3 Kasm 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28810

YNETMELK

Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrlnden:

ULUSLARARASI GR NOKTALARINDA UYGULANACAK EVRE

SALII LEMLERNE DAR YNETMELK

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Uluslararas Salk Tznn uluslararas giri noktalarnda ekirdek kapasite gereklilikleri kapsamnda ngrd evre sal ilemlerinin yrtlmesi konusunda grevli kurum ve kurulularn almalarnda koordinasyonun salanmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununun 29 uncu maddesine, 27/12/1972 tarihli ve 7/5578 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Uluslararas Salk Tzne,11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 28 inci ve 40 nc maddelerine dayanlarak karlmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Atk: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluan, evreye atlan veya braklan her trl maddeyi,

b) Atk kontrol ynetimi: Giri noktalarnda, atk ynetimi ilemlerinin kontrol, takibi ve denetimi ile atk kaynakl potansiyel risklerin tespitinin ve deerlendirilmesinin salanmasn,

c) Bakanlk: Salk Bakanln,

) evre kirlilii: evrede meydana gelen ve canllarn saln, evresel deerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her trl olumsuz etkiyi,

d) evre sal: Bir canlnn yaamn srdrmek iin iinde bulunduu ortamda ihtiyalar piramidi ierisinde etkileime girdii her trl faktrn istenmeyen etkilerinin engellenmesi amal fikir ve faaliyetleri,

e) Enfeksiyon: Halk sal riski oluturabilecek enfeksiyz bir etkenin bir insann ya da hayvann bedenine girmesi ve gelimesi veya oalmasn,

f) Enfestasyon: nsan organizmasnda ok hcreli asalak mikroorganizmalarn oluturduu hastalklar,

g) Genel Mdrlk: Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrln,

) Gda gvenlii ynetimi: Giri noktalarnda, gda kontrol ve denetimini, gda ileklerinin teknik ve hijyen kurallarna uygunluunu, gda ve gda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin uygunluunu, gda kalitesinin izlenmesini, numune alnmasn ve her aamada kirlenmeden korunmas amacyla gda kaynakl potansiyel risklerin tespitinin ve deerlendirilmesinin salanmasn,

h) Halk sal riski: Uluslararas dzeyde yaylabilecek veya ciddi ve dorudan bir tehlike gsterebilecek durumlar bata olmak zere, insan saln olumsuz ynde etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nkleer bir olay ihtimalini,

) me-kullanma suyu: Genel olarak ime, yemek yapma, temizlik ve dier evsel amalar ile gda maddelerinin ve dier insani tketim amal rnlerin hazrlanmas, ilenmesi, saklanmas ve pazarlanmas amacyla kullanlan, orijinine baklmakszn, orijinal haliyle ya da artlm olarak ister kaynandan isterse datm andan temin edilen ve 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayl Resm Gazetede yaymlanan nsani Tketim Amal Sular Hakknda Ynetmelikte yer alan zelliklere uygun sular,

i) nsani tketim amal su: Orijinal haliyle ya da ilendikten sonra, datm a, tanker, ie veya kaplar ile tketime sunulan ime, piirme, gda hazrlama ya da dier evsel amalar iin kullanlan btn sular ile suyun kalitesinin, gda maddesinin nihai halinin sala uygunluunu etkilemeyecei durumlar haricinde insani tketim amal rnlerin veya gda maddelerinin imalatnda, ilenmesinde, saklanmasnda veya pazarlanmasnda kullanlan btn sular,

j) letmeci kurulu: Uluslararas giri noktalarnda bulunan kamu kurum ve kurulularn, zel iletmeleri veya bu alanlardaki shhi ve gayrishhi messese iletmelerini,

k) Kapal alan hava kalitesi kontrol ynetimi: Giri noktalarnda, kapal alan hava kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi amacyla hava kaynakl potansiyel risklerin tespitinin ve deerlendirilmesinin salanmas ile kontrol nlemlerinin alnmas, aldrlmas ve/veya tavsiye edilmesini,

