6 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28843

YNETMELK

Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden:

DI EKONOMK LKLER KURULU VE KONSEYLER ALIMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zel sektrn d ekonomik ilikilerini yrtmek ve i dnyasnn somut i gelitirme almalarna yardmc olmak amacyla kurulan D Ekonomik likiler Kurulunu ve bu Kurula bal olarak faaliyet gsteren i konseylerinin alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; D Ekonomik likiler Kurulu ile i konseylerinin grev ve yetkileri, tekilatlanma ve ileyileri, organlar ve bteleri, ynetim ve denetimleri ile yelie ilikin esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Odalar ve Borsalar Kanununun 58 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) DEK: D Ekonomik likiler Kurulunu,

b) Genel Kurul: DEK Genel Kurulunu,

c) konseyleri: DEK ats altnda kurulmu i konseylerini,

) Kar kanat: Bir i konseyinin dier lkedeki muhatabn,

d) zel amal konseyler: DEK ats altnda baz i alanlarna mnhasr olarak kurulan zel amal konseyleri,

e) TOBB: Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini,

f) Ynetim Kurulu: DEK Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Kurucular ve Grevler

Kurucular

MADDE 5 (1) D Ekonomik likiler Kurulu, TOBB Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen oda ve borsalar, genel ve sektrel birlik, dernek, vakf gibi zel sektr temsil eden kurululardan oluur.

(2) TOBB Ynetim Kurulu, kurucu kurulu statsn sona erdirmeye ve yeni kurulu eklemeye yetkilidir.

Grevler

MADDE 6 (1) DEK'in grevleri unlardr:

a) Trkiyenin yabanc lkeler veya uluslararas topluluklarla olan ekonomik, ticari, snai ve mali ilikilerini izlemek, bu tr ilikilerin kurulmasna ve gelitirilmesine yardmc olmak.

b) Trkiyenin d ekonomik ilikilerinin gelitirilmesi, karlalacak sorun ve engellerin zm iin ilgili kurum ve kurululara gr ve neriler sunmak.

c) Davet edilmesi halinde grev alanna giren konularda zel sektr temsilen uluslararas veya hkmetler aras mzakerelere katlmak.

) Uluslararas ekonomik ilikilerdeki gelimeleri gz nnde bulundurarak eitli lkeler, blgeler, kurumlar ile ilikilere ynelik sektrler itibaryla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazrlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kurululara nermek.

d) Trkiye ile yabanc lkeler veya uluslararas topluluklar arasnda i olanaklarn aratrmak, mevcut olanaklarn harekete geirilmesine ve i frsatlarnn deerlendirilmesine yardmc olmak.

e) Trkiye'de yatrm ortamnn iyiletirilmesi ile ilgili giriimlere katkda bulunmak ve yatrm olanaklarnn yurt dnda tantmna ynelik etkinlikler yapmak.

f) Ortak yatrmlara girebilecek veya birlikte nc lkelerde ortak yatrm yapabilecek yerli veya yabanc giriimcilere Ynetim Kurulunca belirlenen ilkeler erevesinde yol gstermek.

g) Yabanc lkeler veya uluslararas topluluklardaki ekonomik ve sektrel gelimeler, d ticaret rejimi, yabanc sermaye ve gmrk mevzuat konusunda bilgi derlemek, giriimcilerin bu yndeki bilgi taleplerini Ynetim Kurulunca belirlenen ilkeler erevesinde karlamak.

) Trk d ticaret rejimi, yabanc sermaye ve gmrk mevzuatndaki deiiklikleri i konseyleri aracl ile yabanc lkeler veya uluslararas topluluklardaki muhatap kurululara duyurmak.

h) Trkiye, yabanc lkeler veya uluslararas topluluklarn d ekonomik ilikileri ile ilgili bilgi ve istatistik verileri toplamak, Ynetim Kurulunca belirlenen artlarla ilgililerin yararlanmasna ak bilgi bankalar kurmak.

