31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/14)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde ek-1, ek-2, ek-3,  ek-4A ve ek-4B’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 7 nci maddede belirlenmiştir.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolünün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer almayan) ülkelerden, ek-1’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yapılamaz.

(2) Montreal Protokolünün Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf olmayan (ek-B’de yer almayan) ülkelerden, ek-2 ve ek-3’te GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yapılamaz.

Kotalar

MADDE 3 – (1) Ek-3’te GTİP ve isimleri verilen eşyanın, ek-B’de yer alan ülkelerden  yapılacak ithalatı, ek-C’de belirtilen Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Bakanlıkça 2014 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşya hariç olmak üzere, ek-3’te GTİP ve tanımları verilen diğer eşyanın her biri için izin verilecek ithalat miktarı ise, 2014 yılı için bir  tondur.

(3) Ek-3’te GTİP ve tanımları yer alan eşyanın ek-C’de belirtilen Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları için gerek duyulan, ek-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

İZİN VERİLECEK İTHALAT MİKTARI (Ton)

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2.300

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

6

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

1

 

İthalatı yasak olan eşya

MADDE 4 – (1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın saf veya karışım halinde olanlarının ithalatı yasaktır.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

 

İlgili kurumlardan izin alınacak eşya

MADDE 5 – (1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Söz konusu eşyanın zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

İlgili kurumlardan izin alınacak eşya

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak ek-C/2’de Zorunlu Kullanım Amaçları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

Kotaların dağıtım esasları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ithalatı Bakanlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde ek-D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olmaları zorunludur.

İthal lisansının düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ancak düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

İthal lisansı işlemleri

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.

(2) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(3) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğ’in ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 1/8/2014 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa iade edilmesi gerekir.

İthalatı yasak olan eşya

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyadan herhangi birini içeren ek-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan ek-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

 

(2) Bu Tebliğin ek-3’ünde belirtilen eşyadan herhangi birini içeren ek-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile yine ek-3’te belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan ek-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

Diğer mevzuat

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

 

 

Ek-2

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

Bromdiflor metan

 

Florbrom metan

 

Flortetrabrom metan

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

Florbrom propan (tüm izomerleri)

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

 

Ek-3

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

2903.78.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.79.11.00.11

Flordiklormetan

2903.79.11.00.13

Klorflormetan

2903.79.11.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.34

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.59

Diğerleri

2903.79.19.00.19

Diğerleri

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

Bromdiflor metan

 

Florbrom metan

 

Flortetrabrom metan

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

Fl orbrom propan (tüm izomerleri)

2903.79.29.00.00

Diğerleri

2903.79.90.00.00

Diğerleri

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

Ek-4/A

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

 

3307.10.00.90.11

Yalnız traş jelleri

 

3307.10.00.90.19

Yalnız traş köpükleri

 

3307.20.00.00.00

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

 

3307.49.00.00.00

Yalnız sprey şeklinde olanlar

 

34.05

Yalnız sprey boya ve cilalar

 

38.08

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

 

3910.00

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

 

8424.10

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

 

 

 

   

 

 

Ek-4/B

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

 

 

 

