21 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28828

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan bölüm/programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, akademik yarıyıllar dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan bölüm/programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, yaz aylarında yapılacak olan yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık Sınıfı: Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

b) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar, Dersler ve Başarı Notu

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek.

b) Öğrencilerin normal öğrenim dönemlerinde alıp başarısız oldukları derslerden başarılı olmalarına ve/veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmek isteyen öğrencilerin isteklerini gerçekleştirmelerine imkân sağlamak.

c) Programlarda meydana gelen öğrenci yığılmalarının önüne geçmek ve eğitim-öğretimde verimliliği artırmak.

ç) Öğrencilerin, eğitim-öğretimlerini kısa sürede tamamlamalarını sağlamak.

d) Öğrencilerin hiç almadıkları dersleri alarak daha sonraki dönemlerde meydana gelebilecek ders yüklerini hafifletmelerine imkân sağlamak.

e) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin hazırlık eğitimlerini bitirmelerine imkân sağlamak.

Yaz öğretiminin kapsamı ve süresi

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenecek bir akademik takvime göre yürütülür. Yaz öğretiminde, normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Hazırlık sınıfında bu kural uygulanmaz. Yaz öğretimi isteğe bağlıdır ve eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak final sınavlarını kapsamaz. Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz öğretiminde derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Üniversite eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemde açılmayıp yaz okuluna ertelenmez. Yaz okulunda açılacak dersler, ilgili yönetim kurullarınca belirlenir. Ön kayıtlar sonucunda, öğrenci sayıları belirlenir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili yönetim kurulu karar verir.

(2) Yaz okulunda açılacak derslerin ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ön kayıt için öğrencinin yaz okulu ders ücretinin tamamını yatırması gerekir.

Yaz öğretiminde ders alma ve bırakma

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenci en fazla toplam 12 kredilik ders alabilir. Yalnızca yabancı dil hazırlık sınıfının yaz okulunda dersler, haftada en fazla otuz saat olarak işlenebilir.

(2) 2547 sayılı Kanundaki azami öğretim süresini bahar dönemi sonunda doldurmuş ve ilişik kesme durumuna gelmiş öğrenciler de yaz öğretiminden ders alabilirler. İlişik kesme işlemi bir sonraki akademik yılın güz dönemi başında yapılır.

(3) Yaz öğretiminde alınan dersler, kayıtlara ve hesaplamalara normal dönemde alınan dersler gibi geçer.

(4) Öğrenciler yaz okulunda, normal dönemde CC’nin altında not aldıkları dersleri tekrar edebilir.

(5) Yaz okulunda ders alınması sırasında ön şartlı derslere ilişkin karar Senatoca verilir.

(6) Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

Başka bir üniversite veya yüksekokul yaz okulundan ders alma

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alabilmeleri için, söz konusu dersin Üniversitenin yaz öğretimi döneminde açılmaması gerekir.

(2) Öğrencinin, farklı yüksekokul veya üniversiteden alacağı dersin müfredat, dil, kredi ve saatini, ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren belgeyi önceden ilgili yönetim kuruluna sunması gerekir. Bu durumun Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci farklı yüksekokul veya üniversiteden ders alabilir.

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başarı notu

MADDE 11 – (1) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. CC’nin altında not alan öğrenci ortalamasına bakılmaksızın o dersten başarısız sayılır.

(2) Yaz okulunda açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 9/12/2010 tarihli ve 27780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.