25 Aralk 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28862

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

EVRE LM VE ANALZ LABORATUVARLARI YETERLK YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, evre mevzuat kapsamnda sonular Bakanla veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm kurum ve kurululara ibraz edilecek her trl izin, lisans i izleme ve denetime esas tekil eden lm ve analizleri yapacak, zel veya kamuya ait kurum ve kurulu laboratuvarlarnn yetkilendirilmesine, lm ve analiz kalitesinin artrlmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, zel veya kamuya ait evre lm ve analizleri yapan laboratuvarlara evre lm ve Analizleri Yeterlik Belgesi dzenlemek amacyla yaplacak yetkilendirmenin bavuru, deerlendirme, inceleme, belgelendirme, denetleme, belge ask ve iptali ile benzeri konulardaki esas ve usulleri kapsar.

(2) Bu Ynetmelik i ve ii sal konusundaki dzenlemeleri iermez.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 3 nc maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Akreditasyon: Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan; laboratuvarlarn, muayene ve belgelendirme kurulularnn ulusal ve uluslararas kabul grm teknik kriterlere gre deerlendirilmesi, yeterliinin onaylanmas ve dzenli aralklarla denetlenmesini,

b) Akreditasyon Kurumu: Trk Akreditasyon Kurumunu (TRKAK),

c) Askya alma: Bakanlka verilen belgenin, belge kapsamnn veya parametrenin geerliinin belirli bir sre iin hkmsz klnmasn,

) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

d) ED: evresel Etki Deerlendirmesini,

e) Denetim komisyonu: Laboratuvarn tm denetim faaliyetlerini yrten komisyonu,

f) izleme: Tesis ve iletmelerin atk sularnn fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler ile belirli sklklarla resmi kontrol amacyla izlenmesini,

g) l Mdrl: evre ve ehircilik l Mdrln,

) nceleme: Bakanla evre lm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak iin bavurmu laboratuvarlarn ilgili mevzuat kapsamnda yer alan lm ve analizleri yapabilirliinin deerlendirilmesi iin ilem ve uygulamalarn dosya baznda tetkiki ile ynetiminin, iletiminin, teknik personelinin, cihaz, alet ve ekipmanlarnn, dokmanlarnn, kaytlarnn, verilerinin ve kalite sisteminin yerinde ve uygulamal olarak deerlendirilmesini ve rapor edilmesini,

h) nceleme komisyonu: Belgelendirme ve kapsam geniletme srecinde inceleme faaliyetlerini yrten komisyonu,

) Kalite kontrol: lm ve analiz metodunun laboratuvarda uygulanabilirliinin zamansal performansn izlemek amacyla gerekletirilen her trl faaliyeti,

i) Kalite yneticisi: Kalite ynetim sistemi iin gerekli faaliyetlerin oluturulmas, uygulanmas ve etkinliinin salanmas ve bununla ilgili ihtiya halinde st ynetime bildirilmesi faaliyetlerini gerekletiren kiiyi,

j) Kalite yneticisi temsilcisi: Laboratuvarn baka adreste faaliyet gsteren ubesinde, merkezdeki kalite ynetim sistemine bal olarak alan kiiyi,

k) Kamu laboratuvar: Kamu kaynaklar kullanlarak kurulan ve iletilen, dorudan veya dolayl olarak kamuya ve nc ahslara hizmet veren laboratuvar,

l) Kapsam: Belgesinde kapsam ad altnda yer alan su, atk su, deniz suyu, toprak, atk, atk ya, kmr, sv yakt, emisyon, imisyon, grlt, titreim gibi evre mevzuatnda yer alan kirlilik alanlarn ve numune almay,

m) Karlatrma testi: nceden belirlenen koullara gre iki veya daha fazla laboratuvar tarafndan, ayn veya benzer eler zerinde yaplan lm veya analizlerin organize edilmesi, gerekletirilmesi ve deerlendirilmesini,

n) Kapsam geniletme: Laboratuvarn mevcut belgesine yeni parametre ilave edilmesini,

o) Laboratuvar: evre mevzuat kapsamnda, sonular Bakanla veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm kurum ve kurululara ibraz edilecek her trl izin, i izleme ve denetimlere esas tekil edecek lm, analiz ve rneklemeleri yapmak ve numune almak zere bu Ynetmelik hkmlerine gre yetkilendirilen zel veya kamu laboratuvarn,

) Laboratuvar denetimi: Laboratuvarlarn bu Ynetmeliin hkmlerine uygun alp almadnn tespiti amacyla yaplan her trl ani, planl veya ikyete bal olarak yerinde, sahada ve/veya uzaktan takip edilmesini,

p) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarn kapsamnda bulunan deney alanlar ile ilgili teknik konulardan sorumlu kiiyi,

r) Laboratuvar yneticisi: zel laboratuvar irketinin ticaret sicil memurluunda tescil edilerek, irket adna imza atmaya yetkili olan ya da noter huzurunda vekaleten irket adna imza atma yetkisi verilen kiiyi,

s) Numune: Numune alma ve rnekleme faaliyetleri sonucu btn temsil eden rnei,

) rnekleme: Emisyon ve imisyon kapsamlarnda yaplan lmlerde, kirletici parametrenin tespitine ynelik faaliyeti,

t) zel laboratuvar: Kamu kaynaklar kullanlmakszn, gerek veya zel hukuk tzel kiileri tarafndan kurulan ve iletilen, dorudan veya dolayl olarak kamuya ve nc ahslara hizmet veren laboratuvar,

u) zel talep: evre mevzuat kapsamndaki izin, i izleme ve denetime esas tekil etmeyen veya nc taraflarca sonular bilgi edinme amacyla kullanlacak lm ve analizlere ait talebi,

) Parametre: Her bir kapsamda ilgili evre mevzuatnda belirlenen ve lm/analizi yaplan deikeni,

v) Standart metot: Ulusal veya uluslararas kabul grm metotlar,

y) Yeterlik Belgesi: Bakanlka verilen evre lm ve Analizleri Yeterlik Belgesini,

z) Yeterlilik testi: Birden fazla laboratuvarn performansnn deerlendirilmesi amacyla, katlmclardan bamsz ve tarafsz bir tzel kiilik veya kurulu tarafndan dzenlenen karlatrma programn,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) evre mevzuat kapsamnda sonular Bakanla veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm kurum ve kurululara ibraz edilecek her trl izin, lisans, i izleme ve denetimlere esas tekil eden lm ve analizleri yapacak, zel veya kamu laboratuvarlar bu Ynetmelik hkmleri erevesinde Yeterlik Belgesi almak zorundadr.

(2) evre mevzuatnda yer alan ancak herhangi bir laboratuvar tarafndan Yeterlik Belgesi bavurusunda bulunulmam veya yetki verilmemi lm ve analizlerin yaptrlaca laboratuvar ve sonularnn geerlilii ile ilgili karar, sz konusu mevzuat yaymlayan ilgili Bakanlk birimine aittir.

