1 Şubat 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28900

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH           :  27/1/2014

KARAR NO  :  2014/ÖİB-K-06

KONU            :  TCDD adına kayıtlı Isparta/Eğirdir, Yazla Mahallesi, 415 ada, 6 ve 7

                            parsellerde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

1. ÖYK’nın 12/9/2011 tarih, 2011/81 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Yazla Mahallesi, 415 ada, 6 ve 7 no.lu parsellerde bulunan 65,76 m2 (107/500 hisse) ve 260,29 m2 yüzölçümlü arsaların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Yazla Mahallesi, 415 ada, 6 ve 7 parsel no.lu Taşınmazın 42.000.- (kırkikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erdal ALTUNBAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erdal ALTUNBAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.