31 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28807

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN

YZEY AKTF MADDELER HAKKINDA TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; insan ve evre salnn azami dzeyde korunmasn salayarak, deterjanlarn ve deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddelerin piyasaya arzna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; deterjanlarn ve deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddelerin piyasaya arz iin; deterjanlarda bulunan yzey aktif maddelerin biyolojik paralanabilirliini, biyolojik paralanabilirlik asndan yzey aktif maddeler zerindeki kstlamalar veya yasaklamalar, ierdikleri koku alerjenleri de dahil olmak zere deterjanlarn etiketinde ve/veya ambalajndaki ek bilgileri ve imalatlarn, Bakanla ve yetkili salk personeline ibraz etmek zere elinde bulundurmas gereken bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelie ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk rnlerinin hracatnn Arttrlmasna Ynelik Teknik Mevzuat Hazrlayacak Kurumlarn Belirlenmesine likin Karara dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin deterjan ile ilgili 648/2004/EC sayl Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tzne, 907/2006/EC ve 551/2009/EC sayl Komisyon Tzklerine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Komisyon: Avrupa Birlii Komisyonunu,

c) Deterjan: nsan vcudunun temizlii dnda, ykama ve temizleme ilemlerinde kullanlmas amalanan sabunlar ve/veya dier yzey aktif maddeleri ieren; sv, toz, pasta, bar, kalp, kalplanm para ve benzeri her trl fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya endstriyel amalarla kullanlmak zere piyasaya arz edilebilen herhangi bir madde veya karm,

Deterjan olarak kabul edilen dier rnler:

1) Yardmc ykama karm: Giysi, evsel amarlar ve benzerlerinin slatlmas (nykama), durulanmas veya beyazlatlmas amacyla kullanlan,

2) amar yumuatcs: amarlarn ykanmasn tamamlayan ilemlerde amarn yumuatlmas amacyla kullanlan,

3) Temizlik karm: Evsel genel amal temizleyiciler ve/veya dier yzey temizleme ilemleri iin kullanlan (yzeyler, malzemeler, rnler, makineler, mekanik cihazlar, ulam aralar ve ilgili ekipmanlar, enstrmanlar, cihazlar, ve benzeri),

4) Dier temizleme ve ykama karmlar: Dier ykama ve temizleme ilemleri iin kullanlan,

) Endstriyel ve kurumsal deterjan: zel rn kullanmnda uzmanlam personel tarafndan, evsel ortam dnda ykama ve temizleme amalar iin kullanlan deterjan,

d) zc bazl deterjanlar: Aktif maddesi organik zclerden oluan, endstriyel ve kurumsal temizleme amalarna ynelik olarak kullanlan deterjan,

e) Ykama: amarlarn, kyafetlerin, bulaklarn ve dier sert yzeylerin temizlenmesini,

f) Temizlemek: TS EN ISO 862 Yzey Aktif Maddeler-Terimler ve Tarifler standardnn ierisinde tanmlanan anlam,

g) Madde: Doal halde bulunan veya bir retim sonucu elde edilen, kararlln ve yapsn etkilemeden uzaklatrlabilen zcler hari, retiminde kararlln salamak zere kullanlan katk maddeleri ile retim ileminden kaynaklanan safszl ihtiva eden kimyasal elementleri ve bunlarn bileikleri,

) Karm: ki veya daha fazla maddeden oluan bir karm veya zeltiyi,

h) Yzey aktif madde: Yzey aktif zelliklere sahip olan ve suyun yzey gerilimini azaltabilen, su-hava arayznde yaylma veya tek katmanl adsorpsiyon oluturabilen, emlsiyon ve/veya mikroemlsiyon ve/veya miseller oluturabilen ve su-kat arayzlerinde adsorpsiyon salayabilen cins ve boyutta bir veya daha fazla hidrofilik ve bir veya daha fazla hidrofobik gruptan oluan deterjanlarda kullanlan herhangi bir organik madde ve/veya karm,