(3) Laboratuvarlar aadaki ilkelere uyar:

a) Bu Ynetmelik kapsamnda yetkilendirilmi laboratuvarlar bulunan iletmeler, tesisler, organize sanayi blge mdrlkleri, belediyeler, ticaret odalar ve bunlarn itirakleri ile Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm kurum ve kurulular, i izleme dnda kendi kurulu bnyesinde yer alan tesis ve iletmelerin evre izin ve lisansna ve denetlenmesine esas tekil edecek lm ve analizleri yapamaz.

b) Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarnn Yeterlii in Genel artlar" standardna gre Akreditasyon Kurumundan akredite olmak zorundadr.

c) Laboratuvar hizmeti dnda evre danmanlk, gzetim ve ED hizmeti veren kurum ve kurulular, laboratuvar hizmeti ile ilgili personeli ayr tanmlamak zorundadr; bu kurum veya kurulular ilerini stlendikleri firmalara ait izin, i izleme ve denetime esas tekil edecek lm ve analizleri yapamazlar.

) Laboratuvarlarn baka adreste laboratuvar faaliyeti gsteren ubeleri tek bana ayr laboratuvar olarak deerlendirilir ve bu Ynetmelik kapsamnda ayr Yeterlik Belgesi almak zorundadr. Ortak kalite sistemi kullanan ubeler ayr ayr kalite ynetici temsilcisi atamak zorundadr.

d) Yeterlik Belgesi alm bir laboratuvar, herhangi bir zel veya tzel kiilie kendisi adna temsilcilik veremez, numune aldramaz, rapor dzenletemez.

e) Numune alma ve rnekleme yetkisi talep eden laboratuvar, Bakanlktan gerekli yetkiyi almak zorundadr.

f) Bakanlka bu Ynetmelikte belirtilen esaslar erevesinde laboratuvarlara askya alma ilemi uygulanr.

g) Yetki belgesi kapsamn geniletmek isteyen laboratuvarlar, bu Ynetmelik erevesinde Bakanla bavurur.

) Bakanlk laboratuvarlara numune gnderme yntemi ile yeterlilik/karlatrma testi, sahada bir veya daha fazla laboratuara lm yaptrma yntemi ile karlatrma testleri dzenleyebilir.

h) Bakanlka dzenlenen eitim, yeterlik ve/veya karlatrma testi, yeterlik belgesi dzenlenmesi ve benzeri faaliyetler iin katlm cretleri Bakanlka belirlenir.

) Yeterlik Belgesine sahip laboratuvarlar, kamuya ait alanlarda oluan, sorumlusu tespit edilemeyen veya telafisi mmkn olmayan sonulara neden olabilecek kirlilik durumlarnda Bakanlk veya l Mdrlnce talep edilen analiz ve lmleri yapmak ve sonularn raporlamak zorundadr.

KNC BLM

Laboratuvarlarn Genel zellikleri ve Uyulmas Gereken Kurallar

Laboratuvar blmleri

MADDE 6 (1) Laboratuvarlarda verilen hizmetin niteliine bal olarak aada belirtilen blmler bulundurulur:

a) dari Blm,

b) Laboratuvar Hizmet Blmleri;

1) Numune ile ilgili herhangi bir ilemin yapld ve numunelerin teslim alnd numune kabul blm,

2) Tartm ileminin yapld evre artlarndan olumsuz ekilde etkilenmeyecek ve lm yaplacak parametrenin lm metoduna uygun, ayr veya tek bir blm halinde dzenlenen tartm blm,

3) Laboratuvarn alma konularna gre kimyasal ve biyolojik analizlerin ayr yerde yapld hizmet blmleri,

4) Birbirlerini etkileyen lm/analiz ve n ilem faaliyetlerinin srdrld, uygun scaklk ve nem kontrolnn yapld, eker ocak ve havalandrma dzeni olan ayr blmler,

5) Laboratuvarda bu Ynetmelik kapsamnda olan kaytlarn muhafaza edildii ve sorumlu personel tarafndan kontrol edildii ariv blm veya kilitlenebilir dolap.

Laboratuvarlarn asgari zellikleri

MADDE 7 (1) Laboratuvarlar verilen hizmetin niteliine bal olarak aada yer alan asgari zellik ve nitelikleri tamak zorundadr:

a) Laboratuvarlarda analizlerin ve kullanlan cihazlarn gerektirdii zel koullar salamak zere uygun aydnlatma, iklimlendirme ve havalandrma sistemleri bulundurulur.

b) Laboratuvar alanlarnda, analiz metotlar ve cihaz zellikleri dikkate alnarak, kontrol altna alnmas gereken scaklk, nem gibi ortam artlar dzenli olarak izlenir ve kayt altna alnr.

c) Analiz cihazlarnn almalarnn olumsuz etkilenmemesi iin ortamda, toz, nem, buhar, titreim gibi etkenler iin gerekli nlemler alnr.

) Kullanlan patlayc, parlayc ve boucu gaz ieren gaz tpleri bina iinde veya dnda, bo ve dolu gaz tpleri ayr ayr yerlerde, tamam dmeye kar kelepeli veya zincirle bal, dik bir ekilde, ak alev ve kvlcmlardan, andrc kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilir.

d) Laboratuvarda yedek yardmc malzemeleri ve kimyasal maddeleri, yaplarna, risk gruplarna ve saklama koullarna gre muhafaza edecek havalandrma sistemli, kilitlenebilir bir depo bulundurulur. Tm kimyasal ve yedek malzemeler risk gruplar esas alnarak etiketlenir ve listelenir.

e) Laboratuvarda numunelerin muhafazas iin uygun scaklk ve nem koullarn salayan depo veya buzdolab bulundurulur.

f) Laboratuvarda geici depolanacak atklar iin, atklarn risk gruplar ve saklama artlarna gre 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu uyarnca karlan atk ynetimi mevzuatna uygun geici depolama alan oluturulur.

g) Laboratuvarda oluan atklarn bertaraf evre Kanunu uyarnca karlan atk ynetimi mevzuatna uygun olarak yaplr.

) Yeterlik belgesine sahip zel laboratuvarlarn d cephe tabelalarnda; kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkili laboratuvar olduunu belirtmek amacyla Bakanlk logosuna yer verilir. Buna ilikin esaslar Bakanlka dzenlenir.

Personel gvenlii

MADDE 8 (1) Laboratuvarlar, altrdklar personelin gvenliini salamak ve saln korumak amacyla aadaki artlar salamak zorundadr:

a) Laboratuvarlar, laboratuvarda ve sahada personelin gvenlii iin uygun giysi, baret, emniyet halat, maske, eldiven, i gzl gibi kiisel koruyucu donanmlara sahip olmaldr.

b) Analiz yaplan blmlere, alan personel haricindeki kiilerin girilerini engelleyici nlemlere ait uyarlar bulundurur.

c) lk yardm iin gerekli malzemelerin bulunduu ilk yardm dolab, gz banyolar, acil dular ile olas laboratuvar kazalar durumlarnda alnacak nlemleri ve kimyasallarn ve atklarn geici depolanmasn ieren talimatlar bulundurur.

