21 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28828

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi bünyesinde kurulan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ZÜFUM): Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama  ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Zirve Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Sağlık bilimlerinde bilgi üretimine yönelik olanaklar hazırlamak, çalışmalar ve araştırmalar yapmaktır.

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Sağlık bilimleri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemler geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

b) Multidisipliner araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

ç) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak.

d) Sağlık bilimlerinde çalışan araştırmacılara istediklerinde bilimsel standartlar içinde yardım ve destek sağlamak.

e) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak.

f) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

g) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek ve diğer yöntemlerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

ğ) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

h) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını artırma ve çağdaşlaştırma konularında çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları  yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için, Rektör tarafından en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdürün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi, Müdür yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin altı aylık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen  üç öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile altı aylık faaliyet raporunu görüşerek hazırlamak.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Yürütülecek projelerle ilgili çalışma ilkelerini belirlemek, gerekli çalışma gruplarını ve laboratuvar ortamını sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Üniversiteye bağlı bölüm ve birimlerdeki bilgisayar iç yapılaşmalarındaki uyulması gereken standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belirlemek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

g) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun görüleni değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilecek akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Taşınır mallar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.