) Birincil biyolojik paralanabilirlik: Yzey aktif maddenin mikroorganizmalar tarafndan paralanmas ve bunun neticesinde yzey aktif zelliinin kaybolmasna bal olarak yzey aktif maddede meydana gelen ve ek-3te belirtilmi olan test metotlaryla llen yapsal deiiklii,

i) Nihai aerobik biyolojik paralanabilirlik: Yzey aktif maddenin oksijenle birlikte mikroorganizmalar tarafndan tamamen kullanlmas sonucunda, ek-3te belirtilen test yntemleriyle llen karbondioksit, su ve dier mevcut elementlerin mineral tuzlarna indirgenmesi (minerallemesi) ve yeni mikrobiyal hcre bileenlerine (biyo-kitle) paralanmasn ifade eden biyolojik paralanabilirlik dzeyini,

j) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak nc taraflarn kullanmna hazr hale getirmek suretiyle, rnn yerli retim veya ithalat yoluyla pazara sunulmasn,

k) malat: Bu Teblie uygun olarak, deterjann veya deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddenin piyasaya arzndan sorumlu olan retici, ithalat, kendi hesabna alan ambalajc veya bir deterjann veya deterjan iin kullanlan yzey aktif maddenin zelliini deitiren veya etiketini dzenleyen veya deitiren gerek veya tzel kii ile bunlarn Trkiye dnda yerleik olmas halinde bu kiiler tarafndan yetkilendirilen temsilciyi kapsayan gerek veya tzel kiiyi,

l) Datc: Deterjann veya deterjan yzey aktif maddesinin zelliini, etiketini veya ambalajn deitirmeyen ve ithalat olarak i yapt durumlar haricinde imalat olarak kabul edilmeyen kiiyi,

m) Yetkili salk personeli: Hasta bakm hizmeti sunmak, tan koymak veya tedavi etmek amacyla hareket eden ve mesleki gizlilik ilkelerine bal yetkili tp doktorunu veya bu yetkili tp doktorunun ynetimi altnda alan kiiyi,

n) Teknik dosya: malat bilgileri ile rne ait bilgi ve belgeleri ieren dosyay,

ifade eder.

Piyasaya arz

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki deterjanlar ve deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddeler piyasaya arz edildiklerinde, bu Tebli ve eklerinde belirtilmi olan artlara, zelliklere, kstlamalara ve ilgili olduu yerlerde 31/12/2009 tarihli ve 27449 drdnc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Biyosidal rnler Ynetmelii ve dier ilgili mevzuata uygun olmak zorundadr.

(2) Biyosidal rnler Ynetmeliine gre ayn zamanda aktif maddeler olarak tanmlanan ve dezenfektan olarak kullanlan yzey aktif maddeler, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-8de belirtilenlerden muaftr. Bunlar;

a) Biyosidal rnler Ynetmelii ek-1 veya ek-1/Ada listelenmi,

b) Biyosidal rnler Ynetmeliinin 15 inci maddesi kapsamnda izin verilen biyosidal rnlerin bileenleridir.

(3) kinci fkrada geen yzey aktif maddeler, dezenfektan olarak kabul edilir. Biyosidal rnler Ynetmelii gerei Trkiye Halk Sal Kurumundan izin alm aktif maddeler ierisinde olmaldr. Bu dezenfektanlar ieren deterjanlar ise bu Tebliin ek-7/Adaki dezenfektanlar iin olan etiketleme hkmlerine tabidir.

(4) Deterjanlarn imalatlarnn, yetkili temsilcilerinin lke iinde veya Avrupa Birlii lkelerinde ikamet etmesi gerekir.

(5) malatlar, deterjanlarn ve/veya deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddelerin, bu Tebli ve eklerinde belirtilmi olan artlara uygun olmasndan sorumludur.

