8 Kasm 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28815

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Says : 2013/5503

Kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklarnn 2014 ylna ait Genel Yatrm ve Finansman Programnn ekli Kararda belirtildii ekilde tespiti; Babakan Yardmclnn 30/9/2013 tarihli ve 15728 sayl yazs zerine, 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 29 uncu maddesine gre, Bakanlar Kurulunca 30/9/2013 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDA

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

S. ERGN F. AHN E. BAI N. ERGN

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ALAYAN

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan V. Ekonomi Bakan

T. YILDIZ S. KILI E. BAYRAKTAR H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan V. Gmrk ve Ticaret Bakan

M. GLER C. YILMAZ . ELK M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Mill Eitim Bakan Mill Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU B. YILDIRIM

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

30/09/2013 TARHL VE 2013/5503 SAYILI

KARARNAMENN EK

KARAR

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Tanmlar ve lkeler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kararn amac, 2014 ylnda kamu iletmelerinin lke kaynaklarn etkin ve verimli kullanmak suretiyle iletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi deerlerini azami dzeye kartmalarn salayacak strateji ve yntemleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi kamu iktisadi teebbsleri ile bal ortaklklarn ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanuna tabi olup sermayesinin %50sinden fazlas kamuya ait olan iletmeci kurulular kapsar.

(3) Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50sinden fazlas kamuya ait olan veya Saytayca denetlenen dier iletmeler, bu Kararn sadece 20 nci, 21 inci, 25 inci ve 27 nci madde hkmlerine tabidir.

Tanmlar

MADDE 2 (1) Bu Kararn uygulanmasnda;

a) Bamsz denetim kuruluu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname uyarnca bamsz denetim yapmak zere Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan bamsz denetimle yetkilendirilen sermaye irketlerini,

b) Kamu iktisadi teebbs: 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye tabi teebbsler ile bu teebbslerin ayn Kanun Hkmnde Kararnamenin 58 inci maddesinin nc fkras kapsamnda kurulanlar hari olmak zere bal ortaklklarn,

c) Kamu iletmesi: 1 inci madde kapsamna giren iletmeleri,

) Kamu teebbs: (b) ve (d) bentlerinde saylan teebbsleri,

d) Kurulu: 4046 sayl Kanuna tabi olup sermayesinin %50sinden fazlas kamuya ait olan zelletirme programndaki iletmeci teebbsleri,

e) Mstearlk: Hazine Mstearln,

f) Program: Bu Kararn ekinde yer alan tablodaki mali hedefler ile Mstearlka kamu teebbslerine gnderilecek 2014 yl Genel Yatrm ve Finansman Programn,

g) Uygulanan ekonomik politikalar: Onuncu Kalknma Plan, Orta Vadeli Program, Yllk Program ve bunlara istinaden hazrlanan belgelerde yer alan politikalar,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 3 (1) Kamu teebbsleri, 2014 yl faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalar ile Program erevesinde aada belirtilen ilkelere uygun olarak yrteceklerdir:

a) Tm iletmecilik faaliyetlerinde verimlilii ve krll artracak tedbirler alnacaktr.

b) Etkin bir insan kaynaklar politikas izlenecektir. Bu erevede, tm personelin kamu teebbs iinde iin gerei ve ihtiyalar dikkate alnarak rasyonel bir ekilde datlmas ve mevcut olmas halinde atl personelin eleman a bulunan dier hizmet birimlerine kaydrlmas salanacaktr.

c) Stokta tutulacak mal ve hizmet retimine ilikin envanter miktar (ana girdi ve yardmc malzeme stoklar) ile retilen nihai rn miktar, 2014 yl ile takip eden yllarda yaplmas ngrlen mal ve hizmet sat dikkate alnarak optimum seviyede belirlenecektir.

) Atl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla sat, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayi bedel esas alnarak deerlendirilecektir.

d) retilecek mal ve hizmetlere ynelik tedarik edilecek hammadde miktar ve fiyat ile retilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatlar, Programda yer alan hedefleri salayacak ekilde tespit edilecektir.

e) AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine gereken zen gsterilecektir.

f) Kurumsal ynetim ilkeleri erevesinde faaliyet gsterilecektir.

g) Piyasa koullarnda daha kaliteli ve dk maliyetli mal ve hizmet retmek amacyla, retim teknolojisindeki gelimeler takip edilecek, bilgi ve iletiim alt yaps ile organizasyon yaplar gzden geirilecektir.

) Kamu teebbsleri, ticari kredi kullanmlarn ve mali ykmllklerini, Programda belirlenen hedefler erevesinde asgari dzeyde tutmak ve ynetmekle ykmldr.

h) Cari an azaltlmasn teminen yenilenebilir enerji kaynaklarndan salanan retim azami dzeye karlacaktr.

KNC BLM

stihdam ve Hizmet Almlar

Aktan ve naklen atama

MADDE 4 (1) Teebbs ii eleman nakli suretiyle personel ihtiyacnn karlanmasnn mmkn olmad hallerde, kamu teebbslerinde;

a) 2013 ylnda ayrlan eleman saysnn (askerlik ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi erevesinde istihdam fazlas olarak bildirilenler ile 4/10/2012 tarihli ve 2012/3840 sayl Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda ie alnanlardan ayrlanlar hari) en fazla %75i kadar personelin aktan ve/veya naklen atanmas,

b) 2013 ylnda ayrlan eleman saysnn (askerlik ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi erevesinde istihdam fazlas olarak bildirilenler ve 2012/3840 sayl BKK kapsamnda ie alnanlardan ayrlanlar hari) en fazla %10u kadar personelin de, zelletirme uygulamalar nedeniyle Devlet Personel Bakanlna bildirilen nakle tabi personelden atanmas,

hususlarnda kamu teebbsnn ynetim kurulu yetkilidir.

