14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (u) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 II sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2011

28095

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/1/2013

28533

2-

18/4/2013

28622

 

 

Listeler için tıklayınız.