17 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28885

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   14/1/2014

             KARAR NO        :   2014/ÖİB-K-01

             KONU                  :   Gayrimenkul özelleştirilmesi

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesi, Mavitepe mevkii, 15665 ada, 47 no.lu parseldeki 51,00 m² yüzölçümlü Trafo Alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 37.500 (Otuzyedibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Diva Kurumsal Yemek Servisi Hizmetleri Gıda Turizm Taşımacılık Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Diva Kurumsal Yemek Servisi Hizmetleri Gıda Turizm Taşımacılık Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 36.100 (Otuzaltıbinyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yüksel KARADAĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yüksel KARADAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.