(2) Mstearlka sermaye aktarm yaplmas ngrlen kamu iktisadi teebbslerinin (bunlarn bal ortaklklar dahil) birinci fkra kapsamndaki personel atama ilemleri Mstearln uygun grne baldr.

(3) Atamas mterek kararname ile yaplan grevlere ve bu grevlere e dzeydeki pozisyonlara atananlar, zel kanunlarda belirtilenler ve sivil havaclk sektrnde faaliyet gsteren kamu teebbslerinde istihdam edilecek uucu personel hari, 2014 ylnda emekli yeni personel istihdam yaplmayacaktr.

(4) Kamu teebbslerince, 2012 ve 2013 yllarnda ilgili yl genel yatrm ve finansman kararnameleri kapsamnda Mstearlktan veya zelletirme daresi Bakanlndan uygun gr alnan ve atama ilemlerine ynelik olarak Trkiye Kurumu ve/veya Devlet Personel Bakanl nezdinde gerekli ilemlere baland halde sonulandrlamayan personel atama izinleri, 2014 ylnda ilave bir izne ihtiya bulunmakszn kullanlabilecektir.

(5) 2013 ve 2014 yllarnda aktan atama yoluyla ilk defa ie alnan personele ait kadrolarn lm, istifa veya kurum d naklen atama sebebiyle personelin ie balama tarihinden itibaren bir yl iinde boalmas halinde, kamu teebbslerinin 2014 ylnda herhangi bir izne ihtiya duymakszn bu personel yerine yeni personel alma hakk sakldr.

(6) nc fkra kapsamnda yaplacak emekli personel atamalar (atamas mterek kararname ile yaplan grevlere ve bu grevlere e dzeydeki pozisyonlara atananlar hari), birinci ve ikinci fkralarda belirtilen snrlamalara tabidir. Drdnc ve beinci fkralar kapsamnda yaplacak atamalar ile, ayn alt sektrde faaliyet gstermeleri kouluyla, ana teebbs ile bal ortaklklar arasnda yaplacak naklen personel atamalar ise birinci ve ikinci fkralarda belirtilen snrlamalarn dndadr.

lave atamalar

MADDE 5 (1) Uluslararas standartlar erevesinde istihdamna gerek grlen zel niteliklere sahip personel, yeni retim tesisi, iletme birimi kurulmas veya devir alnmas veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete gemesi halinde bu tesisler iin gerekli personel, kamu teebbslerinin mal veya hizmet retiminde art grlmesi veya faaliyet alannn genilemesi durumunda ihtiya duyulan personel ve AR-GE faaliyetleri iin istihdamna gerek duyulan personele ynelik talepler ve dier nedenlerle kamu teebbsnce ortaya konulan personel ihtiyacna ilikin talepler ilave atamalar kapsamnda deerlendirilebilir. Kamu teebbsleri sz konusu ihtiyalarna ilikin detayl analiz ve gerekeleri ilgisine gre Mstearla veya zelletirme daresi Bakanlna bildirir. Mstearln veya zelletirme daresi Bakanlnn uygun gr zerine, bu talepler, kamu teebbs tarafndan stat ve unvan belirtilerek Devlet Personel Bakanlna gnderilir. Sz konusu atama izinlerine ilikin talepler Devlet Personel Bakanlnca unvan deiiklii yaplmakszn sonulandrlr. Bu fkra kapsamnda ilaveten atanacak personel says, 2013 ylnda ayrlan personel saysnn (askerlik ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi erevesinde istihdam fazlas olarak bildirilenler ve 2012/3840 sayl Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda ie alnanlardan ayrlanlar hari) %25ini geemez.

(2) Kalknma Bakanl tarafndan uygun grlen yatrmlar kapsamnda kurulan ve personel ihtiyac 4 nc madde ile bu maddenin birinci fkras kapsamnda karlanamayan yeni tesis ve iletme birimlerine ilikin personel talepleri Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanr.

(3) Kamu teebbslerince, istihdam maliyetleri ksmen veya tamamen uluslararas kurulular tarafndan karlanan personele ilikin atamalar, uluslararas standartlarca belirlenen asgari istihdam says koullarnn karlanmas amacyla yaplacak olan klavuzluk ve rmorkaj hizmetleri ile gemi trafik hizmetleri sisteminde grev yapacak klavuz kaptan, gemi adam ve deniz trafik operatr atamalar sadece ilgili alanda istihdam edilmek kaydyla 4 nc maddenin birinci fkras ile bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen snrlamalara tabi deildir.

Zorunlu istihdam

MADDE 6 (1) Aada belirtilen atamalar, 4 nc maddenin birinci fkras ile 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen snrlamalarn dndadr. Bu kapsama giren personel, herhangi bir izne tabi olmakszn, bo kadro/pozisyon dahilinde greve balatlabilir.

a) lgili yl iinde asgari snrlara gre kontenjan a domas kaydyla, zel kanunlar ve ilgili mevzuat gerei altrlmas zorunlu olan personele ilikin atamalar.

b) Atamas mterek kararname ile yaplan grevlere ve bu grevlere e dzeydeki pozisyonlara ilikin atamalar.

c) lgili mevzuat hkmleri gereince, teebbs tarafndan gnderildii eitim veya grevlendirmeler kapsamnda teebbse kar mecburi hizmet ile ykml bulunan personele ilikin atamalar.

) Askerlik hizmeti sonrasnda teebbsteki grevine geri dnen personele ilikin atamalar.

d) Profesyonel sendikac olarak grev yapmasnn ardndan teebbse geri dnen personele ilikin atamalar.

