17 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28885

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   14/1/2014

             KARAR NO        :   2014/ÖİB-K-04

             KONU                  :   Gayrimenkul hissesinin özelleştirilmesi

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı köyü, 3449 ada, 1 no.lu parseldeki 18.201,61 m² yüzölçümlü Prestij Hizmet Alanı imarlı gayrimenkulün 59/18.602 m² oranındaki hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu hissenin özelleştirme ihalesinde 466.000 (Dörtyüzaltmışaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Suryapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Suryapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 445.000.- (Dörtyüzkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Seydi ÇALIŞKAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Seydi ÇALIŞKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkuldeki hissenin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.