Ek-A

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN

HAİTİ

NİJER

ALMANYA

HIRVATİSTAN

NİJERYA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HİNDİSTAN

NİKARAGUA

ANDORRA

HOLLANDA

NİUE

ANGOLA

HONDURAS

NORVEÇ

ANTİGUA VE B ARBUDA

IRAK

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ARJANTİN

İNGİLTERE

ÖZBEKİSTAN

ARNAVUTLUK

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

PAKİSTAN

AVRUPA BİRLİĞİ

İRLANDA

PALAU

AVUSTRALYA

İSPANYA

PANAMA

AVUSTURYA

İSRAİL

PAPUA YENİ GİNE

AZERBAYCAN

İSVEÇ

PARAGUAY

BAHAMALAR

İSVİÇRE

PERU

BAHREYN

İTALYA

POLONYA

BANGLADEŞ

İZLANDA

PORTEKİZ

BARBADOS

JAMAİKA

ROMANYA

BELÇİKA

JAPONYA

RUANDA

BELİZE

KAMBOÇYA

RUSYA FEDERASYONU

BENİN

KAMERUN

SAMOA

BEYAZ RUSYA

KANADA

SAN MARİNO

BHUTAN

KARADAĞ

SAO TOME AND PRINCIPE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KATAR

SENEGAL

BOLİVYA

KAZAKİSTAN

SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI

BOSNA-HERSEK

KENYA

SIRBİSTAN

BOTSVANA

KIRGIZİSTAN

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KİRİBATİ

SİNGAPUR

BRUNEİ

KOLOMBİYA

SLOVAKYA

BULGARİSTAN

KOMORO ADALARI

SLOVENYA

BURKİNA FASO

KONGO

SOLOMON ADALARI

BURUNDİ

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

SOMALİ

CAPE VERDE

KOSTA RİKA

SRİ LANKA

CEZAYİR

KUVEYT

ST VİNCENT VE GRENADİNLER

CİBUTİ

KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

ST. KİTTS VE NEVİS

COOK ADALARI

KÜBA

ST. LUCİA

ÇAD

LAOS (HALK CUM.)

SUDAN

ÇEK CUMHURİYETİ

LESOTHO

SURİNAM

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

LETONYA

SURİYE

DANİMARKA

LİBERYA

SUUDİ ARABİSTAN

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİBYA

SVAZİLAND

DOMİNİKA

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

EKVATOR

LİTVANYA

TACİKİSTAN

EKVATOR GİNESİ

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

EL SALVADOR

LÜKSEMBURG

TAYLAND

ENDONEZYA

MACARİSTAN

TİMOR-LESTE

ERİTRE

MADAGASKAR

TOGO

ESTONYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TONGA

ETİYOPYA

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

FAS

MALDİV ADALARI

TUNUS

FİJİ

MALEZYA

TUVALU

FİLDİŞİ SAHİLİ

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FİLİPİNLER

MALTA

UGANDA

FİNLANDİYA

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

FRANSA

MAURİTİUS

UMMAN

GABON

MEKSİKA

URUGUAY

GAMBİYA

MISIR

ÜRDÜN

GANA

MİKRONEZYA                                                

VANUATU

GİNE

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GRENADA

MOLDOVA

VENEZUELLA

GUATEMALA

MONAKO

VİETNAM

GUINEA BISSAU

MORİTANYA

YEMEN

GUYANA

MOZAMBİK

YENİ ZELANDA

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

MYANMAR

YUNANİSTAN

GÜNEY KORE CUMHURİYETİ

NAMİBYA

ZAMBİA

GÜNEY SUDAN

NAURU

ZİMBABVE

GÜRCİSTAN

NEPAL

 

 

 

Ek-B

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN  DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN

GÜNEY SUDAN

NİJERYA

ALMANYA

GÜRCİSTAN

NİKARAGUA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HIRVATİSTAN

NİUE

ANDORRA

HİNDİSTAN

NORVEÇ

ANGOLA

HOLLANDA

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ANTİGUA VE BARBUDA

HONDURAS

ÖZBEKİSTAN

ARJANTİN

IRAK

PAKİSTAN

ARNAVUTLUK

İNGİLTERE

PALAU

AVRUPA BİRLİĞİ

İRAN

PANAMA

AVUSTRALYA

İRLANDA

PAPUA YENİGİNE

AVUSTURYA

İSPANYA

PARAGUAY

AZERBAYCAN

İSRAİL

PERU

BAHAMALAR

İSVEÇ

POLONYA

BAHREYN

İSVİÇRE

PORTEKİZ

BANGLADEŞ

İTALYA

ROMANYA

BARBADOS

İZLANDA

RUANDA

BELÇİKA

JAMAİKA

RUSYA FEDERASYONU

BELİZE

JAPONYA

SAİNT LUCİA

BENİN

KAMBOÇYA

SAMOA

BEYAZ RUSYA

KAMERUN

SAN MARİNO

BHUTAN

KANADA

SAO TOME AND PRINCIPE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KARADAĞ

SENEGAL

BOLİVYA

KATAR

SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI

BOSNA-HERSEK

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BOTSVANA

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BRUNEİ

KOMORO ADALARI

SLOVAKYA

BULGARİSTAN

KONGO

SLOVENYA

BURKİNA FASO

KONGO DEMOKRATİK CUM.

SOLOMON ADALARI

BURUNDİ

KOSTA RİKA

SOMALİ

CAPE VERDE

KUVEYT

SRİ LANKA

CEZAYİR

KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

ST VİNCENT VE GRENADİNLER

CİBUTİ

KÜBA

ST.KİTTS VE NEVİS

Ek-B'nin Devamı

COOK ADALARI

LAOS (HALK CUM.)