(2) Mahkeme kararlar nedeniyle greve balatlmas gereken personele ilikin aktan atamalar ncelikle 4 nc maddenin birinci fkras kapsamnda doan kontenjandan, bunun yeterli olmamas halinde ise izleyen yllar kontenjanlarndan mahsuben gerekletirilir.

(3) Engelli personel istihdamnda, teebbsn iisi iken sakatlanm olanlara ncelik tannr.

Snavlar

MADDE 7 (1) Aktan atama yoluyla personel almlar, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ve/veya Trkiye Kurumu ile Devlet Personel Bakanlnn yrrlkteki mevzuat ve ilgili dier mevzuat uyarnca lme, Seme ve Yerletirme Merkezince yaplacak snavlarda baarl olanlar arasndan, ilgili ynetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar erevesinde yaplr.

(2) Devlet Hava Meydanlar letmesi (DHM) Genel Mdrlnde Stajyer Hava Trafik Kontrolr, Asistan Hava Trafik Kontrolr ve Stajyer AIM Memuru pozisyonlarna yaplacak atamalarda, Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmleri uygulanmaz. DHM Genel Mdrl bu pozisyonlara atama yapmak iin yrrlkteki mevzuata uygun olarak aktan atama izni alnm pozisyonlarn says ve unvan ile genel mevzuattaki ve kendi mevzuatndaki koullar, Kamu Personel Seme Snav (KPSS) taban puann, Resm Gazete ile Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az ikisinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. KPSS sonularna gre belirlenen adaylardan, aktan atama izni alnm pozisyon kontenjannn 20 katndan fazla olmamak zere DHM Genel Mdrl tarafndan belirlenen sayda aday yazl snava arlr. arlan adaylar arasndan seme ilemi DHM Genel Mdrlnce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesine gre gerekletirilir.

(3) Kamu teebbsleri, 2014-2016 dneminde, Trkiye Kurumu ve kamu teebbsnn karlkl mutabakat olmas halinde, Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenecek istihdam garantili eitimler vastasyla personel temin edebilirler. Bu ekilde yaplacak atamalar ncelikle 4 nc ve 5 inci maddelerin birinci fkralar kapsamnda doan kontenjandan, bunun yeterli olmamas halinde ise izleyen yllar kontenjanlarndan mahsuben gerekletirilir.

Geici iiler

MADDE 8 (1) Kamu teebbsleri, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayl Kanun erevesinde, yl ierisinde 179 prim gn sresini amamak zere ve sadece mevsimlik ilerde ve/veya kampanya ilerinde geici ii altrabilir. Sz konusu geici iilerle yaplacak szlemelerde iinin mevsimlik ve/veya kampanya iisi olduu belirtilir.

(2) 2014 ylnda geici iilerin altrlacaklar toplam adam/ay sresi, bir nceki yl amayacak ekilde, yl iinde askerden dnecekler de dikkate alnarak, ilgisine gre Mstearln veya zelletirme daresi Bakanlnn uygun gr alndktan sonra Devlet Personel Bakanlna vize ettirilir.

(3) Usulne uygun vize edilen cetvellerin bir rnei, Devlet Personel Bakanlnca, ilgili kamu teebbsne, Saytay Bakanlna, Mstearla ve ilgisine gre zelletirme daresi Bakanlna gnderilir. Bu vize ilemi yaplmakszn ilgili personele deme yaplamaz.

Fazla alma

MADDE 9 (1) Kamu teebbsleri, 2014 ylnda, 2012/3840 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklarnn 2013 ylna ait Genel Yatrm ve Finansman Programnn tespitine ilikin Kararn 9 uncu maddesinin birinci ve nc fkralar kapsamnda 2013 yl iin belirlenen fazla alma tavann (saat/yl) amayacak ekilde fazla alma yaptrabilirler.

(2) Fazla alma tavannn yeterli olmamas halinde, birinci fkraya gre belirlenen tavan %10una kadar artrmaya kamu teebbs ynetim kurulu yetkilidir.

(3) rn alm kampanya faaliyetleri rekolteye bal olarak deiiklik gsteren, yeni mal veya hizmet retim birimleri faaliyete geen veya tesis veya birimleri baka bir kamu iletmesine devredilen, zelletirilen veya baka bir kamu iletmesinin tesis veya birimlerini devralan, mal veya hizmet retiminde art grlen, rehabilitasyon ve bakm onarm faaliyetleri yrten kamu teebbsleri ile retiminin yarsndan fazlasn ihra eden kamu teebbslerinde fazla alma tavan ilgisine gre Mstearlk veya zelletirme daresi Bakanl tarafndan yeniden belirlenebilir.

Pozisyon iptali

MADDE 10 (1) Maa ve cret demeleri zelletirme daresi Bakanlnca karlanan kurulularda, 2013 yl iinde emeklilik veya i akdi feshi nedeniyle ayrlan iilerin pozisyonlarnn tamam 30/6/2014 tarihine kadar ynetim kurulu karar ile iptal edilecek ve zelletirme daresi Bakanlna bilgi verilecektir.

Dier istihdam ekilleri

MADDE 11 (1) Kamu teebbsleri, bu Kararda bahsi gemeyen her trl personel almndan nce ilgisine gre Mstearlktan veya zelletirme daresi Bakanlndan izin almak zorundadr.

hale yoluyla hizmet alm

MADDE 12 (1) Kamu ihale mevzuatnda tanm yaplan hizmetler, 2014 ylnda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu, teebbs ana stats ve ilgili dier mevzuat hkmleri erevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. Bu Kararn yaym tarihinden itibaren, kamu teebbsleri, kamu ihale mevzuat gereklerini yerine getirmek artyla, 2014 yl iin hizmet alm ihalesi srecini balatabilirler.

