30 Kasm 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28837

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

EGZOZ GAZI EMSYONU KONTROL LE BENZN VE

MOTORN KALTES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, trafikte seyreden motorlu kara tatlardan kaynaklanan egzoz gazlarnn neden olduu hava kirliliinin etkilerinden canllar ve evreyi korumak, egzoz gaz kirleticilerinin azaltlmasn salamak, lmler yaparak kontrol etmek ve motorlu aralarda kullanlacak benzin ve motorin trlerinin teknik zellikleri ile uygulamaya ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, i makineleri, tarm ve orman traktrleri, iki, veya drt tekerlekli motosikletler ve mopetler dnda, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde yer alan kategorilerde ve kamuya ait tatlar dahil olmak zere trafikte bulunan drt ve daha fazla tekerlekli yolcu ve yk tamaya mahsus motorlu tatlarn egzoz gaz emisyonlarnn belirlenmesi esaslar ile evre ve insan salnn korunmas asndan i su tatlar, karayolu dndaki hareketli makineler, tarm ve orman traktrleri dahil olmak zere pozitif atelemeli ve sktrma atelemeli iten yanmal motorlu aralarda kullanlacak olan yaktlarn teknik zelliklerini kapsar.

(2) Elektrikli ve hibrit elektrikli aralar ile hidrojen yaktl aralar ve hava alanlarnda bulunan zel kullanma haiz plakasz aralar bu Ynetmelik kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun Ek-4 nc maddesine, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Absorbsiyon katsays: Duman koyuluunu gsteren ve egzoz gaz iinden geen n sourmas ile llen katsayy,

c) Ara muayene istasyonu: Aralarn niteliklerinin tespit ve kontrol edildii, bunun iin gerekli cihaz ve personeli bulunan, ara muayenesinin yapld ve muayene kanallarnn olduu tesisleri,

) AT: Avrupa Topluluunu,

d) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

e) Benzin: EPDK tarafndan ilgili mevzuat uyarnca belirlenen tanm,

f) CNG: Sktrlm doal gaz,

g) Denetim yetkilisi: evre Kanununun 12 nci maddesinin birinci fkrasna gre Bakanlk veya l Mdrl veya yetki devri yaplan kamu kurum ve kurulularnn yetkili personelini,

) Duman: Tatn egzoz borusundan kan, tam yanm veya yanmam yakt zerrelerinin meydana getirdii siyah, gri-beyaz veya mavi renkli aerosol,

h) Duman koyuluu: Tam effaf gaz iin duman koyuluu % 0, tamamen absorbe eden geirgen olmayan gaz iin ise % 100 olmak zere, egzoz gaz ierisinde bulunan effaf olmayan paracklarn gazdan geen n aydnlatma iddetini, yani aydnlanan birim yzey iin k akn azaltma yzdesini,

) Egzoz gaz: Bir motorlu tatn egzoz borusundan kan gaz,

i) Egzoz gaz kirleticileri: Egzoz gaznda bulunan ve evreyi kirleten bileenleri,

j) Egzoz gaz emisyon lm pulu: Trafikte seyreden tatlar iin yaplan egzoz gaz lm sonunda, lm sonucu uygun olan tatlara verilen pulu,

k) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi: Format Bakanlka belirlenen ve yaymlanan egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna egzoz gaz emisyon lm yapabilme yetkisi veren ve l Mdrlkleri tarafndan dzenlenen belgeyi,

l) EPDK: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

m) Geici iletme yetki belgesi: Her bir ara muayene istasyonu iin Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan ileticiye verilen bir yl sre ile geerli belgeyi,

n) su: Tabii ve suni gller, baraj glleri dalyan ve nehirleri,

o) su arac: sularda yk ve yolcu tamak iin kullanlan her trl tekne ile balk tekneleri,

) su aralar dahil, karayolu dnda kullanlan hareketli makineler tarm ve orman traktrlerinde kullanlan yakt (gaz/petrol ya): EPDK tarafndan ilgili mevzuat uyarnca belirlenen tanm,

p) l mdrl: evre ve ehircilik l Mdrln,

r) letme yetki belgesi: Her bir ara muayene istasyonu iin ileticinin geici iletme yetki belgesini almasn mteakip en ge bir yl iinde ilgili muayene istasyonunun Trk Akreditasyon Kurumuna akredite ettirilmesi halinde, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan verilecek belgeyi,

s) Karayolu: Trafik iin kamunun yararlanmasna ak olan arazi eridi, yol, otoyol, kprler ve benzeri yap ve alanlar,

) Katalitik dntrc: Egzoz gazndaki kirleticileri zararsz veya daha az zararl bileenlere dntrmek amacyla bir tatn egzoz sistemine yerletirilen reaktr,

t) Lambda deeri: Gerek hava/yakt orannn, teorik hava/yakt oranna blnmesi ile bulunan deeri,

u) LNG: Svlatrlm doal gaz,

) LPG: Svlatrlm petrol gazn,

v) LPG veya NG yakt kullanan tat: Tahrik sisteminde LPG veya CNG, LNG kullanm iin zel tehizat ile donatlm bir tat,

y) Motorin (Dizel Yakt): EPDK tarafndan ilgili mevzuat uyarnca belirlenen tanm,

z) Motorlu tat: Karayolunda insan, hayvan ve yk tamaya yarayan ve makine gcyle yrtlen arac/tat,

aa) Motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat: Trafikte seyreden tatlar iin yaplan egzoz gaz lm sonunda, lm sonucu uygun olan tatlara verilen egzoz gaz emisyon lm pulunun yaptrld ruhsat belgesini,

bb) NG: Doal gaz,

cc) OBD sistemi: Bilgisayar hafzasnda bulunan arza kodlar vastasyla muhtemel hata alann tanmlayabilen, emisyon kontrol iin kullanlan ara zerindeki tehis sistemini,

) Pozitif atelemeli benzin motorlu tat: Benzin ile alan, buji atelemeli motora sahip tat,

dd) Protokol: erii Bakanlka belirlenen evre ve ehircilik l Mdr ile egzoz emisyon lmn gerekletirecek istasyon yetkilisi arasnda imzalanan szlemeyi,

ee) Sktrma atelemeli dizel motorlu tat: Dizel yakt ile alan, sktrma ile atelemeli motora sahip tat,

ff) Tat sahibi: Tat iin adna yetkili idarece tescil belgesi verilmi veya sahiplik veya sat belgesi dzenlenmi kiiyi veya mlkiyeti muhafaza kaydyla satta alc sfatyla sicilde kaytl grlen veya aracn uzun sreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kirac, ariyet veya rehin alan kii ile ilgili tarafndan baka bir kiinin arac kendi hesabna ve tehlikesi kendisine ait olmak zere ilettii ve ara zerinde fiili tasarrufu bulunduu ispat edilen kiiyi,

gg) Trafik zabtas: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununda trafik zabtas olarak belirtilen grevlileri,

) Yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonu: Bakanlktan egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi alnarak motorlu tatlarn egzoz gaz emisyon lmlerinin yapld; TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Aralar in-Kurallarn saladn Trk Standartlar Enstitsnce verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi ile belgeleyen sabit yetkili servis istasyonlar ile TS EN ISO/IEC 17020 eitli Tipteki Muayene Kurulularn altrlmalar in Genel Kriterler Standardn saladn Akreditasyon Sertifikas ve kapsam ile belgeleyen ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn yetki verdii sabit veya sabit istasyona bal alan seyyar ara muayene istasyonlarn,

ifade eder.

