24 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28892

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

YAPI MALZEMELER YNETMEL (305/2011/AB) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNK ARTNAMELERN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: MHG/2014-01)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Malzemeleri Ynetmelii (305/2011/AB)nin 19 uncu maddesinin nc fkrasnda tanmlanan teknik artnamelerin listesinin yaymlanmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Yap Malzemeleri Ynetmelii (305/2011/AB) kapsamnda, CE iareti ilitirilecek yap malzemelerine dair teknik artnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, Yap Malzemeleri Ynetmeliine (305/2011/AB) dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Yap Malzemeleri Ynetmelii (305/2011/AB)nde yer alan tanmlara ilaveten bu Teblide geen;

a) Evarlk Dnemi: malatlarn, yap malzemelerini ulusal teknik artnamelere veya uyumlatrlm teknik artnamelere gre piyasaya arz edebilecekleri zaman araln,

b) Ulusal Teknik artname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onay,

ifade eder.

KNC BLM

Teknik artnamelerin Yaymlanmas

Uyumlatrlm standartlarn yaymlanmas

MADDE 5 (1) AB Resm Gazetesinde yaymlanan uyumlatrlm teknik artnamelerin ve Trk Standardlar Enstitsnce adapte edilen uyumlatrlm standartlarn referans numaralarn, yrrlk tarihlerini, evarlk dnemi balang ve biti tarihlerini kapsayan liste bu Tebli ekinde yer almaktadr.

(2) 28/6/2013 tarihli AB Resm Gazetesi (Official Journal) C serisi 186 numara altnda yaymlanan ve Komisyon letmeler ve Sanayi Genel Mdrlnn internet sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/ nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yaymlad ve Trk Standardlar Enstitsnn de adapte ederek 4/10/2013 tarihine kadar yrrle koyduu uyumlatrlm teknik artnamelerin listesi EK-1de yer almaktadr.

(3) Bu Tebli EK-1deki listede yer alan uyumlatrlm teknik artnameler kapsamndaki yap malzemeleri listede belirtilen evarlk dnemi ncesinde CE iareti ilitirilerek piyasaya arz edilemez.

NC BLM

Evarlk Dnemi ile lgili Hkmler

E varlk dneminde yap malzemelerinin deerlendirme ilemleri ve piyasaya arz edilme esaslar

MADDE 6 (1) Ulusal bir teknik artname kapsamndaki bir yap malzemesi EK-1de listelenen bir uyumlatrlm standart kapsamna girdiinde bu yap malzemesinin performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas ilemleri;

a) lgili uyumlatrlm standardn evarlk dnemi balang tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardna ya da ilgili uyumlatrlm standardna gre yaplabilir.

b) lgili uyumlatrlm standardn evarlk dnemi biti tarihinden itibaren, sadece uyumlatrlm standarda gre yaplr.

(2) Uyumlatrlm bir standardn versiyonunun bu Tebli ile deimesi veya mevcut uyumlatrlm standardn baka bir uyumlatrlm standart kapsamna alnmas durumunda ilgili standartlar kapsamndaki yap malzemesinin performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas ilemleri;

a) Evarlk dnemi sresince mevcut uyumlatrlm standarda veya kapsamna alnd standarda veya standardn yeni versiyonuna gre yaplr.

b) Evarlk dnemi biti tarihinden sonra ilgili standardn sadece versiyonunun deimesi durumunda standardn yeni versiyonuna gre, standardn baka bir standart kapsamna girmesi durumunda ise kapsamna girdii standarda gre yaplr.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen ilemlerde EK-1 Listede yer alan hEN Standartlarndan adapte edilen Uyumlatrlm Standartlar esas alnr.

(4) E varlk dneminde, ilgili ulusal standardn veya uyumlatrlm standardn eski versiyonunun Trk Standartlar Enstits tarafndan iptal edilmi olmas, bu yap malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geerliliini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlatrlm standartlara gre yaplmasna engel tekil etmez.

(5) Evarlk dnemi biti tarihinden sonra, yap malzemelerinin performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas ilemleri EK-1de listelenen ilgili uyumlatrlm standarda gre yaplr. Ulusal teknik artnamelerin bir uyumlatrlm teknik artname ile elimesi veya kapsamna girmesi durumunda ulusal teknik artnamelere dayanlarak dzenlenen tm onay ve belgelerin geerlilii, geerlilik sresine baklmakszn sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralarna gre deerlendirme ve dorulama ilemleri yaplm yap malzemeleri, imalatnn ilgili mevzuatla verilmi ykmllkleri de yerine getirmesi artyla piyasaya arz edilebilir.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 7 (1) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC) Kapsamnda Uygulanacak Teknik artnamelerin Yaymlanmas Hakknda Tebli (No: MHG/2013-08) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Tebliin eki iin tklaynz