(2) Kamu teebbsleri, maliyetlerin drlmesi ve salanan faydann artrlmas amacyla, Program kapsamnda iletme btelerini 2014-2016 dnemini kapsayacak ekilde yaparak ok yll hizmet almlarna kabilirler. zel nitelii nedeniyle yldan fazla sreli szleme yaplmasna ihtiya duyulan hizmet almlarnn yaplp yaplmayacana ilikin karar, Mstearlk ve Kalknma Bakanlnn grnn alnmasn mteakip ilgili Bakan tarafndan verilir.

(3) Program hedefleri ve iletme btesi kstlar dahilinde, 2014 ylnda ihale yoluyla alnacak hizmetlerin tutar, bu Kararn 22 nci maddesinin birinci fkras uyarnca bildirilecek olan tutar aamaz. 2013 ylnda yklenici firma araclyla salanan hizmetlerin 2014 ylnda teebbs personeli eliyle yaplmas veya bu hizmetlere ihtiya kalmamas durumunda, anlan hizmet almlar iin ayrlan hizmet alm tutar, 2014 yl tavanndan drlr. 2015 yl ve sonrasna ilikin hizmet alm tavanlar, bu fkra kapsamnda bildirilen tavann her yl iin %5er artrlmas yoluyla hesaplanr.

(4) Teebbs ve alanlarnn kurmu olduu vakf, sandk ve dier organizasyonlar ile bunlarn kurmu olduu veya itirak ettii irketler, dorudan veya dolayl olarak hizmet alm ihalelerine itirak edemez ve bunlardan herhangi bir ekilde hizmet alm yaplamaz.

(5) Kamu teebbsleri ihale yoluyla yaptrdklar hizmet almlarna ilikin olarak, Mstearla, Kalknma Bakanlna, Devlet Personel Bakanlna, Saytay Bakanlna ve ilgisine gre zelletirme daresi Bakanlna Mart ay sonuna kadar sunulmak zere rapor hazrlar. Sz konusu raporda, her bir ihale baznda hizmet almlarnn nitelii, nem derecesi, hizmetin dardan alm yoluyla yaptrlmasnn gerekesi, ihale kapsamnda ka kii altrld, maliyeti, ileriki yllarda devam edip etmeyecei, sresi ve szlemelerin yenilenmesi srasnda salanabilecek tasarruf konularnda detayl bilgiler bulunur.

(6) Bu Karar kapsamnda dardan alnacak hizmetlere ilikin ihalelerin ilgili mevzuata uygun bir ekilde yaplmasndan ve ihalenin kamu teebbsne en az mali yk getirecek ekilde sonulanmasn salayacak tedbirlerin alnmasndan kamu teebbs ynetim kurulu sorumludur.

lave hizmet almlar

MADDE 13 (1) Yeni retim tesisi, iletme birimi kurulmas veya devir alnmas, yeni hizmet birimlerinin faaliyete gemesi, kamu teebbslerinin mal veya hizmet retiminde art grlmesi veya faaliyet alannn genilemesi durumunda ilave hizmet alm talepleri ile dier nedenlerle kamu teebbsnce ortaya konulan hizmet alm ihtiyacna ilikin talepler ayrca deerlendirilir. Bu hususta karar almaya, sz konusu taleplere ilikin bedellerin 12 nci madde kapsamnda belirlenen hizmet alm tavannda;

a) %25e kadar bir art gerektirmesi halinde, kamu teebbs ynetim kurulu,

b) %60a kadar bir art gerektirmesi halinde, Mstearlk ve Kalknma Bakanlnn grnn alnmasn mteakip ilgili Bakan,

c) %60n zerinde bir art gerektirmesi halinde ise Yksek Planlama Kurulu,

yetkilidir.

(2) Olaanst koullardan (yangn, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan geici sreli hizmet almlarna ynelik harcamalar bu Karar kapsamndaki snrlamalara tabi deildir.

(3) hracat yapan kamu iktisadi teebbslerinin yapacaklar ihracat kapsamnda dardan alacaklar i ve d navlun hizmetlerine ilikin bedeller ile enerji alannda faaliyette bulunan kamu iktisadi teebbslerince sistem arz gvenliinin salanmas asndan hayati nem tayan acil durumlarda, ilgili bakanln deerlendirme ve talimatlar erevesinde yaplmas zorunluluk arz eden hizmet almlarna ilikin bedeller hizmet alm tavan snrlamalarnn dndadr. Bu kapsamda yaplan hizmet alm tutarlar ve hizmet almlarnn mahiyeti Mstearla bildirilir.

Kamu teebbs ile yklenici firma ilikisi

MADDE 14 (1) hale yoluyla yaplacak hizmet almlarnda, yklenici firmann istihdam ettii iinin muhatab kamu teebbs deil yklenici firma olacaktr. Mevcut szlemeler bu erevede yenilenecektir. Yklenici firma tarafndan istihdam edilen iilerin kamu teebbs ile olan ilikilerinde, i hukukuna gre devamllk arz edebilecek her trl szleme hkmleri bu yenilemeler kapsamnda iptal edilecektir. 2014 ylnda mevcut yklenici firma ile olan szleme yenilenmedii takdirde, yeni firmayla yaplacak szlemelerde yklenici firmann istihdam ettii iilerin kamu teebbs ile olan ilikilerinde i hukukuna gre devamllk arz eden hkm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.

