17 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28885

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   14/1/2014

             KARAR NO        :   2014/ÖİB-K-05

             KONU                  :   Gayrimenkul özelleştirilmesi

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait; Siirt ili, Merkez ilçesi, Kooperatif Mahallesi, Dalulabor mevkii, 311 ada, 308 no.lu parseldeki 137,00 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 84.000 (Seksendörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ramazan SİZER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan SİZER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 75.000 (Yetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nurettin YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurettin YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 72.000 (Yetmişikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren M. Fikret ŞEKERCİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, M. Fikret ŞEKERCİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.