) Trkiyenin d ekonomik ilikilerinde baarl sonular elde etmesini salamak zere yurt iinde veya yurt dnda tantm faaliyetlerinde bulunmak.

i) kili ekonomik ilikileri Ynetim Kurulu kararlar dorultusunda i konseyleri araclyla yrtmek.

j) ok tarafl kurum ve kurulular ile ilikileri yrtmek.

k) konseyi bulunmayan lkeler ile ilgili faaliyetleri Ynetim Kurulunun belirleyecei ilkeler erevesinde yrtmek.

l) konseylerini kurmak ve gerektiinde sona erdirmek iin TOBB Ynetim Kuruluna neride bulunmak.

m) zel amal konseyler kurmak ve gerektiinde sona erdirmek iin TOBB Ynetim Kuruluna neride bulunmak.

NC BLM

Organlar, Organlarn Teekkl ve Grevleri

Organlar

MADDE 7 (1) DEK'in organlar unlardr:

a) Genel Kurul.

b) Ynetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

) konseyleri.

d) zel amal konseyler.

Genel Kurul

MADDE 8 (1) Genel Kurul aadaki delegelerden oluur:

a) konseyleri ve zel amal konsey bakanlar.

b) 5 inci madde uyarnca belirlenen kurululardan birer temsilci.

c) konseyi bakanlar ve zel amal konsey bakanlar ile 5 inci madde uyarnca belirlenen kurulularn Genel Kurul temsilcilerinin toplam saysnn yars orannda TOBB Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen temsilciler.

) DEK onursal yeleri.

(2) Merkezleri yurtdnda bulunan Trk iadamlar derneklerinden Ynetim Kurulunca uygun grlenler gzlemci olarak Genel Kurula davet edilebilir.

(3) Genel Kurul, her yl Kasm veya Aralk ay ierisinde Ynetim Kurulu Bakannn ars zerine olaan olarak toplanr. Genel Kurul, Ynetim Kurulunun uygun bulmas halinde Ynetim Kurulu Bakan veya lzumu halinde Denetim Kurulu tarafndan olaanst toplantya arlabilir.

(4) Genel Kurul, her toplantsnda bir Divan Bakan, bir Divan Bakan Vekili ve bir katip seer.

(5) Delegelerin Genel Kurula katlabilmesi ve seme-seilme hakkna sahip olabilmeleri iin nceki yllara ait aidat borcunun bulunmamas gereklidir. Genel Kurul tarihi itibariyle aidat ykmllklerinin yerine getirilmemesi halinde, Genel Kurul yelii ve temsilcilerin seildikleri organ yelikleri kendiliinden sona erer.

(6) Delegeler, Genel Kurula katlamadklarnda, dier delegeler arasndan yazl olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, her delege en fazla bir kiiye veklet edebilir.

Genel Kurulun grevleri

MADDE 9 (1) Genel Kurulun grevleri unlardr:

a) DEK'i oluturan kurulular, DEK organlar ve i konseyi ile zel amal konsey yelerinin grlerinin faaliyet politikalarna yansmasn salamak.

b) DEK alma programn karara balamak.

c) DEK btesini karara balamak.

) DEK'in gemi dnem faaliyet ve hesaplarn, Ynetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.

d) Ynetim Kurulunun 10 uncu maddede ngrlen yelerini semek.

e) Denetim Kurulu yelerini semek.

f) D ekonomik ilikilerde tecrbeli kimselerden, Genel Kurul ye tam saysnn %5ini gememek kouluyla DEK onursal yelerini semek.

Ynetim Kurulunun teekkl

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; TOBB Ynetim Kurulu tarafndan Genel Kurul delegeleri arasndan belirlenen on ye, Genel Kurul tarafndan genel ve sektrel dernek, birlik, vakf gibi kurulularn Genel Kurul delegeleri arasndan seilecek be asil be yedek ye ve i konseyi ile zel amal konsey bakanlar arasndan seilecek yedi asil yedi yedek ye olmak zere toplam yirmibe asil oniki yedek yeden oluur.

(2) TOBB Bakan ayn zamanda Ynetim Kurulu Bakanl grevini de yrtr.

(3) DEK Genel Sekreteri Ynetim Kurulunun doal yesidir, ancak oy kullanamaz.

(4) Ylda en az drt kez toplanan Ynetim Kurulu, iki yl sreyle grev yapar.