KNC BLM

Tat Kategorileri ve Egzoz Gaz Emisyon lmleri

Tat kategorileri

MADDE 5 (1) Tat kategorileri aadaki gibidir:

a) Yolcu tamak iin kullanlan ve src koltuu haricinde sekizden fazla koltuu olan drt tekerlekli motorlu tatlar.

b) Yk tamak iin kullanlan ve msaade edilebilir maksimum arl 3500 kgdan fazla olan motorlu tatlar.

c) Taksiler ve ambulanslar.

) Normal olarak karayolunda yk tamak iin kullanlan ve azami msaade edilebilir arl 3500 kgdan az olan tarm ve orman traktrleri haricindeki en az drt tekerlekli motorlu tatlar.

d) Yolcu tamak iin kullanlan ve src koltuu haricinde en fazla sekiz koltuu olan en az drt tekerlekli motorlu tatlar.

(2) Birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde yer alan tatlar ar aralar; (c), () ve (d) bentlerinde yer alan tatlar ise hafif aralar snfna girer.

Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin verilmesi ve kullanlmasna ilikin kriterler

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirlenen artlar salayan egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna il mdrlklerince dzenlenmi egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi verilir. Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi, yalnzca yetki belgesi zerinde belirtilen adresteki lm istasyonu iin geerlidir. Yetki belgesi verilmi olan ara muayene istasyonlar dndaki sabit istasyon yetkilileri seyyar aralarla egzoz gaz emisyon lm yapamazlar.

(2) Sabit bir ara muayene istasyonuna bal olarak alan ve ayr olarak egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi verilmi seyyar ara muayene istasyonlar, sabit yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonu bulunmayan ile, bucak, belde ve kylerde egzoz gaz emisyon lm yaparlar.

Egzoz gaz emisyon lm yaptrma periyotlar

MADDE 7 (1) Tatlar, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen kategoriler esas alnmak kaydyla cinslerine, kullanm ama ve ekillerine uygun olarak aada belirtilen periyotlarda egzoz gaz emisyon lmne tabi tutulur:

a) Hususi ve resmi otomobiller ilk ya sonunda ve devamnda her iki ylda bir.

b) Dier motorlu tatlar ilk bir ya sonunda ve devamnda ylda bir.

Egzoz gaz emisyon lm esaslar ve snr deerleri

MADDE 8 (1) Pozitif atelemeli benzin motorlu tatlarn egzoz gaz emisyon lmnde aadaki usul ve esaslar ile snr deerler uygulanr:

a) Gelimi bir emisyon kontrol sistemi ile kontrol edilmeyen egzoz gaz emisyonlarnda;

1) Szdrma olup olmadnn kontrol iin motorlu tatn egzoz sisteminin ilgili paralarnn gzle muayenesi yaplr.

2) Motor yksz rlanti devrinde iken llen egzoz gazndaki karbonmonoksit miktar Ek-1 de verilen Tablo-1 deki snr deeri geemez.

b) Gelimi bir emisyon kontrol sistemi ile kontrol edilen egzoz gaz emisyonlarnda:

1) Szdrma olup olmadnn kontrol iin motorlu tatn egzoz sisteminin ilgili paralarnn gzle muayenesi yaplr.

2) Egzoz gaznda lambda deeri ve karbonmonoksit miktar llr. Lambda deeri 10,03 aralnda olmak kaydyla llen karbonmonoksit miktar Ek-1de verilen Tablo-1 deki snr deeri geemez.

c) Bu fkrada belirtilen gruba giren yanma sisteminde LPG, CNG veya LNG kullanan ve egzoz sisteminde katalitik dntrc ve benzeri emisyon kontrol donanm olan/olmayan pozitif atelemeli motorlu tatlarn egzoz gaz emisyonu lm LPG, CNG veya LNG ile de tekrarlanmal ve lambda deeri 10,03 aralnda olmak kaydyla karbonmonoksit miktar Ek-1de verilen Tablo-1 deki snr deeri geemez.

(2) Sktrma atelemeli dizel motorlu tatlarn egzoz gaz emisyon lmnde aadaki usul ve esaslar ile snr deerler uygulanr:

a) Vites bota ve debriyaj kavramadayken serbest ivme sresince yani yksz rlantiden kesme hzna kadar gaza baslarak egzoz gaznn duman koyuluu lm yaplr. Mekanik pompal tatlarda, lmler ncesinde tatn pskrtme pompasnda bulunmas gereken mhr kontrol edilir.

b) lm, tatn n hazrl olmakszn da yaplabilir, ancak gvenlik nedeniyle motorun snm ve mekanik durumunun tatmin edici durumda olduu kontrol edilir. Tatn n hazrl aadaki gibi yaplr:

1) Motor tamamen snm olmaldr, motor snmam ise, motorun normal alma scaklna erimesi beklenir.

2) Egzoz sistemi, en az serbest ivme evrimi veya e deer bir yntem ile temizlenir.

c) lmler yaplrken:

1) Szdrma olup olmadnn kontrol iin motorlu tatn egzoz sisteminin ilgili paralarnn gzle muayenesi yaplr.

2) Motorun ve taklm herhangi bir turbo-beslenme (turbo-arj) tertibatnn, her bir serbest ivme evrimi balatlmadan nce rlantide olmas gerekir. Ar tonajl dizel aralar iin ise bu durum, gaz pedalnn serbest braklmasndan sonra en az 10 saniyelik bir bekleme yaplmasn gerektirir.

3) Her bir serbest ivme evrimini balatmak iin, pskrtme pompasndan azami besleme salamak amacyla gaz pedalna, tam ve devaml olarak, fakat sert olmayacak bir ekilde baslr.

