kayıtlanmış olup tezi/sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez/sanatta yeterlik çalışması hazırlama hakkı olan öğrencinin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve enstitü tarafından belirlenen belgelerle birlikte diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kaydıyla tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini/çalışmasını enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi/çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanat dalının özelliğini belirten sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Sanatta yeterlik diplomasının ön yüzü enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası basılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü eğitim-öğretim enstitülerinin anabilim/anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurum ve kuruluşları arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlayıp güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim-öğretim almalarına imkân vermektir.

Ortak programın başlatılması

MADDE 37 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve/veya 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak kendi özel koşullarını gözeten ortak bir protokolün hazırlanması ve enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde de açılabilir.

(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerinin programın asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında Alman, Fransız ve İngiliz dillerinin en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ve bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede öğrenim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim-Öğretim ücreti

MADDE 39 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınan yurt içi öğrenim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ise sekiz katından fazla olmamak üzere ilgili enstitünün bulunduğu üniversite rektörlüğünün önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin öğrenim katkı payının öğrenim süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler ile azami öğrenim süresini tamamlamış öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri Üniversite tarafından karşılanmaz, askerlikle ilgili işlemlerde ise durum askerlik şubesine bildirilir.

Öğrenim ücretini ödeme usulü

MADDE 40 – (1) Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim-Öğretim

MADDE 41 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim-öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde önceden protokolde yer alır.

(2) Ulusal ortak programa dâhil öğrenci için ilgili üniversitelerin birinden danışman atanması gerekir.

(3) Uluslararası ortak programa dâhil öğrenci için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(4) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olamaz. Programların ilgili kurumlarda geçirileceği asgari süreler ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre protokolde belirtilir.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Ortak programlarda; tez savunma sınavının kurumlardan birinde yapılması gerekir. Ancak savunma esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarıyla yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversitenin de ayrı ayrı diploması ve her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarıyla yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi normal öğrenim süresinin yarısından fazla olmaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden eğitim-öğretime devam ettikleri kurumun ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yatay geçiş

MADDE 44 – (1) Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf olan kurumların yatay geçişle ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 45 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili birimin bağlı bulunduğu enstitüler yetkilidir.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

MADDE 46 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaç için özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

(2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 1/7/1996 ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 22/8/2011 tarihli ve 26266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ÜAK, YÖK, Senato ve enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 17/11/2008 tarihli ve 27057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olması durumunda diplomalarına tezsiz yüksek lisans ifadesi yerine yüksek lisans ifadesi yazılır.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans öğrenimi görmüş adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.