(5) Ynetim Kurulu, ilk toplantsnda kendi yeleri arasndan iki yl sreyle grev yapmak zere be bakan yardmcs ve bir sayman ye seer. Bakan yardmclar ile sayman yenin grevleri ynerge ile belirlenir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Kurumsal btnl salamak ve gzetmek, kurumsal ilkeleri ve ncelikleri belirlemek, uygulanmasn salamak.

b) D ekonomik ilikiler konusunda strateji ve politika nerileri hazrlamak.

c) DEK alma programn hazrlamak ve Genel Kurula sunmak.

) DEK btnnde alma programlarnn uygulanmasn salamak ve denetlemek.

d) konseylerini ve zel amal konseyleri kurmak ve gerektiinde sona erdirmek iin TOBB Ynetim Kuruluna neride bulunmak.

e) Genel ve sektrel danma kurullar oluturmak, grlerini deerlendirmek.

f) yelik aidatn ve kurucu kurulu yelik aidatn, hizmet bedel ve artlarn karara balamak, DEK'in bte nerisini hazrlayarak Genel Kurula sunmak.

g) Genel Kurulca karara balanm btenin uygulanmasn salamak.

) Ynetim Kurulu bakan yardmclar, sayman ye ile Genel Sekreterin bteden harcama snrlarn belirlemek.

h) konseylerine ilikin blgesel gruplanmay belirlemek.

) Yurtiinde veya yurtdnda temsilcilik almasn karara balamak.

i) Firmalarn ye kaydedilmesi ve yelikten kartlmalar ile ilgili kurallar belirlemek.

j) Firmalarn i konseylerine ye kaydedilmesine ve yelikten karlmalarna karar vermek.

k) Karadeniz Ekonomik birlii Konseyinde Trk zel sektrn temsil edecek Ynetim Kurulu yesini semek.

l) 28 inci maddede belirtilen ilke, esas ve ynergeleri karara balayarak TOBB Ynetim Kuruluna sunmak.

m) Mevzuat deiiklikleri konusunda TOBB Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

(2) Ynetim Kurulu kararlar karar defterine ilenir.

(3) Ynetim Kurulu, gerekli grd hallerde yetkilerinden bir ksmn Ynetim Kurulu Bakanna ve Ynetim Kurulu yelerinden birine veya birkana devredebilir.

Denetim Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) DEK ve i konseylerinin hesaplar Genel Kurul tarafndan iki yl sre iin delegeler arasndan seilen ila be asil ve ayn sayda yedek yeden oluan Denetim Kurulu tarafndan denetlenir. Denetim Kurulu yelerinin ayn dnemde DEK ve i konseylerinin dier organlarnda grev almam olmalar esastr.

(2) Denetim Kurulu dorudan Genel Kurula rapor verir ve lzumu halinde Genel Kurulu olaanst toplantya arabilir.

konseylerinin kuruluu ve ileyii

MADDE 13 (1) konseyleri, yeterli bte temin edilmesi halinde, i dnyasnn snai ve corafi deerlendirmeleri sonucunda ortaya koyduklar tercihleri ve dnya pazarlarndaki gelimeleri gzeterek Ynetim Kurulunun nerisi ile TOBB Ynetim Kurulunca kurulur ve gerektiinde ayn ekilde sona erdirilir.

(2) konseylerinin etkinliini glendirmek amacyla, iki tarafl olarak kurulmas esastr. Bunun mmkn olmamas durumunda ilevsellik ve lkenin ekonomik menfaatleri erevesinde deerlendirme yaplr.

(3) konseyinin ikili yaps dier lkenin i dnyasn temsil eden ulusal dzeydeki birlik, federasyon, ticaret ve sanayi odas veya emsal bir kurulu ile varlacak yazl anlama erevesinde kurulur. Kar kanat rgtlenirken kendi mevzuat erevesinde hareket eder. Ancak, ikili yapnn dengeli srdrlebilmesi iin her iki kanatta i dnyasna ikili ilikilerde nclk edebilecek zelliklere sahip birer kiinin e bakanlk grevini stlenmesi esastr.

