15 Şubat 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28914

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“rr) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

ss) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden alınan; güncellenmiş onaylı ÇKS kaydı, büyükbaş hayvancılık işletmeleri için Türkvet’den alınan onaylı işletme Tescil Belgesi, küçükbaş hayvancılık işletmeleri için KKKS’den alınan onaylı belge ve arıcılık işletmeleri için ise AKS’den alınan onaylı belge,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üretim bölgesinin 3 km yarıçapı içerisinde bulunan nektar ve polen kaynakları, organik olarak üretilen ürünlerden, doğal veya arıcılık ürünlerinin organik olma niteliğini etkilemeyecek bitki örtüsünden oluşmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün sertifika numarası bulunur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kontrol işlemi; yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme ve depo gibi kritik kontrol noktaları ve gözlemleri içerir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine tabidir. Kontrol işlemi yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar;

a) Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dikkate alarak bir kontrol planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirler.

b) Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10’u habersiz yapılır.

c) Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az % 10’una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol ziyaretleri düzenler.

ç) Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanımının tespiti, organik üretim kuralları ile uygun olmayan üretim tekniklerinin tespiti, organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle muhtemel bulaşmanın tespiti için analiz amaçlı örnek alır. Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı, yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolü altındaki müteşebbislerin sayısının en az % 5’ini karşılar. Örneklerin nereden alınacağının seçimi, organik tarım faaliyetinin tüm aşamalarının organik üretim kuralları ile uygun olmama riskinin genel değerlendirmesine dayanır. Bu genel değerlendirme; üretim, hazırlama ve dağıtım gibi bütün aşamalar dikkate alınarak yapılır.

d) Organik üretim için uygun olmayan tekniklerin ya da ürün kullanımından şüphelenilen her durumda istenilen sayıda örnek alır ve analiz ettirir.

e) Ürün örneklerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan laboratuvarlarda analiz ettirir.

f) Çift kabuklu yumuşakça üretiminde yılda en az iki defa çiftlik kontrolü gerçekleştirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan “TS EN 45011 (TS EN ISO/IEC 17065)” ibaresi “TS EN ISO/IEC 17065” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan “TS EN 45011 (TS EN ISO/IEC 17065)” ibaresi “TS EN ISO/IEC 17065” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sistemden çıkarılan müteşebbisler diğer yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilir. Müteşebbisler ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişilerin farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi durumunda,  yetkilendirilmiş kuruluşlar kendi kontrolleri altındaki faaliyetler ile ilgili bilgiyi birbirleri ile paylaşırlar.”

“ı) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, ayrılan müteşebbislerin, organik tarım faaliyetlerine ilişkin tüm belgelerini 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde beş yıl süre ile muhafaza eder.

i) Kontrol sisteminden ayrılan müteşebbislere ait faaliyetin statüsünü gösteren onaylı üretici listesi, üretim ve ürün bilgileri, parsel bilgileri, sertifika bilgileri, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler, ilgili yıla ait varsa onaylı stok raporu önceki yetkilendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin yeni sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir.

j) Müteşebbisin yeni sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluş, sözleşmenin sonlandırıldığı önceki yetkilendirilmiş kuruluşun raporlarında belirtilen uygunsuzlukların müteşebbis tarafından giderildiğini veya giderilmekte olduğunu kontrol eder.

k) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kendi kontrol sisteminde yer alan müteşebbislerin organik tarım faaliyetleri ile ilgili güncel listelerini kendi internet sayfalarından kamunun erişimine açar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müteşebbis sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa organik tarımsal faaliyeti ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin organik üretimle ilgili her birimini yetkilendirilmiş kuruluşa açmak zorundadır. Müteşebbis ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler, farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilmeleri durumunda, bu yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında bilgi alışverişi olmasını kabul eder. Müteşebbis ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler, sözleşme imzaladıkları yetkilendirilmiş kuruluşu değiştirmeleri durumunda faaliyetin statüsünü gösteren onaylı üretici listesi, üretim ve ürün bilgileri, parsel bilgileri, sertifika bilgileri, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler, ilgili yıla ait varsa onaylı stok raporunu önceki yetkilendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin yeni sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa verilmesini kabul eder. Organik tarım faaliyetinden ayrılacak olan müteşebbis, ayrılacağını yetkilendirilmiş kuruluşa gecikmeksizin bildirmeyi ve kontrol dosyasının en az beş yıl süre ile yetkilendirilmiş kuruluş tarafından muhafaza edilmesini kabul eder.”

“(5) Müteşebbis ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişilerden alınan organik ürünlerin ya da kendi ürünlerinin organik statüsünü etkileyen herhangi bir uygunsuzluk ya da ihlal durumunu gecikmeksizin sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşuna bildirmeyi kabul eder. Durum netlik kazanıncaya kadar söz konusu ürünün organik ürün olduğuna dair atıfta bulunacak organik ürün etiket ve logosunu kullanamaz. Müteşebbis söz konusu ürünü tereddütler ortadan kalktıktan sonra yetkilendirilmiş kuruluşun bilgisi dâhilinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun işlemlere tabi tutar ve pazarlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetimler; yetkilendirilmiş kuruluş büro denetimi, müteşebbis ve işletme denetimleri olup yetkilendirilmiş kuruluşların büro denetimi Bakanlık tarafından, diğer denetimler ise il müdürlüklerince yapılır. Denetimler denetim yetkisine sahip en az iki eleman tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık gerek görmesi halinde müteşebbis ve işletme denetimleri yapar. Bu denetimler gerek görülmesi halinde Bakanlık tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına da yaptırılabilir. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, yetkilendirilmiş kuruluşun akreditasyon denetim sonuçları da dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (cc)  paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“cc) Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına dair geçerliliği devam eden resmi bir belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı fotokopisi.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yumurtacı sürülerde sağlık ve afet nedeni ile yüksek oranlı ölümlerin olması durumunda, sürü yenilenirken veya sürü yeniden oluşturulurken,  organik olarak yetiştirilen piliçler temin edilemediğinde, konvansiyonel olarak yetiştirilen 18 haftadan küçük piliçlerin organik yetiştiricilik yapılan işletmeye dahil edilmesine,   31/12/2014 tarihine kadar izin verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ruminantlar için 31/12/2014 tarihine kadar %5,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2010

27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/10/2011

28076

2-

14/8/2012

28384

3-

24/5/2013

28656

 

Ekleri için tıklayınız.