4) Her bir serbest ivme evrimi srasnda, gaz pedal serbest braklmadan nce, motor, kesme hzna erimi olmaldr. Otomatik vitesli tatlarda ise, motor reticisi tarafndan belirlenmi hza veya byle bir bilgi yoksa kesme hznn te ikisine erimi olmaldr. Motorun kesme hzna ulat, motor hz gzlenerek veya gaz pedalna ilk basma ile serbest brakma arasnda yeterli bir sre gemesine izin verilerek kontrol edilir. Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tat kategorileri iin bu sre en az iki saniyedir.

) Dizel motorlu tatlarda, absorpsiyon katsays Ek-1de verilen Tablo-2deki snr deeri geemez.

d) En son serbest ivme evriminin aritmetik ortalamas snr deeri ayorsa, tatlar baarsz kabul edilir.

Egzoz gaz emisyon lm sonular

MADDE 9 (1) Egzoz gaz emisyon lm yntemleri ve sonular bu Ynetmelikte tanmlanan standartlara ve snr deerlere uygun olmak zorundadr. Egzoz gaz emisyon lm sonucu uygun olan tat sahibine, sadece Bakanlk tarafndan bastrlan egzoz gaz emisyon lm pulu ve egzoz gaz emisyon ruhsat, bedeli karlnda verilir. Egzoz gaz emisyon lm yaplmayan veya snr deerleri salamayan hibir araca egzoz gaz emisyon lm pulu verilmez ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat onaylanmaz.

Egzoz gaz emisyon lm pulu ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat

MADDE 10 (1) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi verilen egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna egzoz gaz emisyon lm pulu ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat il mdrlklerince verilir.

(2) Egzoz gaz emisyon lm pulu bedeli ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat bedeli her yln Aralk aynda Bakanlka belirlenir. Bakanln belirledii bedelden farkl bir bedel uygulanamaz. Egzoz gaz emisyon lm pulu bedelinin Bakanla ait olan ksm Bakanla ait dner sermaye btesine gelir kaydedilir. Motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat ilk kez verildiinde veya yenilendiinde bedeli karl verilir ve bedelinin tamam Bakanla ait dner sermaye btesine gelir kaydedilir.

(3) Tatn el deitirmesi durumunda egzoz gaz emisyon lm pulunun geerlilik sresi deimez. Aracn plakasnn da deitirildii durumlarda eski plakaya ait ruhsatn fotokopisi denetim grevlisine beyan edilir.

(4) Yl sonu itibariyle istasyon yetkilisine ait ilem grmemi pul ve ruhsatlarn takip eden ylda kullanlabilmesi iin, fark bedelinin her yl Ocak aynda belirlenmesi gerekir. Fark bedeli belirlenirken; istasyon yetkilileri bir nceki yl aldklar egzoz gaz emisyon lm pullar ve ruhsatlarna ilikin makbuz, ilem grmemi egzoz gaz emisyon lm pullar ve ruhsatlar, Aralk ayna ait egzoz gaz emisyon lm izleme izelgesi ile birlikte il mdrlne mracaat eder. Belirlenen fark bedeli istasyon yetkilisi tarafndan Bakanln Dner Sermaye letmesi Mdrl hesabna yatrlr.

(5) Olas bir pul kayb halinde, kaybolan pullarn seri numaralar yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonlar tarafndan il mdrlne bildirilir. Kaybolan pullarn seri numaralar il mdrl internet sayfasnda yaymlanr.

(6) lm sonucu uygun kmayan tat iin ayrlan ve otuz gn iinde alnmayan pullar ile pul yaptrlacak yeri kalmayan ruhsatlar, il mdrl tarafndan en az biri ube mdr, biri teknik personel olmak zere toplam 3 personel huzurunda yaklarak veya kesilerek imha edilir, tutanak altna alnr ve tutanak il mdrlklerinde saklanr.

Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi

MADDE 11 (1) Egzoz gaz emisyonu lm istasyonu yetkilisince; TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikas ve kapsam ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn verdii letme Yetki Belgesi ve yeri Ama ve alma Ruhsatnn kurumca veya noter onayl bir sureti, imza sirklerinin noter onayl sureti, egzoz gaz emisyon lmnde altrlacak personelin eitim belgeleri sureti, grev tanm ve lm talimat, egzoz gaz emisyon lm cihaznn teknik zellikleri ile muayenesine ynelik belgeler ile birlikte istasyonun bulunduu yerdeki il mdrlne mracaat edilir. Mracaat takiben il mdrl tarafndan istasyon yerinde incelenir. Bu Ynetmelikte belirtilen artlarn salanmas halinde, istasyon yetkilisi ve il mdr arasnda bir yl sreli protokol imzalanr. Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi cretinin Bakanln Dner Sermaye letmesi Mdrl hesabna yatrlmasndan sonra, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir. Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi il mdr tarafndan imzalanr. Belgenin geerlilik sresi dzenlendii tarihten itibaren yldr.

(2) Protokoller, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin geerlilik sresi dikkate alnarak, her yl Ocak aynda yeniden dzenlenir. Ocak aynda protokoln yenilenmemesi durumunda istasyonun mevcut yetki belgesi iptal olur.

(3) Egzoz gaz emisyon lm yapmak isteyen sabit veya sabit istasyona bal alan seyyar ara muayene istasyonlar, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca verilen letme Yetki Belgesini alncaya kadar, Geici letme Yetki Belgesinin verildii kurumca veya noter onayl bir sureti ile il mdrlne bavurduklar takdirde egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenleme ilemleri bu maddeye gre yrtlr. lgili akreditasyon salandktan sonra, istasyona verilen Egzoz Gaz Emisyon lm Yetki Belgesinin geerliliinin devam iin, letme Yetki Belgesi ve TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikas ve kapsamnn verildii kurumca veya noter onayl suretleri en ge yirmi gn ierisinde l mdrlne sunulmak zorundadr. Geici letme Yetki Belgesi iptal edilen ve letme Yetki Belgesi alamayan ara muayene istasyonlarnn egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi iptal ilemleri bu maddeye gre yrtlr.

(4) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi sadece bir istasyon iin geerlidir.

(5) Sresi biten egzoz gaz emisyon lm yetki belgeleri, istasyon yetkilisinin talebi dorultusunda ve bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen esaslar dikkate alnarak, bu Ynetmelikte belirtilen artlarn salanmas halinde, bedeli karlnda yeniden dzenlenir. Egzoz gaz emisyon lm istasyonlarndaki faaliyetlerin srekliliinin salanmas iin yeniden egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenmesi talepleri geerlilik sresi bitmeden en az otuz gn nceden il mdrlne yaplr. stasyon yetkilisi yeniden belge dzenlenmesi iin mracaat etmemesi durumunda, yeniden egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenleninceye kadar faaliyetini durdurur, istasyon yetkilisi elinde bulunan pul ve ruhsatlar kullanmayacana dair taahhd ve yetki belgesi talebi ile birlikte il mdrlne mracaat eder. Yetki belgesi yeniden dzenlenmeyecek ise pul ve ruhsatlar il mdrlne teslim edilir.