(4) konseyi kurucu yrtme kurulu ve kurucu bakan DEK Ynetim Kurulu tarafndan i dnyasna ikili ilikilerde nclk edebilecek zelliklere sahip, ilgili lkede faal ve itibara sahip olan kiilerden atanr. Kurucu bakan ve kurucu yrtme kurulunun grev sreleri aksi belirtilmedii takdirde yaplacak ilk seimli genel kurul toplantsna kadar devam eder. Kurucu bakan bakanlndaki kurucu yrtme kurulu ilk genel kurula kadar yrtlecek alma programn ve geici bteyi belirler, konsey yelik aidat miktarn neri olarak Ynetim Kuruluna sunar.

(5) konseyleri, mmkn olduunca faaliyet btnln ve maliyetlerde tasarrufu salamak ve koordinasyonu kolaylatrmak amacyla Ynetim Kurulunca belirlenecek blgesel gruplar erevesinde rgtlenir. Bu gruplarda alma programlar ve bteler ortaklaa ele alnr.

(6) DEK'in amalarna uygun olarak Trkiye'de faaliyet gsteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre kurulmu firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununda tanmlanan serbest meslek mensuplar ve Trkiyede mukim ve faal, Ekonomi Bakanl Tevik Uygulama ve Yabanc Sermaye Genel Mdrlnce verilen faaliyet belgesine sahip yabanc irketlerin irtibat ofisleri Ynetim Kurulunun uygun bulmas halinde bir veya birden fazla i konseyine ye olabilirler.

(7) Her ye, ye olduu her i konseyi iin seme ve seilme hakkn kullanacak bir temsilciyi yazl olarak bildirmekle mkelleftir. Tzel kiiler yazl olarak bildirmek kaydyla temsilci deiiklii yapabilirler. Temsilcinin tzel kii ile ilikisinin kesilmesi halinde yeni bir temsilci bildirilmesi yenin sorumluluundadr. yenin temsilcisini deitirmesi halinde yeni temsilcinin DEK organlarnda grev alabilmesi Ynetim Kurulu takdirindedir.

(8) yenin DEK yeliinin sona ermesi veya atad temsilci ile iliiini kesmesi halinde, temsilcinin DEK organlarndaki grevleri sona erer.

(9) yeler, yllk olarak belirlenen i konseyi aidatn ve yelik aidatn demekle ykmldr. ki yl veya daha fazla sreyle aidatlarn denmemesi halinde toplam miktar deninceye kadar yelik dondurulur ve yeliin dondurulduu tarihten itibaren iki yl iinde aidat borlarn demeyen yeler, yelikten kartlr.

(10) Bu Ynetmelie aykr i konseyi ile zel amal konsey kurulamaz ve bu Ynetmelik dndaki oluumlarda i konseyi ibaresi kullanlamaz.

(11) konseyleri, DEKten bamsz bir kiilik izlenimi dourabilecek oluum ve faaliyetlerde bulunamaz; ksaltma ve unvan kullanamaz.

konseylerinin grevleri

MADDE 14 (1) konseylerinin grevleri unlardr:

a) Kar lke ile ticaret, dorudan veya ortaklk yoluyla yatrm, sanayi, hizmetler, teknoloji ve proje temelinde ibirlii olanaklarn tespit etmek amacyla aratrmalar yapmak.

b) olanaklarnn nndeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve ibirliinde aama kaydetmek iin altyap oluturmaya ynelik neriler gelitirerek ilgili kurum ve kurululara ve hkmetler aras mzakerelere aktarmak.

c) Konseyi ve kar kanadn yelerini ve ibirlii asndan potansiyel tayan sektrlerin temsilcilerini bir araya getirmek zere toplantlar dzenlemek.

) Giriimcilerin kar lke ile i ilikilerinde ihtiya duyabilecei bilgileri Ynetim Kurulunca belirlenecek koullarda ve gerekirse gelir karl temin etmek.

d) Kar lke ile ilikilerin gelimesi iin gerekli olan politikalar, zmler ve mekanizmalar konusunda Ynetim Kurulunun belirleyecei ana stratejiler erevesinde neriler gelitirmek.

e) Kar lke irket ve kurumlarndan gelecek bilgi ve eletirme taleplerini cevaplandrmak.

f) Grev alanna giren konularda tantc faaliyetlerde bulunmak.