(6) Piyasaya ilk kez arz edilecek deterjanlar iin imalatlar, rn piyasaya arz etmeden nce bir defaya mahsus olmak zere bunu Bakanla bildirmek zorundadr. malatlar, ek-9da yer alan Deterjan Bildirim Formlarn, bu Tebli hkmleri uyarnca, eksiksiz ve doru olarak Bakanla bildirimde bulunmak zorundadr. Bu formlarn Bakanla teslim edilmesi ile bildirim yaplm saylr. Bildirim kayt numarasn ieren alnd yazsn teslim alan imalat rn piyasaya arz eder. Bakanlk tm bildirimleri resmi internet sitesinde yaynlar. Uygun ekilde bildirimi yaplmayan deterjanlarn piyasaya arz edilmeleri yasaktr. rn bildirimi yaplmasndan itibaren bir ay ierisinde, piyasa gzetimi ve denetimini kolaylatrmak amacyla, piyasaya arz edilen rnn etiket bilgilerinin ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelie uygun olarak hazrlanm rne ait gvenlik bilgi formlarnn Bakanla sunulmas zorunludur. Ek-10daki bildirim kayt belgesi Bakanlka imzal ve mhrl olarak imalatya verilir. Uygun ekilde bildirimi yaplmayan deterjanlarn piyasaya arz edilmeleri yasaktr.

(7) malatlar bildirimde yer alan hususlardan bir veya birkann deimesi halinde, bu deiiklikleri, rn piyasaya arz etmeden nce, ek-9da yer alan Deterjan Deiiklik Bildirim Formunu doldurarak Bakanla bildirimde bulunmak zorundadr. rn bildirimi yapldktan sonra bir ay ierisinde, piyasa gzetimi ve denetimini kolaylatrmak amacyla, piyasaya arz edilen rnn etiket bilgilerinin ve Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelie uygun olarak hazrlanm rne ait gvenlik bilgi formlarn Bakanla sunmak zorundadr. Ek-10daki bildirim kayt belgesi Bakanlka imzal ve mhrl olarak imalatya verilir.

(8) Sz konusu rnlerin ithalat srasnda gmrk idarelerince bu bildirimlere ilikin herhangi bir belge aranmaz.

Yzey aktif maddelerin biyolojik paralanabilirliine dayanan kstlamalar ve yasakl kimyasallar

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda, ek-3teki nihai aerobik biyolojik paralanabilirlik kriterlerini karlayan yzey aktif maddeler ve yzey aktif maddeleri ieren deterjanlar, biyolojik paralanabilirlik ile ilgili ek kstlamalara tabi olmakszn piyasaya arz edilir.

(2) Bir deterjann ek-3teki nihai aerobik biyolojik paralanabilirlik seviyesinden daha dk seviyede olan yzey aktif maddeleri iermesi durumunda, yzey aktif maddeyi ieren endstriyel veya kurumsal deterjanlarn imalatlar ve/veya bunlarda kullanlan yzey aktif maddelerin imalatlar istisna talep edebilirler. stisna talepleri, 7 nci, 8 inci ve 11 inci maddelere uygun olarak yaplr ve karar verilir.

(3) Deterjanlarn iindeki btn yzey aktif maddelerin nihai aerobik biyolojik paralanabilirlik testlerini geememeleri durumunda, birincil biyolojik paralanabilirlik dzeyleri llr. Birincil biyolojik paralanabilirlik dzeyi, ek-2de belirlenenden daha dk olan deterjan yzey aktif maddelerine istisna verilmez.

(4) Deterjanlarda NTA (Nitrilotriasetik asit) ve tuzlar kullanlamaz.

stisna bavurusu ve kabul

MADDE 7 (1) malat istisna talebi bavurusunu, 10 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtildii zere ve 8 inci maddenin birinci fkrasnda yer verilen kriterler ile ilgili kant sunarak, Bakanla yazl olarak yapar.