(2) Kamu teebbsleri, hizmet alm yaptklar yklenici firmalarda alan personelin cretleri ile sosyal gvenlik ve isizlik sigortas primlerinin dzenli yatrlp yatrlmadn takip etmekle ykmldr. Hizmet alm ihale artname ve szlemelerine, yklenici firmann altrd personelin cretleri ile sosyal gvenlik ve isizlik sigortas primlerini tam, zamannda ve dzenli olarak yatrmamas veya uygulamada iilere bordrolarnda yer alan net cretlerinden daha az cret dendiinin tespit edilmesi durumlarnda szlemenin feshedileceine ynelik hkm konulacaktr.

NC BLM

Mali Hkmler

letme btesi

MADDE 15 (1) Mstearlk, 31/12/2013 tarihine kadar Program kamu teebbslerine gnderir. Kamu teebbsleri, 2014 ylna dair iletme btelerini Program hedeflerini esas alarak hazrlar ve 31/1/2014 tarihine kadar Mstearla, Kalknma Bakanlna ve ilgisine gre zelletirme daresi Bakanlna bildirir.

(2) letme btelerinde yl iinde deiiklik gerektiinde, kamu teebbsleri bu taleplerini detayl gerekeleri ve mali byklklerini ierecek ekilde Mstearla iletir. Yl iindeki gelimeler dorultusunda, Kalknma Bakanlnn olumlu grn ve ihtiya duyulmas halinde ilgili kurumlarn grn alarak iletme btelerinde, Programda ve performans hedeflerinde deiiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Mstearlk yetkilidir.

(3) Yl iinde yatrm denei tavannn deimesi halinde kamu teebbslerince Mstearla ve ilgisine gre zelletirme daresi Bakanlna be i gn ierisinde bilgi verilir.

Sat fiyatlarnn ve tarifelerinin belirlenmesi

MADDE 16 (1) Kamu teebbsleri, ilgili mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, rettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbesttir. Sat fiyatlar ve tarifeler; uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, Programdaki mali hedefler, teebbsn finansman ihtiyac ve gemi yllar vergi ykmllkleri dikkate alnarak, kamu teebbsn zarara uratmayacak ekilde belirlenecektir.

(2) Fiyat ve tarife dzenlemelerinde, ilgili dzenleyici ve denetleyici st kurulun uygulamalar ile gerekli koordinasyon salanr. Kamu teebbsleri, dzenleyici ve denetleyici st kurullara yapacaklar tarife ayarlama bavurularnn bir rneini bilgi iin Mstearla, Kalknma Bakanlna ve ilgisine gre zelletirme daresi Bakanlna e zamanl olarak gnderirler.

Bor ve alacaklar

MADDE 17 (1) Kamu teebbsleri, kamu ve zel sektr ayrm yapmakszn, tm borlarn zamannda demek ve alacaklarnn tahsilatnda gerekli ilemleri zamannda tesis ettirmek zorundadr.

(2) Kamu teebbsleri, yurt d bal ortaklklar ve itiraklerinden olan temett alacaklarnn tamamn 2014 yl iinde tahsil eder.

Kamu iktisadi teebbsleri aras faiz uygulamas

MADDE 18 (1) Kamu iktisadi teebbsleri, kendi aralarndaki ticari ilikiler dolaysyla oluan veya oluacak bor ve alacaklara uygulayacaklar faizi, kendi aralarnda yaplacak bir protokol ile belirler ve hesaplarn uzlalan faiz oranlar zerinden tutarlar. Yaplan protokoln bir rnei, en ge protokol tarihini takip eden 15 i gn iinde Mstearla gnderilir.

(2) Taraflar arasnda uygulanacak faiz konusunda uzlamaya varlamad takdirde, Mstearlk genel faiz oranlarn dikkate alarak, uygulanacak faiz orann belirlemeye yetkilidir.

Genel aydnlatma bedellerinin tespitine ilikin denetimlere ait giderler

MADDE 19 (1) lgili mevzuat ile kendisine genel aydnlatma bedellerinin tespitine ynelik denetim ve kontrol grevi verilen kamu teebbslerinin bu kapsamda yapacaklar denetim ve kontrollere ilikin harcrah, konaklama, iae, ulam, tehizat temini ve benzeri dier giderlerinin karlanmas amacyla kamu teebbsnn btesinde gerekli tahsisat yaplr.

DRDNC BLM

zleme ve effaflk

zleme

MADDE 20 (1) Mali effaflk ve hesap verebilirliin artrlmasn teminen, Mstearlk, izleme kapsamna alnacak kamu iletmelerini belirlemeye yetkilidir.

(2) Kamu iletmeleri, yatrm ve finansman programndaki hedeflerin gereklemesinin izlenmesi amacyla istenilen bilgi ve belgeleri ve ierii Mstearlka belirlenecek mali ve mali olmayan tablolar talep edilen ekilde ve belirlenen srede Mstearla ve Kalknma Bakanlna gndermek zorundadr.

Kapasite gelitirme

MADDE 21 (1) Kamu iletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini salkl ve srekli bir ekilde retecek bilgi ilem alt yapsn kuracak veya kurmu olduklar bilgi ilem alt yapsn gelitireceklerdir.

(2) Bu Kararn 20 nci maddesi uyarnca izlemeye alnan kamu iletmelerinin bu kapsamda yaptklar veya yapacaklar harcamalar tasarruf tedbirleri dndadr.

(3) Kamu iletmeleri, izleme kapsamnda yeterli miktarda ekipman bulundurur ve eleman tahsis ederler.

Hedef tespiti ve takibi

MADDE 22 (1) Mstearlk, Kalknma Bakanlnn grn alarak, Program kapsamnda ve kamu teebbs baznda er aylk mali veya mali olmayan hedefler belirler ve ilgili kamu teebbsne gnderir.