Konseyi Genel Kurulu

MADDE 15 (1) Konseyi Genel Kurulu her yl Ekim ay sonuna kadar ilgili i konseyi yelerinin katlm ile olaan olarak toplanr. Konseyi Genel Kurulu, Ynetim Kurulunun uygun bulmas halinde ncelikle Ynetim Kurulunca belirlenecek bakan yardmcs olmak zere Konseyi Koordinatr Bakan tarafndan da olaanst toplantya arlabilir.

(2) Konseyi Genel Kurulu, ncelikle Ynetim Kurulu Bakannca grevlendirilecek bir Ynetim Kurulu yesi olmak zere Konseyi Koordinatr Bakan tarafndan da alr ve bir Divan Bakan, bir Divan Bakan Vekili ve bir katip seilir.

(3) DEK Genel Sekreteri tarafndan belirlenen personel, gzlemci sfatyla Konseyi Genel Kuruluna katlr ve Genel Kurulun mevzuata uygun ekilde gerekletirilmesini gzetir.

(4) yeler, Konseyi Genel Kuruluna katlamadklarnda, yazl olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, bir kii birden fazla veklet alamaz.

(5) yelerin Genel Kurula katlabilmesi ve seme-seilme hakkna sahip olabilmeleri iin nceki yllara ait aidat ykmllklerinin bulunmamas gerekir. Genel Kurul tarihi itibariyle nceki yl veya yllara ait Konseyi ve yelik aidat ykmllklerini yerine getirmeyen temsilcilerin Konseyi Genel Kurul yelii ve seildikleri organ yelikleri kendiliinden sona erer.

(6) Konseyi Genel Kurulunun grevleri unlardr:

a) konseylerinin alma programn ve btesini karara balamak.

b) Yrtme kurullarnn DEK Ynetim Kurulu tarafndan atanan yeler dndaki asil yeleri ile yeterli talep olmas halinde ayn sayya kadar yedek yelerini semek.

c) konseyi aidatn belirlemek.

(7) Konseyi Yrtme Kurulu; iki yl sre ile grev yapmak zere ve i konseylerine kaytl ye says dikkate alnarak be ila onbir kiiden oluur. Gerektiinde ye saysnda deiiklik yapmaya Ynetim Kurulu yetkilidir.

(8) Konseyi Yrtme Kurulunun yedi ve daha az yeden olumas halinde bir ye, yediden fazla olmas halinde ise iki ye DEK Ynetim Kurulu tarafndan atanabilir. DEKin atayaca yelerin DEK yesi olmas art aranmaz. Gerekli hallerde atama yoluyla grev verilecek ye saysn artrmaya Ynetim Kurulu yetkilidir.

(9) Bir kiinin, ten fazla i konseyinin yrtme kurulunda grev almamas esastr. Ancak, gerekli grlmesi halinde grev alnabilecek i konseyi saysnn artrlmas Ynetim Kurulunun yetkisindedir.

(10) konseyleri yrtme kurullar ilk toplantda kendi aralarndan iki yl iin bir Bakan ve ihtiyaca gre bir veya birden fazla bakan yardmcs seerler.

(11) konseyi bakanlar ile yrtme kurulu yeleri gerekli grld takdirde Ynetim Kurulu tarafndan grevden alnabilir. Yrtme kurulu yelerinin grevden alnmalar veya dier bir sebeple yelikte boalma olmas halinde yedek yeler greve gelir. Yedek ye bulunmamas durumunda yeni yrtme kurulu yeleri, yeniden seim yaplncaya kadar grev yapmak zere, Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(12) Blgesel gruplarda grup ii koordinasyon, o gruba dhil i konseyleri bakanlarnn kendi aralarndan seecekleri bir koordinatr bakan tarafndan salanr. Blgesel gruplar, gerekli grlmesi halinde en ok koordinatr bakan yardmcs seebilirler.

zel amal konseyler

MADDE 16 (1) Ynetim Kurulu tarafndan baz i alanlarna mnhasr olarak zel amal konseyler kurulabilir.

(2) Herhangi bir i alannda Konseyinin kurulmas, DEK Genel Sekreterliinin n hazrln takiben, Ynetim Kurulunun nerisi ve TOBB Ynetim Kurulunun kararyla gerekleir.

