28 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28896

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2013/59)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2014/1)

MADDE 1 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Tarma Dayal Ekonomik Yatrmlarn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2013/59)in 8 inci maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(9) Yeni tesis ve tamamlama yatrmlarna ynelik bavurularda yatrm yerinin bavuru sahibi adna olmas ya da Hazine, belediye, il zel idaresi, ticaret odas, sanayi odas, ziraat odas, ticaret borsas, Vakflar Genel Mdrl, organize sanayi blgesi, tarma dayal ihtisas organize sanayi blgesi ve kk ihtisas sanayi sitesinden bavuru sahibi adna tahsis/irtifak tesis edilmi veya Hazine, belediye, il zel idaresi, ticaret odas, sanayi odas, ziraat odas, ticaret borsas ve Vakflar Genel Mdrlnden kiralanm olmas gerekmektedir. Kapasite artrm ve teknoloji yenilenmesine ynelik bavurularda ise yukarda belirtilen kiralamalar dndaki kiralamalar da kabul edilir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre hazrlanan proje teklifleri, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren altm gn ierisinde il mdrlklerine teslim edilir. Son bavuru tarihi 11/2/2014tr.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.