30 Kasım 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28837

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :   25/11/2013

Karar No   :   2013/181

Konu          :   Maliye Hazinesine ait taşınmazların

                        özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/10/2013 tarih ve 8957 sayılı yazısına istinaden,

1. Maliye Hazinesine ait;

  İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1306 ada 8 parsel numaralı 430,00 m2, (Marmaray Projesi kamulaştırma alanında kalan 18,50 m2’lik kısmın daha sonra ifraz edilerek özelleştirme kapsamı dışında tutulması kaydıyla)

  İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 290 ada 48 parsel numaralı 918,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

2. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesine bırakılmasına,

3. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.