(3) Konseyi yelii; kurumsal yelik ve irket yelii olarak iki grup halinde gerekletirilir. Kurumsal yelik, ilgili i alann temsil eden birlik, dernek, vakf gibi kurululardan, irket yelii ise ilgili i alannda faaliyet gsteren ve Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre kurulmu firmalar ile yine ilgili i alannda faaliyette bulunan Gelir Vergisi Kanununda tanmlanan serbest meslek mensuplarndan ve Trkiyede mukim ve faal, Ekonomi Bakanl Tevik Uygulama ve Yabanc Sermaye Genel Mdrlnce verilen faaliyet belgesine haiz yabanc irketlerin irtibat ofislerinden oluur. lgili i alannda faaliyet gstermemekle birlikte, bu alan ilgilendiren farkl alanlarda itigal eden irket ve kurulular da yrtme kurulunun nerisi, Ynetim Kurulunun onayyla i konseyi yesi olabilirler.

(4) konseyi kurumsal yelerinin, DEK kurucu kurulular arasndan olmas nceliklidir. Ynetim Kurulu; i konseyi kurumsal ve irket yelerinin saysn ve bunlar arasndaki dalm tespit etmeye, yelik statsn sona erdirmeye ve yeni ye belirlemeye yetkilidir.

(5) TOBBun ilgili sektr meclisi bakan, Yrtme Kurulunun doal yesidir.

(6) konseyi faaliyet alan ile ilgili kamu kurum ve kurulu temsilcileri de, Ynetim Kurulu tarafndan i konseyi yrtme kurulu danman yesi olarak belirlenebilir.

DRDNC BLM

Genel Sekreter, Danma Kurullar ve Temsilcilik

Genel Sekreter

MADDE 17 (1) Genel Sekreter, DEKin, i konseyleri ve zel amal konseylerin bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat ile tanmlanan almalarn, Ynetim Kurulu, i konseyleri yrtme kurullar ve zel amal konseylerin kararlar dorultusunda yrtr.

(2) Konseylerinin ve zel amal konseylerin almalarn Ynetim Kurulunun belirledii strateji ve politika nerileri erevesinde ynlendirir ve DEK organlar ile ilikilerinde koordinasyonu salar.

(3) Ynetim Kurulu Bakannn onayyla genel sekreter yardmclar grevlendirilebilir.

(4) Genel Sekretere bal birimler aada belirtilmitir. Bu birimler, Ynetim Kurulu tarafndan lavedilebilir veya yeni birimler kurulmasna karar verilebilir.

a) 16 nc ve 18 inci maddede belirtilen i konseyleri ve zel amal konseylerle ilgili grevleri yerine getirmek zere gerekli almalar ve etkinlikleri, ilgili kurum ve kurulular ile ilikileri yrtmek ile grevli birimler.

b) D ekonomik ilikilere ynelik stratejileri, politika nerilerini, kurumsal faaliyet ve gelime ilkelerini hazrlamak; blge, lke ve sektr baznda aratrma, genel ve Konseyi olmayan lkelerle i gelitirme almalarn yrtmek; ktphane ve dokmantasyon, yelik ilerini srdrmek ile grevli birim.

c) ok tarafl kurum ve kurulular ile ilikileri, bu kapsamda gerekli alma ve etkinlikleri yrtmek ile grevli birim.

) DEKin stats ve yrtt almalar kapsamnda hukuki ilemlerin mevzuata uygun ve eksiksiz srdrlmesini salamak zere gerekli almalar yrtmek ile grevli birim.

d) DEKi ve faaliyetlerini tantmak amacyla yazl ve grsel basnla ilikileri, bu kapsamda gerekli almalar yrtmek ile grevli birim.

e) Mali ve idari iler, muhasebe, toplant organizasyon ve kurumsal iletiim, sistem ynetimi ve teknik altyap, insan kaynaklar ilerini yrtmek ile grevli birimler.

(5) Ynetim Kurulunun belirleyecei artlar erevesinde Dileri Bakanl, Ekonomi Bakanl ve DEK'in alma alan ile ilgili dier kamu kurumlarndan sosyal gvenlik haklar kendi kurumlarnda kalmak zere ve ilgilinin tabi olduu mevzuat erevesinde yl amayan sreler iin geici personel talep edilebilir.

