14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

YÖNETMELİK

Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organlarının görevleri ve mali konulara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Müdür: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ç) Vakıf/Kurucu Vakıf: Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfını,

d) Yönetim Kurulu: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

e) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

f) Yüksekokul Kurulu: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

g) Yüksekokul Sekreteri: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sekreterini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Akademik ve İdari Organlar, Öğretim Elemanları

Mütevelli Heyet

MADDE 4 – (1) Mütevelli Heyet, Yüksekokulun en yüksek karar organıdır ve Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip, Devlet memuru olma niteliklerine sahip, en az üçte ikisi yükseköğretim görmüş adaylar arasından seçilen en az sekiz üyeden oluşur. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli Heyette görev alabilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Müdür dışındaki Yüksekokul mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(2) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi bitmeden görevden alınmaları için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının en az üçte ikisinin görevden alma önerisi lehinde oy kullanması gerekir.

(3) Müdür, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Müdür, kendisi ile ilgili konularda toplantılara ve oylamalara katılamaz.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet başkanlığı tarafından seçilmelerini/değişikliklerini müteakip otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyet yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Kararlar, Mütevelli Heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı isteğiyle ve/veya Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Mütevelli Heyet üyelerinden birisi yapar.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve Mütevelli Heyet üyelerine bunun dışında herhangi bir surette başka ödeme yapılamaz.

(7) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve sürede Müdüre veya Yüksekokulun diğer yöneticilerine devredebilir.

(8) Mütevelli Heyet ihtiyaç duyulması halinde hukuki, akademik ve mali konularda tam veya yarı zamanlı danışmanlık hizmetleri alır.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Yüksekokulda görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

c) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de alarak Müdürü atamak.

ç) Yüksekokulda akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Yüksekokul Kurulu önerilerini karara bağlamak.

d) Müdür tarafından hazırlanan Yüksekokulun bütçesini onaylamak, harcama usullerini belirlemek, bütçe uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri incelemek ve izlemek.

e) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerini, öğretim ücretlerinin ödeme şeklini ve alınma zamanlarını tespit etmek.

f) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarını tespit etmek.

g) Yüksekokulu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, yurt içinde ve yurt dışında diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek ve işleyişini denetlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Yüksekokul organlarınca hazırlanan düzenleyici işlemleri inceleyerek karara bağlamak.

h) Yüksekokulun taşınmaz ve taşınır mallarını yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ı) Yüksekokula yapılacak bağışların kabulüne veya reddine karar vermek, bunlara ilişkin işlemleri yapmak.

i) Yüksekokula kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına ilişkin karar vermek.

j) Satın alma ve ihaleye ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek ve denetlemek.

k) Yüksekokul yönetimince uygulanmak üzere idari ve mali konulara ilişkin olarak önerilen konuları görüşüp, karara bağlamak.

l) Öğretim elemanlarına ve diğer personele verilecek ücretleri belirlemek.

m) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yürütmek.

Başkan

MADDE 6 – (1) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından dört yıl için seçilir. Başkan, üyeler arasından bir kişiyi Başkan yardımcısı olarak belirler.

(2) Başkan yardımcısının görev süresi Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süresi biten Başkan ve Başkan yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Akademik organlar

MADDE 7 – (1) Yüksekokulun akademik organları; Müdür, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yüksekokulun en üst düzeyde yöneticisidir. Müdür, Mütevelli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle atanır. Müdür, aynı usulle görevden alınır. Daha kısa süre için atanacaksa bu durum Müdür adayına bildirilir ve sözleşmesinde belirtilir. Görev süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür; akademik ve idari işlerinin yoğunluğuna göre, kendisine yardımcı olmak üzere Mütevelli Heyetin uygun bulduğu sayıda Müdür yardımcısı seçer ve bunların atanmasına ilişkin teklifini Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün görevi süresince görevde kalmak üzere atanır. Müdür yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilirler.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.

(4) Müdürlüğün boşalması halinde, Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen Müdür yardımcılarından biri, en çok altı ay için bu görevi vekaleten yürütebilir. Müdürlüğün altı aydan fazla süreyle boşalması veya görev süresinin bitmesi halinde, birinci fıkra hükümlerine göre yeni Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Mütevelli Heyetin idari, mali ve diğer konularda alacağı kararları uygulamak.

b) Mütevelli Heyet ile yükseköğretim kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak.

ç) Yüksekokula bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Yüksekokulun akademik performansını en üst düzeye ulaştırmak, bilimsel üretimin sayı ve kalitesini arttırmak, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının mükemmelleştirilmesi için akademik ve idari personeli teşvik etmek.

e) Yüksekokul bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını ilgili kurulların görüş ve önerilerini de aldıktan sonra Mütevelli Heyete sunmak.

f) Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

g) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yüksekokul Kurulu

MADDE 10 – (1) Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Yüksekokulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

Yüksekokul Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yüksekokul Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın ile ilgili faaliyetlerini görüşmek, karara bağlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

b) Yüksekokul ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bildirmek.

c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak.

ç) Yükseköğretim Kuruluna sunulmak üzere, Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak bölüm ve programlarla ilgili Mütevelli Heyete rapor hazırlamak.

d) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.

e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim elemanından oluşur.

(2) Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) İdari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek.

c) Yüksekokulda bölümler arası geçişlerin koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek.