(6) irket sahibi ayn kalmak suretiyle yetkili istasyonun isim veya adresinde deiiklik yaplmas durumunda, yeniden protokol yaplr ve yeni egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir.

(7) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin, istasyondan ayr olarak tek bana devredilmesi mmkn deildir. Yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonunun sat veya kiralama yoluyla el deitirmesi halinde, deiiklik en ge yirmi gn iinde istasyonun bulunduu yerdeki il mdrlne bildirilir. l mdrlnce mevcut belge iptal edilir ve yeni malik veya zilyet ile il mdr arasnda yeniden protokol yaplr ve egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir.

(8) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin tahrip olmas durumunda tahrip olan yetki belgesi ile, kaybolmas veya alnmas durumunda ise cumhuriyet basavclndan alnm mteki ifade tutana ve yerel veya ulusal bir gazeteye verilen kayp ilan ile birlikte en ge yirmi gn iinde istasyonun bulunduu yerdeki il mdrlne bavurulur. l mdrl tarafndan, tahrip olan veya kaybolan, alnan yetki belgesi sresi kadar, ayn numara ile yetki belgesi dzenlenir ve belge bedeli alnmaz.

(9) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi bedeli her yln Aralk aynda Bakanlka belirlenir ve ilan edilir. Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi bedelleri Bakanlk dner sermaye btesine gelir kaydedilir.

(10) Yetki belgesi iptal olan istasyonlarn yetki belgeleri ile ilem grmemi lm pulu ve ruhsatlar istasyonun bulunduu yerdeki il mdrlne teslim edilir. lem grmemi pul ve ruhsat bedeli istasyon yetkilisine iade edilir.

(11) Bu Ynetmelikte belirtilen esaslar erevesinde yetki belgesi verilen, yetki belgesi yenilenen, faaliyeti durdurulan ve yetki belgesi iptal edilen istasyonlarn isim ve iletiim bilgileri il mdrlnce Bakanla bildirilir.

Yetkili servis istasyonlarna akreditasyon art

MADDE 12 (1) Bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen gerek ve tzel kiilerin altrd sabit yetkili servis istasyonlarndan 31/12/2016 tarihinden sonra, TS 12047 standardna gre Trk Standardlar Enstitsnden alnan Hizmet Yeterlilik Belgesi yerine, egzoz emisyon lm prosedrn de iine alacak ekilde TS EN ISO/IEC 17020 Standardna gre Trk Akreditasyon Kurumundan alnm akreditasyon belgesi ve kapsam istenir.

Egzoz gaz emisyon lm cihazlar kriterleri

MADDE 13 (1) Pozitif atelemeli benzin motorlu tatlarn egzoz gaz emisyon lmnde kullanlan egzoz gaz analiz cihazlar ile sktrma atelemeli dizel motorlu tatlarn egzoz gaz duman koyuluu lmnde kullanlan cihazlarn Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca yaymlanm bulunan yasal metroloji mevzuat kapsamnda; ilgili teknik dzenlemesine gre tip onaylar alnm, muayene ilemleri, muayene iaretleri ve/veya damgalama ilemleri yaplm ve onaylanm veya muayene kuruluu ile ilemleri tamamlanm olarak piyasaya arz edilmi olmalar gerekir.

(2) Piyasaya arz edilen ve/veya kullanma sunulan birinci fkrada belirtilen cihazlarn Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca yaymlanan yasal metroloji mevzuat kapsamnda muayenelerinin yaptrlarak damgalattrlmas gerekmektedir.

(3) lm cihazna reticisinin belirledii ekipman dnda; ek ekipman, hortum, filtre gibi emi hattn bozacak ve egzoz gazna ilaveten hava ekecek herhangi bir ek dzenleme yaplamaz.

NC BLM

Ykmllkler

Motorlu kara tat sahibinin ykmll

MADDE 14 (1) evre Kanununun Ek-4 nc maddesi uyarnca, motorlu tat sahibi, tatnn egzoz gaz emisyon lmlerini bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen periyotlarda yaptrmak ve tatnn egzoz gaz emisyonlarnn bu Ynetmeliin 8 inci maddesinde belirtilen snr deerlere uygun olmasn salamakla ykmldr.

(2) Egzoz gaz emisyon lm sonucu, snr deerlere uygun kmayan tat sahibi, tatnn gerekli bakmn ve egzoz gaz emisyon lmn otuz gn ierisinde yaptrmakla ve bu Ynetmelikle belirlenen standartlar salamakla ykmldr. Tat sahibi otuz gn ierisinde ayn istasyonda ilk lmden sonra yaplacak en fazla 2 lm iin cret demez. 3 nc lmden sonra lm creti tam olarak alnr.

(3) Tat sahibi, egzoz gaz emisyon lm pulunun ilgili blme yaptrld motorlu tat egzoz emisyon ruhsatn tatnda bulundurmak ve istenildiinde denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadr. Egzoz gaz emisyon lmlerinin devamnn takibi amacyla, ruhsatn zerinde egzoz gaz emisyon lm pulu yaptrma yeri dolana kadar tahrifat olmakszn saklanmas ve denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur.

Yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonu yetkilisinin ykmll

MADDE 15 (1) stasyon yetkilisi:

a) Egzoz gaz emisyon lm ilemlerini bu Ynetmeliin 8 inci ve 9 uncu maddelerindeki hkmlere gre yrtmekle ykmldr.

b) Egzoz gaz emisyon lmn yaptktan sonra sonular bu Ynetmeliin 8 inci maddesinde belirtilen snr deerlere uygun kan tat sahibine, mevcut motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsatnda pul iin ayrlan yere egzoz gaz emisyon lm pulunu yaptrp, irket kaesiyle onayladktan sonra, egzoz gaz emisyon lm cihaz kts ile birlikte vermekle ykmldr. lm sonucu uygun kmayan tatlara ve/veya lm yapmad periyotlara ait egzoz gaz emisyon lm pul ve ruhsat dzenleyemez. lm sonucu uygun kmayan tatlar iin otuz gn iinde ilk lmden sonra yaplacak en fazla 2 lm iin cret almaz. Tat sahibi iin ayrlan pullarn otuz gnlk sre iinde alnmamas halinde pullar il mdrlne teslim eder.

c) Motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsatnda egzoz gaz emisyon lm pulu yaptrlacak yer kalmadysa, bedeli karlnda yeni motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat dzenlemekle ykmldr.

