31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

BAZI TEKSTL VE KONFEKSYON RNLERNN

DENETMNE LKN TEBL

(THALAT: 2014/15)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, ek-1deki listede yer alan ithal eyann karlarnda gsterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilikin artlara uygun olup olmadnn riske dayal denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatlmas, dzeltilmesi ve imhasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Risk deerlendirmesi

MADDE 2 (1) Bu Tebli kapsamnda risk, ek-1deki listede gsterilen ithal eyann, karlarnda gsterilen mevzuatta yer alan artlara uygun olmama olasldr.

(2) Ek-1deki listede Gmrk Tarife statistik Pozisyonlar ile fasl numaralar yer alan eya Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlnce risk deerlendirmesine tabi tutulur. Bu rnlere ilikin risk deerlendirmesi, ihracat, ithalat, ithal eya, ithalat koullar, datm kanallar ve gerekli grlebilecek dier hususlara ilikin ulalabilen bilgiler zerinden yaplr.

Numune alnmas

MADDE 3 (1) Risk deerlendirmesi sonucunda gerekli grlmesi halinde, eyann gmrk gzetimi sona erdirilmeden nce, Ekonomi Bakanlnca eyadan numune aldrlabilir.

(2) Numune alnmasndan ithalat veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alnan numuneler, uluslararas akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gmrk gzetiminin sona erdirilmesi

MADDE 4 (1) Gmrk ykmll sona eren eyann gmrk gzetiminin sona erdirilebilmesi iin onay belgesinin elektronik ortamdaki kayd aranr.

(2) Gmrk gzetimi sona erdirilmeden nceki gnlk sre, Gmrk ve Ticaret Bakanlnca gmrk ykmllnn sona erdiinin Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlne elektronik olarak bildirilmesiyle balar.

(3) Bu kapsamdaki eyann gmrk gzetiminin sona erdirilmesine ilikin i ve ilemler ilgili gmrk mevzuat hkmlerine tabi olup, onay belgesi dzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eyann gmrk gzetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 5 (1) Onay belgesinin elektronik kayd, http://www.ebirlik.org adresinden gmrk beyannamesi tescil numaras ile sorgulanabilir.

(2) Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl, onay belgesinin dzenlenmesi aamasnda gerekli grmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) thalatnn onay belgesi srecindeki ykmllklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamndaki ithalat ilemleri iin, ykmllklerini yerine getirene kadar onay belgesi dzenlenmez.

Dorudan ve dolayl temsil edilen eya

MADDE 6 (1) Numune alnarak test edilen eya ile ayn fiziksel zelliklere sahip eya dorudan temsil edilen eya kabul edilir.

(2) Numune alnarak test edilen eya ile benzer zellikteki eya dolayl temsil edilen eya kabul edilir.

n tespit ve duyuru

MADDE 7 (1) Yaplan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan artlara uygun olmad anlalan numunenin dorudan ve dolayl temsil ettii tespit edilen eyaya ilikin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eyaya ilikin bildirim

MADDE 8 (1) thalat ve/veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiiler 7 nci madde kapsamnda duyurusu yaplan eyaya ilikin ek-2de yer alan bildirim formunu eksiksiz bir ekilde doldurarak ek-2de yer alan adrese iletirler. Gerekli grlmesi halinde bildirimlere konu eyaya ilikin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. blm ile bildirimin satn alnan eyaya ilikin olmas halinde II. blmn, sat yaplan eyaya ilikin olmas halinde III. blmn, sat yaptklar ya da duyuru konusu eyay satn aldklar piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilere en ge bildirimi gnderdikleri tarih itibariyle noter kanalyla veya elden iletirler. Bu ileme ilikin noter belgeleri veya taraflarca dzenlenecek elden teslim tutana bildirimi yapan tarafndan bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yaplan eyann bildirimi ithalatlar tarafndan en ge duyuru tarihinden itibaren on gn ierisinde, ithalat dnda eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiiler tarafndan en ge kendilerine sat yapan satcnn ya da kendilerinin al yapt alcnn yapt bildirimin I. blm ile II. veya III. blmlerinin kendilerine ulamasn takip eden on gn ierisinde yaplr.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 9 (1) Duyuru tarihinden itibaren altm gn ierisinde, ithalat veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilerce bildirimi yaplmayan veya yaplan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatlacak, dzeltilecek, imha edilecek veya bu ilemlere tabi tutulmak zere ilan yoluyla geri arlacak dorudan veya dolayl temsil edilen eyann yerleri ve miktarlar Ekonomi Bakanlnca ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gn ierisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatlacak, dzeltilecek, imha edilecek eyaya ilikin ilemlerin yaplmamas halinde ilgili eya ve firmaya ilikin bilgiler 7 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.

