21 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28828

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAYDAR ALİYEV UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektör Yardımcısı: İlgili Rektör Yardımcısını,

e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş sürecini ve gelişimini; Azerbaycan toplumunun çağdaşlaşmasını ve yapısını; modern Azerbaycan’ın kurucusu milli lideri Haydar Aliyev’i ve onun manevi mirasını araştırmak, bu konuda yayınlar yapmak, konferanslar, paneller, sempozyumlar, sergiler, sanat etkinlikleri ve kongreler düzenlemek.

b) Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında bilimsel, kültürel çalışmalar ve yayınlar yapmak.

c) Azerbaycan Cumhuriyeti Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları ile Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları arasında işbirliği sağlamak.

ç) Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlık dönemi öncesi ve bağımsızlık dönemine ait bir dokümantasyon arşivi oluşturmak.

d) Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki bağlantıya katkılarını araştırmak.

e) Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki dostluğa ve komşuluğa ait tarihi araştırmak; eğitim, bilim, kültür, teknoloji ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak; alan araştırmaları ve yayınlar yapmak; bulguları kamuoyu ile paylaşmak.

Organlar

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Azerbaycan Cumhuriyeti konusunda araştırmaları olan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, önerilen projelerin Yönetim Kuruluna sunulmasından, faaliyetlerin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdürce önerilen bir üye, Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresinin altı ayı aşması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için aynı usulle bir başka öğretim üyesi görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve uygulamaları doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri veya Azerbaycan Cumhuriyeti ve Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev konusunda araştırmaları olan uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.