l) Kontaminasyon: Bir insan ya da hayvan bedeninin yzeyinde, tketilmek zere hazrlanm bir rnn iinde ya da zerinde ya da iinde veya tatlar da dahil dier cansz maddeler zerinde halk sal riski oluturabilecek enfeksiyz ya da toksik etkenin ya da maddenin varln,

m) Merkez: Genel Mdrln havaliman, liman ve gerektiinde baz kara hudut kaplarnda bulunan salk denetleme merkezlerini,

n) Rezervuar: inde enfeksiyz etkenin doal bir ekilde yaad ve varl, halk sal riski oluturabilen bir hayvan, bitki ya da maddeyi,

o) Snr mlki idare amiri: Sivil hava meydanlar, limanlar ve snr kaplarnda, giri-klarla ilgili grev ve hizmetlerin dzenli ve etkili biimde yrtlmesinden, snrlarda grevli kurulular arasnda ibirlii ve koordinasyonun salanmasndan sorumlu olan ve 10/6/1949 tarihli ve 5442 l daresi Kanunu gereince grevlendirilen vali yardmclar veya kaymakam,

) Su gvenlii ynetimi: Giri noktalarnda, ime ve kullanma sularnn denetiminin, teknik ve hijyen kurallarna uygunluunun, numune alnmasn ve her aamada kirlenmeden korunmas amacyla su kalitesinin izlenmesinin, su kaynakl potansiyel risklerin tespitinin ve deerlendirilmesinin yaplarak gerekli tedbirlerin alnmasnn salanmasn,

p) Uluslararas giri noktas: Bakanlar Kurulunca, deniz, hava veya karayolu sahalarndan lkeye uluslararas giri-kn yaplmasna karar verilen hudut kaplarnn kapsad alan ve bu alann evresindeki asgari 400 metre blgeyi ieren yeri,

r) Uluslararas nemi haiz halk sal acil durumu: Bir hastaln uluslararas yaylm yoluyla dier devletler iin halk sal riski oluturduu ve potansiyel olarak egdm iinde uluslararas cevap gerektirdii tespit edilen olaand olay,

s) Vektr: Halk sal asndan risk tekil eden enfeksiyon etkeni tayan bcek ya da dier bir hayvan,

) Vektr kontrol ynetimi: Giri noktalarnn, her trl vektr ve rezervuardan temizlenmesi iin yrtlen vektr kontrol ile ilgili ilemleri ve vektr kaynakl potansiyel risklerin tespitinin ve deerlendirilmesinin salanmasn,

ifade eder.

Genel Mdrln grevleri

MADDE 4 (1) Genel Mdrln grevleri unlardr:

a) Halk salnn korunmas amacyla uluslararas giri noktalarnda, evre sal ynetimi ile ilgili gerekli tedbirlerin alnmas, uygulanmas ve takibinin yaplmas konusunda ilgili kurumlarla koordinasyonu salamak.

b) Uluslararas giri noktalarnda vektr kontrolne ynelik ilemlerin yrtlmesini salamak, bu ynde hizmet verecek firmalar yetkilendirmek ve denetlemek, farkl kurum ve kurulularca yrtlen vektr ynetimi plan ve almalarnn entegrasyonunun yaplmasn salamak.

c) Shhi ve gayrishh messeselerin salk koullarnn denetimlerinin yaplmasnda ilgili kurumlarla koordinasyonu salamak.

letmeci kurulularn grevleri

MADDE 5 (1) letmeci kurulularn grevleri unlardr:

a) Sorumlu olduklar alanlar srekli olarak, vektr ve yuvalar dahil olmak zere enfeksiyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarndan uzak tutmak, gerekli hallerde enfeksiyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarnn kontrolne ynelik tedbirlerin alnmasn salamak amacyla etkili bir sistem kurmak.

b) me-kullanma sularnn her aamada salkl ve gvenli olmasn salamak amacyla etkili bir sistem oluturmak.

c) Sorumluluk alanlarnda bulunan su depolarnn dzenli aralklarla temizlenmesini salamak ve belgelendirmek.

) Gdann temini, tanmas, depolanmas, hazrlanmas, servis edilmesi ile ilgili hizmet sunulan her aamada kontaminasyonu nlemek iin gerekli nlemleri almak ve gda mevzuat kapsamnda etkili bir sistem oluturmak.

d) Vektr kontrol planlarn hazrlayarak, dzenli aralklarla gncellemek.

e) Atklarn toplanmas, tanmas ve bertaraf iin evre mevzuat kapsamnda etkili bir sistem oluturmak.

f) Su gvenlik program hazrlayarak, dzenli aralklarla gncellemek.

g) Kontaminasyon kaynaklar ve enfeksiyonu nlemek iin kapal alan hava kalitesi program hazrlayarak dzenli aralklarla gncellemek.

Merkezlerin grevleri

MADDE 6 (1) Merkezlerin grevleri unlardr:

a) Yolcular tarafndan kullanlan tesislerin hijyenik tutulmasn, vektr ve vektr konaklar dahil enfeksiyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarndan etkilenmemelerini salamak iin gerekli kontrol nlemlerinin her bir iletmeci kurulu tarafndan uygulanmasn salamak.

b) letmeci kurulular tarafndan yaplan, atklarn uzaklatrlmasyla ilgili ilemlerde koordinasyonu salamak.

c) Shhi ve gayrishh messeselerin salk koullarna ilikin ilgili kurumlar tarafndan yaplan denetimlerle ilgili verileri toplamak.

) me-kullanma suyundan numune alnmasn ve analizlerin yaplmasn salamak, bakiye klor lmlerini yapmak veya yaptrmak, su depolarnn ve borularn periyodik temizliini ve ime kullanma suyunun dezenfeksiyonunu denetlemek.

d) Kapal alan hava kalitesinin izlenmesi ve denetimine ilikin hava kaynakl potansiyel risklerin tespiti, deerlendirilmesi ve risklere ynelik kontrol nlemlerinin belirlenmesini salamak, gerekli hallerde tavsiyelerde bulunmak.

e) letmeci kurulularn hazrlamak ve uygulamakla ykml olduklar vektr kontrol, atk kontrol, su ve gda kontrol, hava kalitesi ve benzeri durumlarn kontrolne ynelik planlar arasndaki uyumun tesis edilmesini salamak.

f) Alnan numuneler, sonular ve denetimler ile ilgili verileri kayt altna almak, yaplan almalarn neticesinde elde edilen verilere ilikin gerektiinde iletmeci kurululara geri bildirim yapmak.

g) Uluslararas giri noktalarnda evre sal koordinasyonuna dair i ve ilemlerin sekretaryasn yrtmek.

evre sal ilemleri

MADDE 7 (1) Giri noktalarnda evre salna ilikin grevler ilgili kurumlar tarafndan yerine getirilir. lgili kurumlar tarafndan yaplacak denetimler iin her yln aralk aynda bir sonraki yln Yllk Denetim Program hazrlanr. Yllk denetim program giri noktasndan sorumlu snr mlki idare amirinin onay ile yrrle girer. Denetim program ile birlikte o yl iin yaplan denetimlere ilikin rapor hazrlanr ve snr mlki idare amirine sunulur. Snr mlki idare amiri ihtiya halinde denetim program dnda da denetim yaptrabilir. Denetim ve kontroller, yllk denetim programlarnn yan sra phe, ikyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliin salanmas, izleme, gzetim ve tetkik amalar ile de gerekletirilebilir.

(2) Giri noktalarnda yaplan denetimler ve sonular ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan Genel Mdrlk ile paylalr.

Egdm

MADDE 8 (1) Uluslararas giri noktalarnda halk sal risklerini nlemek ve/veya halk sal acil durumlarnda alnmas gereken tedbirlerin merkez tarafndan tespit edilmesi durumunda, snr mlki idare amirinin alnmasn istedii her trl tedbir, ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan ncelikle yerine getirilir.

Yaptrm

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr harekette bulunan gerek ve tzel kiilere, ilgili bakanlk ve kamu kurumlarnn kendi hizmet ve grev alanna ilikin mevzuat hkmleri erevesinde idari yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdr yrtr.