Danma kurullar

MADDE 18 (1) DEK, i konseyleri ve zel amal konseylerinin strateji oluturma faaliyetleri ve sektrel almalar asndan gerekli grlmesi durumunda geici nitelikte danma kurullar oluturulabilir. Danma kurullar, Ynetim Kurulunun belirleyecei d ekonomik ilikilerle balantl alanlarda faaliyet gsteren genel veya sektrel nitelikte rgtlenmi sivil toplum kurulular, ilgili kurum, kurulu ve firmalardan temsilciler ve d ekonomik ilikilerde deneyimli kimselerden oluturulur. Danma kurullar Ynetim Kurulunun davetiyle yapacaklar ilk toplantlarnda kendi yeleri arasndan bir Bakan ve bir Bakan vekili seerler.

(2) Bu kurullar, DEK ve i konseylerine eitli lkelere ve blgelere ynelik inceleme sonular, Trkiye'nin dnya ekonomisi ile balantlar, sektrel kapasiteler, sektrlerin d ekonomik ilikilerdeki ncelik ve beklentileri hakknda bilgi salarlar, d ekonomik ilikilerin gelitirilmesine ynelik gr oluturur ve nerilerde bulunurlar.

Toplant ars ve nisab

MADDE 19 (1) DEK organlar, bakanlarnn daveti zerine, ye tam saylarnn ounluu ile toplanrlar ve toplananlarn ounluu ile karar alrlar. Oylamalarda eitlik halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(2) DEK ve i konseylerinin Genel Kurul toplantlarnda, toplant nisabnn salanamamas halinde toplant ertelenir ve ikinci toplant en ge bir ay iinde yaplr; bu toplantda, toplant nisab aranmaz.

(3) Organ toplantlarna mazeretsiz olarak st ste kez katlmayanlarn organ yelii kendiliinden sona erer, yerlerine yedekleri arlr.

Temsilcilik

MADDE 20 (1) DEK, i imknlarnn yerinden izlenmesinin nem kazand durumlarda Ynetim Kurulunun karar ile yurtiinde veya yurtdnda temsilcilikler aabilir. Yurtdnda temsilcilik almadan nce Dileri Bakanlnn uygun gr alnr.

BENC BLM

Ehliyet, Bte, Gelir ve Giderler

Ehliyet, temsil ve imza yetkisi

MADDE 21 (1) DEK, Ynetim Kurulu kararyla tanr ve tanmaz mal almaya, satmaya, ina, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, dn para almaya, sosyal yardmlarda bulunmaya, burs vermeye, ba ve yardmlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve zendirme yardmlar yapmaya, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde irket ve vakf kurmaya veya kurulu irketlere itirak etmeye, derneklere ye olmaya ve benzeri hukuk ilemler yapmaya yetkilidir.

(2) DEKin, irket veya vakf kurabilmesi ya da kurulmu veya kurulacak irketlere itirak edebilmesi kurulu amalar ve faaliyet konular ile snrl ve TOBB Ynetim Kurulunun iznine tabidir. Ayrca DEKin, ba ve yardmda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destekleyip zendirebilmesi iin, btede karlnn olmas ve yaplacak bu harcamalarn DEKin kurulu amalar ve faaliyet konularyla snrl olmas zorunludur.

(3) DEK'i; Ynetim Kurulu Bakan, onun bulunmad hallerde Ynetim Kurulu Bakannn grevlendirecei Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs temsil eder. Ynetim Kurulu Bakan, gerekli grmesi halinde Ynetim Kurulu bakan yardmclarna veya bir Ynetim Kurulu yesine temsil yetkisi verebilir.

(4) DEK adna dzenlenen taahhtname, szleme, vekletname gibi DEKi hukuken balayan ilemleri imzalamaya; Ynetim Kurulu Bakan veya Ynetim Kurulu bakan yardmclarndan biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmad hallerde bir ynetim kurulu yesi mtereken yetkilidirler. Ayrca, bu ilemleri Ynetim Kurulu tarafndan verilen bte ii harcama yetkisi dhilinde Genel Sekreter ile genel sekreter yardmclarndan birisi veya idari ve mali iler sorumlusu mtereken imzalamaya yetkilidir.