(2) Bavuru dilekesi ekinde, ek-3te belirtildii zere, biyolojik paralanabilirlik limitlerine uygun olmayan deterjanlardaki yzey aktif maddelerin spesifik kullanmyla ilgili gvenlik ynlerini deerlendirmek iin gerekli olan btn bilgiyi ve gerekeleri ieren teknik bir dosya sunulur. Ayrca;

a) Teknik dosya, ek-3te belirtilen testlerin sonularna ilaveten ek-2 ve ek-4te belirtilen testlerin sonularn ve bilgileri de ierir.

b) Ek-4n 4 nc maddesinde belirtilen testler, sral bir yaklama gre yaplr. Sz konusu sral yaklam, teknik bir klavuz halinde bu Tebliin yaymlanmasyla birlikte Bakanlka yaymlanr. Bu klavuzda gerekli olan durumlarda, iyi laboratuvar uygulamalar prensiplerinin uygulanmasn gerektiren testler de yer alr.

(3) Bakanlk birinci ve ikinci fkralar uyarnca istisna iin yaplan bavurular inceler, istisna artlarna uygunluunu deerlendirir. stisna bavurusu deerlendirmesi yaplrken;

a) Bakanlk bir madde ve/veya karmn neden olduu riskin deerlendirilmesini gerekli grrse bavurunun alnmasndan itibaren ay ierisinde, bu Tebli kapsamnda bildirilen veya hakknda bilgi verilen bu maddelerle ve/veya karmlarla veyahut bunlarn dnm rnleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi, dorulama ve/veya referans testlerinin (Confirmatory test) yaplmasn talep eder. Bakanlk tarafndan dosyann deerlendirilme sresi, ancak dosyann ek bilgileri tamamlandktan sonra balar. Eer istenilen bilgi on iki ay ierisinde bavuru sahibi tarafndan salanamaz ise sz konusu bavuru tamamlanmam ve dolaysyla geersiz olarak kabul edilir. Byle bir durumda, 8 inci maddenin ikinci fkras uygulanmaz.

b) Metabolitler hakknda daha fazla bilgi istenirse invitro ve dier hayvan kullanlmayan test metotlarndan maksimum seviyede faydalanlmas iin kademeli test etme stratejileri uygulanr.

(4) Bakanlk yapt inceleme sonucunda, uygun olduunu tespit ettii bavuru iin istisna verilmesine karar verir. Gerekli olduu takdirde, Bakanlk byle bir karar almadan nce, nc fkrada belirtilen hususlar deerlendirir.

(5) Bakanlk istisna talebini ieren bavuru teknik dosyasnn tamamlanmasn mteakip en ge alt ay ierisinde karar verir.

(6) stisnalar; ek-4te belirtildii zere, tamamlayc risk deerlendirmelerinin sonularna bal olarak, deterjanlarn ierisinde bulunan yzey aktif maddelerin piyasaya arzn ve kullanlmasn salayabilir, snrlayabilir veya kati bir ekilde kstlayabilir. Bu istisnalar, deterjanlarda bulunan yzey aktif maddelerin piyasaya arz ve kullanlmas iin aamal bir gei sresini ierebilir. Bakanlk istisna iin yaplan bavuru teknik dosyasnda nemli bir revizyonu gerekelendirecek bir bilgiye sahip olduu zaman, sz konusu istisnay yeniden gzden geirir. Bu amala; imalat, talep zerine ek-4/2de belirtilen noktalar hakknda gncellenmi olan teknik dosyay Bakanla sunar. Bakanlk gncellenen bu bilgi dorultusunda istisnay uzatr, deitirir veya sona erdirir. Bu durumda, bir, drt ve yedinci fkralar ile 8 inci maddedeki gerekli deiikliklerin yaplmas artyla yeniden uygulanr.