(2) Kamu teebbsleri; Mart, Haziran, Eyll ve Aralk aylar sonu itibaryla, birinci fkra kapsamnda kendileri iin belirlenen hedeflere ulalp ulalamadn, ulalamadysa buna ilikin gerekeleri ve alnacak tedbirleri, takip eden ayn sonuna kadar Mstearla ve Kalknma Bakanlna iletir.

(3) Mstearlk, kamu teebbslerinin 2014 yl faaliyetlerini takip etmek, belirlenen hedefler kapsamnda deerlendirme yapmak ve teebbs faaliyetlerinin bu Karar hkmlerine uygunluunu takip etmek amacyla, er aylk dnemler itibaryla denetim yapmaya ve rapor hazrlamaya yetkilidir.

(4) nc fkra kapsamnda yaplacak denetimler esnasnda, kamu teebbsleri, istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek ve denetimi yapan yetkili personele vermek zorundadr. letilen bilgi ve belgelerin doruluundan ve tutarllndan, kamu teebbsnn ilgili birim yneticisi, ilgili personel ile birlikte mteselsilen sorumludur.

(5) Mstearlk, nc fkra kapsamnda denetim yaplacak kamu teebbslerini ve buna ilikin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

BENC BLM

eitli Hkmler

Stratejik planlar

MADDE 23 (1) Stratejik planlar Kalknma Bakanlnca uygun grlen kamu iktisadi teebbsleri, sz konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik ama, hedef ve performans gstergelerine bu planlar kapsamnda ngrlen maliyet ve denekler erevesinde ulamak iin gerekli tedbirleri alrlar. Stratejik Planlar Kalknma Bakanl tarafndan onaylanmam veya mevcut stratejik plan dnemleri 2014 yl iinde sona erecek olan kamu iktisadi teebbsleri, Kalknma Bakanlnca Mstearln grleri dikkate alnarak belirlenen stratejik planlara ilikin usul ve esaslar erevesinde, stratejik planlarn hazrlarlar.

(2) Kamu iktisadi teebbsleri, yllk yatrm ve finansman programlarn stratejik planlarnda yer alan ama ve hedeflere uygun olarak hazrlamak zorundadr.

(3) Kalknma Bakanl tarafndan hazrlanm olan Kamu ktisadi Teebbslerinin Stratejik Planlarnn zlenmesi ve Deerlendirilmesi ile Performanslarnn llmesine Dair Usul ve Esaslar erevesinde, kamu iktisadi teebbslerinin stratejik planlar izlenip deerlendirilecek ve performanslar llecektir.

(4) Stratejik planlar onaylanarak uygulamaya girmi olan kamu iktisadi teebbsleri, performans programlar ile performans deerlendirme raporlarn usul ve esaslara uygun olarak belirlenen sreler ierisinde Kalknma Bakanl ve Mstearla gnderirler.

kontrol sisteminin oluturulmas

MADDE 24 (1) kontrol; kamu iktisadi teebbslerinin amalarna, belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yrtlmesini, varlk ve kaynaklarnn korunmasn, muhasebe kaytlarnn doru ve tam olarak tutulmasn, mal bilgi ve ynetim bilgisinin zamannda ve gvenilir olarak retilmesini salamak zere kamu iktisadi teebbsleri tarafndan oluturulan organizasyon, yntem ve sreler ile i denetimi kapsayan kontroller btndr.

(2) denetim, kamu iktisadi teebbslerinin almalarna deer katmak ve gelitirmek iin kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna gre ynetilip ynetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz danmanlk ve tarafsz gvence salama faaliyetidir. Bu faaliyetler, kamu iktisadi teebbslerinin ynetim ve kontrol yaplar ile mal ilemlerinin risk ynetimi, ynetim ve kontrol srelerinin etkinliini deerlendirmek ve gelitirmek ynnde sistematik, srekli ve disiplinli bir yaklamla ve uluslararas i denetim standartlarna uygun olarak i denetim birimi tarafndan gerekletirilir.

(3) Kamu iktisadi teebbsleri;

a) almalarna deer katmak ve gelitirmek iin kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna gre ynetilip ynetilmediini deerlendirmek, performans kalitesi hakknda ynetime bilgi salamak,

b) Risk ynetimi sistem ve srelerinin kurulmasnda, gelitirilmesinde ve iyiletirilmesinde ynetime danmanlk yapmak,

c) Risklerin belirlenmesi ve ynetilmesi srecinde tavsiyelerde bulunmak, risklerin ve kontrol eksikliklerinin tanmlanmas, deerlendirilmesi ve iyiletirilmesi konusunda rehberlik yapmak,

) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtilen amalar ile bu Karar uyarnca belirlenecek hedefleri gerekletirmek ve tarafsz gvence salamak,

amacyla kurumsal ynetim ilkelerini dikkate alarak, 2014 yl sonuna kadar dorudan genel mdre bal i denetim birimi kurar ve yeterli sayda i deneti istihdam eder.

(4) denetiler, aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Tarafsz risk analizlerine dayanarak kamu iktisadi teebbslerinin ynetim ve kontrol yaplarn deerlendirmek.

b) Kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli kullanlmas bakmndan inceleme yapmak ve nerilerde bulunmak.

c) Mal ynetim ve kontrol srelerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda nerilerde bulunmak.

) Denetim sonular erevesinde iyiletirmelere ynelik nerilerde bulunmak.

d) Ylda en az bir kez ilgili kamu iktisadi teebbsnn bamsz denetime hazrlk almalarna ilikin rapor hazrlamak.

e) Ylda en az bir kez ilgili kamu iktisadi teebbsne ilikin kontrol z deerlendirme yapmak ve bu kapsamda rapor hazrlamak.

f) lgili kamu iktisadi teebbs genel mdr tarafndan verilen i kontrol sistemlerinin deerlendirilmesine ve izlenmesine ilikin dier i ve ilemleri yapmak.