SUDAN

ÇAD

LESOTHO

SURİNAM

ÇEK CUMHURİYETİ

LETONYA

SURİYE

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

LİBERYA

SVAZİLAND

DANİMARKA

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

TACİKİSTAN

DOMİNİKA

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

EKVATOR

LÜKSEMBURG

TAYLAND

EKVATOR GİNESİ

MACARİSTAN

TİMOR-LESTE

EL SAVADOR

MADAGASKAR

TOGO

ENDONEZYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TONGA

ERİTRE

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

ESTONYA

MALDİV ADALARI

TUNUS

ETİYOPYA

MALEZYA

TUVALU

FAS

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FİJİ

MALTA

UGANDA

FİLDİŞİ SAHİLİ

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

FİLİPİNLER

MAURİTİUS

UMMAN

FİNLANDİYA

MEKSİKA

URUGUAY

FRANSA

MISIR

ÜRDÜN

GABON

MİKRONEZYA

VANUATU

GAMBİYA

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GANA

MOLDOVA

VENEZUELLA

GİNE

MONAKO

VİETNAM

GİNE-BİSSAU

MOZAMBİK

YEMEN

GRENADA

MYANMAR

YENİ ZELANDA

GUATEMALA

NAMİBYA

YUNANİSTAN

GUYANA

NAURU

ZAMBİA

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

NEPAL

ZİMBABWE

GÜNEY KORE CUMHURİYETİ

NİJER

 

 

 

Ek-C

1-                   LABORATUVAR

Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları:

a) Çözücüler, seyreltik çözeltiler veya kimyasal analizlerde;

1) Referans çözeltiler, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü ve uçucu organik bileşiklerin analizi, zehirli maddelerin sentezi,

2) Ayırma işlemleri; yiyeceklerde, böcek ilacı kalıntısı ve ağır metal analizleri, su ve topraktaki atık yağ analizleri, yiyecekler içindeki katkı maddeleri ve renk analizi,

3) Seyreltici olarak; bitkilerde ve yiyeceklerde çinko, bakır ve kadmiyum analizleri, mikro kimyasal metotlarla molekül ağırlığı veya oksijenin belirlenmesi, ilaçlarda saflık ölçümü ve kalıntı miktarının belirlenmesi, laboratuvar aletlerinin sterilizasyonu işlemleri,

4) Taşıyıcı olarak; Emniyet’te parmak izi alımı, yaş kimyasal yöntem kullanılarak yapılan analizler,

5) Analitik cihazlarda; spektroskopi cihazları, IR (kızıl ötesi), UV (mor ötesi), Nükleer Manyetik Rezonans, Floresans, Kromatografi cihazları (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisi, İnce Tabaka Kromatografi),

6) Kalıntı araştırmalarında; sağlık alanları,

7) Muhtelif alanlarda; test amaçlı katkı maddesi analizleri, kimyasal madde analizleri,

b ) Biyokimyasal amaçlı araştırmalarda;

1) Laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi,

2) Çözücü kullanımı için örnek hazırlanması,

3) Isı transferi çalışmaları,

c) Kimyasal reaksiyonlar için tepkimeye girmeyen çözücülerde;

ç) İnhaler üretiminde.

2-                   ZORUNLU KULLANIM AMAÇLARI

Hidrokloroflorokarbonların (HCFC) Kullanımına İlişkin Esaslar:

Yukarıdaki hususlara ek olarak HCFC’lerin zorunlu kullanım alanları şunlardır:

a) Diğer kimyasalların üretiminde sanayi işlem hammaddesi ve işlem etken maddesi olarak,

b) Mevcut bulunan yangından korunma sistemlerinde, yangınla mücadele maddeleri olarak Halonlara alternatif olarak. 

 

 

 

Ek-D

 

MÜRACAAT FORMU

 

·       G.T.İ.P

:

·       Eşyanın tanımı

:

·       Ticari ismi

:

·       Kimyasalın adı, açık formülü

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 

 

:

·       İhracatçı firmanın  unvanı, adresi

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

 

:

·       Eşyanın kullanılacağı yer

:

·       Eşyanın miktarı

:

·       Eşyanın menşe ülkesi

:

·       Eşyanın sevk ülkesi

:

·       Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

 

  Firma Unvanı

Yetkili  İmza

 

ARANACAK DİĞER BELGELER

 

A- Dilekçe

B- Proforma fatura

C- İmza sirküleri (Aslı veya Bakanlıkça onaylı nüshası)

Ç- İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

D- Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren  geçerli kapasite

raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

E- Bu Tebliğin ek-3’ünde belirtilen eşyanın ithalatına dair başvurularda firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olduklarına dair belge