31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL

MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/17)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

(2) Ek-1’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, ek-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.  İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(3) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ek-A’da yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.

(4) Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın ek-A’da belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 2 – (1) Ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, izin belgesinin ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin gümrük idarelerince onaylı bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.

(2) İzin belgesine ilişkin başvurular ek-B’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.

İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 3 – (1) Ekonomi Bakanlığınca verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

(2) İzin belgesinin aslı ithalatın tamamının gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalata ait bilgiler ilgili Gümrük İdaresince işlenmiş ve onaylanmış olarak veya geçerlilik süresi içinde ithalatın gerçekleşmemesi durumunda, geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde firmalarca Bakanlığa intikal ettirilir.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, müteakip izin belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınabilecektir.

Devir işlemleri

MADDE 4 – (1) İthal edilen ek-1 ve ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

(2) İthal edilen ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri serbestçe yapılabilir.

İzin belgelerinin geçerliliği ve değişiklik koşulları

MADDE 5 – (1) İzin belgeleri takvim yılı içinde geçerlidir. Ek-2 ve ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerine ilişkin süre uzatım talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen izin belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(3) Ek-2 ve ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Bakanlıkça belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ  (İthalat: 2013/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 
Ek-1

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

 

2921.19.99.00.33

HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)

538-07-8

2921.19.99.00.34

HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)

51-75-2

2921.19.99.00.35

HN 3 (tris (2-kloretil) amin)

555-77-1

2930.90.99.90.17

Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)

505-60-2

2930.90.99.90.18

Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)

3563-36-8

2930.90.99.90.21

O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)

63918-89-8

2930.90.99.90.22

2-Kloretil klormetil sülfür

2625-76-5

2930.90.99.90.24

Bis (2-kloretiltiyo) metan

63869-13-6

2930.90.99.90.25

1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 

63905-10-2

2930.90.99.90.26

1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 

142868-93-7

2930.90.99.90.45

1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 

142868-94-8

2930.90.99.90.46

Bis (2-kloretiltiyometil) eter 

63918-90-1

2930.90.99.90.47

O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat

50782-69-9

2930.90.99.90.49

Diğerleri

 

2931.90.20.00.00

Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)

676-99-3

2931.90.90.90.14

Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)

107-44-08

2931.90.90.90.15

Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)

96-64-0

2931.90.90.90.19

Diğerleri

 

2931.90.90.90.21

Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)

77-81-6

2931.90.90.90.29

Diğerleri

 

2931.90.90.90.31

Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)

541-25-3

2931.90.90.90.32

Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)

40334-69-8

2931.90.90.90.33

Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) Arsin)

40334-70-1

2931.90.90.90.35

Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonil diflorürler

 

2931.90.90.90.36

O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit

57856-11-8

2931.90.90.90.39

Diğerleri

 

2931.90.90.90.41

Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)

1445-76-7

2931.90.90.90.42

Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)

7040-57-5

3002.90.90.00.11

Saksitoksin

35523-89-8

3002.90.90.00.12

Risin

9009-86-3

3824.90.97.90.27

Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar

 

 

 

3824.90.97.90.28

Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.31

Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.32

Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.33

Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

 

 

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

 

2812.10.99.00.12

Arsenik triklorürler

7784-34-1

 

2903.39.90.10.41

1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene

382-21-8

 

2905.19.00.90.15

3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)

464-07-3

 

2918.19.50.00.00

2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit)

76-93-7

 

2921.19.60.00.11

2-(N,N-dietilamino) etilklorür hidroklorür

869-24-9

 

2921.19.60.00.12

2-(N,N-diizopropilamino) etilklorür hidroklorür

4261-68-1

 

2921.19.60.00.13

2-(N,N-dimetilamino) etilklorür hidroklorür

4584-46-7

 

2921.19.99.00.41

N,N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür

96-79-7

 

2921.19.99.00.49

Diğerleri

 

 

2922.19.30.00.00

2-(N,N-diizopropilamino) ethanol

96-80-0

 

2922.19.85.00.17

N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları

 

 