) Laboratuvar blmlerini, alan personelin isim ve unvanlarn, yangn sndrme tplerini, acil k kaplarn ve uyar iaretlerini uygun yerlerde bulundurmak zorundadr.

d) Kimyasallara ait Malzeme Gvenlik Bilgi Formlarnn, kolay ulalabilecek bir yerde muhafaza edilmesi zorunludur.

(2) Yerinde lm ve analiz yapan laboratuvarlar, lm ve analiz noktasnn konumuna gre gerekli emniyet tedbirlerinin alnm olduunun kontroln yapmak zorundadr.

(3) in yaplaca alandaki emniyet koullarnn riskli olmas veya lm/analiz metodunun gerekliliklerinin salanmamas durumlarnda, numune alma, rnekleme veya lm yaplamayan kaynaklarla ilgili durumun tutanak altna alnmas zorunludur.

Metot seimi

MADDE 9 (1) Laboratuvarlar metot seiminde aadaki hususlara uymak zorundadr:

a) Mevzuattaki limit deerleri karlayabilen ve lm aralklarna uygun ulusal/uluslararas geerli metotlar veya laboratuvar tarafndan geerli klnm metotlar kullanmak zorundadr.

b) Metotlarn en son yaymlarn kullanmak ve bulundurmak zorundadr.

c) Seilen metotlar laboratuvar artlarnda teyit edilmelidir.

) Laboratuvar, ulusal/uluslararas geerli standart olmayan metotlar, laboratuvarda gelitirilmi/iletme ii metotlar, amalanan kapsamlar dnda kullanlan metotlar ve ilavelerle takviye edilmi veya deitirilmi metotlar, ulusal/uluslararas yayna veya cihaz kullanm kitapna dayandrmal ve amalanan kullanma uygunluunu teyit etmelidir.

d) Bir metodun gncellenmesi veya yenilenmesi durumunda Bakanlk tarafndan belirlenecek dzenlemelere uyulmas gerekir.

e) lgili mevzuatta yer almasa da, rapordaki hesaplamalarda kullanlan veya lm/ analiz sonucunu etkileyen parametrelerin de belge kapsamnda yer almas gerekir.

Kayt ve defter tutma

MADDE 10 (1) Laboratuvarlar aada belirtilen kayt ve defterleri dzenli olarak tutmak, numune kabul ile analiz/lm kaytlarn ise elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadr:

a) Personele ait zgemi, iletiim, eitim, sertifika ve benzeri bilgiler.

b) lm ve analizlere ait gzlemlerin, tm verilerin ve hesaplamalarn, yapldklar anda kaydedildii ve ilgili lm/analiz sorumlusu tarafndan paraflanm lm analiz kaytlar, orijinal cihaz ktlar veya gvenlii salanm elektronik ortam kaytlar.

c) mzalanm ve onaylanm lm ve analiz raporlarnn basl veya gvenlii salanm elektronik ortam kopyas.

) Numune alma tutanaklar ve saha lm/analiz kayt formlar.

d) Cihaz, alet ve ekipman listesi.

e) Cihaz, alet ve ekipmanlarn bakm, onarm izelgeleri, servis kaytlar.

f) Cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon plan.

g) Cihazlarn ve ekipmanlarn kalibrasyon planna uygun ekilde, akredite kalibrasyon laboratuvarlar tarafndan hazrlanm performans veya kalibrasyon belgeleri, lke iinde faal halde konuyla ilgili akredite kalibrasyon laboratuvar bulunmamas durumunda ise uluslararas izlenebilir materyaller ve yntemlere sahip kurum/kurulular tarafndan dzenlenmi kalibrasyon belgeleri.

) Kimyasal madde kaytlarn.

h) lm ve analizlere ait dorulama/kalite kontrol kaytlar.

) Metotlarn geerli klnmas ve lm belirsizlii kaytlar.

i) Yeterlilik ve karlatrma test sonularna ait kaytlar.

(2) Elektronik ortamda tutulanlar da dahil olmak zere defterler, lm ve analiz raporlar ile dier tm kayt ve belgeler, gvenilirlik ve gizlilik esaslarna uygun bir kayt ve ariv sistemi kullanlarak yangn, sel ve benzeri mcbir sebepler dnda en az be yl mddetle yedeklenerek saklanr.

(3) Personel bilgileri dzenli olarak muhafaza edilir, ayrlan personelin bilgileri ise en az on yl sre ile saklanr.

(4) Laboratuvarlar tarafndan tutulan tm kaytlarda aada yer alan asgari artlar yerine getirilir:

a) Kaytlar, silinmez zellikte kalemle yazlr.

b) Kaytlarda hata olduunda hatalarn zeri yaz okunabilecek ekilde izilir ve yanna doru deeri yazlarak, dzeltmeyi yapan kii tarafndan paraflanr veya imzalanr.

c) Kaytlarn elektronik ortamda muhafaza edilmesi durumunda orijinal kaytlarn kaybolmasn ya da deitirilmesini nlemek iin gerekli tedbirler alnr.

) Laboratuvarda oluan tm teknik kaytlarn kontrolnn ve takibinin yaplabilmesi iin gerekli nlemler alnr.

Numune kabul

MADDE 11 (1) Laboratuvar tarafndan kabul edilen numuneler barkod sistemi ile kayt altna alnr.

(2) Numune kabul aamasnda aadaki artlar salanr:

a) Numune, numune alma yetkisine sahip bir kurum/kurulu tarafndan alnr.

b) izlemeler hari olmak zere, numunenin mhrlenmi olmas gerekir.

c) Numune kabna ve orijinal mhrne mdahale edilmez veya deitirilemez.

) Numuneye ait evrakta veya tutanakta herhangi bir tahrifat yapldna dair bir bulgunun tespit edilmemesi gerekir.

(3) Laboratuvara gelen numunenin kaydn yapan personel, hibir ekilde analiz almalarnda bulunamaz.

(4) Sadece grlt kapsamnda faaliyet gsteren laboratuvarlar, numune kabul blm bulundurmak zorunda deildir.

NC BLM

Yeterlik Belgesine likin Usul ve Esaslar

evre lm ve analizleri yeterlik belgesi

MADDE 12 (1) evre lm ve Analizleri Yeterlik Belgesi, evre mevzuat kapsamnda, lm ve analiz yapan, kamu veya zel kurum ve kurulu laboratuvarlarna, akredite parametrelerinden Bakanlka uygun bulunanlara verilir.

(2) evre lm ve Analizleri Yeterlik Belgesinin geerlik sresi be yldr.

Kapsam geniletme

MADDE 13 (1) Laboratuvarlar, kapsam geniletme talebini, akreditasyon kurumunca akredite edilmeyen durumlar dnda yalnzca akredite olan parametrelerde yapabilir.

