28 Ocak 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28896

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013” ibaresi “30/6/2014” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2013

28720