2922.19.85.00.19

Diğerleri

 

 

2929.90.00.00.15

N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)

phosphoramidic dihalides

 

 

 

 

 

2929.90.00.00.16

Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates

 

 

 

 

 

2930.90.20.00.00

Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol)

111-48-8

 

2930.90.60.00.00

2-(N,N-dietilamino) etantiol

100-38-9

 

2930.90.99.90.32

N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları

 

 

 

 

 

2930.90.99.90.51

o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate

ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları

 

 

 

78-53-5

 

2930.90.99.90.61

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)

 

 

 

 

 

 

 

 

2931.90.10.00.00

Dimetil metil fosfanat

756-79-6

 

2931.90.30.00.00

Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)

676-97-1

 

2931.90.40.00.11

(5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat

41203-81-0

 

2931.90.40.00.12

Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] Metilfosfanat

 

 

 

42595-45-9

 

2931.90.40.00.13

2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit

68957-94-8

 

2931.90.40.00.14

Dimetil propilfosfanat

18755-43-6

 

2931.90.40.00.15

Dietil etilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester)

78-38-6

 

2931.90.40.00.16

Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat

84962-98-1

 

2931.90.40.00.17

Çoğunlukla metilfosfonik asit ve (aminoiminometil) ure

karışımlarından oluşanlar (50:50 oranında) [Fosfonik asit,

(aminoimino metil) üre-metil-bileşiği (1:1)]

 

 

 

 

 

 

84402-58-4

 

2931.90.90.90.51

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)

 

 

 

 

 

 

 

 

2931.90.90.90.62

Fosfonik asit, metil-poliglikol ester

294675-51-7

 

2933.39.99.00.16

3 - Quinüklidinil benzilat

6581-06-2

 

2933.39.99.00.17

Quinüklidin-3-ol

1619-34-7

 

3824.90.97.90.34

Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.35

Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.36

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.41

Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.49

Diğerleri

 

 

3824.90.97.90.51

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.52

Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.53

(5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester, P-oksit) ve (metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-yl) metil ester) den oluşan metil fosfonik asit karışımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170836-68-7

 

 

Ek-3

 

 

 

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

 

2811.19.20.00.00

Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit)

74-90-8

2812.10.15.00.00

Fosfor triklorür

7719-12-2

2812.10.16.00.00

Fosfor pentaklorür

10026-13-8

2812.10.18.00.11

Fosfor oksiklorür

10025-87-3

2812.10.93.00.00

Sülfür di klorür

10545-99-0

2812.10.94.00.00

Fosgen (karbonil klorür)

75-44-5

2812.10.95.00.00

Tionil diklorür (tionil klorür)

7719-09-7

2812.10.99.00.11

Sülfür mono klorür

10025-67-9

2853.00.50.00.00

Siyanojen klorür

506-77-4

2904.90.40.00.00

Trikloronitrometan (klor pikrin)

76-06-2

2920.90.20.00.00

Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)

868-85-9

2920.90.30.00.00

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)

121-45-9

2920.90.40.00.00

Trietil fosfit

122-52-1

2920.90.50.00.00

Dietil fosfonat (dietil hidrojen fosfit) (dietil fosfit)

762-04-9

2922.13.10.00.00

Trietanolamin

102-71-6

2922.19.10.00.00

N-Etildietanolamin

139-87-7

2922.19.20.00.00

2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin)

105-59-9

 

 

 

Ek-A

 

 

 

SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELER

A.B.D

HAİTİ

NİUE

AFGANİSTAN

HIRVATİSTAN

NORVEÇ

ALMANYA

HİNDİSTAN

ORTA AFRİKA CUM.

ANDORRA

HOLLANDA

ÖZBEKİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

HONDURAS

PAKİSTAN

ARJANTİN

IRAK

PALAU

ARNAVUTLUK

İRAN

PANAMA

AVUSTRALYA

İRLANDA

PAPUA YENİ GİNE

AVUSTURYA

İSPANYA

PARAGUAY

AZERBAYCAN

İSVEÇ

PERU

BAHAMALAR

İSVİÇRE

POLONYA

BAHREYN

İTALYA

PORTEKİZ

BANGLADEŞ

İZLANDA

ROMANYA

BARBADOS

JAMEİKA

RUANDA

BELÇİKA

JAPONYA

RUSYA FED.

