8 Kasım 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28815

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5473

Ekli “Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 30/9/2013 tarihli ve 15739 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                               E. BAYRAKTAR                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME VE FİYAT
İSTİKRAR FONU KAYNAKLI KREDİ BORÇLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR KARAR

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Kararın amacı; Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin (Birlik) 1/5/2000 tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından kullandıkları ve bakiyesi bulunan kredi borçlarının 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Kararın kapsamına, 4572 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde öngörülen süre içinde yapılandırma amacıyla müracaat eden Birliklerin,  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilenler de dahil olmak üzere, 1/5/2000 tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Gider Hesabından ilgili mevzuat uyarınca kullandıkları ve bakiyesi bulunan kredi borçları girer.

Borcun yeniden hesaplanması

MADDE 3 − (1) Birliklerin bu Karar kapsamındaki borçları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) tarafından aşağıdaki esaslara göre yeniden hesaplanır. Yeniden yapılandırmaya konu borçları 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen Birliklerden anılan Kanun çerçevesinde yapılan tahsilat tutarları da yeniden yapılandırmaya konu edilecek anapara tutarının belirlenebilmesi için tahsilat tarihleri ile birlikte ilgili vergi dairesi tarafından Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Bankaya bildirilir.

a) Yeniden yapılandırmaya konu edilecek anapara tutarının belirlenmesinde, Birliğin muhtelif tarihlerde kullandığı ve bakiyesi bulunan kredi toplamından, o krediye ilişkin varsa yapılan tüm ödemeler, ödemenin yapıldığı aydaki mevcut anapara bakiyesinden düşüldükten sonra elde edilecek tutar esas alınır. 1/5/2000 tarihinden sonra kullanılmış ancak bakiyesi bulunmayan krediler yeniden yapılandırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.

b) Birliğin aylık anapara borç bakiyesi, ayın ilk ve son günü borç bakiyelerinin toplamının ikiye bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde bulunan aylık ortalama anapara borç bakiyelerine ilgili aya denk gelen ve EK-1’de yer alan yeniden yapılandırma faiz oranı basit usulde uygulanır.

c) Bu yolla belirlenen faizlerin toplamının, (a) bendine göre yeniden hesaplanan anapara borç bakiyesine eklenmesiyle ortaya çıkacak tutar ilgili Birliğin yeniden yapılandırılmış DFİF kredi borcunu oluşturur.

ç) Kredi borçları faizlerinin, bu maddedeki esaslara göre yeniden hesaplanarak ödenmesi şartıyla; 4572 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin yayımlandığı tarihe kadar uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) Borcu vergi daireleri tarafından takip edilen Birlikler için Banka tarafından bu maddenin 1 inci fıkrası çerçevesinde hesaplanan borç tutarı Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla ilgili vergi dairesine bildirilir.

(3) Bu Karar uyarınca yapılacak yeniden hesaplama sonucunda tahsilinden vazgeçilen tutarlar Birlikler tarafından kurum kazancına dahil edilmez, bilançonun pasifinde özel bir hesapta izlenir. Bu hesapta izlenen tutarlardan, Birliğin gelir-gider menfi farklarının yanı sıra, 4572 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca ortak kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan Birlik alacakları da mahsup edilebilir.

Yeniden yapılandırma protokolü

MADDE 4 − (1) Yeniden yapılandırmadan faydalanmak üzere 4572 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca süresi içinde başvuruda bulunan Birlikler ile Banka arasında en geç 31/12/2013 tarihine kadar EK-2’de yer alan protokol imzalanır.

(2) Borçları 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan Birliklere ise ilgili vergi dairesi tarafından EK-3’te yer alan yeniden yapılandırma formu gönderilir. Birlikler söz konusu formu doldurup imzalamak suretiyle ilgili vergi dairesine yazı ekinde iade eder. Bu Kararda protokole ilişkin olarak yapılan atıflar bu fıkra kapsamındaki Birlikler için yeniden yapılandırma formuna yapılmış sayılır.

(3) İmzalanan protokol ve formların birer örneği Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilir.

Borcun vadesi ve ödemeler

MADDE 5 − (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca yeniden hesaplanan borç toplamı, yılda bir ödemeli olmak üzere en fazla 15 (onbeş) yılda eşit taksitler halinde ödenir. İlk taksit ödemesi 2014 yılı içinde yapılır. Birlik tarafından belirlenecek olan toplam taksit sayısı ile taksit ödemelerinin hangi ayda yapılacağı protokolde belirlenir. Banka ve vergi dairesi Birliğe ödemelerin ne zaman yapılacağını bir tablo ile bildirir.

(2) Ödeme süresi boyunca, protokolde belirlenen plana uygun olarak ödenen taksitlere ayrıca fer’i alacak hesaplanmaz.

(3) Yeniden yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi durumunda bu Karar uyarınca hesaplanan faiz tutarından yüzde yirmi beş oranında indirim uygulanır.

(4) Yapılan tahsilatlar 2 (iki) iş günü içerisinde, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına aktarılır. Yapılan tahsilatlar, Banka veya ilgili vergi dairesi tarafından Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yazılı olarak bildirilir.

Geç veya eksik ödeme

MADDE 6 − (1) Bu Karara göre ödenmesi gereken taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları üzerinden gecikilen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı hesaplanır.               

(2) Arka arkaya iki taksitin vadesinde ve tahakkuk eden gecikme zamları ile birlikte tam olarak ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

(3) Yeniden yapılandırmanın bozulması halinde, Birlik yeniden yapılandırılan borca ilişkin olarak yaptığı ödemeler nispetinde 4572 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinden faydalanır.

(4) Yeniden yapılandırmanın bozulması veya yeniden yapılandırmaya başvurulmaması halinde kredi borçları 6183 sayılı Kanun hükümleri kapsamında takip ve tahsil edilir. Yeniden yapılandırmanın bozulması durumunda, yeniden yapılandırma döneminde yapılan ödemelerin bu Karar uyarınca hesaplanmış olan toplam borca oranı esas alınarak, yapılandırma öncesi borçtan o oranda ödeme düşülür. Kalan tutar üzerinden ilgili mevzuata göre fer’i alacak hesaplanır ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairesine bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 − (1) Yeniden yapılandırma şartlarını yerine getirmeyen Birliklerin yöneticilerine ilişkin olarak Birlik ve kooperatiflerin ilgili mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 8 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 − (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

EK-2

EK-3