28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

TEBL

Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

VEREN UYGULAMA TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayl Resm Gazetede yaymlanan veren Uygulama Tebliinin 2.1.2.6 numaral maddesinin a) Eksik Gn Nedenlerinin Bildirilmesi balkl fkrasnn nc ve drdnc bentlerinde yer alan 30 ibareleri 10 olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2.2 numaral maddesinin nc fkrasnn (d) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) 4857 sayl Kanununun 21 inci maddesine istinaden i mahkemelerince veya zel hakem tarafndan verilen kararlar uyarnca, greve iadesine karar verilen sigortal personelin kesinleen mahkeme veya zel hakem kararnn tebliinden itibaren on ign iinde ie balamak iin iverene bavuruda bulunmas ve iverenin usulne uygun daveti zerine ie balamas halinde, davete ilikin tebligatn alnd tarihin veya iverenin iiyi ie balatmamas halinde, sigortal personelin ie balamak iin iverene yapt bavurusuna ilikin tebligatn alnd tarihi,

h) Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin mahkeme kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret ve cret niteliinde deme yaplmas halinde, mahkeme kararnn idareye tebli edildii tarihi takip eden gnden veya idarenin karar tarihini,

MADDE 3 Ayn Tebliin 2.4 numaral maddesinin nc fkrasnn (d) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) 4857 sayl Kanununun 21 inci maddesine istinaden i mahkemelerince veya zel hakem tarafndan verilen kararlar uyarnca, greve iadesine karar verilen sigortal personelin kesinleen mahkeme veya zel hakem kararnn tebliinden itibaren on ign iinde ie balamak iin iverene bavuruda bulunmas ve iverenin usulne uygun daveti zerine ie balamas halinde, davete ilikin tebligatn alnd tarihin veya iverenin iiyi ie balatmamas halinde, sigortal personelin ie balamak iin iverene yapt bavurusuna ilikin tebligatn alnd tarihi,

h) Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin mahkeme kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret ve cret niteliinde deme yaplmas halinde, mahkeme kararnn idareye tebli edildii tarihi takip eden gnden veya idarenin karar tarihini,

MADDE 4 Ayn Tebliin 3.1 numaral maddesinin nc fkrasna e-Devlet zerinden yaplan prime esas gnlk kazan beyanlar da Kuruma verilmi beyan olarak kabul edilir. cmlesi eklenmi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Sigortallarn prime esas kazanlar ile ilgili olarak yapacaklar beyanlarnn dikkate alnma tarihi; yazl olarak yaplan beyanda, beyann Kuruma intikal ettii tarih, e-Devlet zerinden internet aracl ile yaplan beyanda ise sisteme girildii tarihtir. Prime esas kazan beyan ay iinde bir kez verilebilir. Belirtilen ekillerde yaplan ve balangc gsterilen bu beyan, deitirilmedii srece sonraki aylar iin de yaplm saylr. Yaplan beyana istinaden st ste oniki aydan fazla prim demesinde bulunulmamas halinde, bu oniki aylk srenin sonundan itibaren beyann geerlilii ortadan kalkar.

MADDE 5 Ayn Tebliin 3.3 numaral maddesinin nc fkrasnn son cmlesi Ancak tzel kiilii haiz kurulularn ortaklar hakknda bu fkra hkm 1/10/2008 tarihinden itibaren geerli olmak zere uygulanmaz. eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 4.6.1.3. numaral maddesinin son fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yukarda belirtilen nedenlerden dolay gemie ynelik olarak dzenlenecek ek mahiyetteki fiili hizmet sresi zamm prim belgelerinin, aylk, cret veya tahsisatn demesinin yapld tarihi takip eden gnden balayarak 15 inci gnn sonuna kadar, mahkeme kararyla fiili hizmet sresi zammndan yararlandrlmasna karar verilenler iin ilgili iverene tebli edilen mahkeme kararnn uygulanmas gereken srenin son gnn takip eden gnden balayarak 15 inci gnn sonuna kadar, asaleti tasdik olunan emniyet mensuplarnn adaylk srelerine ilikin gemie dnk olarak hesap edilecek fiili hizmet sresi zamm primleri ise asaletin tasdik edildiinin ilgiliye tebli edildii tarihi takip eden gnden balayarak 15 inci gnn sonuna kadar Kuruma verilecek ve muhteviyat prim tutarlar ayn srelerde denecektir.

MADDE 7 Ayn Tebliin 4.6.2.1 numaral maddesinde yer alan rnekler srasyla aadaki ekilde deitirilmitir.

rnek 15/3/2012-14/4/2012 tarihleri arasndaki Mart ay maa 15/3/2012 tarihinde pein dendikten sonra 20/3/2012 tarihinde grevinden ayrlan bir sigortalnn Kanunun 40 nc maddesindeki tablonun (13) ve (14) numaral sralarnda belirtilen iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde almas halinde 15/1/2012-14/4/2012 tarihleri arasndaki sreye, bunlarn dndaki sralarda belirtilen iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde almas halinde ise 15/1/2012-20/3/2012 tarihleri arasndaki sreye ilikin fiili hizmet zamm prim belgesinin maa dneminin son gnne (14/4/2012) ait ay olan Nisan aynn sonuna kadar (30/4/2012) gnderilmesi gerekmektedir.