ç) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek ve karara bağlamak.

d) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek.

e) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre başka bir yükseköğretim kurumunun lisans veya ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerini Yüksekokula özel öğrenci kabul etmek.

g) Mütevelli Heyet ve/veya Müdür tarafından verilen yönetim ve disipline ilişkin görevleri yerine getirmek.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Program Başkanı

MADDE 14 – (1) Program Başkanı, programın tam zamanlı öğretim elemanları arasından seçilerek Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için atanır. Süresi biten Program Başkanı tekrar atanabilir.

(2) Program Başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için, Yüksekokulun tam zamanlı öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni bir Program Başkanı atanır.

(3) Program Başkanı, programın her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve programla ilgili faaliyetin düzenli ve verimli yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.

(3) Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılabilir. Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılmasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Araştırma geliştirme koordinatörlükleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 16 – (1) Yüksekokulun üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri doğrultusunda araştırma geliştirme koordinatörlükleri kurulabilir ve bu koordinatörlükler danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak.

b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyon içerisinde iş başı eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.

c) Mezun öğrencilere istihdam alanları yaratılması için çalışmalar yapmak.

ç) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda program geliştirme ve kariyer planlamalarını yapmak.

d) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak.

e) İhtiyaç duyulan konularda araştırma geliştirme plan ve projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile yaşam boyu öğrenme, endüstriye dayalı öğrenme ve staj, mesleki gelişim ve mezun ilişkileri, uluslararası ilişkiler, araştırma geliştirme ve E-öğrenme ve benzeri konularda koordinatörlükler oluşturulabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum veya kişilerce Yüksekokul ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında gelen teklifler Müdür tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesince incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi belirlenir. Değerlendirme yapılırken projenin Yüksekokula sağlayacağı yarar, araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır.

(5) Yönetim Kurulunun görüşü, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin izni ile tam zamanlı öğretim elemanları Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilirler. Buna bağlı yapılan çalışmalar Yüksekokulda sürdürülmüş sayılır.

(6) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret Yüksekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler Yüksekokul tarafından düzenlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat, Yüksekokul Sekreteri, İdari Personel, Öğrenciler ve Disiplin

İdari birimler

MADDE 17 – (1) Yüksekokul idari teşkilatı Yüksekokul Sekreterliğine bağlı aşağıda yer alan birimlerden oluşur:

a) Müdür özel kalemi.

b) Öğrenci işleri birimi.

c) Yazı işleri ve genel evrak birimi.

ç) Mali işler birimi.

d) İnsan kaynakları (personel) birimi.

e) Sağlık kültür ve spor birimi.

f) Destek ve teknik hizmetler.

g) Satın alma birimi.

ğ) Halkla ilişkiler ve tanıtım birimi.

h) Bilgi kaynakları (kütüphane) birimi.

ı) Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri birimi.

Yüksekokul Sekreteri ve görevleri

MADDE 18 – (1) Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokulun idari teşkilatının başı ve idari personelin amiri olup, Müdüre bağlı olarak görev yapar. Yüksekokul Sekreteri, Mütevelli Heyet tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(2) Yüksekokul Sekreteri aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yüksekokulun idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak.

b) Yüksekokul Kurulu ile Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını, saklanmasını ve bağlı birimlere iletilmesini sağlamak.

c) Yüksekokul Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarını Yüksekokula bağlı birimlere iletmek.

ç) Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride bulunmak.

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

e) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek.

f) Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

g) Mütevelli Heyet ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İdari personel

MADDE 19 – (1) Yüksekokul idari personeli Yüksekokul Sekreteri ve Müdürün önerisi üzerine Başkan tarafından seçilir ve Mütevelli Heyetçe sözleşmeleri yapılır.

Öğrenciler

MADDE 20 – (1) Yüksekokula kaydedilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir; yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Yüksekokul öğrencileri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği; Yüksekokul öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi

MADDE 22 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun her çeşit gelirleri Yüksekokulda kalır ve geçici olarak dahi hiçbir surette Vakıf varlığına veya hesaplarına intikal edemez.

(2) Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Yüksekokulun tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Mali kolaylıklar

MADDE 23 – (1) Yüksekokul, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklar ile Devlet tarafından vakıf üniversitelerine ve vakıf meslek yüksekokullarına sağlanan bütün imkânlardan yararlanır ve emlak vergisinden muaftır.

Harcama yetkilisi

MADDE 24 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içerisinde kısmen veya tamamen Müdür, Müdür yardımcıları veya Yüksekokul Sekreterine devredebilir.

Yüksekokulun gelirleri

MADDE 25 – (1) Yüksekokulun gelirleri şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça geliri Yüksekokula tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen gelirler.

b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

c) Yüksekokulun yatırımlarından ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.

e) Yüksekokul dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.

f) Öğrencilerden alınacak ücretler.

g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.

h) Yayın ve satış gelirleri.

ı) Diğer gelirler.

Kaynakların kullanımı

MADDE 26 – (1) Yüksekokulun inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ve gerekli diğer faaliyetler için kaynaklarının kullanımı ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri

MADDE 27 – (1) Tam zamanlı öğretim elemanları, proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilirler. Tam zamanlı öğretim elemanının projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Müdürlükçe belirlenen ilkeler doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.