9 Ocak 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28877

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced Exam sınavını,

b) CPE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Proficiency Exam sınavını,

c) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate Exam sınavını,

ç) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfını,

d) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

g) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

ğ) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Hazırlık programının amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programının amacı; Üniversitede öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, öncelikle kendi konularında okuduğunu ve işittiğini anlayabilme, kavrayabilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme ve mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

Programa kabul

MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık programı uygulayan bölümlerine kabul edilen öğrenciler için, yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınav öğretim yılı başında ve öğretim yılının sonunda düzenlenir. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.

(2) Üniversitenin yabancı dil hazırlık programı uygulayan programlarına kayıt yaptıran öğrenciler katılır. Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına alınırlar. Bu program sonunda, başarılı olamayan, ancak devam şartını yerine getiren öğrencilerin izleyen eğitim öğretim yılı başında açılacak yabancı dil yeterlik sınavına katılma hakları vardır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(3) Bu sınavda notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olanlarla, eşdeğerliği ve puanları Senato tarafından belirlenen ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrenciler, aradan iki takvim yılı geçmemek şartıyla başarılarını belgelendirmeleri durumunda, kayıtlı oldukları bölüme devam eder. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin Hazırlık Sınıfına devam etmeleri gerekir.

Programın süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim süresi en az yirmi sekiz haftadır. Bu süre önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir. Devamsızlık limiti her bir akademik dönem için o dönemin toplam ders saatinin %10’u kadardır. İlk dönem %10 olan devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler ikinci döneme devam edemezler. Bir dönem içinde devamsızlık limiti dolmayan öğrencinin kalan günleri ikinci döneme aktarılamaz. Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmazlar. Ancak, bu öğrenciler; diğer öğrencilerle birlikte yazılı başvuruları halinde, takip eden öğretim yılı başında yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin hazırlık programını tekrarlamaları gerekir.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. İstisnai durumlar Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yalnızca tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık heyeti raporları değerlendirmeye alınır ve öğrenciler bu haklarını %10 olan devamsızlık hakkını doldurduktan sonra kullanabilirler.

Mazeretler

MADDE 8 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime başvurulması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin devlet hastanelerinden alınmış heyet raporlarının bulunması.

b) Öğretime, 2547 sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi.

c) Belgelenmesi koşuluyla doğal afetler sonucu öğrencilerin öğrenimine devam edememesi.

ç) Öğrencilerin birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı ya da ölümü.

d) Öğrencilerin idare tarafından görevli-izinli sayılması.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yıl içi çalışmaları, ara ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek, her eğitim öğretim yılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin sağlık raporları ile belgelendirdikleri sağlık sorunları nedeniyle katılamadıkları ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları açılabilir. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavdan sıfır notu almış kabul edilir.

Başarı notu

MADDE 11 – (1) Yılsonu başarı notu mutlak not sistemine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılması için yılsonu sınavından en az 50 puan alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 puan olması gerekir. Ara sınavların ortalamalarının başarı notuna katkısı % 60, yılsonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’ tır.

Öğrencilerin mali sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, belirlenen öğrenim harcını belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2/8/2009 tarihli ve 27307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 2/7/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.