Bte

MADDE 22 (1) DEK ve i konseylerinin gelir ve harcamalar, Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yllk bteyle dzenlenir.

(2) Bte yl takvim yldr.

(3) konseyleri bteleri yrtme kurullar tarafndan hazrlanarak i konseyi genel kurullarnca karara balanr.

Gelirler

MADDE 23 (1) DEK'in gelirleri unlardr:

a) Kurucu kurulu yelik aidatlar.

b) konseyi yelik aidatlar.

c) TOBB katk pay.

) Hizmet ve proje karl alnan bedeller.

d) Faiz gelirleri.

e) Ba ve dier gelirler.

(2) Kurucu kurulu yelik aidat; 5 inci madde uyarnca TOBB Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen kurucu kurulularn her biri iin Ynetim Kurulunca belirlenen maktu miktardan oluur. konseyi yelik aidatlar; i konseyi aidat ve yelik aidat olmak zere iki blm halinde uygulanr. yelik aidat, i konseyi yelerinin ye olduklar i konseyi saysndan bamsz olarak ylda bir kez deyecei, Ynetim Kurulunca belirlenen miktardr. konseyi aidat ise i konseyi faaliyet giderlerini karlayacak ekilde i konseyi genel kurullar tarafndan tayin edilir ve ylda bir defa denir.

Giderler ve harcama yetkisi

MADDE 24 (1) Gelirler tek bir havuzda toplanr. Harcamalar bu havuzdan onaylanm btelere gre yaplr. Btelerden sarf yetkisi Ynetim Kurulundadr. Ynetim Kurulunun belirleyecei bir st snra kadar harcamalar iin Ynetim Kurulu Bakan ile Genel Sekretere ayr ayr yetki verilebilir.

(2) DEK adna deme yapmaya, Ynetim Kurulu Bakan veya Ynetim Kurulu bakan yardmclarndan biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmad hallerde sayman ye mtereken yetkilidirler.

(3) Ynetim Kurulu Bakanna verilen harcama yetkisi dhilinde bteden yaplacak demeler; Ynetim Kurulu Bakan veya bakan yardmcs ile Genel Sekreterin veya sayman yenin mterek imzas ile yaplr.

(4) Genel Sekretere verilen harcama yetkisi dhilinde bteden yaplacak demeler; Genel Sekreter ile Ynetim Kurulu bakan yardmcs veya sayman ye veya Genel Sekreter Yardmcs veya dari ve Mali ler Sorumlusunun mterek imzas ile yaplr.

(5) DEK ve i konseylerinin giderleri unlardr:

a) Personel giderleri.

b) Toplant ve seyahat giderleri.

c) Tantm giderleri.

) Genel ynetim giderleri.

d) Basm ve yayn giderleri.

e) Eitim giderleri.

f) Faiz ve finansman giderleri.

g) Kira giderleri.

) Dier giderler.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel

MADDE 25 (1) DEK'in personeli 4857 sayl Kanununa tabidir. Personelin ve Genel Sekreterin ie alnmas, ykselmesi, grev yeri deiiklii, iine son verilmesi, cretinin ve alma koullarnn belirlenmesi hususlarnda Ynetim Kurulu Bakan yetkilidir.

(2) Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder, performansn deerlendirir ve Kanunu erevesinde tecziye eder.

Ynerge

MADDE 26 (1) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan; DEK organlarnn alma eklini, birbiriyle ilikilerini, seme ve seilme esaslarn, bte, muhasebe, personel gibi alma usul ve esaslarn kapsayan ynergeler ile zel amal konseylerin kuruluu, ismi, ileyii, grevleri, yeleri, organlar, toplant esas ve usulleri, bteleri, sekretarya hizmetleri ve benzeri i ve ilemlerine ilikin ynergeler TOBB Ynetim Kurulunun onay ile yrrle girer.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 27 (1) 23/6/2008 tarihli ve 26915 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ekonomik likiler Kurulu ve Konseyleri alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesi ile DEK cra Kurulunun grevi sona erer.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girmesini mteakip yaplacak ilk Ynetim Kurulu toplantsnda be bakan yardmcs ile sayman ye seimi yaplr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.