17 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28885

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   14/1/2014

             KARAR NO        :   2014/ÖİB-K-02

             KONU                  :   Gayrimenkul özelleştirilmesi

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Bitlis ili, Merkez ilçesi, Müşkünüs köyü, Ayrançeşmesi mevkii, 329 no.lu parseldeki 3.820,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 280.000 (İkiyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Metin DİLSİZ’e  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin DİLSİZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 278.000 (İkiyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İrfan TAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İrfan TAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.