(2) Yeterlik Belgesi geerlik sresinde kapsam geniletme talebi yaplabilir. Bakanlka yaplacak deerlendirme ve gerekli grlmesi durumunda yerinde inceleme sonucuna gre, uygun grlen parametreler Yeterlik Belgesine eklenir.

Kapsam d parametreler

MADDE 14 (1) evre mevzuatnda yer alan ancak akreditasyonu mmkn olmayan parametreler, akreditasyon art aranmakszn, kapsam geniletme artlarna uygun olarak Bakanlka uygun grlmesi halinde Yeterlik Belgesi kapsamna eklenebilir.

(2) evre mevzuatnda yer alan ancak analiz/lm metodu olmayan parametreler ile hesaplama yoluyla bulunan parametreler, Bakanlka uygun grlmesi halinde Yeterlik Belgesi kapsamna eklenebilir.

(3) Bakanlka daha nce yetki verilmemi parametrelerde yaplan kapsam geniletme taleplerinde, akreditasyon ve yeterlilik/karlatrma test sonular bir yl sreyle istenmez.

(4) evre mevzuatnda yer alan ancak Bakanlka yetki verilmemi parametrelerin bilimsel kurum/kurulularca gerekletirilen lm ve analiz sonular, Bakanln ilgili birimi tarafndan deerlendirilir.

Yeterlik belgesi bedeli

MADDE 15 (1) Bakanlka yllk olarak belirlenen birim fiyat listesinde yer alan Yeterlik Belgesi ve kapsam geniletme cretleri, Bakanlk Dner Sermaye letmesi Mdrlne denir.

DRDNC BLM

Yetkili Laboratuvarlarn Ykmllkleri

Taeron laboratuvar kullanm

MADDE 16 (1) Laboratuvar, yetkili olduu kapsam ve parametrelerde, i younluu, geici kapasite dmesi, cihaz arzas gibi nceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolay hizmet veremediinde, Yeterlik Belgesinde yer alan parametrelerde, bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak Yeterlik Belgesi alm laboratuvarlar, taeron laboratuvar olarak kullanabilir.

(2) Laboratuvar, taeron laboratuvarn yapt ilerden Bakanla ve mteriye kar sorumludur.

(3) Taeron laboratuvar kullanlmas durumunda, laboratuvarn analiz sonu raporunun ekinde taeron laboratuvarnn analiz raporunun da ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Laboratuvar herhangi bir parametre veya kapsamda, kesintisiz olarak be aydan fazla taeron laboratuvar kullanamaz.

Laboratuvarlar aras ibirlii

MADDE 17 (1) Laboratuvarn Yeterlik Belgesi kapsamnda yer almayan parametrelerde ibirlii yapmas gerektii durumlarda, aadaki artlarn salanmas zorunludur:

a) birlii yapacak laboratuvarlarn, Bakanlka verilmi Yeterlik Belgesine sahip olmalar gerekmektedir.

b) Numuneyi gnderen laboratuvar, analiz raporunun ekine ibirlii yapt dier laboratuvarlarn raporlarn da eklemekle ykmldr.

c) Laboratuvar ile yaplan sreli szlemenin Bakanla ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Yurt iinde lm/analizi yaplamayan parametrelerde laboratuvar, yurtdnda akredite bir laboratuvar ile ibirlii yapabilir. Bu durumda, ibirlii yapt laboratuvarn gncel akreditasyon belgesini, eklerini ve sreli szlemesini Bakanla ibraz etmesi ve nceden Bakanlktan onay almas zorunludur.

(3) En fazla be laboratuvarla ibirlii yaplabilir.

(4) Laboratuvar, yetkili olmad kapsamda ibirlii yapamaz.

(5) Laboratuvar numune alma kapsamnda ibirlii yapamaz; ilk defa Yeterlik Belgesi alan laboratuvarlar Yeterlik Belgesi balang tarihinden itibaren bir yl sre ile numune alma kapsamnda ibirlii yapabilir.

(6) Laboratuvar, numunenin ibirlii yaplan laboratuvara uygun saklama koullarnda gnderilmesinden sorumludur.

Hazr deney kitleri ile analiz

MADDE 18 (1) Hazr deney kitlerinin, ayn numunede standart metot ile allmas ve ayda bir kez dorulamasnn yaplarak sonularn kayt altna alnmas zorunludur.

(2) Hazr deney kitleri ile yaplan analiz sonular sadece Bakanlk tarafndan onaylanan kapsam ve parametrelerde teyit edilmeli ve en az ylda bir defa yeterlik veya karlatrma testlerine katlm salanr.

(3) Hazr deney kitleri ile yaplan analizlerde, standart metoda uygun olarak giriimlerin giderilmesi, analiz yntem talimatlarnda tanmlanmas ve bunlarn kayt altna alnmas zorunludur.

Eitim

MADDE 19 (1) Laboratuvarn, Kalite Yneticisi ve temsilcisinin TS EN ISO/IEC 17025, dokmantasyon ve i tetkik eitimini, en az bir personelin de metotlarn geerli klnmas/teyidi ve lm belirsizlii eitimini alm olmas zorunludur.

(2) Bakanlk, mevzuat gerei veya gerekli grd konularda eitime katlma veya sertifika alma zorunluluu getirebilir.

(3) Gerekli durumlarda eitim konular, ierii, katlm artlar ve snav gereklilii gibi hususlar, Bakanlka belirlenir.

(4) Laboratuvar, alanlarnn mesleki riskler konusunda bilgilendirilmesini, temel i sal ve gvenlii eitimini almasn salar.

Personel

MADDE 20 (1) Laboratuvar; en az iki lm/analiz sorumlusu olmak zere, laboratuvar sorumlusu, kalite yneticisi ve numune kabul ve/veya raporlama sorumlusu grevini yrtecek asgari drt personel bulundurmakla ykmldr. Laboratuvar sorumlusu ayn zamanda lm ve analiz yapabilir.

(2) Laboratuvar sorumlusu ve kalite yneticilii grevini stlenecek personelin farkl kiiler olmas zorunludur.

(3) Sadece grlt kapsamnda faaliyet gsteren laboratuvar, numune kabul personeli bulundurmak zorunda deildir.

(4) Laboratuvarlarda; laboratuvar sorumlusunun, niversitelerin mhendislik, tp, fen, veterinerlik ve su rnleri fakltelerinden mezun olmas ve en az 3 yl laboratuvar tecrbesi veya tez konusu laboratuvar almas olan en az yksek lisans derecesi; kalite yneticisi/kalite yneticisi temsilcisinin de en az 4 yllk niversite mezunu olmas gereklidir.

(5) Bir laboratuvarda Yeterlik Belgesi kapsamna bal olarak ihtiya olmas durumunda birden fazla laboratuvar sorumlusu bulunabilir.

(6) Laboratuvarda lm ve analiz yapacak personelin, niversitelerin mhendislik, tp, fen, veterinerlik ve su rnleri fakltelerinden, meslek yksek okullarnn meslek liselerinin veya teknik liselerin evre, kimya, gda, salk, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili blmlerden mezun olmas zorunludur. Fiziksel g gerektiren numune hazrlama n ilemlerinde alan personelden bu fkradaki eitim artlar aranmaz.