rnek 1/4/2012-30/4/2012 tarihleri arasndaki Nisan ay maa 1/4/2012 tarihinde pein dendikten sonra 18/4/2012 tarihinde grevinden ayrlan bir sigortalnn Kanunun 40 nc maddesindeki tablonun (13) ve (14) numaral sralarnda belirtilen iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde almas halinde 1/1/2012-30/4/2012 tarihleri arasndaki sreye, bunlarn dndaki sralarda belirtilen iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde almas halinde ise 1/1/2012-18/4/2012 tarihleri arasndaki sreye ilikin fiili hizmet zamm prim belgesinin Nisan aynn sonundan itibaren on beinci gnn sonu olan 15/5/2012 tarihine kadar gnderilmesi gerekmektedir.

MADDE 8 Ayn Tebliin 6 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Prim borlarnn katma deer vergisi iade alacandan mahsup suretiyle denmesinin talep edilmesi durumunda, primin en ge denmesi gereken yasal sre; Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine tabi sigortal altran iverenlerden; sigortallara ait cretleri her ayn 1i ila sonu arasna ilikin olarak deyen iverenler ynnden, primin ilikin olduu ay takip eden ayn sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortallara ait cretlerin her ayn 15inden, ertesi ayn 14ne kadarki dneme ilikin olarak dendii iverenler ynnden ise, primin ilikin olduu dnemi takip eden dnemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gn olacaktr.

rnek cretlerin her ayn 1i ila sonu arasnda geen sreye ilikin dendii zel sektre ait bir iyerinde altrlan sigortallara ilikin bulunan 2014/Nisan ayna ait prim borcunun, katma deer vergisi (KDV) iadesi alacandan mahsup suretiyle denmesinin talep edilmesi halinde, KDV iadesi alacandan mahsup talep edilmemi olmas durumunda prim borcu en ge ait olduu 2014/Nisan ayn takip eden 2014/Mays ay sonuna, dier bir ifadeyle 31/5/2014 tarihine kadar denmesi gerekmekte iken, prim borcunun KDV iadesi alacandan mahsubu suretiyle denmesinin talep edilmi olmas nedeniyle sz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarnn, ilgili vergi dairesince 20/6/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma aktarlmas halinde, bahse konu aya ait primler yasal sresi iinde denmi kabul edilecektir. Yirminci gnn resmi tatile rastlamas ve bu nedenle prim borlarnn yirminci gn takip eden ilk i gn iinde mahsup edilmesi halinde de yine primler yasal sresi iinde denmi kabul edilecektir.

rnek Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal altran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 15/1/2014-14/2/2014 dneminde altrm olduu sigortallarn primlerini en ge 14/3/2014 tarihine kadar demesi gerekmekte iken, prim borcunun KDV iadesi alacandan mahsubu suretiyle denmesinin talep edilmi olmas halinde, sz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarnn ilgili vergi dairesince 3/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma aktarlmas halinde, bahse konu dneme ait primler yasal sresi iinde denmi kabul edilecektir.

Cari aya ilikin prim borlarnn yasal deme sresinin sona erdii tarihi izleyen yirmi gnlk sre iinde katma deer vergisi iade alacandan mahsup suretiyle denmesi srasnda, mahsup edilen tutarn prim borcunun tamamn karlamamas durumunda, mahsup edilen ksm yasal sresi iinde denmi saylacak, buna karn denmemi ksm, yirmi gnlk sre dikkate alnmakszn, yasal deme sresinin sona erdii tarihten demenin yaplaca tarihe kadar gecikme cezas ve gecikme zamm uygulanmak suretiyle denecektir.

Cari aya ilikin prim borlarnn yasal deme sresinin sona erdii tarihi izleyen yirmi gnlk sre geirildikten sonra katma deer vergisi iade alacandan mahsup suretiyle denmesi halinde ise, sz konusu borlara, yine yirmi gnlk sre dikkate alnmakszn, yasal deme sresinin sona erdii tarihten demenin yaplaca tarihe kadar gecikme cezas ve gecikme zamm uygulanacaktr.

rnek cretleri her ayn 1i ila 30u arasnda denen zel sektre ait bir iyerinde altrlan sigortallara ilikin 2014/Mart ayna ait prim borcunun, katma deer vergisi (KDV) iadesi alacandan mahsup suretiyle denmesinin talep edilmesi halinde, sz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarnn, ilgili vergi dairesince 20/5/2014 tarihine kadar Kuruma aktarlmamas halinde, bahse konu aya ait primler yasal sresi iinde denmi kabul edilmeyeceinden, yasal deme sresinin sona erdii 30/4/2014 tarihini takip eden gnden, demenin yapld tarihe kadar gecikme cezas ve gecikme zamm hesaplanacaktr.

MADDE 9 Ayn Tebliin 7.2 numaral maddesinin ikinci fkrasnn nc bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin mahkeme kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret denmesi halinde bu cretler ilikin olduklar aylarn,

MADDE 10 Bu Tebliin;

a) 5 inci maddesi 1/10/2008 tarihinden,

b) Dier maddeleri 21/8/2013 tarihinden,

geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.