17 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28885

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   14/1/2014

             KARAR NO        :   2014/ÖİB-K-03

             KONU                  :   Gayrimenkul özelleştirilmesi

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1 – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 2180 ada, 4 no’lu parseldeki 433,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 436.000.- (Dörtyüzotuzaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Alp Sitesi Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Alp Sitesi Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 430.000.- (Dörtyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet TUNǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet TUNǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 420.000.- (Dörtyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Burhan YILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan YILMAZ’’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 415.000.- (Dörtyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Burak ÇEVİKER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burak ÇEVİKER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2 – İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.