BELİZE

KAMBOÇYA

SAİNT LUCİA

BENİN

KAMERUN

SAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES

BEYAZ RUSYA

KANADA

SAMOA

BHUTAN

KARADAĞ

SANMARİNO

BİRLEŞİK ARAP EMİRL.

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BOLİVYA

KAZAKİSTAN

SENEGAL

BOSNA-HERSEK

KENYA

SEYŞEL ADALARI

BOTSVANA

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BREZİLYA

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BRUNEİ

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BULGARİSTAN

KONGO CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BURKİNO FASO

KONGO DEM. CUM.

SLOVENYA

BURUNDİ

KORE CUM.

SOLOMON ADALARI

BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA

KOSTA RİKA

SOMALİ

CAPE VERDE

KUVEYT

SRİ LANKA

CEZAYİR

KÜBA

ST KİTTS AND NEVİS

CİBUTİ

LAO DEM. HALK CUM.

SUDAN

COMOROS

LESOTHO

SURİNAM

COOK ADALARI

LETONYA

SURİYE

ÇAD

LİBERYA

SUUDİ ARABİSTAN

ÇEK  CUM

LİBYA

SVAZİLAND

ÇİN

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

 

 

 

 

DANİMARKA

LİTVANYA

TACİKİSTAN

DOMİNİK

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LÜKSEMBURG

TAYLAND

EKVATOR

MACARİSTAN

TIMOR LESTE

EKVATORAL GİNE

MADAGASKAR

TOGO

EL SALVADOR

MAKEDONYA

TONGA

ENDONEZYA

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

ERİTRE

MALDİVLER

TUNUS

ESTONYA

MALEZYA

TUVALU

ETİYOPYA

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FAS

MALTA

UGANDA

FİJİ

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

FİLDİŞİ SAHİLİ

MAURİTUS

UMMAN

FİLİPİNLER

MEKSİKA

URUGUAY

FİNLANDİYA

MİKRONEZYA FEDERE DEVL.

ÜRDÜN

FRANSA

MOĞOLİSTAN

VANUATU

GABON

MOLDOVA CUM.

VATİKAN

GAMBİA

MONAKO

VENEZUELA

GANA

MORİTANYA

VİETNAM

GİNE

MOZAMBİK

YEMEN

GİNE-BİSSAU

NAMİBİA

YENİ ZELANDA

GRENADA

NAURU

YUNANİSTAN

GUATEMALA

NEPAL

ZAMBİA

GUYANA

NİJER

ZİMBABVE

GÜNEY AFRİKA

NİJERYA

 

GÜRCİSTAN

NİKARAGUA

 

 

Ek-B

 

                  

Müracaat Formu

 

 

                      

G.T.İ.P:         

                   

Madde ismi:  

 

Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):                           

 

Hangi listede yer aldığı:                                               

 

İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa):                           

 

İhracatçı firmanın unvanı, adresi:                                

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:                                          

 

Eşyanın kullanılacağı yer:                                           

 

Eşyanın miktarı:            

 

Talep konusu maddenin toplam miktar içindeki saflık oranı  (%):                                         

 

Eşyanın menşe ülkesi:   

 

Eşyanın sevk ülkesi:      

 

Eşyanın giriş gümrüğü: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

 

Aranacak Diğer Belgeler

 

1.     Dilekçe

2.     Proforma fatura (miktar ağırlık birimi olarak belirtilir.)

3.     İmza sirküleri (yıl içindeki ilk başvuruda aslı veya Bakanlıkça onaylı nüshası)

4.     İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge (ek-2 ve ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyalar hariç)

5.     Ek-1’de yer alan liste kapsamı eşyaların ithalatında, kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler

6.     Ek-1 ve ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyaların ithalatında, bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu