11 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28848

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ORDEM): Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda sayılan konularda çalışmalar yapmaktır:

a) Ortadoğu ülkelerine ilişkin sosyal bilim alanlarında araştırmalar yapmak.

b) Ortadoğu’yu konu alan akademik çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.

c) Ortadoğu alanında çalışmalar yapan akademik personel yetiştirmek.

ç) Farklı çalışma alanlarından akademisyeni bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkanını artırmak.

Merkezin faaliyet alanı

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Ortadoğu’ya ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve inceleme çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım yapmak.

c) SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve diğer akademik birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür en çok iki müdür yardımcısını doğrudan görevlendirir ve Rektörün bilgisine sunar. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezi yönetmek.

ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşluğu, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki aday önermek.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki kişi ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine, görevlendirme usullerine uyularak, takip eden otuz gün içerisinde yeni bir üye görevlendirilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün veya Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üyelerinin salt çoğunluğudur ve Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları konusunda kararlar almak.

b) Merkez birimlerinin ve araştırma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen kararlar almak.

c) Üniversite’de fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında ve bunlarla Merkez arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

ç) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

g) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek araştırma gruplarının ekiplerini ve yöneticilerini belirlemek.

h) Müdürün gündeme aldığı diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen, Üniversite, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerden üç yıllığına görevlendirilen, en fazla on üyeden oluşan bir Kuruldur. Kurul üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan akademik ve uygulama bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.