(7) Bakanlk istisna verilen yzey aktif maddelerin listesini, ek-5te ngrld zere, ilgili artlar veya kullanma ilikin kstlamalarla birlikte yaymlar ve Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirir.

stisna verilmesi iin gerekli artlar

MADDE 8 (1) Bakanlk istisna vermeyi dnd durumlarda, bunu aadaki kriterler dorultusunda yapar:

a) Geni kapsaml uygulamalardan ziyade, dar kapsaml uygulamalarda kullanm,

b) Yalnzca belirli endstriyel ve/veya kurumsal uygulamalarda kullanm,

c) Gda gvenlii ve hijyen standartlar dahil olmak zere, sosyo-ekonomik faydalar ile karlatrldnda lke ierisinde sat hacmi ve kullanm eklinin neden olduu evre veya salk riskinin dk olmas.

(2) Bakanlk istisna talebiyle ilgili bir karar vermedii srece, imalatnn bu Tebliin yrrle giri tarihinden nce sz konusu yzey aktif maddenin lke ierisinde kullanmda olduunu kantlayabilmesi ve istisna talebinin bu tarihten itibaren iki yl ierisinde yaplm olmas artyla, ilgili yzey aktif maddenin piyasaya arzna ve kullanlmasna izin verir.

(3) Bakanlk istisna vermeyi reddettii durumda bunu, 7 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen ekilde imalatdan istisna talebi iin bavuruyu ald tarihten itibaren on iki ay ierisinde yapar. Bakanlk sz konusu yzey aktif maddenin piyasaya arzn ve kullanlmasn kademeli bir ekilde sonlandracak olan bir gei dnemi balatabilir. Bu gei dnemi, Bakanln karar ald tarihten itibaren iki yl geemez.

(4) Bakanlk bu Teblie gre uygun olmad belirlenen yzey aktif maddelerin listesini ek-6da yaymlar. Ayrca Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirir.

Yzey aktif maddelerin test edilmesi

MADDE 9 (1) 5 inci ve 6 nc madde ile ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-8de belirtilen tm testler, ek-1/1de belirtilen standartlara ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Kimyasallarn Envanteri ve Kontrol Hakknda Ynetmeliin 14 nc maddesi kapsamndaki test etme artlarna uygun olarak yerine getirilir. Bu amala, iyi laboratuvar uygulamalar prensiplerinin uygulanmasnn zorunlu olduu testler hari, TS EN ISO/IEC 17025 standard veya iyi laboratuvar uygulamalar prensiplerinin tatbiki yeterlidir. TS EN ISO/IEC 17025 standardnn yrrle girmesinden nce, piyasaya arz edilen deterjanlarda yzey aktif maddelerin kullanld durumlarda, var olan en doru ve geerli bilimsel bilgiler kullanlarak yrtlen ve ek-1de bahsedilen standartlarla karlatrlabilen bir standarda gre yaplm olan mevcut testler uyguland takdirde, vaka baznda kabul edilir. malatnn veya Bakanln zerinde pheli veya ihtilafl bir durum olduunu tespit ettii vakalarda Bakanlk gerekli grd takdirde Ekonomi Bakanl kanalyla durumu Komisyona bildirir.

Laboratuvarlarn onaylanmas

MADDE 10 (1) Bakanlk Tebliin yrtlmesiyle ilgili iletiim ve bilgi deiiminden sorumludur. Bakanlk, Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona gerekli bilgileri verir.

(2) Bakanlk, bu Tebliin gerektirdii testlerin yaplabilmesi iin yeterli kapasiteye sahip yetkili ve onaylanm laboratuvarlarn listesini, ak isim ve adresleri ile birlikte eksiksiz olarak, Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirir. Ek-1/1de bahsedilen TS EN ISO/IEC 17025e veya 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayl Resm Gazetede yaymlanan yi Laboratuvar Uygulamalar Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlatrlmas, yi Laboratuvar Uygulamalarnn ve almalarn Denetlenmesi Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesine uygun ekilde iyi laboratuvar uygulamalar prensiplerine gre yeterliliini kantlayan laboratuvarlar, Bakanlk tarafndan da onaylanm laboratuvar olarak kabul edilir.