Dorudan temsil edilen eyann toplatlmas, dzeltilmesi ve imhas

MADDE 10 (1) Eyann toplatlmas, mhrl kaplarda saklanmas anlamna gelir.

(2) Eyann dzeltilmesi, toplatlan eyann ilgili mevzuata uygun olmayan zelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan ksmlarn bertaraf edilmesi anlamna gelir.

(3) Eyann imha edilmesi, toplatlan eyann uluslararas akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek zere teslim edilmesi veya gmrk mevzuat erevesinde imha edilmesi anlamna gelir.

(4) 9 uncu maddeye gre yerleri ve miktarlar belirlenen dorudan temsil edilen eya nihai bildirim tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde ithalat ve/veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilerce dzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatlan eya gmrk mevzuat erevesinde ve ykml talebi dorultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulne uygun olarak mahrecine iade edilmi eya da imha edilmi saylr.

(6) Bu maddede belirtilen ilemlerin tamam uluslararas gzetim irketi gzetiminde gerekletirilir. Uluslararas gzetim irketince hazrlanacak raporlarn Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlnce uygun grlmesi halinde bu ilemler yerine getirilmi saylr.

Dolayl temsil edilen eyann testi

MADDE 11 (1) 7 nci maddeye gre duyurusu yaplan dolayl temsil edilen eyaya ait numuneler uluslararas akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eyann ilgili mevzuatta bulunan artlara uygun olmadnn tespit edilmesi durumunda 10 uncu madde hkmleri uygulanr. Dolayl temsil edilen eyann ithalats veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde teste tabi tutulmamas halinde bu rnler dorudan temsil edilen eya kabul edilerek 10 uncu madde hkmleri uygulanr.

lan

MADDE 12 (1) 10 ve 11 inci maddeler erevesinde toplatlamad iin imha edilemeyen veya dzeltilemeyen eya, nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde en son sat yapan gerek veya tzel kiilerce ilan yoluyla geri arlr. Bu ilanlar, lke genelinde datm yaplan ve Basn lan Kurumu verilerine gre bir nceki ayn en yksek tirajl on gazetesinden nde ve lke genelinde yayn yapan iki televizyon kanalnda, her birine en az iki gn sreyle ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlnce belirlenen ekle ve ierie uygun olarak yaplmak zorundadr. lan ykmll tamamlanan eya iin imha ykmll yerine getirilmi saylr. lan yoluyla geri arlan dorudan temsil edilen eya iin 10 uncu madde hkmleri, dolayl temsil edilen eya iin 11 inci madde hkmleri uygulanr.

Sorumluluk

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerine gre eyann test edilmesi, toplatlmas, dzeltilmesi, imhas ve ilanna ilikin tm ilemlerin yaplmasndan ve bunlardan doacak tm masraflardan eyay Trkiyeye ithal eden ithalat ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiiler mteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fkrada belirtilen ykmllklerini yerine getirmeyen firmalarn bu Tebli ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2010/1) kapsamndaki ilemleri, ykmllklerini yerine getirene kadar sonlandrlmaz.

htisas kurulular

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerine gre numune alnmas, testler, toplatma ve imha ilemleri, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlnn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde ilgilisi ve stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracat Birlikleri Genel Sekreterlii (TKB) tarafndan uluslararas akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararas gzetim irketlerine yaptrlr.

Risk deerlendirme kurulu

MADDE 15 (1) Bu Tebli ile belirlenen i ve ilemler konusunda Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlne tavsiye ve nerilerde bulunmak zere thalat Genel Mdrl, TKB ve gerekli olmas halinde ilgili kurumlarn temsilcilerinin katlmyla Risk Deerlendirme Kurulu (RDK) oluturulur. RDKnn oluturulmas, grevleri ile alma usul ve esaslar Ekonomi Bakanl Genel Mdrlnce belirlenir.

Yetki

MADDE 16 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlemleri almaya ve dzenlemeleri yapmaya Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli ve atflar

MADDE 17 (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimine likin Tebli (thalat: 2013/15) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) 31/12/2012 tarihli ve 28514 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimine likin Tebli (thalat: 2013/15)e yaplm olan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz