30 Kasm 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28837

KURUL KARARI

Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MAL YNETM VE KONTROL KANUNUNUN

GEC 21 NC MADDESNN BENC FIKRASI KAPSAMINDAK

SERTFKA ETMLER VE SINAVLARINA LKN

ESAS VE USULLERN BELRLENMESNE

DAR KARAR

BRNC BLM

Ama, Dayanak ve Tanmlar

Ama

Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amac, 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 21 inci maddesinin beinci fkras kapsamndaki i deneti adaylarna ynelik dzenlenecek sertifika eitimleri ve sertifika snavlarna ilikin ilemleri dzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 Bu Esas ve Usuller, 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 21 inci maddesinin beinci fkras kapsamndaki i deneti adaylarn kapsar.

Dayanak

Madde 3 Bu Esas ve Usuller, 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 21 inci maddesi uyarnca hazrlanmtr.

Tanmlar

Madde 4 Bu Esas ve Usullerde geen;

Aday: 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 21 inci maddesinin beinci fkras kapsamndaki i deneti adaylarn,

Kurul: Denetim Koordinasyon Kurulunu,

Kanun: 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununu,

Madde: 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 21 inci maddesini,

Sertifika: Kamu i deneti sertifikasn,

ifade eder.

KNC BLM

Eitime Alnacak Kiilerin Belirlenmesi

Sertifika eitimine bavuru

MADDE 5 Adaylar, 15.04.2013 tarih ve 4 sayl Kurul Karar ile kabul edilen ve 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayl Resm Gazetede yaymlanan Esas ve Usuller kapsamnda Kurula bavuru yaparlar. Bavuru artlarn salad anlalan adaylar, Kurul tarafndan belirli zamanlarda dzenlenecek sertifika eitimlerine katlrlar. Kurul, eitim programna kabul edilecek aday saysnn yzde 10u kadar aday bavuru srasna gre yedek olarak belirler.

Kurul, bilgi teknolojileri denetimi uzmanlk alanyla dorudan ilikili mhendislik blmlerine ynelik ayr sertifika eitimleri dzenleyebilir.

NC BLM

Adaylarn Eitimi

Eitim yeri

Madde 6 Kurul tarafndan belirlenen eitim yeri ve zaman, eitim programnn balamasndan en az bir ay nce adaylara bildirilir ve Kurulun internet sitesinde duyurulur.

Eitimde yer verilecek konular

Madde 7 Adaylar, Kurul tarafndan belirlenen mfredat ve programa gre, aada gsterilen drt blmdeki konular da kapsayacak ekilde, Maliye Bakanlnca sertifika eitimine tabi tutulur.

a) Kurumsal ynetim, risk ynetimi ve i kontrol;

1) Kurumsal ynetim ve ilkeleri,

2) Kurumsal risk ynetimi,

3) Uluslararas i kontrol standartlar ve i kontrol modelleri,

4) Kamu i kontrol standartlar,

5) D denetim (Saytay denetimi).

b) Denetim yntemi ve uygulamalar;

1) denetim standartlar ve mesleki etik kurallar,

2) denetim trleri ve teknikleri,

3) denetim planlamas,

4) Saha almas,

5) Sonularn raporlanmas ve izleme,

6) statistiki yntemler,

7) letiim ynetimi ve becerileri,

8) denetim vaka almas.

c) Muhasebe;

1) Devlet muhasebe standartlar,

2) Kamu muhasebesi,

3) Mali tablolar analizi,

4) Kamu muhasebe ynetmelikleri.

d) Mevzuat;

1) 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat,

2) Bte mevzuat,

3) Kamu ihale mevzuat,

4) Kamu tanmaz hukuku,

5) Kamu harcama mevzuat,

6) Kamu personel mevzuat,

7) Anayasa ve idare hukuku.

Eitim sresi

MADDE 8 Eitim sresi iki aydan az olmamak zere Kurul tarafndan belirlenir. Eitime kabul edilen adaylar eitim sresince kurumlarndan izinli saylr.

Sertifika snav

Madde 9 Eitim tamamlandktan sonra adaylar, Kurulun belirledii yer ve tarihte sertifika snavna tabi tutulur. Snava ilikin ilan Kurulun internet sitesinden duyurulur. Eitim programna mazeretsiz be gnden fazla sreyle katlmayanlar sertifika snavna kabul edilmez.

Sertifika snav, Deneti Adaylar Belirleme, Eitim ve Sertifika Ynetmelii kapsamnda yaplacak sertifika snavlaryla birletirilebilir. Byle bir durumda sertifika snavna ilikin i ve ilemler tek bir snav komisyonu tarafndan yrtlr.

Snav komisyonu

MADDE 10 Snav komisyonu biri bakan olmak zere be asl ve iki yedek yeden oluacak ekilde Kurul tarafndan belirlenir. Komisyon yeleri, kamuda daire bakan veya daha st grevlerde bulunanlar ile i denetim birimi bakanlar ve i denetilerden oluur. Gerek grlmesi halinde snav komisyonlarnda retim yelerine de yer verilebilir.

Sertifika snav konular ve snav usul

Madde 11 Kurul, eiticilerin, konuyla ilgili akademisyenlerin ve denetim konusunda uzman kiilerin katlmyla snav sorusu hazrlama komisyonu oluturur ve cevap anahtarn da ierecek ekilde bir soru bankas hazrlatr.

Snav komisyonu, sorular Kurulun belirleyecei usule uygun olarak soru bankasndan seer. Snav, test usulyle yaplr.

Snav sonularnn deerlendirilmesi

Madde 12 Snav komisyonu, nceden belirlenmi cevap anahtarna gre cevap ktlarn deerlendirerek yz tam puan zerinden puanlama yapar. Snavda baarl saylabilmek iin her bir blmden en az altm puan alnmas ve drt blm ortalamasnn yetmi puan ve zerinde olmas gereklidir.

Snav sonularnn duyurulmas ve itiraz

Madde 13 Snav sonular en ge 15 ign ierisinde okunup deerlendirilmek suretiyle tm adaylarn alm olduklar puanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

Snav sonularna ilandan itibaren 5 ign iinde itiraz edilebilir. tiraz, Kurul tarafndan en ge 15 ign iinde deerlendirilerek sonulandrlr ve adaya bildirilir.

Snavda baarsz olan adaylarn durumu

Madde 14 Snavda baarsz olan adaylar, 15/4/2013 tarih ve 4 sayl Kurul Karar ile kabul edilen ve 24/5/2013 tarih ve 28656 sayl Resm Gazetede yaymlanan Esas ve Usullerle belirlenen yabanc dil artn muhafaza etmeleri kaydyla tekrar eitime tabi tutulmadan izleyen iki snava daha katlabilirler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sertifikann verilmesi

Madde 15 Kurul tarafndan, sertifika snavnda baarl olanlara aldklar puan da gsteren sertifika verilir.

Bu sertifika, i denetilie atandklar tarihten itibaren Denetilerin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre derecelendirilir.

Yrrlk

Madde 16 Bu Esas ve Usuller yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

Madde 17 Bu Esas ve Usulleri Denetim Koordinasyon Kurulu yrtr.