(3) Bakanlk onaylanm laboratuvarn bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen yeterlilii salamad konusunda hakl gerekelere sahip ise ve laboratuvarn istenilen yeterlilii salamadna karar verir ise onaylanm laboratuvarn ad, drdnc fkrada belirtilen listeden karlr. Bakanlk bu durumu, Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirir. yi Laboratuvar Uygulamalar Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlatrlmas, yi Laboratuvar Uygulamalarnn ve almalarn Denetlenmesi Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesinde ngrlen uygunsuzluk hkmlerinin uygulanaca ve iyi laboratuvar uygulamas gerekliliklerine uygunluunu iddia eden laboratuvarlar haricindeki laboratuvarlara, 16 nc madde uygulanr.

(4) kinci fkrada belirtilen onaylanm laboratuvarlarn listeleri, deiiklikler gerekletike ylda bir defa olmak zere, Bakanlk tarafndan Resm Gazetede yaymlanr ve Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirilir.

malatlar tarafndan salanacak bilgiler

MADDE 11 (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakkndaki Ynetmeliin 11 inci maddesinin hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu Tebli kapsamndaki maddeleri ve/veya karmlar piyasaya arz eden imalatlar, talep edildii zaman, Bakanla ibraz etmek zere, aada belirtilen bilgi ve dokmanlar ellerinde bulundurur:

a) Ek-3te belirtilen testlerin bir veya birden fazla sonular hakknda bilgi,

b) Ek-3te belirtilen testleri gemekte baarsz olan ve 7 nci madde uyarnca istisna talebinde bulunulan yzey aktif maddeleri iin;

1) Ek-2de belirtilen testlerin sonular hakknda teknik dosya,

2) Ek-4te belirtilen testlerin sonular ve bilgiler hakknda teknik dosya.

(2) Bu Tebliin kapsamndaki maddeler ve/veya karmlar piyasaya arz edildii zaman imalat, yukarda belirtilen ilgili testlerin doru yaplmasndan sorumludur. malat ayn zamanda, bu Teblie uygunluu gstermek ve var ise kamunun bilgisine ak test sonular dnda kalan test sonularna ilikin mlkiyet haklarndan yararlanmasna izin verildiini kantlamak amacyla yaplan testlerle ilgili dokmanlar elinde hazr bulundurur.

(3) Bu Tebli kapsamndaki karmlar piyasaya arz eden imalatlar, yetkili salk personelinin talebi zerine gecikmeksizin ve herhangi bir cret talep etmeksizin, bu Tebliin ek-7/Cde ngrlen ierik veri belgesini salar. Ayrca;

a) Bakanln ierik veri belgesinin, yetkili salk personeline bilgi vermekle yetkilendirdii ilgili kamu kurum/kuruluuna sunulmasn isteme hakk vardr.

b) Veri belgesi ieriindeki bilgiler, Bakanlka yetkilendirilen ilgili kamu kurum/kurulular ve yetkili salk personeli tarafndan gizli tutulur ve sadece salk ile ilgili amalar iin kullanlr.

(4) malatlar, rnle ilgili ek-11de yer alan rn bilgi ve teknik dosyasn da bulundurmak zorundadr.

(5) Yurt iindeki imalatlarn retim yerlerinde bulunmas gereken nitelikler ek-12de belirtilmekte olup imalatlar bu artlara uymak zorundadrlar.

Kontrol nlemleri

MADDE 12 (1) Bakanlk piyasaya arz edilen deterjanlar iin referans metot (ek-8de belirtilen test ve analitik metotlar) ile gerekli btn kontrol nlemlerini uygulayarak, deterjanlarn bu Teblie uygunluklarn salar. Deterjanlar veya deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddelere ilikin yaplan ilk testin, bu Tebliin hkmlerine uygun olmas artyla; bu kontrol nlemleri imalatlara, 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlar yerine getiren laboratuvarlar tarafndan yaplan testleri tekrar etme veya mkerrer veyahut ek testler iin cret deme ykmll getirmez.

