30 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28898

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/1/2014

Karar No : 2014/03

Konu : Hazine adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi,

Emibeleni ky, 109 ada 10 no.lu parselin zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 6/1/2014 tarih, 114 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Emibeleni ky, 109 ada, 10 no.lu parselde bulunan 237.679 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Hazine adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Emibeleni ky, 109 ada, 10 parsel no.lu tanmazn; 5.950.000.- (bemilyondokuzyzellibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Ali Rza KAYACIya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ali Rza KAYACInn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.