(7) Laboratuvar sorumlusu, bu Ynetmeliin hkm ve esaslarn takip etmekle ykmldr.

Numune alma, rnekleme, yerinde lm/analiz

MADDE 21 (1) Numune alma ve rnekleme yetkisi laboratuvarn kapsam ile snrldr.

(2) rnekleme yetkisi talebinde bulunan laboratuvarn akredite olmas art aranmakszn, rnekleme iin bavurduu kapsamda herhangi bir parametrede lm ve analiz yetkisi olmas ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak bavuru yapmas zorunludur.

(3) Laboratuvar, yerinde llmesi gereken parametreler iin numune alma yetkisine sahip olmak zorundadr.

(4) Numune alan laboratuvar, 19 uncu maddedeki artlar ile aadaki hususlar salamak zorundadr:

a) Numune alma plan oluturur ve uygular.

b) Numuneye yerinde yaplmas gereken lmler ve analizler yaplr.

c) Numunenin koruma ve saklama koullar salanr.

) Numune uygun koullarda tanr.

d) Numune alma tutanann ilgili mevzuata uygun olarak doldurulmas zorunludur.

(5) Yerinde yaplan lm ve analizler srasnda evresel faktrlerin lm sonular zerinde olabilecek etkileri, numune alma tutanana kayt edilmelidir.

Raporlama

MADDE 22 (1) Laboratuvar tarafndan yaplan lm ve analizlerin sonular doru, ak, kesin ve tarafsz bir rapor haline getirilir.

(2) Raporlar, ilgili mevzuatta biim ve ierik asndan istenen artlar salamak ve ek-1de yer alan formata uygun olmak zorundadr.

(3) Analizi yaplan numunenin lm ve analiz sonular, metodun teyit edilmesi almalarnda tespit edilebilen en kk deerin altnda bulunmusa, <lm limiti deeri eklinde raporlanr. Laboratuvar bu lm limitinin altnda raporlama yapamaz.

(4) evre mevzuat kapsamnda her trl izin, lisans, i izleme ve denetime esas tekil edecek lm ve analiz raporlarnn geerliinin kabul edilebilmesi iin bu Ynetmeliin 11 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlarn salanmas zorunludur.

(5) Laboratuvarn yetkili olmad herhangi bir parametreye ait lm, analiz ve hesaplama sonular hibir ekilde evre mevzuatna esas tekil edecek raporlarda yer alamaz.

(6) Her trl izin, lisans, i izleme ve denetim amal numunelerin lm ve analiz raporlarnda, Bakanlk logosu, logo altnda Yeterlik Belgesi numaras ve akreditasyon kurumuna ait logonun yer almas zorunludur.

(7) Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm kurum ve kurulular veya Valilikler tarafndan gnderilen veya kendilerine teslim edilen mhrl numunelerin lm ve analiz sonular aksi belirtilmedii srece sadece ilgili resmi makama gnderilmek zorundadr.

(8) Aadaki artlarda lm ve analiz raporlarnn tm sayfalarnda Bu rapor evre mevzuatna ilikin resmi ilemlerde kullanlamaz. baresi aka yer alr ve Bakanlk logosu kullanlamaz. Bu raporlar Bakanla veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm resmi kurum ve kurululara ibraz edilemez.

a) Numune alma yetkisi olmayan kurum/kurulu, laboratuvar ve kiiler tarafndan alnan veya resmi mhr bozulmu numuneler,

b) zel taleple istenen analizler,

c) Laboratuvarn kapsamnda yer almayan bir parametreyle ilgili yaplan lm ve analizler.

(9) Laboratuvarlarn Bakanla veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm kurum ve kurululara ibraz edilecek izin, lisans, i izleme ve denetime ilikin, resmi lm ve analiz raporlar hukuki ilemlerde delil olarak kullanlabilir. Bu raporlarda aksini belirten ifadeler kullanlamaz.

Asgari fiyat tarifesi

MADDE 23 (1) Laboratuvarlar, ED almalar kapsamnda yaplanlar da dahil olmak zere evre mevzuatna esas tekil edecek ve sonular Bakanla veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi devri yaplm resmi kurum ve kurululara ibraz edilecek izin, lisans, i izleme ve denetime ilikin lm ve analizlerde, Bakanlka belirlenen asgari fiyat tarifesinin altnda cret uygulayamaz. Kamu laboratuvarlar ise Bakanlka belirlenen asgari fiyat tarifesinin en fazla %10 altnda fiyat belirleyebilir.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve bu kanun hkmlerinden muaf olan kamu kurum kurulularnca ihale yoluyla alnan lm ve analiz hizmetleri iin asgari fiyat tarifesinin uygulanmas zorunluluu aranmaz.

(3) Bakanla bal laboratuvarlarca yaplacak lm ve analizlere ilikin fiyat listesi en ge ilgili yln Ocak aynda belirlenir.

Bildirim zorunluluu

MADDE 24 (1) Laboratuvar, aadaki bilgi ve belgeleri deiiklik tarihinden itibaren, en ge on be i gn ierisinde Bakanla bildirmek zorundadr.

a) Akreditasyon belgesinin ekleriyle birlikte en son hali.

b) Akreditasyon belgesi askya alnm ise iptali ve nedenleri.

c) Akreditasyon belgesinde yaplan deiiklik, iptal edilen kapsam, parametre ve metotlar.

) 17 nci ve 19 uncu maddeler ile Yeterlik Belgesi bavurusunda Bakanla sunulan bilgi ve dokmanlarda yaplan deiiklikler.

(2) Laboratuvar, faaliyette bulunduu adresten tanmadan on be gn nce durumunu, Bakanla bildirir ve sahada yaplan lmler hari olmak zere faaliyetlerini durdurur ve Yeterlik Belgesi Bakanlka askya alnr.

(3) Laboratuvarn tanmas sonrasnda aadaki bilgi, belge ve dokmanlar Bakanla bildirmesi ve uygun bulunmas durumunda, Yeterlik Belgesinin tamamnn veya ilgili kapsamnn ask karar kaldrlr.

a) Yeni adrese ait iyeri ama ve alma ruhsatn, ticaret sicil gazetesini, laboratuvarn yerleim krokisini, tanmaya bal olarak kalibrasyonu gereken cihaz ve ekipmana ait kalibrasyon ve/veya performans testi sertifikalar,

b) TRKAK tarafndan verilen denetim teklif formu veya yeni adres iin hazrlanm Akreditasyon Belgesi.

(4) Laboratuvar tarafndan, unvan deiiklii yaplmas halinde; yeni Yeterlik Belgesi bavurusunda istenen bilgi belge ve dokmanlardan deiiklie urayanlarn, on be i gn ierisinde Bakanla bildirilmesi zorunludur. Deiiklie ilikin bildirimlerin uygun bulunmas durumunda, Yeterlik Belgesi yeniden dzenlenir.

