23 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28860

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (European Credit System-ECTS): İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AYSIS (Aydın University Student Information System): İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

c) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Diploma Eki/DE (Diploma Supplement/DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

f) DNO: Ağırlıklı dönem not ortalamasını,

g) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen Bilgisayar derslerini,

k) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

l) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

m) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınması ve/veya başarılması koşulu aranılan dersi,

n) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

o) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

ö) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

s) Yerel ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden oluşan, bir yerel kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik laboratuvar, klinik ve benzeri çalışma ve etkinlikleri,

ş) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakültenin önerisi üzerine Senatoca tespit edilir ve ilan edilir.

Süre

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, bir yıllık hazırlık sınıfı olan yabancı dil eğitimi (İngilizce) hariç, beş yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi sekiz eğitim-öğretim yılıdır. Bir yıllık yabancı dil hazırlık öğrenimi süresi, azami öğrenim süresinin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ise azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (İngilizce) hariç olmak üzere, beş yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 300 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 14 hafta (en az yetmiş iş günü)’dan oluşur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

Danışman

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Akademik eğitim öğretim planı

MADDE 8 – (1) Akademik eğitim öğretim planı, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ders programı; multidisipliner ders, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Derslere devam

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır.

(2) Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından AYSIS’e işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSIS’den izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30’a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.

(3) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek zorunda değildir.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesine Fakülte Kurulunca karar verilir. Sınavlarla ilgili açıklamalar ve sınav türleri şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır.

b) Yarıyıl sonu (final) sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden en az 15 gün sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ve yarıyıl sonu sınavı sonrasında sınava girme hakkı kazanan öğrenciler girebilir.

ç) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen ve haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler için bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülte kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.

Öğretim ücreti

MADDE 11 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültenin öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille (İngilizce) okutulur. Öğrenciler, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile programa devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanlar yerine Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

Öğrenci kabul ve kayıt koşulları

MADDE 13 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak gerekir. Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanmış olmak ve Diş Hekimliği yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.

c) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen belgeleri sağlamak.

(2) Kesin kayıt için öğrencilerden istenen belgeler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Fakülteye özel öğrenci kabul edilmez.

Yatay geçişler

MADDE 14 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer diş hekimliği fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

Notlar

MADDE 15 – (1) Bir derste başarı notu, yarıyıl içi etkinlikler ve yarıyıl sonu sınavlarında sağlanan başarı değerlendirilerek hesaplanır.

(2) Yarıyıl içi etkinlikleri; kısa sınav/sınavlar, ara sınav/sınavları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl içi notuna katkısı Fakülte Kurulunca belirlenir.

(3) Yarıyıl içi notunun %50’ si ile yarıyıl sonu notunun %50’ si toplanarak başarı notu elde edilir.

(4) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Başarı

MADDE 16 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl etkinlikleri ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

 

Başarı          Harf Notu                                        Mutlak Değerlendirme

  Notu            Karşılığı          AKTS Notu         Sistemindeki Not Aralıkları

   4.00                AA                      A                               88 - 100

   3.50                BA                      B                               80 - 87

   3.00                BB                      B                               73 - 79

   2.50                CB                      C                               66 - 72

   2.00                CC                      C                               60 - 65

   1.50                DC                      D                               55 - 59

   1.00                DD                      E                               50 - 54

   0.50                FD                     FX                              40 - 49

   0.00                 FF                       F                               39 ve altı

(3) Ayrıca, harf notlarından;

a) I: Eksik notu; derste başarılı olduğu halde, hastalık veya bir başka nedenle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere, dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak verilir. Bir öğrenci; I notu aldığı dersten, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki on beş gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu, kredili dersler için FF, kredisiz dersler için F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, ilgili yönetim kurulu bu süreyi, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen I notunun en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde I notu, FF notuna dönüşür. Bu dönüştürme işlemi AYSIS programınca otomatik olarak yapılır.

b) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

c) P: Geçer notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) F: Kalır notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

d) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

e) T: Transfer notu; başka bir üniversiteden gelen öğrencilerin eşdeğerliği kabul edilen dersleri için verilir.

f) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilebilir.

g) E: Girilmemiş not; değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci derse yazılırken otomatik olarak E notu verilir ve öğretim elemanı dersi değerlendirinceye kadar E notu kalır. Dönem sonu sınav notu, diğer notlardan birine ilgili öğretim elemanınca dönüştürülür, dönüşmemiş E notu FF notu gibi işlem görür.

(4) Fakültede kullanılan 100’ lük not sistemi ile 4 ve 5 üzerinden verilen notların dönüşümü Yükseköğretim Kurulunca belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(5) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu verilmez. Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir. Bu alt sınır fakülte kurulu kararıyla değiştirilebilir. On yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan öğrencilerin, Genel not ortalamalarına bakılmaksızın varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler isterlerse DC ve DD notu aldıkları dersleri de danışmanlarının onayı ile tekrar alabilir.

(6) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile dekanlığa başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilere son dört yarıyıl derslerinden istedikleri bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalaması 2.00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bir sonraki dönem ders yazılım işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 17 – (1) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

(2) Yerel krediye göre ortalamalar: Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO); bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin kredi değerleri ile o derslerden aldığı harf notunun katsayısının çarpımından elde edilen toplam sayının, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredi saatine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, ilan tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde AYSIS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Sınav sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç gün içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İtiraz sonuçları, Dekanlıkça Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme ve Disiplin

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve Yönetim Kurulu kararı ile bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Kayıt silme işlemleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

İlişik kesme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemek.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almak.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Not döküm belgesi

MADDE 23 – (1) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren not döküm belgesi (transkript) verilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri, fakülte birincileri

MADDE 24 – (1) En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Fakülte birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dâhil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.

(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 25 – (1) Mezun olabilmek için öğrencinin, programdaki alması gereken tüm ders ve stajların her birinden başarılı olması gerekir.

(2) Temel Bilimler dönemini bitirenlere ön lisans diploması, beş yıllık diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş Hekimliği diploması verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

(4) Diş hekimliğine ilişkin diplomalar ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 26/7/2012 tarihli ve 28365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

MADDE 28 – (1) İntibak ile ilgili iş ve işlemlerde, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.