) Pul yaptrlacak yeri kalmayan ruhsatlar, ara sahibinden alr, otuz gnlk periyotlar halinde il mdrlne iade eder. Tat sahiplerince ruhsatlarn teslim edilememesi durumunda, istasyon yetkilisi, tat sahibi ile arasnda tutanak tanzim eder, tutanaklar otuz gnlk periyotlar halinde il mdrlne teslim eder.

d) Egzoz gaz emisyon lm cihazndan iki kt alarak yazl sonularn bir nshasn tat sahibine verir. lm cihazlarndan alnan ktlarda lm sonularnn yan sra bu Ynetmelikte belirlenmi snr deerler, verilen pul seri numaras, ruhsat seri numaras, lm tarihi, lm saati, aracn plakas, ya, lm istasyonunun ad ve adresine ilikin bilgilerin bulunmas ve bu bilgilerin tamamnn bilgisayar ortamnda hazrlanm olmas zorunludur. Egzoz gaz emisyon lm cihazndan ald ktnn dier nshasn, lm istasyonunda bilgisayar ve yazl ortamda iki yl sre ile saklamakla ykmldr.

e) ift yakt kullanan motorlu tatlarda egzoz gaz emisyon lmn her iki yakta gre yapar ve tek bir lm creti alr. Her iki yakta ait lm sonularnn bu Ynetmelie uygun kmas halinde pul verir.

f) Egzoz gaz emisyon lm yapt tatlara ilikin Bakanlka istenen bilgileri aylk olarak il mdrlne gndermekle ykmldr.

g) Egzoz gaz emisyon lm cihazlarnn bu Ynetmeliin 13 nc maddesinde tanmlanan esaslara uygun olmasn salamakla ykmldr. Bunun yan sra, egzoz gaz emisyon lmnde kulland cihazlarn teknik zellikleri ile ilgili belgeler ve cihazlarn periyodik bakm ve muayenelerinin yaptrldna dair raporlar, il mdrlne bildirmek ve yaplacak denetimlerde denetim yetkililerine ibraz etmek zorundadr.

) Kendisine ait yetki belgesini baka bir iletmeye veremez, kullandramaz veya baka bir iletmeye ait pullar kullanamaz.

h) stasyonunun isim deiikliini, devrini, adres deiikliini, yetkili servis firmasyla anlamasnn bittiini veya TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgeleri zerinde yaplan her trl deiiklii ve bahsi geen deiikliklerin yapld gncellenmi TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgelerini il mdrlne en ge yirmi gn iinde bildirmek zorundadr. Gerekli ilemler bu Ynetmeliin 11 inci maddesi erevesinde yrtlr.

) TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikasn haiz ara muayene istasyonunun faaliyetinin geici/daimi olarak durdurulmas halinde, bu durumu il mdrlne derhal bildirir.

i) TS 12047 kapsamnda Trk Standardlar Enstits tarafndan verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikas ve kapsam ve/veya bu belge kapsamnda Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan verilen letme Yetki Belgesinin iptal edilmesi halinde il mdrlne derhal bildirir.

j) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinin tahrip olmas, kaybolmas veya alnmas durumunda en ge yirmi gn iinde il mdrlne bavurmak zorundadr.

k) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesini ve egzoz gaz emisyon lm pulu ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsat bedelini istasyon ierisinde grlebilecek bir yere asmakla ykmldr.

l) Bakanlka ablonu belirlenen evre ve ehircilik Bakanlndan Yetkili Egzoz Gaz Emisyon lm stasyonu ibaresinin yer ald bir tabelay istasyon dnda motorlu tat sahiplerinin grebilecei bir yere koymakla/asmakla ykmldr. Egzoz gaz emisyon lmlerine ynelik olarak bu ibarenin dnda, herhangi bir ifade ieren tabela, ilan, reklam veya afi koyamaz/asamaz.

m) Egzoz gaz emisyon lm iin, yetkili her egzoz gaz emisyon lm istasyonunda en az iki lm personeli altrmak zorundadr. Egzoz gaz emisyon lmnde altrlan personelin; en az meslek liselerinin teknik eitim veren motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik blmlerinden veya yksekokullarn teknik eitim veren blmlerinden mezun olmas veya en az lise mezunu ve Milli Eitim Bakanl tarafndan verilen motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik konularndaki teknik eitimleri alm olmas gerekir. Ayrca, her iki personelin de egzoz gaz emisyon lm konusunda eitim aldklarna dair belgeye sahip olmas gerekir.

n) Egzoz gaz emisyon lm yapan personelin grev tanm ile lm talimatn hazrlamakla ykmldr.

o) Yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonunun, konumu itibariyle ara giri kna uygun olarak iletilmesini salar.

(2) Birinci fkrada tanmlanan ykmllklerin yerine getirilmediinin tespiti halinde bu Ynetmeliin 17 nci maddesine gre ilem yaplr.

DRDNC BLM

Denetim ve Yaptrmlar

Tatlarn denetimi ve uygulanacak cezalar

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde tanmlanan denetim yetkilileri; tatlarn egzoz gaz emisyon lm pulu olup olmadn ve gerektiinde lm cihazlar ile tatn egzoz gaz emisyon lmn yaparak snr deerlerin salanp salanmadn trafik zabtalar ile mterek denetler.

(2) Trafik zabtas kendi mevzuat kapsamnda yapt denetimler srasnda tatlarn egzoz gaz emisyon lm pulu olup olmadn da denetler. Denetim sonular il mdrlne bildirilir.

(3) Denetimlerde; egzoz gaz emisyon lm yaptrlmadnn ve/veya egzoz gaz emisyon lm sonularnn bu Ynetmelikte belirtilen snr deerlere aykr emisyona sebep olduunun tespiti halinde, tat sahibine evre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre idari para cezas verilir. dari yaptrm karar ve ilgili tebligat ilemleri 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununa gre denetimin yapld il mdrlnce yrtlr.

(4) Denetim yetkililerince yaplan denetim sonular alt aylk periyotlarla Bakanla bildirilir.

(5) Personel ve lm cihaz asndan gerekli alt yapya sahip il mdrlklerince, belediyeler ile kamu kurum ve kurulularndan talep gelmesi ve gerekli grlmesi halinde bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen periyotlarda egzoz gaz emisyon lm yaplr, egzoz gaz emisyon lm sonucu uygun olan tat sahiplerine bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen egzoz gaz emisyon lm pulu ve egzoz gaz emisyon ruhsat bedeli karlnda verilir. Elde edilen gelir Bakanln Dner Sermaye letmesi Mdrl hesabna yatrlr.

Yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonlarnn denetimi

MADDE 17 (1) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi verilen istasyonlar bu Ynetmelik hkmleri kapsamnda Bakanlka veya il mdrlnce denetlenir. l mdrlnce yaplan denetim sonular ylda en az bir defa Bakanla bildirilir.

(2) lm istasyonlarnda yaplacak denetim ve tespitlerde:

a) Aada belirtilen;

1) Egzoz gaz emisyon lm yapmadan egzoz gaz emisyon lm pulu verilmesi,

2) Emisyon lm sonular bu Ynetmelikte belirtilen snr deerlere uygun kmad halde egzoz gaz emisyon lm pulu verilmesi,

3) lm cihazna lm sonularn etkileyecek ekilde mdahalede bulunulmas,

4) Bakanln bastrm olduu egzoz gaz emisyon lm pulu/ruhsat dnda pul/ruhsat verilmesi,

5) Bakanln belirledii pul bedelinden, farkl bir bedel uygulanmas,

6) Egzoz gaz emisyon lm pulu vermeksizin yerine firma kaesinin kullanlmas/kullandrlmas,

7) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi bulunan sabit istasyon tarafndan seyyar arala lm yapld/yaptrld ve/veya egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinde belirtilen adresten farkl bir adreste lm yaplmas,

8) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesinde yer alan bilgilerde tahrifat yaplmas,

9) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin drdnc fkrasnda belirtilen fark bedelinin istasyon yetkilisi tarafndan Bakanln Dner Sermaye letmesi Mdrl hesabna yatrlmadan lmlerin yaplp pul verilmeye devam edilmesi durumlarnda,

yetkili istasyonlarn egzoz gaz emisyon lm ilemleri derhal durdurulur, protokol il mdrlnce tek tarafl olarak feshedilir ve yetki belgesi iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen istasyona ait pul ve ruhsatlar ile bedellerine ait ilemler bu Ynetmeliin 11 inci maddesine gre yrtlr. Bu kapsamda, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi iptal edilen lm istasyonlarna, yeniden egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenmez.

b) Yazl lm sonucunun tat sahibine verilmemesi, ift yakt kullanan motorlu tatlarda her iki yakta gre de egzoz gaz emisyon lmnn yaplmamas, egzoz gaz emisyon lm cihazlarna ynelik bu Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen esaslara uyulmadnn tespit edilmesi, ara muayene istasyonu faaliyetinin daimi/geici olarak durdurulduu halde il mdrlne bildirimde bulunulmamas ve lmlere devam edilmesi, bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen belgelerden herhangi birinin iptal edilmesi ve il mdrlne bildirimde bulunulmamas durumlarnda, istasyon yetkilisinin egzoz gaz emisyon lm ilemleri derhal durdurulur, protokol il mdrlnce tek tarafl olarak feshedilir ve yetki belgesi iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen istasyona ait pul ve ruhsatlar ile bedellerine ait ilemler bu Ynetmeliin 11 inci maddesine gre yrtlr. Bu kapsamda, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi iptal edilen lm istasyonlarna, yetki belgesinin iptal edildii tarihten itibaren doksan gn boyunca yeniden egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenmez.

c) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi verilen lm istasyonuna ait egzoz gaz emisyon pul ve/veya ruhsatlarn yetki verilen veya verilmeyen baka bir lm istasyonu tarafndan kullanlmas yasaktr. Bu durumlarn tespiti halinde:

1) Yetki belgesi olan her iki istasyonun da yetki belgesi doksan gn sre ile askya alnr. stasyonun elinde bulunan pul ve ruhsatlarn kullanlmayacana dair taahht alnr. Taahhdn yerine getirilmediinin tespit edilmesi halinde, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi iptal edilir ve istasyonun yetki belgesi bavurusu bir yl sre ile deerlendirmeye alnmaz.

2) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi bulunan bir istasyonun, yetki belgesi olmayan bir istasyona lm pulu veya ruhsat vermesi halinde yetki belgesi iptal edilir ve her iki istasyonun da yetki belgesi bavurular deerlendirmeye alnmaz.

) Egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi sresi dolduu halde yetki belgesi yenilenmemi ve lmlere devam ettii tespit edilen egzoz gaz emisyon lm istasyonlarna, tespit tarihinden itibaren doksan gn sre ile yetki belgesi dzenlenmez ve yetki belgesi dzenleninceye kadar istasyona ait pul ve ruhsatlar il mdrlnce tutanakla teslim alnr. Doksan gnn sonunda bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate alnarak, bu Ynetmelikte belirtilen artlarn salanmas halinde, bedeli karlnda yeniden egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi dzenlenir.

d) Bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (f), (j), (k), (l) ve (n) bentlerinde belirtilen ykmllklerin yerine getirilmemesi, yetki belgesi dzenlendikten sonra; bu Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen lm cihazlarnn muayenesinin zamannda yaptrlmamas, bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen belgelerden herhangi birinin sresi dolduu halde yenilenmemesi, yetkili lm istasyonunun isim, el deitirme bilgilerinde olan deiikliklerin il mdrlne bildirilmemesi, egzoz gaz emisyon lm yapan personelin say veya niteliklerinde Bakanlka belirlenen artlara uyulmadnn tespit edilmesi ve bu maddede tanmlanmayan ancak bu Ynetmelikte yer alan dier ykmllklere uyulmamas durumlarnda, yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonunun faaliyeti il mdrlnce geici olarak durdurulur ve yetkili istasyona verilmi olan egzoz gaz emisyon lm pullar ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsatlar tutanakla teslim alnr. Bu kusurlarn dzeltilmesi iin istasyon yetkilisine yirmi gn sre tannr. stasyon yetkilisi, bu sre iinde anlan hususlar yerine getiremeyeceini gerekeli olarak il mdrlne bildirmesi ve uygun grlmesi halinde bir defaya mahsus olmak zere il mdrlnce yirmi gn ek sre verilir. Verilen sreler iinde kusurun dzeltilmesi halinde tutanakla teslim alnan egzoz emisyon lm pullar ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsatlar istasyon yetkilisine iade edilir. Verilen srelerin sonunda kusurun devam halinde bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde tanmlanan ilemler dorultusunda yetki belgesi iptal edilir, ilem grmemi pul ve ruhsat bedelleri ilemleri ise yine ayn maddeye gre yrtlr. ptal edilen yetki belgeleri gerekli koullar tekrar salanarak anlan belgeler yenilendiinde, il mdrlne bavurulmas halinde bedeli karlnda yeniden yetki belgesi dzenleme ilemleri yrtlr.

e) TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikasn haiz ara muayene istasyonunun faaliyetinin geici olarak durdurulduunun il mdrlne bildirilmesi halinde, ara muayene istasyonunun egzoz gaz emisyon lmleri il mdrlnce durdurulur, istasyona verilmi olan egzoz gaz emisyon lm pullar ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsatlar tutanakla teslim alnr. Faaliyetin devamna izin verilmesi halinde pullar ve motorlu tat egzoz gaz emisyon ruhsatlar iade edilir. Faaliyetin sonlandrlmas halinde ise egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi iptal edilir ve bu Ynetmeliin 11 inci maddesine gre ilem yaplr.

f) l mdrl tarafndan faaliyeti durdurulan yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonunun lmlere devam etmesi durumunda egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi bavurular dikkate alnmaz.

