14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin talepte bulunması ve tezsiz yüksek lisans programının koşullarını yerine getirmesi halinde yönetim kurulu kararı ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenciye anabilim/anasanat dalının onayı ve yönetim kurulunun kararı ile yeni bir dönem projesi verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2012

28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/2/2013

28550

2-

10/9/2013

28761