(5) Laboratuvarda personel deiiklii olmas durumunda; 19 uncu ve 20 nci maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin, her yl Ocak ve Haziran aylarnda Bakanla bildirilmesi zorunludur.

(6) Laboratuvarn, yeni cihaz ve ekipman almlarn performans ve/veya kalibrasyon belgeleriyle birlikte, her yl Ocak ve Haziran aylarnda Bakanla bildirmesi zorunludur.

(7) Laboratuvar yapaca lmleri Bakanlka belirlenecek yazlm programlar aracl ile nceden Bakanla bildirmek zorundadr.

(8) Laboratuvar Bakanlka dzenlenen veya katlmas zorunlu tutulan yeterlik/karlatrma test sonularn Bakanla bildirmek zorundadr.

Gizlilik

MADDE 25 (1) Laboratuvar, mterilere ait bilgilerle, mterilere ait numunelerin lm ve analiz sonularna ilikin bilgileri, nc ahslara veremez.

BENC BLM

Bavuru Dosyas, Kabul ve Yerinde nceleme

Yeterlik belgesi bavurusu

MADDE 26 (1) Yeterlik Belgesi alma talebinde bulunan laboratuvarlarn ek-2de yer alan bilgi ve belgeleri Bakanla sunmalar zorunludur.

Bavuru kapsam

MADDE 27 (1) Bakanlk gerektiinde bavurulan kapsam ile ilgili mevzuat gerekliliklerine gre parametre, tablo ve benzeri btnl arayabilir.

(2) Laboratuvar, sadece yerinde baklacak parametreler ile lm/analizini yapmad kapsamda numune alma bavurusunda bulunamaz.

Bavuru

MADDE 28 (1) Yeterlik belgesi bavurular, Bakanlk tarafndan bir ay ierisinde deerlendirilir. Eksiklik tespit edilmesi halinde bavuru yapan laboratuvara eksikliklerin tamamlanmas iin bildirim tarihinden itibaren iki ay sre verilir. Bu sre ierisinde eksiklikleri tamamlanmayan bavurular, creti iade edilmeksizin geersiz saylr.

(2) Eksiklikleri bulunmayan veya eksikliklerini tamamlam olan laboratuvar, Bakanlka en ge ay ierisinde yerinde incelenir.

nceleme komisyonu

MADDE 29 (1) Bavurusu kabul edilen laboratuvarn yerinde incelenmesi amacyla en az iki Bakanlk personelinden oluan inceleme komisyonu kurulur.

Yerinde inceleme

MADDE 30 (1) ncelemelerde gizlilik prensibi esastr.

(2) ncelemelerde, bavuruda bulunan laboratuvarn 20 nci maddenin drdnc ve altnc fkralarnda belirtilen personeli hazr bulunur.

(3) nceleme srasnda, komisyon grevlilerine her trl bilgi ve belgenin ibraz edilmesi ve inceleme komisyonunca verilen numunelerin analizlerinin yaplmas zorunludur.

(4) Yerinde incelemelerde; laboratuvarlarn bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu incelenir. nceleme esnasnda, bavuru yaplan lm veya analizlerin tamam veya gerekli grlenlerin yaplmas inceleme komisyonunca istenir.

(5) ncelemenin tamamlanmasn takiben rnei ek-4te verilen nceleme/Denetim Tutana iki nsha halinde dzenlenir. nceleme komisyonu ile laboratuvar yetkilisi tarafndan imzalanan tutanan bir nshas laboratuvar yetkilisine verilir.

(6) Yerinde inceleme srecinde, Bakanlk personelinin grevini yapmasn engelleyici tutum ve davranlarda bulunulmas durumunda, bavuru iptal edilerek belge dzenlenmez ve bavuru creti iade edilmez.

(7) Bakanlk gerekli grdnde laboratuvarlarn ileyiini ve cihazlarn yerinde inceleyebilir.

Belgelendirme sreci

MADDE 31 (1) Yeterlik belgesi bavurusunda bulunan laboratuvarda yaplan yerinde inceleme srasnda tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklarn nceleme/Denetim Tutanann imza tarihinden itibaren en ge ay ierisinde giderilmesi gereklidir.

(2) Eksikliklerin ve uygunsuzluklarn laboratuvar tarafndan giderildiinin bildirilmesinden sonra, gerek grlmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yaplabilir. Bu incelemede eksiklik tespit edilmesi veya birinci incelemeden sonra ay ierisinde eksikliklerin ve uygunsuzluklarn giderilmemesi durumunda aadaki esaslar uygulanr.

a) Eksiklikler ve uygunsuzluklar laboratuvarn faaliyetlerini veya lm ve analiz kalitesini etkileyen hususlar ise bavuru, creti iade edilmeksizin, geersiz saylr.

b) Giderilmeyen eksiklikler ve uygunsuzluklar bavurudaki kapsam veya parametreler ile ilgili ise bu kapsam veya parametreler kapsam d braklarak Yeterlik belgesi dzenlenir.

(3) Herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde laboratuvara Yeterlik belgesi dzenlenir.

Yeterlik belgesi ierii

MADDE 32 (1) Bavurusu uygun bulunan laboratuvarlara ek-5-1 ve ek-5-2de yer alan ierikte Yeterlik Belgesi ve ekleri dzenlenir.

Yeterlik belgesi yenileme

MADDE 33 (1) Yeterlik belgesini yenilemek isteyen laboratuvar, bavuru dilekesi ile birlikte, aadaki bilgi ve belgeleri ierecek ekilde dosyasn hazrlar:

a) Ek-2de yer alan belgelerden deiiklik olanlar.

b) Mracaatn yapld yl iin belirlenen hizmet bedelinin dendiine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

c) rnei ek-3de verilen Dosya erii Kontrol Listesi.

(2) Laboratuvarn faaliyetini kesintisiz devam ettirebilmesi iin, belge sresinin bitiminden en ge alt ay nce Bakanla mracaat etmesi zorunludur.

(3) Belge yenileme bavurusunda 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddelere gre ilem yaplr.

(4) Yeterlik belgesi yenileme bavurularnda, Bakanln uygun grmesi halinde yerinde inceleme yaplmakszn uygun grlen kapsam/parametre Yeterlik Belgesine eklenir.

Kapsam geniletme bavurusu

MADDE 34 (1) Kapsam geniletme talebinde bulunan laboratuvar, bavuru dilekesi ile birlikte, bavuru dosyasn aadaki bilgi ve belgeleri ierecek ekilde hazrlar:

a) Ek-2de yer alan belgelerden deiiklik olan ve eklenen belgeler.

b) Kapsam geniletilen parametrelerde katlm salanan yeterlik veya karlatrma testi sonular.

c) Bakanlka, mracaatn yapld yl iin belirlenen hizmet bedelinin dendiine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

) Ek-3te yer alan Dosya erii Kontrol Listesi.

(2) Kapsam geniletme bavurusunda, 13 nc, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddelere gre ilem yaplr.

(3) Kapsam geniletme talebinde uygun grlmeyen parametreler kapsama dahil edilmez. Bu ilem iin verilen bavuru creti iade edilmez. Laboratuvar, uygun grlmeyen parametreler iin yeni bir kapsam geniletme bavurusunda bulunabilir.

ALTINCI BLM

Laboratuvar Denetimi

Uzaktan denetim, yeterlik ve karlatrma testleri

MADDE 35 (1) Bakanlk, gerekli grd hallerde laboratuvarlarn uzaktan denetiminde aada yer alan bilgi ve belgeleri ister.

a) Bakanlka dzenlenecek veya organize edilecek yeterlik ve/veya karlatrma testlerine katlm ve sonular.

b) Ulusal veya uluslararas kurulularca dzenlenen yeterlik ve/veya karlatrma testlerine katlm ve sonular.

c) Denetim amacyla gnderilen numunelerin analiz sonular.

) Analiz raporlar, faaliyetlerine ilikin belgelerin ve kaytlarn asllar.

(2) Bakanlka dzenlenen veya katlmas zorunlu tutulan yeterlik/karlatrma testinde, test sonucu kabul edilebilir snrlarn dnda olan laboratuvar, alt ay sre ierisinde ikinci kez yeterlik/karlatrma testine katlm salar. Sonularn ikinci kez de kabul edilebilir snrlarn dnda kmas halinde, alt ay sre ierisinde nc kez yeterlik/karlatrma testine katlm salanr. Bu sre sonunda olumlu sonu alamayan laboratuvarlarn kapsam veya parametreleri Bakanlka askya alnr.

(3) Laboratuvar, Yeterlik Belgesi sresi ierisinde tm kapsamlar tamamlayacak ekilde ve her yl farkl parametrelerde yeterlik testine katlm salamak zorundadr.

(4) Bakanlk, evre kirliliinin youn olduu blgelerde, baz numuneleri teyit amal olarak Bakanlk laboratuvarna gnderilmesini isteyebilir. Buna ilikin esaslar Bakanlka dzenlenir.

Yerinde denetim

MADDE 36 (1) Laboratuvarlar, bu Ynetmelik esaslar kapsamnda haberli veya habersiz denetlenir.

(2) Laboratuvarn denetimini gerekletirmek zere en az iki Bakanlk personelinden oluan denetim komisyonu kurulur.

(3) Haberli denetimler, Bakanlka belirlenen yllk planl denetim program erevesinde gerekletirilir.

(4) Laboratuvar, denetlemeye gelen grevlilere her trl bilgi ve belgeyi ibraz etmek zorundadr.

(5) Yerinde denetimlerde laboratuvarlarn bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu denetlenir. Denetim esnasnda, kapsamda yer alan lm veya analizlerin tamam veya gerekli grlenlerin yaplmas denetim komisyonunca istenebilir.

(6) Denetimin tamamlanmasn takiben rnei ek-4te verilen nceleme/Denetim Tutana iki nsha halinde dzenlenir, denetim komisyonu ve laboratuvar yetkilisi tarafndan imzalanarak bir nshas laboratuvara verilir. Denetim sonucunda, ek-6da verilen Laboratuvar Deerlendirme Formu, nceleme/Denetim Tutanana gre puanlanr ve laboratuvara bildirilir.

(7) Denetim srasnda tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklarn, nceleme/Denetim Tutanann imza tarihinden itibaren en ge ay ierisinde giderilmesi zorunludur. Bu sre uzatlmaz.

(8) Denetim tutananda belirtilen ve giderilmeyen eksiklikler ve uygunsuzluklar ile ilgili laboratuvarn yeterlik belgesinde yenileme gerektiren bir durum varsa, ilgili kapsam veya parametreler kapsam d braklarak belge dzenlenir.

(9) Denetimler sonucunda oluan puanlamaya gre 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelere uygun olarak ilem yaplr.

Sahada denetim

MADDE 37 (1) Bakanlk, lm programnda bildirimi yaplm lmlerden gerekli grdklerini, sahada haberli veya habersiz denetleyebilir.

(2) Laboratuvarn denetimini gerekletirmek zere en az iki Bakanlk personelinden oluan denetim komisyonu kurulur.

(3) Denetimlerde, ilgili laboratuvarn lm program araclyla Bakanla bildirmi olduu lm detaylarna ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak alp almad denetlenir.

(4) Denetimin tamamlanmasn takiben ek-4teki nceleme/Denetim Tutana iki nsha halinde dzenlenir, denetim komisyonu ve laboratuvar saha personeli tarafndan imzalanarak bir nshas laboratuvar personeline verilir. Ek-6daki Laboratuvar Deerlendirme Formu, nceleme/Denetim Tutanana gre puanlanr ve laboratuvara bildirilir.

(5) Denetim srasnda tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklarn giderilmesi ve idari ilemler, 36 nc maddenin yedinci ve sekizinci fkralarna gre yrtlr.

YEDNC BLM

Yeterlik Belgesinin Askya Alnmas ve Belgenin ptali

Yeterlik belgesinin askya alnmas

MADDE 38 (1) Bakanlka, laboratuvarlarn belgesinin askya alnma ilemleri, ek-6da belirtilen Laboratuvar Deerlendirme Formundaki maddeler ve ceza puanna gre yaplr.

(2) Ceza puanlar laboratuvarn, denetim aamasnda ve Bakanlka tespit edilen dier durumlarda iletilir.

(3) Ceza puanlar aadaki ekilde uygulanr.

a) Yeterlik belgesi alma tarihinden itibaren laboratuvar iki yz puan ile puanlandrlr ve laboratuvar iin iletilecek ceza puanlar bu puandan dlr.

b) Yeterlik belgesi sresi ierisinde iki yz puann sfrland tarihten itibaren, on be i gn iinde laboratuvarn belgesi iki ay sre ile askya alnr.

c) ki ay ask sresi tamamlanan laboratuvarn puan, iki aylk ask srecinin uygulandn belirtmek amacyla iki yz-A olarak yeniden belirlenir.

) Yeterlik belgesi sresi ierisinde ikinci kez iki yz puann sfrland tarihten itibaren on be i gn ierisinde laboratuvarn belgesi drt ay sre ile askya alnr.

d) Drt ay ask sresi tamamlanan laboratuvarn puan, drt aylk ask srecinin uygulandn belirtmek amacyla iki yz-AA olarak yeniden belirlenir.

e) Yeterlik belgesi sresi ierisinde nc kez iki yz puann sfrlanmas halinde laboratuvarn yeterlik belgesi iptal edilir.

f) Yeterlik Belgesi sresi ierisinde, ek-6da Laboratuvar Deerlendirme Formunda yer alan en byk ceza puanna ait ayn uygunsuzluun, iki kez tekrarlanmas halinde laboratuvarn yeterlik belgesi bir ay sre ile askya alnr; alnan ceza puan mevcut puandan drlr.

g) Laboratuvar deerlendirme formunda yer alan ceza puanlarndan, ayn maddeye veya fkraya ait birden fazla uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, o madde veya fkra iin belirlenen tek bir ceza puan uygulanr.

