31 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28807

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

ELASTOMER VE KAUÇUKTAN YAPILMIŞ OLAN BİBERON BAŞLIĞI VE

EMZİKLERDE N-NİTROSAMİN VE N-NİTROSAMİNE DÖNÜŞEBİLEN

MADDELERİN MİKTARI VE BU MADDELERİN BELİRLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.