(2) Bu Teblide ek-2, ek-3, ek-4 veya ek-8de listelenmi olan metotlara uygun olarak yaplan bir testin, yanltc pozitif sonular verdiine dair ciddi bir bilimsel phenin varl halinde; Bakanlk bu sonular dorular ise gerekli nlemleri alr ve bu durum, Bakanlk tarafndan Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirilir.

Etiketleme ve ambalajlama

MADDE 13 (1) Aada yer verilen bilgiler, piyasaya arz edilen deterjanlarn ambalajlar zerinde Trke okunakl, grnr ve silinemez ekilde yazlr:

a) rnn ad ve ticari ad,

b) rnn piyasaya arz edilmesinden sorumlu olan tarafn ad veya ticari ad ya da ticari markas ile ak adresi ve telefon numaras,

c) 11 inci maddenin nc fkrasnda bahsedilen ierik veri belgesinin edinilebilecei adres, telefon numaras ve mevcut ise elektronik posta adresi,

) Amalanan kullanm alanlar,

d) Nominal dolum miktar,

e) malat tarihi ve seri/kod/parti numaras veya rnn izlenebilirliini salayabilecek uygun iaret,

f) Uyarlar (Bu bendin 2 ve 3 numaral alt bentlerinde yer alan uyarlar yalnz elde ykanan amar/bulak deterjan iindir.),

1- Kullanma talimatn mutlaka okuyunuz.,

2- amarlarnz ve bulaklarnz ykadktan sonra bol su ile durulaynz.,

3- Cildi korumak amacyla ellerin deterjanla uzun sre temasndan kannz.,

4- El, yz, vcut ve gda maddeleri temizliinde kullanmaynz.,

5- ocuklardan uzak tutunuz.,

6- Gda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

g) Var ise, kullanlmamas gereken alanlar.

(2) Birinci fkrann a, b, c ve bentlerinde belirtilen bilgiler, dkme olarak nakliyesi yaplan deterjanlara iliik olarak bulunan her trl dokman zerinde de yer alr.

(3) Deterjanlarn ambalajlar, ek-7/Ada belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak ierii gsterir. Ayrca deterjanlarn ambalajlar, kullanm talimatlarn ve gerekli ise zel nlemleri ve uyarlar da ierir.

(4) amar deterjan olarak kullanlmak amacyla piyasaya arz edilen deterjanlarn ambalaj zerinde, yukardaki fkralarda belirtilenlere ilaveten, ek-7/Bde verilen bilgilerin de yer almas gerekir.

(5) nc ve drdnc fkralarda belirtilen bilgiler, Trke olarak etiket ve ambalaj zerinde yer alr. Gerektiinde bu bilgiler, Trke dnda baka bir dilde de yazlabilir.

(6) zellikle kullancy hataya sevk edebilecek nitelikte olan, meyve gibi grafik tasvirlerinin, piyasaya arz edilen sv deterjanlarn ambalajlar zerinde yer almamasna ilikin dier mevzuat hkmleri sakldr. Etiketlerde, rnlerin sat iin sergilenmesinde ve reklamlarnda kullanlan metin, isimler, ticari marka, resim, figratif desenler veya dier ekiller, rnlerin gerekte sahip olmadklar nitelikler varm gibi kullanlamaz. Ayrca bu ynde imada bulunulamaz.

(7) Bu maddenin hkmleri haricinde, Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakkndaki Ynetmeliin tehlikeli maddelerin ve karmlarn snflandrlmas, ambalajlanmas ve etiketlenmesiyle ilgili olan hkmleri sakldr.