(5) denetiler, 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (b) bendi kapsamnda istihdam edilir.

(6) Kamu iktisadi teebbslerince belirlenecek Deneti (KT) unvanl kadro ihtiyac, 4/5/2013 tarihli ve 28637 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu ktisadi Teebbsleri ve Bal Ortaklklarnn Kadro ve Pozisyon ptal ve hdas lemlerine likin Tebli (2013/3) gereince Devlet Personel Bakanlna bildirilir. Kadro iptal ve ihdas talepleri, sz konusu Tebliin 4 nc maddesinin ikinci fkrasna gre yaplr.

(7) denetim birimi bakan, en az be hizmet yln doldurmu, tercihen Kamu Deneti Sertifikas ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarndan birine sahip i denetiler arasndan kdem, bilgi ve tecrbe dzeyi dikkate alnarak ilgili kamu iktisadi teebbsnn genel mdrnn teklifi zerine ynetim kurulu tarafndan atanr. deneti olarak atanacaklarda ise iki yl ilgili kamu iktisadi teebbsnde geirilmi olmak zere en az be hizmet yln doldurmu olma art aranr. Kamu iktisadi teebbsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak grevde ykselme ve unvan deiiklii ynetmeliklerinde gerekli dzenlemeleri yapar.

(8) Kamu iktisadi teebbslerinde i denetim, uluslararas i denetim standartlarna gre yaplr. Atanan i denetiler, i denetim alannda asgari sekiz haftalk mesleki eitime tabi tutulur.

(9) Kamu iktisadi teebbsleri, bu maddede belirlenen hususlar yerine getirmek zere, organizasyonlarn ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarn yeniden yaplandrr ve birimlerinin grev, yetki ve sorumluluklarn belirleyen i mevzuat yeniden dzenler.

(10) Kamu iktisadi teebbsleri, 2014 yl Haziran ay sonuna kadar bu maddede belirtilen ekilde bir i kontrol sisteminin iki yl iinde kurulmasn taahht eden ayrntl bir eylem plan hazrlar. Sz konusu eylem plan, ynetim kurulunun onay ile ilgili kamu iktisadi teebbs tarafndan 2014 yl Temmuz ay sonuna kadar Mstearla gnderilir. Ayrca, kamu iktisadi teebbsleri bu madde erevesinde verilen grevlerin gereklemelerine ilikin hazrlayacaklar raporlar ynetim kurulunun da onaylamasn mteakip 2014 yl Aralk ay sonuna kadar Mstearla gnderir.

(11) Bu madde erevesinde yaplacak atamalar, Mstearln uygun grnn alnmas artyla, bu Kararn 4 nc ve 5 inci maddelerinde belirtilen snrlamalara tabi deildir.

Kurumsal verilerin yaymlanmas

MADDE 25 (1) Kamu teebbsleri, ynetim biliim sistemlerinin gelitirilmesi amacyla gerekli tedbirleri alr. Bu kapsamda, bilgi ve iletiim teknolojilerinin alt yapsn, kurumsal kaynak planlamasnn gerektirdii yazlm ve sistemlerini, intranet ve internet portallerini gelitirir. Yaynlanan bilgilerin devaml gncellenmesi salanr.

(2) nternet sitelerindeki bilgiler, kurumsal ynetim ilkelerinde belirtilen esaslar erevesinde, asgari ierii 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Kurumlar nternet Sitesi Klavuzu ile ilgili 2007/4 sayl Babakanlk Genelgesine uyumlu olacak biimde ve en gncel haliyle yer alr.

(3) Kamu iletmeleri, kurumsal ynetim ilkeleri ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayl Resm Gazetede yaymlanan irketlerin Yllk Faaliyet Raporunun Asgari eriinin Belirlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde hazrladklar 2013 ylna ait faaliyet raporlarn, 31/5/2014 tarihine kadar internet sitelerinde yaymlar ve basl bir rneini ilgili kurum ve kurululara gnderir.

(4) Mstearlk, izleme kapsamna ald kamu iletmelerinin toplu verilerini ve analizlerini ieren 2013 ylna ait Kamu letmeleri Raporunu, 30/9/2014 tarihine kadar internet sayfasnda yaymlar.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 26 (1) Kamu teebbsleri, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin gelitirilmesi ve artrlmasna ynelik gerekli her tr ilemi yapmakla ykmldr. Bu erevede, niversitelerle veya dier ilgili sivil veya kamu kurum veya kurulular ile ibirlii yapabilirler.

(2) Birinci fkra kapsamnda yaplacak almalar, 22 nci maddenin ikinci fkras uyarnca Mstearla ve Kalknma Bakanlna yaplacak dnemsel bilgilendirmeler kapsamnda rapor edilecektir.

(3) AR-GE almalar kapsamnda yaplacak harcamalar tasarruf tedbirleri dndadr.

Yazma sreleri, kanallar ve yntemi

MADDE 27 (1) Bu Karar kapsamnda yaplacak her trl yazmaya ilikin cevaplandrma sreleri hususunda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara likin Ynetmelikte belirtilen sreler dikkate alnr.

(2) Bu Karar kapsamnda Mstearla ve Kalknma Bakanlna iletilecek talepler ilgili Bakanlklar zerinden deil, dorudan kurulular tarafndan yaplr.

(3) Kamu iletmelerinin ilgili kurulularla yapacaklar yazmalarda, iletmeyi temsile yetkili olduklar hususu ynetim kurulunca tescil edilmek zere, ticaret sicil memurluuna bildirilen, kurumda en st seviyede yetkiyi haiz iki yneticinin imzasnn bulunmas zorunludur.

Yurt d bal ortaklklar, itirakler ve yatrmlar

MADDE 28 (1) Kamu teebbsleri, yurt dnda kurulmu ve yerleik olduu lkenin mevzuatna tabi faaliyet gsteren bal ortaklklar ile itiraklerine ve yurt dnda yapm olduklar yatrmlara ilikin her trl bilgi ve belgeyi, talep edilmesi durumunda, Mstearla ve Kalknma Bakanlna bildirir.

(2) 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 58 inci maddesinin nc fkrasna gre kurulan veya kurulacak olan bal ortaklk ve itiraklerin sermaye deiimlerine ilikin olarak yaplacak her trl ilemde, Mstearln ve Kalknma Bakanlnn uygun gr aranr.

Sorumluluk

MADDE 29 (1) Kamu teebbslerinin ilgili mevzuat ve bu Kararda belirtilen ilkeler erevesinde faaliyet gstermesinden, kamu teebbsleri tarafndan iletilen taleplerin mevzuata ve teebbsn ana statsne uygunluundan ve Mstearlk, zelletirme daresi Bakanl, Devlet Personel Bakanl ve Kalknma Bakanl tarafndan kamu teebbslerine verilen izinler ile Mstearlk btesinin 05 - Cari Transferler ve 08 - Bor Verme tertiplerinden yaplan demelere konu ilemlerin ilgili mevzuata ve amacna uygun olarak gerekletirilmesinden ynetim kurulu sorumludur.

Bamsz denetim ve finansal raporlama

MADDE 30 (1) 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Bamsz Denetime Tabi Olacak irketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarnca 1/1/2015 tarihinden itibaren bamsz denetime tabi olacak kamu iktisadi teebbsleri, bu konuda gerekli tedbirleri alr ve Trkiye Muhasebe Standartlar ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapy oluturur.

(2) Kamu iktisadi teebbsleri, birinci fkra kapsamnda bamsz denetim kuruluunu 2014 yl iinde seebilir.

(3) Bamsz denetim kuruluunu semeye, kurulula bamsz denetim szlemesi imzalamaya, konuyla ilgili dier hususlarn yerine getirilmesine ynetim kurullar yetkilidir.

Usul ve esaslar teblii

MADDE 31 (1) Bu Kararda belirtilen hkmlerin uygulanmas amacyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti Mstearlka Resm Gazetede yaymlanacak tebli ile duyurulur.

Yrrlk

MADDE 32 (1) Bu Kararn; 4 nc, 12 nci ve 15 inci maddeleri yaym tarihinde, dier maddeleri 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 33 (1) Bu Karar hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 


KAMU TEEBBSLERNN 2014 YILI MAL HEDEFLER (Bin TL)

Kamu Teebbsleri

Yatrm

Borlanma Gerei (1)

Faiz D Fazla (2)

233 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye Tabi Kamu ktisadi Teebbsleri ve Bal Ortaklklar

 

1-Makina ve Kimya Endstrisi Kurumu (MKEK)

219.000

88.324

-104.183

2-ET Maden letmeleri (ET MADEN)

325.000

-39.466

38.466

3-Trkiye Takmr Kurumu (TTK)

64.000

6.450

-7.750

4-Trkiye Kmr letmeleri Kurumu (TK)

127.500

-25.036

22.244

5-Elektrik retim A.. (EA)

625.000

-2.566.455

2.608.425

6-Trkiye Elektrik letim A.. (TEA)

1.100.000

-12.494

-19.734

7-Trkiye Elektrik Ticaret ve Taahht A.. (TETA)

2.200

-6.481

-17.882

8-Trkiye Elektromekanik Sanayi A.. (TEMSAN)

5.500

1.098

-99

9-Trkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

1.400.000

-121.179

29.357

10-Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. (BOTA)

500.000

-524.516

391.003

11-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

110.000

84.011

53.593

12-ay letmeleri Genel Mdrl (AYKUR)

55.000

-333

29.333

13-Tarm letmeleri Genel Mdrl (TGEM)

290.000

-289

9.789

14-Et ve St Kurumu (ESK)

31.000

-449

-1.051

15-Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

30.000

94.527

-123.663

16-T.C. Devlet Demiryollar letmesi (TCDD)

4.000.000

768.995

-773.197

17-Trkiye Vagon Sanayi A.. (TVASA)

7.500

17.126

-17.126

18-Trkiye Demiryolu Makinalar Sanayi A.. (TDEMSA)

5.300

-7.605

7.314

19-Trkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.. (TLOMSA)

8.700

-8.371

9.602

20-Devlet Hava Meydanlar letmesi (DHM)

458.600

146.774

-158.447

21-Ky Emniyeti Genel Mdrl (KEGM)

66.000

15.913

-25.699

TOPLAM 1

9.430.300

-2.089.458

1.950.298

 

 

 

 

4046 sayl Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yardan Fazlas Kamuya Ait Olan Kurulular

 

1-Smer Holding A..

200

1.147

-1.447

2-Trkiye Denizcilik letmeleri A.. (TD)

4.000

770

-3.653

3-Trkiye Elektrik Datm A.. (TEDA)

50.040

117.142

-117.142

4-Trkiye eker Fabrikalar A.. (TFA)

42.000

338.995

-281.395

5-tta Gayrimenkul A..

4.000

2.170

-2.220

TOPLAM 2

100.240

460.224

-405.857

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

9.530.540

-1.629.234

1.544.441

 

 

 

(1) Borlanma gereindeki pozitif tutarlar, kuruluun finansman ihtiyac olduunu ifade etmektedir.

 

(2) Borlanma gereinden faiz gelir ve giderlerinin ayklanmas ile bulunmaktadr.