(4) Yeterlik belgesi yenileme aamasnda laboratuvar, gemi ceza puanlar dikkate alnmadan iki yz puan ile puanlandrlr.

(5) Laboratuvarn akreditasyon belgesinin askya alnmas halinde, yeterlik belgesi de askya alnr. Askya alma sresi akreditasyon belgesinin askya alnma sresi ile ayndr.

(6) Laboratuvar hakknda, laboratuvarn lm ve analiz hizmetleri ile ilgili olumsuz bir hukuki karar verilmesi durumunda, bu Ynetmeliin yeterlik belgesinin askya alnmas, kapsam veya parametre askya alma ve belgenin ask sreci hkmlerine gre ilem yaplr.

(7) Laboratuvar, en az alt ay sre iin askya alnma talebinde bulunabilir. Talep edilmesi halinde ask sresinin bitiminden nce laboratuvar yerinde incelenir. nceleme neticesinde laboratuvarn faaliyetinin devam edip etmeyeceine karar verilir.

Kapsam veya parametre askya alma

MADDE 39 (1) Laboratuvarn akreditasyon belge kapsamnn veya parametresinin askya alnmas durumunda, ilgili kapsam veya parametre de askya alnr. Askya alma sresi akreditasyon belgesinin askya alma sresi ile ayndr.

(2) Metoda ve mevzuata aykr lm veya analiz yapldnn tespiti durumunda uygunsuzluk giderilene kadar ilgili kapsam veya parametre askya alnr.

(3) Yeterlik/karlatrma testlerinde elde edilen sonular dorultusunda yaplacak askya alma ilemleri iin 35 inci maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

(4) Parametre veya ilgili kapsamn askya alnma gerekesine uygun olarak askya alma balang tarihi Bakanlka belirlenir.

Yeterlik belgesinin ask sreci

MADDE 40 (1) Yeterlik belgesi kapsam veya parametresi askda olan laboratuvar, bu sre iinde askda olan kapsam veya parametrede evre mevzuatnn uygulanmasna esas tekil edecek lm, analiz ve numune alma ilemleri yapamaz, rapor dzenleyemez. Ancak ask tarihinden nce bitirmi olduu lm ve analizlere ait raporlar dzenleyebilir. Ask tarihinden nce lmne balanm ve halen devam eden uzun sreli lm ve analizleri, szlemesi bulunan taeron laboratuvara verileri ile birlikte devredebilir. Sz konusu lm/analiz ve raporlamasndan ii devir alan laboratuvar sorumludur.

(2) Yeterlik belgesinin tamamnn askya alnd srete aadaki esaslar uygulanr:

a) Ask kaldrma, yeterlik belgesi yenileme veya kapsam geniletme amacyla laboratuvara yerinde inceleme ve denetim yaplmaz.

b) Yeterlik belgesi yenileme sreci ile ask karar tarihi akan laboratuvarda, ask sresi boyunca belge yenileme ilemleri devam edebilir. Ancak, ilemleri tamamlanan laboratuvar faaliyete gemek iin ask sresinin sona ermesini bekler. Sre sonunda yeterlik belgesinin asks kaldrlr. Gerek duyulmas halinde ask sresi sonrasnda laboratuvara denetim yaplabilir.

Yeterlik belgesi iptali

MADDE 41 (1) Aadaki hallerde yetkili laboratuvarn yeterlik belgesi iptal edilir:

a) Akreditasyon belgesinin iptali.

b) Bakanl yanltc bilgi, belge ve lm/analiz raporlarnn ibraz edilmesi.

c) Yerinde inceleme ve denetim srecinde Bakanlk personelinin grevini yapmasn engelleyici tutum ve davranlarda bulunmas.

) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr faaliyetin tespiti.

(2) braz edilen belgelerde, lm ve analiz raporlarnda tahrifat yaplmas ya da lm ve analizlerin kastl olarak yanl raporlandnn tespit edilmesi hallerinde, laboratuvarn yeterlik belgesi iptal edilir ve gerekli yasal ilemler balatlr.

(3) Yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarn sahibi ve ortaklar, iptal tarihinden itibaren bir yl sre ile yeni bir yeterlik belgesi iin Bakanla bavuruda bulunamaz.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dzenleme yapma yetkisi

MADDE 42 (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin hususlarda dzenleme yapmaya yetkilidir.

(2) Laboratuvarlar, bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetlerinde, mevcut ve Bakanlka karlacak tebli, genelge, talimat, olur, rehber niteliindeki dokmanlara, Bakanlk internet sitesindeki duyurulara ve bu Ynetmelii uygulamak iin oluturulacak programlara, belirlenecek sre ierisinde uymak zorundadr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 43 (1) 5/9/2008 tarihli ve 26988 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre lm ve Analiz Laboratuvarlar Yeterlik Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

izleme laboratuvarlar

MADDE 44 (1) evre mevzuat kapsamnda baka kurum/kurululara veya kendi bnyesindeki tesislere hizmet vermeyip, sadece kendi i izlemelerini yapan laboratuvarlar; numune kabul sorumlusu ve numune kabul blm bulundurmak ve numunelerinde mhr kullanmak zorunda deildir.

(2) Birden fazla ubesi olan firma ve iletmelere ait i izleme laboratuvar, bu Ynetmelik hkmlerinde belirtilen artlara uymak kaydyla, ubelerinde alan numune alma personelini ve almalarn kayt altna almak artyla numune alma ve yerinde lm cihazlarn kullanabilir.

Ynetmelikten nceki belgelendirme

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten nce n yeterlik belgesi olan laboratuvarlardan belge bitimine bir yldan az kalanlarn belgeleri, belge bitim sresine kadar geerlidir. n yeterlik belge biti sresi bir yldan fazla olan laboratuvarlar ise bir yl ierisinde durumlarn bu Ynetmeliin hkmlerine uygun hale getirerek yeterlik belgesi almak zorundadr.

(2) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten nce yeterlik belgesi alm olan laboratuvarlarn belge sreleri be yl olacak ekilde geerlidir. Ancak, bu laboratuvarlar bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren bir yl ierisinde durumlarn bu Ynetmeliin hkmlerine uygun hale getirmek zorundadr.

(3) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce herhangi bir yetkili laboratuvarda alt belgelenen personelin mevcut grevleri iin, 20 nci maddenin altnc fkrasnda belirtilen artlar aranmaz.

Kapsam geniletme

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten nce evre lm ve Analiz Laboratuvarlar n Yeterlik Belgesine sahip laboratuvarlar, kapsam geniletme talebinde bulunamaz.

Mevcut bavurular

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce n yeterlik belgesi bavurusu yapm ancak, sonulandrlmam bavurular, laboratuvarn akreditasyon belgesine sahip olmas ve uygun bulunmas halinde bu Ynetmelie gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz