11 Şubat 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28910

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :  7/2/2014

KARAR NO    :  2014/ÖİB-K-16

KONU              :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi,

                              3844 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

1 - ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3844  no.lu parselde bulunan 1.551,72 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3844 parsel no.lu taşınmazın 27.000.- (Yirmiyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ökkeş ENNİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ökkeş ENNİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2 - İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.