Trk Silahl Kuvvetleri envanterinde bulunan tatlar

MADDE 18 (1) Trk Silahl Kuvvetleri envanterinde bulunan motorlu kara tatlarnn egzoz gaz emisyon lmleri, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde tanmlanan periyotlar dikkate alnarak ve bu Ynetmeliin 8 inci maddesindeki egzoz gaz emisyon lm esaslar ve snr deerlerine gre Trk Silahl Kuvvetlerine ait egzoz gaz emisyon lm cihazlar ile yaplr. Sonular garnizon komutanlarnca ylda bir kez il mdrlne gnderilir. Egzoz gaz emisyon lm bilgileri, lm yaplan her tat iin il mdrlklerinden bedelsiz olarak temin edilen motorlu tat egzoz emisyon ruhsatna ilenir. Ayrca, egzoz gaz emisyon lm pulu verilmez.

BENC BLM

Motorlu Tatlarda Kullanlan Benzin ve Motorin Kalitesi Uygulama Esaslar

Uygulama

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren motorlu aralarda kullanlan benzin ve motorin ile ilgili uygulama aada belirtilmitir:

a) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren Ek-2de belirtilen benzinin ithalat, temin ve sunumuna msaade edilir.

b) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren Ek-3te belirtilen evresel koullara uygun motorinin ithalat, temin ve sunumuna msaade edilir.

c) su aralar dahil, karayolu dnda kullanlan hareketli makineler, tarm ve orman traktrlerinde azami kkrt miktar 10 mg/kg olan yaktn (gaz/petrol ya) ithalat, temin ve sunumuna msaade edilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda tanmlanan yaktlara ynelik uygulamaya ilikin dzenlemeler 5015 sayl Kanun erevesinde EPDK tarafndan yaplr.

Piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 20 (1) Akaryaktn, bu Ynetmelik ve Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan yrrle konulan ilgili teknik dzenlemelere uygun olup olmad konusunda piyasa gzetimi ve denetimi, 4703 sayl Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik hkmleri gereince EPDK tarafndan gerekletirilir.

Uygunluun izlenmesi ve bildirim

MADDE 21 (1) EPDK, TS EN 228 ve TS 3082 EN 590da belirtilen analitik yntemlere dayanarak bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde yer alan esaslara uyulup uyulmadn izlemekle ykmldr. EPDK tarafndan yaplacak ve/veya yaptrlacak akaryakt denetimlerinde evre ile ilgili saptanan hususlar Bakanla bildirilir.

(2) Avrupa Birliinin 2011/63/AB, 2009/30/AT, 2003/17/AT ve 98/70/AT direktiflerinin baz maddeleri esas alnarak dzenlenen bu Ynetmeliin ilgili maddelerinin uygulanmasna ynelik, AB mevzuatna uygunluun izlenmesi almalar kapsamnda her yl Uyum Tablosu ve Uygulama Anketinde istenen bilgiler EPDK tarafndan Bakanla gnderilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Mevcut belgelerin geerlilik sresi

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce verilmi olan Egzoz Gaz Emisyon lm Yetki Belgeleri ve imzalanm protokoller sresi doluncaya kadar geerlidir.

(2) Bu Ynetmelik ile yetki belgesi bavurularnda ilave olarak getirilen; iyeri ama ve alma ruhsat, imza sirkleri, egzoz gaz emisyon lmnde altrlacak personelin says, grev tanm ve lm talimatna ynelik esaslar ile lm cihazlarndan alnan ktlarda istenen ilave hususlar, bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden itibaren istasyon yetkilisi tarafndan yz seksen gn iinde salanr ve il mdrlklerine bildirilir.

(3) Bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (l) bendi ile yetkili egzoz gaz emisyon lm istasyonlar iin getirilen tabela art bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden itibaren doksan gn iinde salanr.

1979 model yl ve ncesi dizel motorlu tatlar

GEC MADDE 2 (1) Model yl 1979 ve ncesi olan dizel motorlu tatlar bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras hkmnden muaftr.

ptal edilmi yetki belgelerinin yeniden dzenlenme art

GEC MADDE 3 (1) 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayl Resm Gazetede yaymlanan Egzoz Gaz Emisyonu Kontrol Ynetmelii erevesinde, egzoz gaz emisyon lm yetki belgesi sresi dolduu halde belgesini yenilemeyen ve egzoz gaz emisyon lmn yapmaya devam ederek pul veren ve bu nedenle yetki belgesi iptal edilen lm istasyonlar, bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen esaslar erevesinde deerlendirilir.

Mevcut egzoz gaz emisyon lm cihazlar kriterleri

GEC MADDE 4 (1) Egzoz gaz emisyon lm cihazlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan yaymlanan 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayl Resm Gazetede yaymlanan Egzoz Gaz Emisyon lme Cihazlar Muayene Ynetmeliine tabidir. Ancak sz konusu Ynetmeliin ilgili maddeleri yrrle girinceye kadar egzoz gaz emisyon lm cihazlarnn kalibrasyonu TS 12361de belirtilen veya Trk Standardlar Enstits tarafndan kabul edilen dier kalibrasyon usullerinden birisi ile ylda en az bir kere yaplr.

(2) lm cihazlarnn kalibrasyonunun Trk Standardlar Enstits, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Ulusal Metroloji Enstits veya bu konuda yetkili kurululardan alnan Kalibrasyon Sertifikalarna sahip laboratuvar/kurulular veya bu konuda yetkili kurululardan alnan eitim sertifikasna sahip ahslar tarafndan yaplmas ve bu sertifikalarn geerlilik sresi bitiminden nce yenilenmesi gerekmektedir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 22 (1) 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayl Resm Gazetede yaymlanan Egzoz Gaz Emisyonu Kontrol Ynetmelii ve 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayl Resm Gazetede yaymlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

EK-1

EGZOZ GAZI EMSYON SINIR DEER

 

Tablo-1: Trafikte kullanlmakta olan benzin motorlu tatlarda karbonmonoksit snr deerleri:

 

TAITA AT BLG

Karbonmonoksit (CO)

( hacimce % )

Egzoz sisteminde katalitik dntrc ve benzeri emisyon kontrol donanm olmayan tatlar

 

Rlantide

 

1/10/1975 den ncekiler

6

1/10/1975-1/10/1986 arasndakiler

4,5

1/10/1986 sonrakiler

3,5

Egzoz sisteminde katalitik dntrc ve benzeri  emisyon kontrol donanm olan tatlar *

 

 Rlantide (<2000 dakika1)

 

-Tat reticisinin belirledii bir CO miktar yok ise

En fazla 0,5

-2003 model ylndan itibaren

En fazla 0,3

Yksek Rlantide (≥ 2000  dakika1)**

 

-Tat reticisinin belirledii bir CO miktar yok ise

En fazla 0,3

-2003 model ylndan itibaren

En fazla 0,2

*Tip onayndaki gereksinimlere uyumlu olarak egzoz gaz analiz cihaz ile lm yaplr. OBD sistemi olan aralarda, emisyon sistemlerinin uygun alp almad, OBD cihaz gstergelerinin uygun olma durumuna gre kontrol edilir.

** Lambda deeri, reticisinin belirledii artlara gre yksek rlantide 1 0,03'dr.

 

Tablo- 2: Trafikte kullanlmakta olan dizel motorlu tatlarda absorpsiyon katsays snr deerleri

 

TAITA AT BLG

ABSORPSYON KATSAYISI

m-1

-Normal emili dizel motorlarda

-Ar doldurmal dizel motorlarda ( Turbo arjl )

2,5

3,0

-2010 ylndan sonra retilmi dizel motorlarda

1,5

 

EK-2

POZTF ATELEMEL MOTORLA TEHZ EDLEN ARALARDA KULLANILACAK
OLAN PYASA YAKITLARINA LKN EVRESEL NTELKLER

Cinsi: Benzin

Parametre(1)

Birim

Limitler(2)

Minimum

Maksimum

Aratrma Oktan Says

 

95(3)

-

Motor Oktan Says

 

85

-

Reid Buhar Basnc, Yaz Dnemi(4)

kPa

-

60,0(5)

Distilasyon:

 

 

 

-          100oCde buharlama

%v/v

46,0

-

-          150oCde buharlama

%v/v

75,0

-

Hidrokarbon Analizi

 

 

 

-          Olefinler

%v/v

-

18,0

-          Aromatikler

%v/v

-

35,0

-          Benzen

%v/v

-

1,0

Oksijen erii

%m/m

 

3,7

Oksijenli Bileikler

 

 

 

-          Metanol

%v/v

 

3,0

-          Ethanol (stabilazr maddeler gerekli olabilir)

%v/v

 

10,0

-          Izo-propil alkol

%v/v

-

12,0

-          Tersiyer-butil alkol

%v/v

-

15,0

-          Izo-butil alkol

%v/v

-

15,0

-          Eterler (Beher moleklde 5 ve ya daha fazla karbon atomlu)

%v/v

-

22,0

-          Dier oksijenli bileikler(6)

%v/v

-

15,0

Kkrt erii

mg/kg

-

10,0

Kurun erii

g/l

-

0,005

Notlar:

(1)EN 228:2008 de test artlar aka belirtilmektedir. EPDK, EN 228:2008 ile en azndan ayn hassasiyette ve dorulukta sonular vermesi durumunda farkl bir analitik test metodu benimseyebilir.

(2)artnamede verilen deerler doru deerlerdir. Bunlarn limit snrlarn tayin ederken ISO 4259:2006 Petrol rnleri- Test Metotlarna ilikin kesin verilerin tespiti ve uygulanmas esaslar uygulanmtr ve bir minimum deerin tespit edilmesinde sfr zerindeki 2R lik minimum bir fark dikkate alnmtr (R: reproducibility- tekrarlanabilirlik). Mnferit lmlerin sonular ISO 4259:2006da belirlenen kriterler esas alnarak yorumlanacaktr.

(3) Bakanlk ve EPDK koordinasyon ve ibirlii iinde minimum motor oktan says 81 ve minimum aratrma oktan says 91 olan kurunsuz benzinin piyasaya srlmesi iin izin verilmesinin devam edilmesine karar verebilir.

(4)Yaz dnemi en ge 1 Mays da balayacak ve 30 Eyllden nce sona ermeyecektir. Dk ortam yaz scaklklar olan yerlerde yaz dnemi en ge 1 Haziranda balayacak ve 31 Austos dan nce sona ermeyecektir.

(5) Dk ortam yaz scaklklar olan ve 2009/30/EC Direktifinin 3 nc maddesinin (4) ve (5) blmleri iin istisna olan yerlerde maksimum buhar basnc 70 kPa olacaktr.

(6)Son kaynama noktas EN 228:2008 de belirtilen deerden yksek olmayan dier mono alkoller ve eterler.

 

 

EK-3

SIKITIRMA ATELEMEL MOTORLARLA TEHZ EDLEN ARALARDA
KULLANILACAK OLAN PYASA YAKITLARINA LKN
EVRESEL NTELKLER

 

Cinsi:Motorin (Dizel Yakt)

Parametre(1)

Birim

Limitler(2)

Minimum

Maksimum

Setan Says

 

51,0

-

15oCde younluk

kg/m3

-

845,0

Distilasyon:

 

 

 

-          % 95(v/v) geri kazanld noktada

oC

-

360,0

Polisiklikaromatik hidrokarbonlar

%m/m

-

8,0

Kkrt ierii

mg/kg

-

10,0

FAME (ya asidi metil ester) ierii EN 14078

% v/v

-

7,0(3)

Notlar:

(1)Test metotlar EN 590:2009 da belirtilenlerdir. EPDK, EN 590:2009 ile en azndan ayn hassasiyette ve dorulukta sonular vermesi durumunda farkl bir analitik test metodu benimseyebilirler.

(2)Niteliklerde verilen deerler doru deerlerdir. Bunlarn limit snrlarn tayin ederken ISO 4259:2006 Petrol rnleri- Test Metotlarna ilikin kesin verilerin tespiti ve uygulanmas esaslar uygulanmtr ve bir minimum deerin tespit edilmesinde sfr zerindeki 2R lik minimum bir fark dikkate alnmtr (R: reproducibility - tekrarlanabilirlik). Mnferit lmlerin sonular ISO 4259:2006da belirlenen kriterler esas alnarak yorumlanacaktr.

(3)FAME (fattyacidmethyl ester - ya asidi metil ester) EN 14214e uyacaktr.