13 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28912

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2012 tarihli ve 28341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlgili EABDAK/EASDAK’nin önerisi ve EK’nin onayıyla aynı üniversitede görev yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar, araştırma görevlileri ve uzmanlar için de öngörülen sayıda yüksek lisans veya doktora kontenjanı ayrılabilir.  Bu adaylar başvuru ve kabul koşullarını yerine getirmek zorundadır. Bu tür başvurularda adaylar kendi aralarında başarı puanlarına göre sıralanır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda uyulması gereken esaslar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak.

b) ALES sınavından başvurduğu programın puanı türünden en az 55 tam puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer puan almak.

c) YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olmak.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından birine başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK/EASDAK’nin kararı dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(3) Adayların başvurduğu tezli yüksek lisans programına yerleştirilebilmesi için; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı ve/veya sözlü/mülakat sınav notunun %10’u alınarak hesaplama yapılır.  Hesaplanan başarı notunun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Yazılı ve/veya sözlü/mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ve yazılı ve/veya sözlü/mülakat sınav notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Tezli yüksek lisans sınavını kazanan öğrencilerin listeleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç gün içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yabancı dil ve ALES koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notu; lisans mezuniyet notunun %90’ı ve yazılı ve/veya sözlü mülakat notunun %10’u alınarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notunun eşit olması durumunda sırasıyla mezuniyet notuna ve mülakat notuna bakılarak yerleştirme yapılır. İlgili EABDAK/EASDAK’nin önerisi ve EK’nin kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

(6) Lisans mezuniyet notunun 100’lük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

(7) Yüksek lisans programlarına başvuru ile ilgili diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK tarafından belirlenir. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydı ve askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların not ortalamalarının ise 100’lük sistemde en az 80 veya 4.00’lük sistemde en az 3.00 olması gerekir. Lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun 100’lük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.”

“(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı ve/veya sözlü/mülakat sonucu esas alınır. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı ve/veya sözlü/mülakat sınav notunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan notun toplamının en az 65 puan olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2012

28341

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2013

28690