14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Gemi denetim görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a)                İdare tarafından liman devleti kontrolü yapmak üzere yetkilendirilmiş olmak.

b) Bayrak devleti sürveyörü olarak, gemilerin Sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca denetlenmesi ve sertifikalandırılması konusunda bir yıllık hizmeti tamamlamış olmak ve aşağıdaki şartlardan en az birini taşımak;

1) 1600 GT veya daha üstü gemilerde uzakyol güverte zabiti olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu gemiler için kaptan yeterliliğine sahip olmak.

2) 3000 KW veya daha üstü güçle çalışan gemilerde uzakyol makine zabiti olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu gemiler için başmühendislik yeterliliğine sahip olmak.

3) Gemi inşa mühendisi, makine mühendisi veya gemi ile ilgili bir alanda mühendis olmak ve gemi denetimiyle ilgili yapılacak sınavda başarılı olmak ve bu alanda en az beş yıl çalışmış olmak.

4) İdare tarafından belirlenmiş dengi bir yeterliliğe sahip olmak.

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen şartlara alternatif olarak, gemi denetim görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

1) Denizcilik ile ilgili bir üniversitede lisans seviyesinde eğitim almış olmak.

2) Gemi emniyet ve denetimi ile ilgili eğitim almış ve yeterlilik kazanmış olmak.

3) Bayrak devleti sürveyörü olarak gemilerin Sözleşmelere uygun denetlenmesi ve sertifikalandırılması konusunda iki yıllık hizmeti tamamlamış olmak.

ç) Denetlenecek gemilerdeki mürettebat ile İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.

d) Uluslararası Sözleşmelerin hükümleri ve Liman Devleti Kontrolü ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Gemi denetim görevlileri, idari yönden bulundukları liman başkanına, mesleki ve teknik konularda ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a) bendi ile (ç) bendi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gemi denetim görevlisi, yaptığı denetimde asgari olarak;  Ek-2’de ve IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararının eklerinden Ek-12’de yer alan belge ve dokümanları inceler, hijyenik koşullar ile makine dairesi ve yaşam mahalli de dahil olmak üzere geminin genel durumunu denetler.”

“(3) Denetimlerden sonra, geminin veya ekipmanlarının durumunun veya personelin, sözleşmelerin öngördüğü gerekleri karşılamadıklarına dair açık gerekçeler mevcut ise, gemideki faaliyetlerin uygunluğunun denetimini içeren detaylı denetim yapılır. Bu durumda gemi denetim görevlisi bu Yönetmelikte, IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararında, Türkiye’nin taraf olduğu liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarında ve Sözleşmelerde belirtilen usul ve esasları uygular.”

“a) Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Prensipleri  (A.1047 (27) sayılı IMO kararı) ve ekleri.”

“ç) Liman devleti denetimi ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu diğer mutabakat muhtıralarında ve A.1052 (27) sayılı IMO kararı ve eklerinde belirtilen Liman Devleti Denetimi Usulleri.”

“(8) 500 GRT altındaki gemilerin denetimlerinde, gemi denetim görevlisi yürürlükteki sözleşmelerin uygulanabilir gerekliliklerini ve Sözleşmelerin kapsamına girmeyen konularda geminin emniyet, sağlık veya çevreye açıkça tehlike oluşturmamasının sağlanması için gerekli faaliyetleri icra eder. Bu fıkranın uygulanmasında gemi denetim görevlileri IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararı ve eklerini rehber olarak kullanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetim sonucunda, Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesi İçin Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM Kod) uyarınca verilen emniyet yönetimi belgesi veya uygunluk belgesinin nüshasının, denetim tarihinde, sözleşmelere uygun olarak, Uluslararası ISM Koduna tabi olan bir gemide eksik olduğu görülürse, gemi denetim görevlisi geminin tutulmasını sağlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Denetim tarife veya masrafları ile tahsil şartları ve yöntemleri İdare tarafından tespit ve ilan edilir. Tahsil edilen tutar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin “Gemilerin tutulma şartları” başlıklı Ek-5’inin “SOLAS Sözleşmesi  kapsamına giren konular” başlıklı 3.2 nci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) SOLAS Bölüm V kural 19’da tarif edilen seyir teçhizatının yokluğu veya gerektiği şekilde çalışmaması (SOLAS Bölüm V/16.2 hükümleri de dikkate alınacaktır),”

“i) Tankerlerde yük pompa dairelerinde kıvılcım çıkartmayan türdeki egzoz havalandırmalarının yokluğu (SOLAS Bölüm II-2, Kural 4, 5.4.1 inci madde),”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.