(8) Ambalajlar, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazr Ambalajl Mamullerin Arlk ve Hacim Esasna Gre Net Miktar Tespitine Dair Ynetmelik (76/211/AT) ile 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazr Ambalajl Mamullerin Nominal Dolum Miktar ile lgili Kurallarn Belirlenmesine Dair Ynetmelik (2007/45/AT) erevesinde deerlendirilir. Ambalajlar, 24/8/2011 tarihli ve 28085 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii ile Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olmak zorundadr.

Eklerin gncelletirilmesi

MADDE 14 (1) Bu Tebliin ekleri zerinde, bilimsel ve teknolojik gelimeler gz nnde bulundurularak, gerekli deiiklikler Resm Gazetede yaymlanarak yaplr.

Serbest dolam

MADDE 15 (1) Deterjanlarn ve/veya deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddelerinin bu Tebli artlarna uygun olarak piyasa arz ve serbest dolam esastr. Bakanlk; bu Tebliin gerekliliklerini karlayan deterjanlarn ve/veya deterjanlarda kullanlan yzey aktif maddelerinin piyasaya arzn yasaklamaz, kstlamaz veya engellemez.

Tedbirler

MADDE 16 (1) Bakanlk, belirli bir deterjann bu Tebli hkmlerine uygunluu belgelenmi olsa dahi; insan sal veya gvenlii, hayvan sal veya gvenlii veya evre asndan bir risk tekil ettiine dair hakl gerekelere sahip olduu takdirde, ilgili Bakanlklarla koordinasyonu salayarak, bu deterjann piyasaya arzn, kontrol yaplncaya kadar, geici olarak yasaklar veya zel artlara tabi klar ve karar imalatya derhal bildirir. Bakanlk bu yndeki kararn, gerekeleriyle birlikte gecikmeksizin, Ekonomi Bakanl kanalyla Komisyona bildirir.

Piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 17 (1) Deterjanlarn piyasa gzetimi ve denetimi Bakanlk tarafndan, bu Tebli hkmleri ile birlikte 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun, rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk ve Ticaret Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) Piyasaya arz edilen deterjann etiketi/ambalaj zerinde ve ticari reklam veya ilannda yer alan somut iddialar imalat, bilimsel nitelikte almalara dair belgelerle ispatlar; denetim srasnda istenmesi halinde Bakanla sunar ve Bakanlka deerlendirilir.

Yaptrmlar

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerine aykr davranan veya faaliyet gsterenler hakknda fiilin niteliine gre, 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun, 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yasaklar

MADDE 19 (1) Bakanla bildirimde bulunulmadan deterjan rnlerin retimi ve ithalat yaplamaz ve piyasaya arz edilemez.

(2) Orijinal ambalaj dnda veya akta deterjan sat yaplamaz.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Klavuz

MADDE 21 (1) Bu Tebliin uygulanmasn gstermek amacyla Bakanlka gerekli klavuzlar yaymlanr ve yaymlanan klavuzlarn hkmleri, Tebli ile birlikte uygulanr.

zc bazl deterjanlar

MADDE 22 (1) Gerekli hallerde Bakanlka bu Tebli hkmlerinin zc bazl deterjanlara da uygulanmas iin bu Teblide ve/veya 21 inci maddede belirtilen klavuzlarda deiiklikler yaplr.

Fosfatlarn kullanm

GEC MADDE 1 (1) Fosfatlarn kullanm konusunda, uygulamaya ynelik yeni evresel yaklamlar dorultusunda yaplacak dzenlemeye kadar, deterjanlarda kullanlacak fosfat oran P2O5 cinsinden en fazla %30, STPP cinsinden en fazla %52dir. Etiket ierik listesinde P2O5 ya da STPP cinsinden ifade edilmelidir.

nceki i ve ilemlerin geerlilii

GEC MADDE 2 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce Salk Bakanlnca ya da Trkiye Halk Sal Kurumunca yaplan i ve tesis edilen ilemler geerlidir.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz